2 Temmuz 2008 Çarşamba

Ankara VDB-Gim-Der Sorular(1-541)

1- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Basit usule tabi olmanın şartlarından herhangi birini takvim yılı içinde kaybedenler ertesi takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilirler.
b) Basit usulde vergilendirilen mükellefler faaliyetlerine ilişkin mal alış ve giderleri ile hasılatlarını gösteren belgeleri ayrı ayrı dosyalarda saklamak zorundadırlar.
c) Aynı işte ortak olarak çalışanlardan birisi gerçek usule göre gelir vergisine tabi bulunan ortaklıklarda diğer ortakların kazançları da gerçek usulde tespit olunur.
d) Ticari, zirai ve mesleki faaliyeti dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlar, basit usulden yararlanabilirler.

2- Aşağıdakilerden hangisi basit usulden faydalanır.

a) Sigorta prodüktörleri.
b) Gayrimenkul ve gemi alım satımı ile uğraşanlar.
c) İkrazat işleriyle uğraşanlar.
d) Yapısı itibariyle sürücüsünden başka ondört ve daha aşağı oturma yeri olan ve insan taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları ile şehirlerarası yolcu taşıyanlar .

3- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Askere giden ve basit usulde vergilendirilen Bay (B)’nin işlerini kardeşinin devam ettirmesi halinde Bay (B) gerçek usulde vergilendirilir.
b) Gerçek usulde taksi işletmeciliği yapan Bay ( C )’nin işinin eşi tarafından devralınması halinde eşi basit usulde vergilendirilebilir.
c) Dayıbaşılar basit usulde vergilendirilemez.
d) Sigorta prodüktörleri basit usulde vergilendirilemez.

4- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.

a) Basit usule tabi olmanın şartlarından herhangi birini takvim yılı içinde kaybedenler ertesi takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilir.
b) Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği veya kullandığı tespit edilenler, takip eden takvim yılından itibaren 2. sınıf tüccara ilişkin hükümler uygulanır.
c) Gayrimenkul ve gemi alım satımı ile uğraşanlar basit usulden yararlanamazlar.
d) Gerçek usule tabi olanların aynı türden iş yapan eş ve çocukları bu faaliyetleri nedeniyle basit usulden yararlanamaz.

5-Aşağıdakilerden hangisi basit usul mükelleflerinin ödev ve sorumluluklarından değildir?

a) İşe başlamayı bildirme
b) Fatura bastırmak
c) Defter tutmak
d) Vesikalarını V.U.K.’na göre beş yıl muhafaza etmek.

6- Aşağıdakilerden hangisi basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan kendi işinde bilfiil çalışmak ve bulunmak şartını ihlal eder?

a) Tutukluluk halinde geçici ayrılmalar
b) Ölüm halinde iş sahibinin dul eşi adına işe devam etmek.
c) Askere gitmek
d) Hiçbiri

7- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Basit usule tabi olmanın şartlarından herhangi birini takvim yılı içinde kaybedenler, şartları kaybettiği tarihten itibaren gerçek usulde vergilendirilir.
b) Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği tespit edilen basit usul mükellefi, bu durumun tebliğ tarihini takip eden takvim yılı başından itibaren 2. sınıf tüccarlara ilişkin hükümlere tabi olurlar.
c) Aynı işte ortak olarak çalışanlar hakkında kira bedeli ve iş hacmi ölçüleri ortaklardan her biri için ayrı ayrı olarak uygulanır.
d) Herhangi bir şekilde gerçek usulde vergilendirilen mükellefin, aynı türden iş yapan eş ve çocukları da bu faaliyetleri nedeniyle basit usulden yararlanamazlar.

8- Aşağıdakilerden hangisi basit usulden faydalanamazlar?

a) Adi şirkette ortaklar
b) Kolektif şirkette ortaklar
c) Dayıbaşılar
d) Komandit şirkette komanditer ortak

9- Kar hadleri emsaline nazaran bariz şekilde düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtialardan aşağıdakilerden hangisi için ilgili Bakanlıkların mütealası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca belirlenecek alım-satım hadleri uygulanmaz?

a) Milli piyango bileti
b) Akaryakıt
c) Şeker
d) Tekele tabi maddeler

10- Aşağıda yazılı olanlardan hangileri basit usulden faydalanırlar?

a) Sigorta prodüktörleri
b) Tavassut işi yapanlar
c) Komandit şirketlerin komanditer ortakları
d) Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapanlar.

11- Aşağıdakilerden hangisi zirai faaliyet değildir?

a) Çiftçiye ait her türlü ziraat makine ve aletlerinin başka çiftçilerin zirai istihsal işlerinde çalıştırılması.
b) Aşım yaptırmak maksadıyla erkek damızlık beslenmesi.
c) Mahsullerin dükkan ve mağazaya gelinceye kadar geçirdikleri safhalar.
d) Çiftçiye ait olmakla beraber zirai işletmeye dahil edilmeyen biçerdöver veya bu mahiyetteki bir motorlu araç veya on yaşına kadar ikiden fazla traktörün işletilmesinden elde edilen gelirler.

12- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Zirai faaliyetle iştigal eden kolektif şirketlerin ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortaklarının şirket karından aldıkları paylar ticari kazanç hükmündedir.
b) Zirai işletmeye dahil edilmeyen biçerdöver veya bu mahiyetteki bir motorlu araç veya on yaşına kadar ikiden fazla traktörün işletilmesinden elde edilen gelirler zirai kazanç hükmündedir.
c) Kolektif şirketlerle adi ve eshamlı komandit şirketler zirai faaliyetle iştigal etseler dahi çiftçi sayılmazlar.
d) Bir çiftçiye veya ortaklığa ait olup, aynı köy sınırları içinde veya birbirine bitişik arazi üzerinde bulunan yahut istihsal şartlarına göre birbirine bağlılık ve beraberlik arz eden işletmeler tek işletme sayılır.

13- Aşağıdakilerden hangisi zirai işletme hesabı esasında indirilecek giderlar arasında sayılmaz?
a) V.U.K.’na göre ayrılan amortismanlar
b) İşletmeye dahil olup, aynı zamanda zati veya ailevi ihtiyaçlar içinde kullanılan taşıtların amortismanının ve giderlerinin yarısı.
c) İşletmede çalıştırılanlara ücret, prim ve sair namlarla hizmet mukabili yapılan ödemeler.
d) İşletme ile ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar.

14- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Bilanço esasına tabi olan çiftçi iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemez.
b) Zirai işletmeye dahil edilmeyen biçerdöverin işletilmesinden elde edilen gelirler ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilirler.
c) Gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçiler, yazılı olarak vergi dairesinden istemde bulunmaları halinde izleyen ay başından itibaren gerçek usule geçebilirler.
d) Zirai faaliyetle uğraşan Eshamlı Komandit Şirkette Komandit ortağın aldığı pay şahsi ticari kazanç hükmündedir.


15-Bay (A)’nın tamamı üzerinden tevkifat yapılmış olan 2005 yılı gelirleri aşağıdaki gibidir.
-Birinci işverenden alınan ücret 100.000 YTL
-İkinci işverenden alınan ücret 10.000 YTL
-İşyeri kira geliri (Brüt) 12.000 YTL
Bay (A)’nın 2005 yılı matrahı ne kadardır?

a) 122.000 YTL b) 110.000 YTL c) 12.000 YTL d) Beyan edilecek geliri yok.

16 - Bay (D) üç ayrı şirkette yönetim kurulu üyesi olup, 2005 yılı gelirleri aşağıdaki gibidir.
-Birinci işverenden alınan ücret 30.000 YTL
-İkinci işverenden alınan ücret 9.000 YTL
-Üçüncü işverenden alınan ücret 8.000 YTL
-Konut kira geliri 1.500 YTL
Bay (D)’nin 2005 yılı matrahı ne kadardır?

a) 48.500 YTL b) 18.500 YTL c) 47.000 YTL d) 9.500 YTL

17- Bayan (A)’nın 2005 yılı gelirleri aşağıdaki gibi olup, ücret gelirleri ile işyeri kira gelirleri tevkif yoluyla vergilendirilmiştir.
- Birinci işverenden alınan ücret 40.000 YTL
- İkinci işverenden alınan ücret 5.000 YTL
- Üçüncü işverenden alınan ücret 6.000 YTL
- İşyeri kira geliri (Brüt) 8.000 YTL
- 26.07.2001 tarihinden sonra ihraç
edilen hazine bonosu faiz geliri
indirim ve istisnadan sonra kalan tutar 9.000 YTL
Bayan (A) 2005 yılında ne kadar gelir beyan edecektir?

a) 11.000 YTL
b) 19.000 YTL
c) 17.000 YTL
d) 45.000 YTL

18- Bay (G) 2005 yılında tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş işyeri kira geliri, mevduat faizi ve konut kira geliri elde etmiştir.
-İşyeri kira geliri (Brüt) 8.000 YTL
-Konut kira geliri 2.000 YTL
-Mevduat Faizi 10.000 YTL
Bay (G)’nin 2005 yılında beyana tabi geliri ne kadardır?

a) Beyana tabi geliri yoktur.
b) Tamamı beyan edilecektir.
c) İşyeri kira geliri ile menkul sermaye iradını beyan edecektir.
d) Sadece işyeri kira gelirini beyan edecektir.

19- 2005 takvim yılında Bay (B) (Y)A.Ş.’nin hisse senetlerinden 20.000 YTL (Z) A.Ş.’den 10.000 YTL kar payı elde etmiştir. Elde edilen kar payı her iki kurum bünyesinde % 10 oranında tevkifata tabi tutulmuş olup tevkif edilen vergi toplam 3.000 YTL’dir.
Mükellefin beyanı ve ödenecek vergi ne kadardır?
a) 15-650 b) 30-1250 c) 10-400 d) 20-800

Açıklama : Kar payı toplam tutarı (Brüt) 30.000 YTL
İstisna edilen tutar (30.000- ½) 15.000 YTL
Beyan edilen tutar 15.000 YTL
Hesaplanan gelir vergisi 3.650 YTL
Mahsup edilecek vergi 3.000 YTL
Ödenecek gelir vergisi 650 YTL

20- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Bilumum borsa, ajan ve acentalarının kazançları ücret geliri olarak vergilendirilir.
b) Ekspertiz hususuna harcanmak üzere müşteriden alınan ve tamamen bu hususa sarf edilen para serbest meslek kazancı sayılmaz.
c) Serbest meslek erbabı bilanço usulüne göre defter tutar.
d) Diş protezciliği faaliyeti serbest meslek kazancıdır.

21- Bay (B) bir gazetede ücretli olarak çalışmakta ve ara sıra karikatür çizimi yapmaktadır. Karikatür çizimi karşılığında aldığı bedelin vergilendirilmesi nasıl olacaktır?

a) Toplam elde ettiği gelir ücret olarak vergilendirilecektir.
b) Karikatür çizimi karşılığında alınan bedel serbest meslek kazancı olarak beyan edilecektir.
c) Serbest meslek kazanç istisnasına tabi olduğundan beyan edilmeyecektir..
d) Karikatür çizimi dolayısıyla elde ettiği gelir serbest meslek kazanç istisnasından faydalanamaz.

22- Aylık brüt ücreti 800 YTL olan bir memurun brüt ücretinden aşağıdakilerden hangisi indirim konusu yapamaz?

a) Ordu Yardımlaşma Kurumu için yapılan kanuni kesintiyi.
b) Bireysel emekliliğe ödenen 90 YTL tutarındaki hayat sigortası aidatını.
c) Sendikaya ödenen aidat
d) Kanunla kurulu emekli sandıklarına ödenen aidatlar.

23- 04.06.2006 tarihinde özel hizmette çalışmaya başlayan şoförün gelir vergisi ne zaman tarh edilecektir?
a) 30.06.2006 tarihinde tarh edilecektir.
b) 04.07.2006 tarihinde tarh edilecektir.
c) İzleyen yılın mart ayı sonuna kadar tarh edilecektir.
d) 15.03.2007 tarihine kadar tarh edilecektir.

24- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Hizmet erbabına verilen ayınlar emsal bedeline göre değerlenir.
b) Gelir vergisi ücretten indirilebilir.
c) Yabancı parayla ödenen ücretler ödeme gününün borsa rayici ile YTL’ye çevrilir.
d) GMSİ sahibi yanında çalışanlar gerçek usulde ücret geliri üzerinden vergilendirilir.

25- Bayan (B) 2005 yılında üç ayrı işverenden ücret geliri elde etmiş olup, ücretlerin tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiştir.
-Birinci işverenden alınan ücret 35.000 YTL
-İkinci işverenden alınan ücret 12.000 YTL
-Üçüncü işverenden alınan ücret 4.000 YTL
Not: 2005 yıl için beyanname verme sınırı 15.000 YTL’dir.
Bayan (B)’nin gelir vergisi matrahı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 35.000 YTL b) 39.000 YTL c) 16.000 YTL d) 51.000 YTL

26- Bayan (A)’nın 2005 yılı gelirleri aşağıdaki gibidir.
-Ticari kazanç 9.000 YTL
-Birinci işverenden alınan ücret (Tev.Yapılmış) 43.000 YTL
-İkinci işverenden alınan ücret (Tev. Yapılmış) 13.000 YTL
-İşyeri kira geliri (Tevkifat yapılmış) 7.000 YTL
Toplam Gelir 71.000YTL
Bayan (A)’nın beyan edilecek gelirleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ticari Kazanç 9.000 YTL
İşyeri kira geliri 7.000 YTL
b) Ticari Kazanç 9.000 YTL
c) İşyeri Kira geliri 7.000 YTL
1. İşverenden alınan ücret 43.000 YTL
d) Bütün gelirler beyan edilecektir.

27- Aşağıdaki yazılı ödemelerden hangisi ücret sayılmaz?
a) Bilirkişilere, resmi arabuluculara yapılan para ve ayınlar.
b) Sporculara transfer ücreti ödenmesi
c) Yönetim kurulu başkan ve üyelerine ödenen kar payları
d) Türkiye Büyük Millet Meclisi, İl Genel Meclisi ve belediye meclisi üyelerine bu sıfatları dolayısıyla ödenen paralar.

28- Aşağıdakilerden hangisine yapılan ödeme diğer ücret olarak değerlendirilmez?
a) Özel hizmetlerde çalışan şoförler
b) Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar
c) Özel fertler tarafından evlerde, ticaret mahalli olmayan yerlerde çalışan kapıcılar.
d) Gayrimenkul sermaye iradı geliri elde eden yanında çalışanlar

29- Aşağıdakilerden hangisi ücret ödemesi değildir?
a) Yönetim ve denetim kurulları başkan ve üyeleriyle tasfiye memurlarına ödenen veya sağlanan para ve ayın ve menfaatler.
b) Sporcular transfer ücreti veya sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler.
c) Arzuhalcilere yapılan ödeme
d) İstisna dışında kalan emeklilik, maluliyet, dul ve yetim aylıkları

30- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak yapılır.
b) Çalışanlara hizmet karşılığı verilen para, ayın ve sağlanan menfaatler ücret sayılır
c) Ücretin gerçek değerinin tayininde gelir vergisi gibi şahsi vergiler de ücretten indirilir
d) Diğer ücretler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye ithal edilmez.

31- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) İlmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılması, serbest meslek faaliyetidir.
b) Adi şirketler tarafından yapılan serbest meslek faaliyeti neticesinde doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.
c) İkametgahlarının bir kısmını işyeri olarak kullananlar, ikametgah için ödedikleri kiranın yarısı ile ısıtma, aydınlatma gibi diğer giderlerin tamamı indirilir.
d) Kurumlar ve tüccarlarla, serbest meslek erbabının ticari ve mesleki işlerini takip edenler serbest meslek erbabıdır.

32- Aşağıda yazılı giderlerden hangisi hasılattan indirilemez?
a) İkametgahı kendi mülkü olup bunun bir kısmını işyeri olarak kullananlar amortismanın tamamını gider yazabilirler.
b) Kiralanan veya envantere dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri
c) Alınan mesleki yayınlar için ödenen bedeller.
d) Mesleki faaliyetin ifası için ödenen mal ve hizmet alım bedelleri.

33- Aşağıdakilerden hangisi ücret ödemesi sayılır?
a) Yönetim kurulu başkanına ödenen temettü
b) Belediye Meclise üyelerine ödenen para
c) Tahkim işleri dolayısıyla hakemlerin aldığı paralar
d) Gümrük komisyoncularına yapılan ödemeler.

34- Aşağıdakilerden hangisi ücret matrahının tespitinde indirilecek giderler arasında sayılmaz?
a) Merkezi Türkiye’de bulunan sigorta veya emeklilik şirketine ödenen Bireysel Emeklilik Katkı Payı ödemesi.
b) Sendikalara ödenen aidatlar.
c) Bireysel emeklilik sisteminde ödendiği ayda elde edilen ücretin %10’unu aşmayan prim aidat ve katkı payı toplamı
d)Ödendiği ayda elde edilen ücretin yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşan prim, aidat ve katkı payı ödemesi

35- G.V.K.’na göre gelirin tanımı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabiidir
b) Kanunda aksine hüküm olmadıkça gelirin gerçek ve safi tutarları vergiye tabi tutulur
c) Gelirin bir takvim yılı içinde elde edilmiş olması gerekmektedir
d) Gelirin vergilendirilebilmesi için tahsil edilmiş olması gerekmektedir

36- G.V.K.’na göre aşağıda yazılı şahıslardan hangisi Türkiye de yerleşmiş sayılır?

a) Belli ve geçici görev için Türkiye’ye gelen ve 6 aydan fazla kalan iş adamı
b) Türkiye’de bir takvim yılı içinde 6 aydan fazla oturan yabancı uyruklu kimseler
c) Türkiye’de 6 aydan fazla tutuklu bulunan kimse
d) Tedavi için Türkiye’ye gelen ve 6 aydan fazla kalan Bay Johnson

37- Aşağıdakilerden hangisi esnaf muaflığından yararlanır?

a) Değeri yüksek olan ev eşyalarını satanlar
b) Bir işyeri açarak ayakkabı tamirciliği açan Bay A
c) Ticari Kazancı dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlar
d) Motorlu nakil vasıtası kullanmamak şartı ile gezici olarak veya bir işyeri açmaksızın perakende ticaret ile uğraşanlar
Açıklama: Ticari, zirai veya mesleki kazancı dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlar ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine devamlılık ve bağlılık arz edecek şekilde iş yapanlar esnaf muaflığından yararlanamaz.

38- Aşağıdakilerden hangisi elde ettiği kazancı dolayısıyla G.V.K.’nın 18’inci maddesinde yer alan serbest meslek kazanç istisnasından yararlanır?

a) Ressamın yaptığı resimlerin satışından elde ettiği kazanç
b) Bay A’nın satın aldığı telif hakkını Bay B’ye satması
c) Bay B’nin satın aldığı telif hakkını Bay C’ye kiralaması
d) Bayan D’nin takı tasarım çalışmaları sonucunda elde ettiği kazanç
Açıklama :
-Satın alınan telif hakkının başka bir şahsa satılması sonucunda elde edilen kazanç değer artış kazancıdır.
-Satın alınan telif hakkının başka bir şahsa kiralanması sonucu elde edilen kazanç gayrimenkul sermaye iradıdır.
-Takı tasarımı çalışmaları sonucunda elde edilen kazanç serbest meslek kazancıdır ve istisna değildir.
39- Gayrimenkulunu konut olarak kiraya veren mükelleflerden hangisi G.V.K.’nın 21’inci maddesinde yer alan mesken istisnasından yararlanır?

a) Serbest meslek kazancı dolayısıyla gelir vergisi beyannamesi veren Bayan A
b)2005 takvim yılında 2.500 YTL mesken kira geliri elde ettiği vergi dairesince tespit edilen Bay C
c) Basit usulde vergilendirilen mükellef
d) Konut olarak kiraya verdiği gayrimenkulu bulunan ve menkul ve gayrimenkul sermaye iradından dolayı mükellef olan Bay A

40- Aşağıda yazılı ücretlerden hangisi gelir vergisinden istisna değildir?
a) Mesken olarak oturulan yerlerde çalışan kapıcının ücreti
b) Gelir Vergisinden muaf olanların yanında çalışan işçilerin ücreti
c) Çırakların asgari ücreti aşmayan ücretleri
d) İşhanında kapıcılık yapan işçinin ücreti


41- Aşağıda belirtilen kazançlardan hangisi ticari kazanç değildir?

a) Diş protezciliğinden elde edilen kazançlar
b) Adi komandit şirketlerde komanditerlerin kar payları
c) Coberlik işlerinden elde edilen kazançlar
d) Gayrimenkul alım satım ve inşa işleriyle devamlı uğraşanların elde ettikleri kazançlar
Açıklama : Adi komandit şirketlerde komanditer ortağın elde ettiği kar payı menkul sermaye iradıdır.

42- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin %25 i istisnadır.
b) Tek primli yıllık gelir sigortalarından yapılan ödemelerin yarısı istisnadır.
c) Türkiye kain ve merkezi Türkiye’de bulunan diğer sigorta şirketlerinden on yıl süre ile prim ödeyenler ile vefat, maluliyet ve tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin %10’u istisnadır.
d) Tam mükellef kurumlardan elde edilen 75’inci maddenin 2’nci fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisnadır.

43- Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı işaretleyiniz?
a) Gayrimenkul sermaye iratlarında tahsilat esası geçerlidir.
b) Zirai kazançlarda tahsilat esası geçerlidir.
c) Ticari kazançlarda tahakkuk esası geçerlidir.
d) Serbest meslek kazançlarında tahsilat esası geçerlidir.

44-Aşağıdakilerden hangisi basit usulde vergilendirilen mükelleflerin ödev ve sorumluluklarından değildir?

a)Defter tutmak
b)Satış belgesi düzenlemek
c)Alış ve satış belgelerini muhafaza ve ibrazı ile yükümlü olmak
d)Gelir vergisi beyannamesi vermek

45-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Pazarlama faaliyeti ile uğraşan Kolektif Şirketin ortaklarından Bay A’nın kazancı ticari kazançtır.
b) Diş protezciliği faaliyeti ile uğraşan adi komandit şirketin komandite ortağı bay C’nin elde ettiği kazanç serbest meslek kazancıdır.
c) Özel okul işletmeciliği faaliyeti ile uğraşan Eshamlı Komandit şirketin komantide ortağının kazancı ticari kazançtır.
d) Doktorluk faaliyeti ile uğraşan Bay E’nin Adi Komandit Şirketten Komantiter ortak olarak elde ettiği kazanç menkul sermaye iradıdır.

46- İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefin aşağıdaki verilere göre karı ne kadardır?
- Dönem başı mal mevcudu : 30 YTL.-
- Dönem içinde satın alınan emtia : 70YTL.-
-Giderler :17YTL.-
-Dönem içinde elde edilen hasılat : 115YTL.-
-Dönem sonu emtia mevcudu :19YTL.-

a) 39YTL- b) 51YTL.- c)17YTL.- d)15YTL.-
Açıklama : (Dönem içi elde edilen hasılat + Diğer gelir + Dönem Sonu Mal Mevcudu) – (Dönem Başı Mal Mevcudu + Dönem içinde satın alınan emtia + Giderler) = Kar veya Zarar

47- Aşağıdakilerden hangisi safi ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilir?

a) Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan eğitim giderlerinin maliyet bedeli
b) İşverenler tarafından kendi adlarına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları
c) Vergi Usul Kanununa göre ayrılan amortismanlar
d) Basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğacak maddi ve manevi zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri

48- Mükellef 2000 yılında başladığı geçici ve kesin kabule tabi yıllara sari inşaat işini, 15 Kasım 2004 tarihinde fiilen tamamlamış ve sözleşmeye uygun olarak tamamladığını 20 Kasım 2004 tarihinde bildirmiştir. Bunun üzerine kontrol birimi ilk muayenesini 15 Aralık 2004 tarihinde yapmıştır. Kabul komisyonunun yaptığı incelemeler sonucu eksik bazı işlerin tamamlanması koşuluyla 15 Ocak 2005 tarihinde geçici kabul tutanağı onaylanmıştır. Eksik olan işler tamamlanarak 14 Mart 2006 tarihinde kesin kabul tutanağı düzenlenmiştir. Bu durumda aşağıdaki tarihlerden hangisi işin bitim tarihi olarak kabul edilir?

a) 15 Kasım 2004 b) 15 Aralık 2004 c) 14 Mart 2006 d) 15 Ocak 2005

49- Mükellef (X) hepsi yıllara sari inşaat ve onarım işi olan işlerle ilgili sırasıyla (A) işi ile ilgili 50.000YTL, (B) işi ile ilgili 28.000YTL, (C) işi ilgili 22.000YTL harcamada bulunmuştur. Bu 3 ayrı iş için 8.000YTL tutarında müşterek genel gider yapılmıştır. Buna göre ortak genel giderlerden (C) işine düşen tutar ne kadardır?

a) 4.000 b) 2.240 c) 1.760 d) 1.400

50- Mükellefin (A) ve (B) olmak üzere 2 adet yıllara sari inşaat onarım işi vardır. Ayrıca birde nalburiye mağazası işletmektedir. 31.12.2004 tarih itibariyle enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş değeri 24.000YTL olan minibüs her 3 işte de kullanılmaktadır. Kullanım gün sayısı aşağıda belirtilmiş olup, minibüs için ayrılacak amortisman oranı normal amortisman oranı %20’dir. (A) inşaatında 180 gün, (B) inşaatında 120 gün, nalburiye işinde 60 gün kullanılmıştır. (A) inşaatına isabet eden amortisman tutarı ne kadardır?

a) 800 b) 1600 c) 2400 d) 4800


51-(A )şahsı kendine ait arsası üzerine 4 konuttan oluşan inşaatı 27.4.2003 tarihinde tamamlamıştır. Söz konusu dairelerin tamamını 6.5.2005 tarihinde B şahsına satmıştır. A şahsının elde ettiği kazanç için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) A şahsı kendi arsası üzerine konut inşaatı yaptığı için yapılan iş özel inşaat kapsamında olduğundan elde edilen kazanç gelir vergisinin konusuna girmemektedir.
b) Birden fazla gayrimenkul satıldığı için ticari kazançtır.
c) Konutları topluca tek satış işlemi ile aynı kişiye satması nedeniyle değer artış kazancı olarak vergilendirilecektir.
d) Birden fazla konut inşa ettiği için inşaat işi ile uğraştığı kabul edileceğinden ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilmesi gerekir.

52- Gelir Vergisi Kanununa göre gelirin tanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Gelir gerçek kişilere ait olmalıdır.
b) Kanunda aksine hüküm olmadıkça gelirin bir takvim yılı içinde elde edilmiş olması gerekmektedir.
c) Gelirin vergilendirilebilmesi için tahsil edilmiş olması gerekmektedir.
d) Kanunda aksine hüküm olmadıkça gelirin gerçek safi tutarları vergiye tabi tutulur.

53- Diş protezciliğinden elde edilen kazanç aşağıdaki hangi kazanç türüne girmektedir?
a) Ticari kazanç b) Serbest meslek kazancı c) Arızi kazanç d) Hiçbiri

54- Aşağıda yazılı olanlardan hangisi “menkul sermaye iradı” sayılır?
a) Kurumlardan ücret alanlara ödenen kar payları
b) Tasfiye memurlarına ödenen kar payları
c) Kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine ödenen kar payları
d) Kurumların denetim kurulu başkan ve üyelerine ödenen kar payları

55 Aşağıdakilerden hangisinin geçici vergi ödeme mükellefiyeti yoktur?
a) Gerçek usulde vergilendirilen ticari kazanç sahipleri
b) Gerçek usulde vergilendirilen zirai kazanç sahipleri
c) Serbest meslek erbabı
d) Eshamlı komandit şirketler

56- Gayrimenkul sermaye iratlarının vergilendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi gider fazlalığı olarak dikkate alınmaz?
a) Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak mukavelenameye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar.
b) Kiraladıkları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler.
c) Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunun borçların faizleri
d) Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutun kira bedeli.

57- Bay (A) babasından miras kalan telif haklarını Bay (B)’ye satmış; Bay (B)’de satın aldığı telif hakkını Bay ( C )’ye satmıştır. Bay ( C ) satın aldığı telif hakkını Bay (D)’ye kiralamıştır. Sırasıyla Bay (A), Bay (B), Bay ( C )’nin bu faaliyetleri neticesi elde etmiş oldukları kazanç ve iratlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Değer Artış kazancı – Arızi kazanç – Serbest meslek kazancı
b) Serbest meslek kazancı – Arızi Kazanç – Serbest meslek kazancı
c) Serbest meslek kazancı – Değer artış kazancı – Gayrimenkul sermaye iradı
d) Değer artış kazancı – Arızi kazanç – Değer artış kazancı

58- Aşağıdakilerden hangisinde emsal kira bedeli uygulanmalıdır?
a) Vergiden muaf vakıflara yapılan kiralamalar
b) Boş kalan gayrimenkulların muhafazaları maksadıyla bedelsiz olarak başkalarının ikametine bırakılması
c) Mal sahibi ile birlikte akrabalarında aynı evde veya dairede ikamet etmesi
d) Konutun mal sahibinin dedesinin ikametine tahsis edilmesi

59- GVK’na göre, dar mükellefiyette, vergiye tabi gelir sadece aşağıdakilerden hangilerinden ibaret ise yıllık beyanname verilmez?
1-Tamamı Türkiye’de tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan ücretler
2-Tamamı Türkiye’de tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan serbest meslek kazançları
3- Tamamı Türkiye’de tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan ticari kazançlar
4- Tamamı Türkiye’de tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan gayrimenkul sermaye iratları
a) 1, 2, 4 b) 1, 3 c) 1, 2, 3 d) 1, 2, 3, 4

60- Gelirin toplanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Tacirler, çiftçiler ve serbest meslek erbabı, ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden kazanç elde etmemiş olsalar bile yıllık beyanname verirler.
b) Dar mükellefiyette gelir sadece zirai kazançtan ibaretse beyanname verilmez.
c) Tam mükellefiyette gelir sadece bir işverenden alınan ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret gelirinden ibaretse beyanname verilmez.
d) Tam mükellefiyette gelir sadece kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmından ibaret ise beyanname verilmez.

61 GVK:’na göre bağışlara ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.
a) Bay (A) 2004 yılında Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağışladığı okul için yaptığı 100.000 YTL tutarındaki harcamanın tamamını indirim konusu yapabilir.
b) 2004 yılında beyan edeceği 400.000 YTL geliri olan Bay (B), Ankara Valiliğine yaptığı 30.000 YTL değerindeki araba bağışının tamamını indirim konusu yapabilir.
c) Bay ( C ) fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan (X) derneğine yaptığı 30.000 YTL giyecek yardımını, elde ettiği 100.000 YTL kazancından indirim konusu yapabilir.
d) Bay (D) Türk Kültür envanterinin oluşturulmasına yönelik yapılan çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla yaptığı 10.000 YTL bağışın tamamını 20.000 YTL kazancından indirebilir.

62- Bay (A) sahibi olduğu İzmir’deki gayrimenkulunu konut olarak kiraya vermiş ve 2004 yılında 18.000 YTL hasılat elde etmiştir. Ayrıca bu daire için belgeler dayalı olarak 500 YTL gider yapmıştır. Bu kişi Ankara’da oturmakta olup, 2004 yılında 4.500 YTL kira ödemiştir. Bay (A)’nın gerçek gider usulünü seçmesi halinde beyan edeceği gelir vergisi matrahı tutarı aşağıdakilerden hangisidir?
(2004 yılı için istisna tutarı 1.800 YTL’dir)
a) 11.700 YTL b) 10.700 YTL c) 12.700 YTL d) 11.200 YTL

63- Aşağıdakilerden hangisi ücret değildir?
a) Bilirkişilere ödenen ücretler.
b) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine ödenen paralar
c) Sporculara ödenen transfer ücretleri
d) Kurumların idare meclisi başkanlarına ödenen kar payları

64- Aşağıda sayılanlardan hangisi gerçek ücretten indirim konusu yapılamaz?
a) Ordu Yardımlaşma Kurumu için yapılan kanuni kesintiler.
b) Ücretlinin eşine ait ödediği kaza, şahıs sigorta poliçeler dolayısıyla ödenen primler
c) Kanunla kurulan emekli sandığına ödenen aidatlar
d) İşverenler tarafından ilgili kanunlarına göre sendikalara ödenen aidatlar

65-Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek kazancı değildir?
a) Serbest meslek faaliyetinde bulunan kollektif şirket ortağı
b) Diş protezcileri
c) Gümrük komisyoncuları
d) Konser veren müzik sanatçıları

66- Serbest meslek kazancının tespitinde aşağıda yazılı giderlerden hangisi hasılattan indirim konusu yapılamaz?
a) İşyeri mülkiyetinin serbest meslek erbabına ait olması halinde amortismanların tamamı.
b) Kiralanan ve işte kullanılan taşıtların giderleri.
c) Serbest meslek erbabının ödediği tazminatlar.
d) Kira ile tutulan ve bir kısmı ikametgah olarak kullanılan işyeri için ödenen kira giderinin yarısı

67- Aşağıdakilerin hangisi kurumlar vergisi mükellefi değildir.?

a) Sermaye şirketleri
b) İş ortaklıkları
c) İktisadi kamu kuruluşları
d) Dernek ve vakıflar

68-Aşağıdakilerin hangisi kurumlar vergisi mükellefidir.?

a) Dernek
b) Kollektif şirket
c) SPK düzenlemesine ve denetimine tabi fon
d) Adi komandit şirket

69- Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi uygulaması açısından sermaye şirketi değildir.?

a) Anonim şirket
b) SPK düzenlemesine ve denetimine tabi fon
c) Limited şirket
d) Kooperatif

70- Kurumlar vergisi kanununun uygulamasında sendikalar ne kabul edilir.?
a) Vakıf
b) Dernek
c) Cemaat
d) Kooperatif

71- Kurumlar vergisi muafiyeti ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.?

a) Kamu idare ve kuruluşları tarafından yetkili idari makamların izniyle açılan yerel sergiler ve fuarlar kurumlar vergisinden muaftır
b) Yaptıkları iş veya hizmet karşılığında resim ve harç alan kamu kuruluşları
c) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait kantinler
d) Köylere veya köy birliklerine ait tarım işletmeleri

72- Kooperatiflerin kurumlar vergisi muafiyeti ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.?

a) Tüketim ve taşımacılık kooperatifleri kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanamaz.
b) Konut yapı kooperatifleri kendilerine ait arsalarını kat karşılığı vererek her bir hisse için bir işyeri veya konut elde etmeleri ortak dışı işlem sayıldığından kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanamaz.
c) Konut yapı kooperatiflerinin kurumlar vergisinden muaf olabilmeleri için arsa tapusunun da kendi adlarına olması gerekir.
d) Tarımsal kalkınma kooperatiflerinin kurumlar vergisi muafiyetinden faydalanabilmesi için üst birliğe üyelik şartı aranmamaktadır.

73- Aşağıda belirtilen kazançlardan hangisi kurumlar vergisinden istisna değildir.?
a) Kurumların, tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılmaları nedeniyle elde ettikleri kazançlar
b) Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralamasıyla uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar
c) Türkiye’de kurulu Menkul kıymetler yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançlar
d) Konut finansmanı fonları ile varlık finansmanı fonlarının kazançları

74- Aşağıdakilerden hangisi kurum kazancının tespitinde indirilebilecek giderlerden değildir.?

a) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde komanditer ortağın kar payı
b) Katılım bankalarınca katılma hesabı karşılında ödenen kar payları
c) Menkul kıymet ihraç giderleri
d) Kuruluş ve örgütlenme giderleri

75- Kurumlar vergisi beyannamesi ne zaman verilir.?

a) Hesap döneminin kapandığı dördüncü ay içinde
b) Hesap döneminin kapandığı dördüncü ayın birinci gününden onbeşinci günü akşamına kadar
c) Hesap döneminin kapandığı dördüncü ayın yirmibeşinci günü akşamına kadar
d) Hesap döneminin kapandığı dördüncü ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar

76- I- Yatırım fonu yönetenler
II- Kooperatifler
III-Zirai kazançları tevkif suretiyle vergilendirilen çiftçiler
IV- Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret erbabı
V- Basit usule tabi mükellefler

Yukarıda sayılanlardan hangisi kurumlar vergisi mükelleflerine yaptığı ödemelerden vergi kesintisi yapmak zorunda değildir.?

a) l-ll b) lll – V c) lll – ll d) lV – V

77- Kurumlar vergisi muafiyeti bulunmayan bir kooperatife ait taşınmazın kiralanması karşılığında yapılacak kira ödemelerinde kurumlar vergisi tevkifat oranı % kaçtır.

a) 15 b) 20 c) 22 d) Muaf olması nedeniyle tevkifat yapılmayacaktır.

78- Kurumlar vergisi beyannamesi posta ile gönderilmişse ne zaman tarh edilir.?

a) 7 gün b) 7 işgünü c) 3 gün d) 3 işgünü

79- Kurumların tasfiyesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.?

a) Her ne sebeple olursa olsun tasfiye haline giren kurumların vergilendirilmesinde tasfiye dönemi yerine hesap dönemi geçerli olur.
b) Bir yıldan fazla süren tasfiyelerde tarh zamanaşımı tasfiyenin sona erdiği yılda başlar
c) Tasfiyeden vazgeçildiği dönem sonuna kadar tasfiye hükümleri uygulanmaya devam edilir.
d) Tasfiyesinden vazgeçilen kurumun geçici vergi ile ilgili yükümlülükleri tasfiyenin vazgeçilmesine ilişkin kararın alındığı tarihi kapsayan geçici vergilendirme dönemi başından itibaren başlar

80- Devir işleminin hesap döneminin kapandığı aydan kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın sonuna kadar geçen süre içerisinde yapılması halinde münfesih kurumun önceki hesap dönemine ilişkin olarak verilen kurumlar vergisi beyannamesinden doğan kurumlar vergisi ne zaman ödenir.?

a) Beyanname verme süresi içinde ödenir.
b) Hesap döneminin kapandığı ayın sonuna kadar ödenir.
c) Beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar ödenir.
d) Hesap döneminin kapandığı ayı takip eden takip eden dördüncü ayın sonuna kadar ödenir.

81- Yabancı ulaştırma kurumlarının deniz taşımacılığında uygulanan emsal oranı kaçtır.?

a) 5 b) 12 c) 15 d) 14

82- Tam mükellef kurumlarda kurumlar vergisi kesinti oranının yasal sınırı kaçtır.?

a) 15 b) 20 c) 25 d) 10

83-Dağıtılsın dağıtılmasın aşağıdakilerin hangisinden kurum bünyesinde tevkifat yapılamaz.?
a) Türkiye’ de kurulu menkul kıymetler yatırım fonları
b) Türkiye’ de kurulu Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları
c) Türkiye’ de kurulu Emeklilik yatırım fonları
d) Türkiye’ de kurulu Gayrimenkul yatırım ortaklıkları


84- I-Kamu idare ve müesseseleri
II-Kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden çiftçiler
III-İş ortaklıkları
IV-Yatırım fonu yönetenler

Yukarıdakilerden hangileri vergi tevkifatı yapmaya mecburdur?

a) Yalnız I b) II ve III c) I,II ve III d) I,II,III ve IV

85- Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi uygulamasında kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilebilir?

a) Kurumun kendisinin ortaklarının yöneticilerinin ve çalışanlarının suçundan doğan maddi ve manevi zarar tazminat giderleri
b) Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar
c) Her ne şekilde ve her ne isimde olursa olsun ayrılan yedek akçeler
d) Sigorta ve reasürans şirketlerinde bilanço gününde hükmü devam eden sigorta sözleşmelerine ait kazanılmamış prim karşılıkları

86- Tam mükellef bir sermaye şirketinin veya sermaye şirketi niteliğindeki bir yabancı kurumun Türkiye’deki iş yeri veya daimi temsilcisinin bilançosunda yer alan taşınmazlar ile en az iki tam yıl süreyle elde tutulan iştirak hisseleri ya da sahip oldukları üretim veya hizmet işletmelerinin bir veya bir kaçını kayıtlı değerleri üzerinden ayni sermaye olarak mevcut veya yeni kurulacak tam mükellef bir sermaye şirketine devretmesi aşağıdakilerin hangisinin tanımıdır.?

a) Kısmi bölünme
b) Birleşme
c) Tam bölünme
d) Hisse değişimi

87- Dar mükellef yabancı kurumlarda tarhiyatın muhatabı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.?

a) Türkiye’deki Müdürleri
b) Temsilcileri
c) Dar mükellef tüzel kişiliği
d) Kazanç ve iratları sağlayanlar

88- Dar mükellefiyete tabi kurumlar hangi kazancın elde edilmesi halinde özel beyanname verirler?
a) Ticari kazançlar
b) Zirai kazançlar
c) Serbest meslek kazançları
d) Diğer kazanç ve iratlar

89- Özel beyan zamanı tayin olunan gelirle ilgili kurumlar vergisi beyannamesinin verilme yeri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.?

a) Taşınmazların elden çıkarılmasından doğan kazanç ve iratlarda taşınmazların bulunduğu yer vergi dairesi
b) Ticari bir işletmenin faaliyetinin durdurulması veya terk edilmesi karşılığında elde edilen diğer kazanç ve iratlarda işletmenin bulunduğu yer vergi dairesi
c) Arizi olarak Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda Türkiye de navlun sözleşmelerinin düzenlendiği yer vergi dairesi
d) Zarar yazılan değersiz alacakların sonradan tahsil edilmesi durumunda ödemenin Türkiye de yapıldığı yer vergi dairesi yer vergi dairesi

90- 5520 sayılı Kanun ile kamu idare ve kuruluşları tarafından genel insan ve hayvan sağlığını korumak ve tedavi etmek maksadıyla işletilen aşağıdaki işletmelerden hangisi muafiyet kapsamına alınmıştır.?

a- Huzurevleri
b- Dispanserler
c- Çocuk Bakımevleri
d- Sanatoryumlar

91- Aşağıda belirtilen kazançların hangisi kurumlar vergisinden istisna değildir.?

a- Girişim sermayesi yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları.
b- Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların %75’lik kısmı,
c- Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, nakliye, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançlar.
d- Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları.
92- Tasfiye ile ilgili olarak aşağıda belirtilen ifadelerden hangisi doğru değildir.?

a- Tasfiyenin başladığı takvim yılı içinde sona ermesi halinde tasfiye dönemi, kurumun tasfiyeye girdiği tarihten başlar ve tasfiyenin bittiği tarihe kadar devam eder.
b- Birden fazla süren tasfiyelerde tarh zamanaşımı, tasfiyenin sona erdiği dönemi izleyen yıldan itibaren başlar.
c- Tasfiye işlemlerinin incelenmesi sonucu tarh edilecek vergilerin asılları ile cezalar, tasfiye sırasında dağıtım, devir, iade veya satış gibi yollarla kendisine bir iktisadi kıymet aktarılan ya da tasfiye kalanı üzerinden kendisine paylaştırma yapılan ortaklardan da aranabilir.
d- Tasfiye beyannamesine, bilanço ve gelir tablosu ile tasfiye bilançosuna göre ortaklara dağıtılan paralar ve diğer değerlerin ayrıntılı bir listesi eklenir.

93- 5520 sayılı Kanun ile kamu idare ve kuruluşları tarafından sosyal amaçlarla işletilen aşağıdaki işletmelerden hangisi muafiyet kapsamına alınmıştır.?

a- Şefkat, rehin ve yardım sandıkları
b- Ceza ve infaz kurumları ile tutukevlerine ait iş yurtları
c- Yoksul aşevleri.
d- Öğrenci yurtları, pansiyonları ve benzeri kuruluşlar.

94- Dar mükellef kurumlar değer artış kazançlarından ibaret bulunan kazançlarını aşağıdaki beyannamelerinden hangisi ile beyan ederler.?

a- Özel beyanname ile
b- Yıllık kurumlar vergisi beyanname ile
c- Münferit beyanname ile
d- Muhtasar beyanname ile

95-Tasfiye döneminde kurum kazancının tespitinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınır.?

a- Özsermaye
b- Servet değeri
c- Hasılat
d- sermaye

96- Sermaye şirketlerinin kurumlar vergisi mükellefiyeti nasıl sona erer?

a- İşyerini kapatmak
b- İşi terk etmek
c- Tasfiye
d- Nakil

97- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi iş ortaklığı şeklinde kurulamaz.?

a- Anonim Şirket ile şahıs ortaklıkları
b- Kooperatif ile vakıflara ait iktisadi işletmeler
c- Kollektif şirket ile gerçek kişiler
d- Limited şirket ile limited şirket


98- 2005 dönemi kurum kazancı 1.000,00 YTL olan (X) A.Ş. 01.04.2005 tarihinde Kızılay Derneğine yapmış olduğu 5.000,00 YTL’lik bağışın ne kadarlık kısmını kurum kazancından indirim konusu yapabilir.?

a- 5.000,00 YTL
b- 50,00 YTL
c- 1.000,00 YTL
d- 250,00 YTL

99- 2006 dönemine ait kurum kazancı 50.000,00 YTL olan (Z) A.Ş’nin okul yapımında kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına 30.000,00 YTL bağışta bulunmuş olup, aynı şirketin 30.000,00 YTL’de Ar-Ge indirimi bulunmaktadır, bu şirketin 2006 döneminde indirim konusu yapacağı bağış miktarı ne kadardır.?

a- 30.000,00 YTL
b- 20.00,00 YTL
c- 2.500,00 YTL
d- 25.000,00 YTL

100- 2006 döneminde dar mükellef kurum Türkiye’de elde ettiği gayrimenkul sermaye iratlarından ne kadar tevkifat yapması gerekir.?

a- % 22 b- %20 c- %15 d-% 18

101- 2006 dönemine ait kurumlar vergisi oranı ile geçici vergi oranı hangi seçenekte doğru olarak belirtilmiştir.?

a-%30- % 20 b-%20- % 30 c-%30- % 33 d-%20- %20

102- Aşağıdaki kooperatiflerden hangisi kurumlar vergisi mükellefi değildir.?

a- Yapı ruhsatı üyesi adına tescil edilen (X) KYK
b- (X) taşıma kooperatifi
c- Kendi arsası üzerine inşaat yapan KYK
d- Y) tüketim kooperatifi

103- Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru tanımlanmıştır.?

a- Örtülü kazanç.
b- Örtülü sermaye
c- Transfer fiyatı
d- Kontrol oranı

104- Ağıdakilerden hangisi kurumların ilişkili kişilerle yaptığı işlemlerde uygulayacağı fiyat veya bedellerin tespitinde kullanılan yöntemlerden değildir.?

a- Yeniden satış fiyatı yöntemi.
b- Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi.
c- İlişkili kişiler emsal fiyat yöntemi.
d- Maliyet artı yöntemi.

105- (Y) A.Ş.’nin 2006 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde yer alan kazançlardan kesilen vergilerin mahsubunda, mahsubu gereken miktarın beyannamede hesaplanan kurumlar vergisinden fazla olması halinde aradaki fark, durumun vergi dairesince mükellefe yazı ile bildirilmesi ve mükellefinde bu yazıyı tebellüğ ettiğinden itibaren ne kadar sürede müracaat etmesi halinde iade edilebilir.?

a) 15 gün b)30 gün c) 1 yıl d) 5 yıl

106- Aşağıda yer alan kurum kazançlarından hangisinden gelir vergisi kesintisi yapılır.?

a) İştirak kazançları
b) Emisyon primleri
c) Kooperatiflerce dağıtılan risturunlar
d) Kurumların rüçhan hakkı kupon satışından elde ettikleri kazançlar

107- Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde kurum kazancından indirilmesi mümkün değildir.?

a) İl özel idarelerine yapılan bağış ve yardımların o yıla ait kurum kazancının %5 i.
b) Bakanlar kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı.
c) Genel ve katma bütçeli kamu idarelerine yapılan bağış ve harcamaların o yıla ait kurum kazancının %10’u
d) Bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yapılan bağış ve harcamaların o yıla ait kurum kazancının %5’i

108- Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan yatırım fonlarının KVK ve GVK’nun uygulamasında nasıl değerlendirildiği hangi seçenekte doğru olarak belirtilmiştir.?

a) İktisadi işletme olarak değerlendirilir.
b) Sermaye şirketi olarak değerlendirilir
c) A.Ş. olarak değerlendirilir
d) Vergiden muaf kurum olarak değerlendirilir.

109- Tasfiyeye giren kurumun, tasfiye dönemi başındaki servet değeri aşağıdakilerden hangisidir.?

a) Tasfiye dönemi başındaki öz sermayedir
b) Tasfiye dönemi başındaki maddi ve gayrimaddi duran varlıklardır.
c) Tasfiye dönemi başındaki net piyasa(cari) değeridir.
d) Tasfiye dönemi başındaki vergi kanunlarına göre ayrılmış her türlü amortisman ve karşılıklar toplamıdır.
110- Dar mükellefiyete tabi kurumların Türkiye’de elde ettikleri ve aşağıda belirtilen kazanç ve iratların hangisi üzerinde KVK uyarınca tevkifat yapılır.?
a) Ticari kazançlar
b) Zirai kazançlar
c) Gayrimaddi hak satış bedeli
d) Diğer kazanç ve iratlar


111- Aşağıda sayılan kurumların hangileri kurumlar vergisine tabi değildir?

a) İktisadi kamu kuruluşları
b) Adi ortaklıklar
c) Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler
d) Limited şirketler

112- Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisinden muaf değildir.?

a) Kamu idare ve kuruluşları tarafından işletilen genel insan ve hayvan sağlığını korumak ve tedavi amacıyla işletilen huzurevleri
b) Kollektif şirket tarafından işletilen yoksul aşevleri
c) Kamu idare ve kurumları tarafından işletilen öğrenci yurtları
d) Münhasıran bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlar.

113- Aşağıdaki kazançlardan hangisi kurumlar vergisinden istisna edilmemiştir.?

a) Yurt dışında yapılan inşaat, onarım montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançlar
b) Anonim Şirketlerin kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları payların bedelinin itibari değeri aşan kısmı
c) Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim, ve liselerin işletilmesinden beş hesap dönemi itibariyle elde edilen kazançlar.
d) Türkiye’de kurulu girişim sermayesi yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları.

114- Aşağıdakilerden hangisi kurum kazancının tespitinde hasılattan indirim konusu yapılamaz.?

a) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde komandite ortağın kar payı
b) Birleşme, devir, bölünme fesih ve tasfiye giderleri
c) Sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminatlar
d) Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar.

115- Tasfiye incelemesinin tamamlayan vergi dairesi hangi süre içinde sonucu tasfiye memurlarına bildirmek zorundadır.?

a) 3 ay içinde b)30 gün içinde c) 15 gün içinde d) 7 gün içinde

116- Özel hesap dönemi 1 Ekim 2005 – 30 Eylül 2006 olan bir limited şirketin kurumlar vergisi beyannamesi ne zaman verilir.?

a) 15 Nisan 2007 tarihine kadar
b) 2007 Nisan ayı içinde
c) 01 Nisan 2007 - 25 Nisan 2007 tarihleri arasında
d) 01 Ocak 2007 - 25 Ocak 2007 tarihleri arasında

117- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kurum geçici vergi beyannamesinin verilme ve ödeme süresi doğru olarak verilmiştir.?

a) Beyanname verme süresi üçer aylık dönemi izleyen birinci ayın onuncu günü, ödeme süresi onbeşinci günü akşamına kadardır
b) Beyanname verme süresi üçer aylık dönemi izleyen ikinci ayın onbeşinci günü, ödeme süresi onyedinci günü akşamına kadardır
c) Beyanname verme süresi üçer aylık dönemi izleyen ikinci ayın onuncu günü, ödeme süresi onyedinci günü akşamına kadardır
d) Beyanname verme süresi üçer aylık dönemi izleyen ayın onbeşinci günü, ödeme süresi onyedinci günü akşamına kadardır

118- Mükelleflerin işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik Ar-Ge harcamalarına ait indirim oranı aşağıdakilerden hangisidir.?

a) % 30 b) % 25 c) % 50 d) % 40

119- “Tam mükellef bir sermaye şirketinin diğer bir sermaye şirketinin hisselerini, bu şirketin yönetimini ve hisse çoğunluğunu elde edecek şekilde devralması ve karşılığında bu şirketin hisselerini devreden ortaklarına kendi şirketinin sermayesini temsil eden iştirak hisselerini vermesi” aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tanımlanmıştır.?

a) Hisse değişimi b)Bölünme c) Devir d)Kısmi bölünme

120- 03.01.2006 tarihinde kurulan (X) Ltd. Şti. 07.04.2006 tarihli genel kurul kararı ile tasfiyeye girme kararı almış olup, bu kararı 19.04.2006 tarihli Ticaret Sicil gazetesi ile 09.04.2006 tarihinde tescil edilmiştir. Bu şirketin tasfiye döneminin başlangıç tarihi nedir.?

a) 07.01.2006
b) 07.04.2006
c) 09.04.2006
d) 19.04.2006

121- 03.01.2001 tarihinde tasfiyeye giren 03.01.2004 tarihinde tasfiyesi sonuçlanan (Y) Ltd. Şti.’nin 2002 tasfiye dönemi kurumlar vergisi zamanaşımı süresi ne zaman biter.?

a) 31.12.2007
b) 03.01.2009
c) 31.12.2009
d) 03.01.2007

122- Simge Ltd. Şti.’nin devre ilişkin kararı 03.03.2006 tarihinde tescil edilmiş ve 10 Mart 2006 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Şirketin 2005 dönemi kurumlar vergisi beyannamesini verme zamanı nedir.?

a) 01-25 Nisan arası
b) 11Mart-09 Nisan arası
c) 11 Mart-25 Nisan arası
d) 03 Nisana kadar

123- Geliri sadece tevkifata tabi tutulmuş kira gelirinden ibaret bulunan İrem-94 Konut yapı kooperatifi, söz konusu gelirini hangi sürede beyan etmek zorundadır.?

a- Beyanname verilmeyecektir.
b- Hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar.
c- 1-25 nisan arasında.
d- Her yılın Mart ayında.

124- Kurumlar vergisi beyannamesi verilmesine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.?

a- Mükellefe ait her bir şube için ayrı ayrı kurumlar vergisi beyannamesi verilir
b- Mükellefe ait her bir depo için ayrı ayrı kurumlar vergisi beyannamesi verilir
c- Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerin her biri için ayrı ayrı kurumlar vergisi beyannamesi verilir
d- Mükellefe ait her bir alım-satım bürosu için ayrı ayrı kurumlar vergisi beyannamesi verilir.

125- Merkezi Ankara’da bulunan ve kamu yararına çalışan x derneğinin Bursa, Isparta ve Çankırı’da şubeleri olup, Ankara ve Bursa’da iktisadi işletmeleri mevcuttur. Kurumlar vergisi beyannamesi verilmesine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.?

a- Bursa ve Ankara iktisadi işletmeleri her biri için Merkezinin bulunduğu yer vergi dairesine x derneği tarafından ayrı ayrı beyanname verilir.
b- Bursa ve Ankara iktisadi işletmeleri için Merkezinin bulunduğu yer vergi dairesine x derneği tarafından tek bir beyanname verilir
c- Bursa ve Ankara iktisadi işletmelerinin her biri için İktisadi işletmelerin bulunduğu yer vergi dairesine x derneği tarafından ayrı ayrı beyanname verilir
d- Bursa ve Ankara iktisadi işletmeleri için İktisadi işletmelerden herhangi birinin bulunduğu yer vergi dairesine x derneği tarafından tek bir beyanname verilir

126- Aşağıdakilerden hangisi iş ortaklığı kuramaz.?

a- Ltd.Şti - gerçek usulde ticari kazanç mükellefi
b- A.Ş - Kollektif şirket
c- Kooperatif- Derneğe ait iktisadi işletme
d- Koll. Şti - Adi şirket

127- Özlem A.Ş.’nin işletme öz sermayesi 150 birim,
Ortak A’nın verdiği borç 100 birim,
Ortak C’nin verdiği borç 200 birim,
Ortağı olduğu bankanın verdiği borç 400 birim ise örtülü sermaye tutarı kaç birimdir.?

a) 100 b) 250 c) 50 d) 450


128- Aşağıdakilerden hangisi zirai hâsılat değildir?
a) Zirai araçların çiftçilerin zirai üretim
İşlerinde çalıştırılması sonucu elde edilen bedel
b) Gider yazılan değerlerin satışından elde edilen değer
c) A.T.İ.K ‘ lerin ( gayrimenkuller hariç ) satılması ile sağlanan hâsılat
d) Topraktan maden çıkartılması sonucu elde edilen hâsılat
e) Satın alınan zirai ürünün satış değeri

129- Aşağıdakilerden hangisi çiftçi değildir?
a) Çiftlik sahibi
b) Zirai faaliyetle uğraşan adi şirket ortağı
c) Zirai faaliyetle uğraşan adi komandit şirketin komandite ortağı
d) Dalyan işleticisi
e) Mandıra sahibi

130- Aşağıdakilerden hangisi yatırım 2005 yılında yapılan yatırım indiriminde kabul edilen şartlardan biri değildir?
a) Yatırım indiriminde bilânço esasına göre defter tutulması
b) Yatırımın kamu iktisadi teşebbüslerini geliştirilmesine yönelik olması
c) Yapılan yatırımların yeni makinelerle yapılması
d) Yatırım indirim oranının %40 olması
e) Zirai yatırımlarda da yatırım indirim oranının %40 olması

131- Mükellef “ C ’’ 2004 yılında 150.000 YTL 2005 yılında 300.000 YTL yatırım yapmıştır. Mükellef 2004 yılında 80.000 milyar, 2005 yılında 120.000 YTL kazanç elde etmiştir Mükellefin 2005 yılında devreden yatırım indirimi ne kadardır?
a) 70.000 b) 300.000 c) 180.000 d)Devreden yatırım indirimi yok e)30.000

132- Yukarıdaki soruya göre mükellefin 2006 yılına devreden yatırım indirimi ne kadardır?

a) Devreden yatırım indirimi yok vergiye tabi matrah 180.000 YTL
b) Devreden yatırım indirimi yok vergiye tabi matrah 210.000 YTL
c) Devreden yatırım indirimi 180.000 YTL
d) Devreden yatırım indirimi 30.000 YTL
e) Devreden yatırım indirimi yok

133- Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi mükellefidir?
a) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip kişiler
b) Yalnızca tam mükellefler
c) Yalnızca dar mükellefler
d) Tam ve dar mükellefler
e) Yalnızca Türk vatandaşları

134- Aşağıdakilerden hangisi Ticari kazancın mükellefidir?
a) Gümrük komisyonculuğu yapan gerçek kişi
b) Zirai faaliyetle uğraşan adi komandit şirketin komandite ortağı
c) Zirai faaliyetle uğraşan adi şirket ortağı
d) Danışmanlık faaliyeti yapan kolektif şirket ortağı
e) Diş tabiplerini bir araya getirerek muayahane açan gerçek kişi

135- Aşağıdakilerden hangisi Ticari kazancın tespitinde indirilemeyecek giderlerden biridir?

a) İşçiye kanun gereğice ödenen kıdem tazminatı
b) İşletme sahibinin kanun gereğince ödediği vergi cezaları
c) İşletmenin bina ve arazi vergiler
d) Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün mamullerinin ilan ve reklâm giderlerinin %0
e) Kiralama yoluyla elde edinilen ve işte kullanılan taşıtların amortismanları

136- Aşağıdakilerden hangisi basit usule tabi olmanın genel şartlarından biri değildir?

a) Mükellefin kendi işinde bilfiil çalışması veya bulunması
b) Ticari, zirai ve mesleki kazancı itibariyle gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olmamak
c) Alım, satım, imal, inşa, tamir ve küçük sanat işi Yapanlarda bir takvim yılında satın alma bedeli 2006 takvim yılı için 92.000 YTL aşmamak
d) İş yeri kira tutarı büyük şehir belediye sınırları içinde (2006 takvim yılı için ) 3.500. YTL aşmamak
e) İş yeri mülkiyeti kendisine ait ise 2006 takvim yılı için emsal kira bedeli 2.500. YTL lirayı aşmamak

137- Dar mükellef kurumlarda kara ulaştırma işlerinde ortalama emsal oranı kaçtır?
a)%15 b)%18 c)%12 d)%5 e)%10

138- Aşağıdakilerden hangisi vergiden muaf esnaf kapsamındadır?

a) Gezici olarak işyeri açmaksızın giyim eşyası satanlar
b) Motor veya traktör ile ara sıra eşya ve insan taşıyan çiftçiler
c) Basit usul mükellefi A’ ya evinde işçi çalıştırmadan ve muhrik kuvvet kullanmadan ördüğü havlu, kilim, çamaşır, çorap, v.b devamlı olarak satanlar.
d) Köylerde gezici olarak sarraflık yapanlar
e) Köyde iş yeri açmaksızın ödünç para verme işleriyle uğraşanlar

139- Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek kazancı içinde değerlendirilmez?

a) Bir esrin müellifi veya kanuni temsilcisi tarafından kiralanması dolayısıyla sağlanan kazanç
b) Bir eserin yayın evi tarafından satılması sonucu elde edilen değer
c) Kurumlar, tüccarlar ve Serbest meslek erbabının işlerini takip edenlerin kazançları
d) Serbest meslek faaliyetinde bulunan adi komandit şirkette komandite ortağın payı
e) Diş tabiplerini bir araya getirerek bir muayehane açan gerçek kişinin geliri

140- Aşağıdakilerden hangisi ücret kapsamında değerlendirilemez?

a) Kurumların yönetim kurulu başkanına ödedikleri kar payı
b) Yönetim ve denetim kurulu başkanlarına bu sıfatları dolayısıyla sağlanan menfaatler
c) Emekli dul ve yetimlere yapılan ödemelerin istisna haddini aşan kısmı
d) İşten çıkarma tazminatlarının istisna haddini aşan kısmı
e) Türkiye büyük millet meclisi üyelerine sıfatları dolayısıyla sağlanan menfaatler

141- Aşağıdakilerden hangisi ücretler için getirilmiş istisna ve muafiyetlerden biri değildir?

a) Özel hizmetlerde çalışan hizmetçilerin hizmetleri
b) Sosyal sigorta kurumları tarafından sigortalılara yapılan ödemeler
c) Spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler
d) Mülkiyeti işverene ait net alanı 100 M2 yi aşmayan konutların işçilere tahsisi
e) Çırakların asgari ücreti aşmayan ücretleri

142- Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek kazancından gider olarak indirilemez?

a) Belediye gelirleri kanununa göre ödenen ilan ve reklâm vergileri
b) Kira ile tutulan yerin bir kısmından işyeri olarak kullanılması halinde giderlerin tamamı
c) Mesleki faaliyet için başkalarına gördürülen hizmetler için ödenen paralar
d) Mesleki faaliyetle ilgili yayınların ücretleri
e) Mülkiyeti kendisine ait işyerinin amortismanının tamamı143- Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek kazancında hasılat olarak değerlendirilemez?

a) Serbest meslek erbabının müşterisinden gider karşılığı aldığı ücretler
b) Serbest meslek erbabının kendisine ait evi mesken olarak kiraya vermesi karşılığında aldığı paralar
c) ATİK lerin elden çıkartılmasından sağlanan bedel
d) Müşteri veya müvekkilinden vergi, resim harç veya şahitliğe harcamak üzere alınan ve bunlara sarf olunan paranın arta kalan kısmı
e) Serbest faaliyet karşılığı sağlanan menfaatler

144- Aşağıdakilerden hangisi GMSİ olarak vergilendirilemez?
a) Dalyanların işletilmesi
b) Taş ocaklarının kiralanması
c) Tuzlaların kiralanması
d) Voli alanlarının kiralanması
e) Arazinin kiralanması

145- Aşağıdakilerden hangisi GMSİ mükellefi değildir?

a) Gayrimenkullerin İrtifak Hakkı Sahipleri
b) Gayrimenkullerin Sahipleri
c) Gayrimenkullerin Mutasarrıfları
d) Gayrimenkullerin Bakıcıları
e) Gayrimenkullerin Kiracıları Tarafından Kiraya Verilmesi Halinde Kiracıları

146- Aşağıdakilerden hangisi yatırım indiriminden faydalanır?

a) Komanditer ortaklar b) Serbest meslek erbabı c) Kolektif şirket ortağı
d) Basit usulde mükellef olanlar e) Bilanço usulüne göre vergilendirilen çiftçi

147- 2005 yılında yatırım miktarı 50.000 YTL, kazanç 25.000 milyar, yatırım indirim oranı %40, yeniden değerleme oranı %50 olan Tüccar B’nin sonraki yıla devreden yatırım indirim tutarı ne kadardır?

a) 25.000 b) 30.000 c) 40.000 d) Devreden miktar yoktur e) 45.000

148- 2.sınıf tüccar Z 2005 yılında kalkınmada öncelikli yörede 45.000 YTL yatırım yapmıştır.18.000YTL kazanç elde etmiştir. Vergiye tabi matrahı ne kadardır?

a) Vergiye tabi kazancı yoktur
b) Vergiye tabi matrah 18.000 YTL
c) Vergiye tabi matrah 27.000 YTL
d) Devreden yatırım indirimi 28.000 YTL
e) Devreden yatırım indirimi 18.000 YTL

149- Hangisi serbest meslek kazancının özelliklerinden biri değildir?

a) Vergiyi doğuran olayın tahakkuka bağlı olması
b) Uzmanlığa dayanması
c) Şahsi sorumluluğa dayanması
d) Sürekli olması
e) Bağımsız olması

150- Yozgat’ta yatırım yapan İLÇİN koll. Şti. nin yaralanacağı yatırım indirim miktarı ne kadardır?

a) Kazancın ½ si b)Kazancın %40 ‘ı c)Kazancın tamamı
d) Yatırımın tamamı e)Hiçbiri

151- Profesör SILA’nın yazdığı kitabı alan yayın evinin bir başka yayın evine kiralaması sonucu oluşan gelir aşağıdakilerden hangisidir?

a) Serbest meslek kazancı b)G.M. S.İ c)Diğer kazanç ve irat
d) Ticari kazanç e)Menkul sermaye iradı

152- Dar mükellefiyete tabi hava ulaştırma işi yapan FAİRFVAT firması 70.000 YTL kazanç elde etmiştir. Vergiye tabi kazanç ne kadardır?

a) 3.500 b)10,500 c) 8,800 d) 9.000 e) 12,400

153- Bir vergilendirme döneminde dönem başı öz sermayesi 18.000 YTL, dönem sonu öz sermeyesi 21.000 YTL, işletmeden çekilen değer 3.000 YTL, ilave değerler 1.000 YTL ise işletmenin ticari kar/zararı ne kadardır?

a) 11.000 zarar b) 11.000 kar c)5.000 zarar d) 5.000 kar e) 6.000 kar

154- Aşağıdakilerden hangisi özel olarak ticari kazanç sayılmamıştır?

a) Kum ve kiremit istihsal yerleri
b) Özel hastane işletmesi
c) Arazini iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde satılması
d) Coberlik faaliyeti
e) Gümrük Komisyonculuğu

155- Dönembaşı mal mevcudu 18.000 YTL, Dönem içi alışlar 7.000 YTL, Giderler 2.000 YTL, Dönem Sonu mevcut 500 YTL , Satışlar 17.500 YTL olan ikinci sınıf tüccar (M)’ nin kar zararı ne kadardır.

a) 10.000 kar b) 10.000 zarar c) 9.000 kar d) 9.000 zarar e) 500 kar

156- Serbest meslek faaliyetinde bulunan Kollektif şirket ortağının geliri aşağıdakilerden hangisidir?

a) M.S.İ b) G.M.S.İ c) ÜCRET d) S.M.K e) TİCARİ KAZANÇ

157- Adi Komandit şirkette komanditer ortağın kazancı hangi tür kazanca girer?

a) M.S.İ b) G.M.S.İ c) ÜCRET d) S.M.K e) TİCARİ KAZANÇ

158- Aşağıdakilerden hangisi Zirai kazanç değildir?

a) Arazide yapılan ekim dikim sonucu oluşan hasılat
b) Arazi sahibinin üründen pay alması
c) Mantar toplanması sonucu satış hasılatı
d) Damızlık hayvan yetiştiriciliği sonucu elde edilen hasılat
e) Zirai aletlerin ara sıra başka çiftçilerin işlerinde çalıştırılması sonucu elde edilen bedel

159- Aşağıdakilerden hangisi Serbest meslek erbabı değildir?

a) Gümrük komisyoncuları
b) Emlak komisyoncuları
c) Noterler
d) Doktorlar
e) Diş tabiplerini bir araya getirerek muayahane açan gerçek kişi

160- Aşağıdakilerden hangisi bilançoda gerçek aktifi bulmak için aktif tutarlardan indirilen kalemlerden biri değildir?

a) İlk tesis ve taazzuv giderleri
b) Karşılıklar
c) Bağış ve yardımlar
d) Amortismanlar
e) Geçmiş yıl zararları

161- Kiraladığı işyerine aylık 650 YTL ödeyen serbest meslek erbabı aynı işyerini mesken olarak kullanıyorsa indirebileceği kira gideri ne kadardır?

a) 200 b) 250 c) 650 d) 325 e) Hiçbiri

162- Üretilen yağ ve peynirin dükkanda satılması karşılığı elde edilen kazanç aşağıdakilerden hangisidir?

a) M.S.İ b) G.M.S.İ c) ÜCRET d) S.M.K e) TİCARİ KAZANÇ

163- Gelir Vergisi Kanununa göre gelirin hangi özelliği muhasebe denetimini gerekli kılar?

a) Kişisellik b) Yıllık c) Safilik d) Gerçeklik e) Gayrisafilik

164- Müteşebbisin işe başladığı zaman işletmeye koyduğu ekonomik değerler toplamına ne ad verilir?

a)Özsermaye b) Sermaye c) Özkaynak d)Ödenmiş sermaye e)Taahhüt edilen sermaye

165- Aşağıdakilerden hangisi yatırım indiriminden faydalanamaz?

a) Serbest meslek kazacı elde edenler
b) Dar mükellefler
c) Kazancı bilanço esasına göre tespit edilenler
d) Kurumlar vergisi mükellefleri
e) Ticari kazanç elde eden birinci sınıf tüccar

166- Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanununun mükellefleri vergilendirmede şahsilik kuralını benimsemesinin sonucudur?

a) Yalnızca Türkiye’de elde edilen tüm Kazançlar ve yurt dışında elde edilen ticari kazançlar vergilendirilir
b) Yalnızca Türkiye’de elde edilen kazançların vergilendirilmesi
c) Yalnızca Türkiye ‘de ve yurt dışında elde edilen kazanç ve iratların vergilendirmesi
d) Yalnızca Türkiye ‘deki ve yurt dışındaki ticari kazançların vergilendirilmesi
e) Hepsi

167- Basit usule tabi olan mükelleflerin tutmak zorunda olduğu defterlere ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a)Büyük defter tutarlar
b)Yevmiye defteri tutarlar
c)ikinci sınıf tüccarlara ait defterleri tutarlar
d)İşletme hesabı defteri tutarlar
e)Defter tutma zorunlulukları yoktur

168- Ankara organize sanayi bölgesinde 2006 takvim yılında 84.000 YTL yatırım yapan İLÇİN KOLL. ŞTİ. nin yararlanacağı yatırım tutarı ne kadardır?

a) 33.600 b)84.000 c)42.000 d)180.000 e)Yatırım indiriminden yararlanamaz.

169- Zirai kazancın zirai işletme hesabı esasına göre tespitinde aşağıdakilerden hangisinin bilinmesine gerek yoktur?

a) Hâsılat
b) Öz sermaye
c) Hesap dönemi başı mevcudu
d) Hesap dönemi sonu mevcudu
e) Giderler

170- Aşağıdakilerden hangisinin kazancı serbest meslek kazancı değildir?

a)Gümrük komisyoncuları
b)Profesyonel sanatçıların
c) Profesyonel sporcuların
d) Dava vekillerinin
e)Serbest meslek faaliyetinde bulunan kolektif şirketin

171- T.B.M.M üyelerine faaliyetleri dolayısıyla ödenen para ve benzeri menfaatler aşağıdakikazanç türlerinden hangisine göre vergilendirilir?

a)Menkul sermaye iradı
b) Diğer kazanç ve irat
c)Ticari kazanç
d)Serbest meslek kazancı
e)Ücret

172- 2005 takvim yılında satın alınan bir gayrimenkul yıllık 1.000 YTL kiraya verilmiştir. Herhangi bir kira takdiri yapılmamış olan bu binanın vergi değeri 54.000 YTL dir. 2005 yılı emsal kira bedeli kaç YTL dir.?

a) 1.000 b) 2.700 c) 2.000 d)4.000 e) 3,000

173- Aşağıdakilerden hangisi menkul sermaye iradıdır?

a) Menkul kıymetlerin itfa edilmesinden sağlanan gelirler
b) İştirak paylarının devir ve temliki karşılığında elde edilen gelirler
c) İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar,
d) Menkul kıymetlerin kuponlu ve kuponsuz satışından elde edilen gelirler.
e) İştirak paylarının kısmen itfa edilmesi karşılığında elde edilen gelirler

174- 2005 T.yılında bir işyerini kiraya veren ve başkada geliri olmayan mükellef Taci kira geliri olarak net 13.500 YTL almıştır Kendisinden ayrıca 1.800 YTL stopaj kesilmiştir. Mükellef TACİ nin durumu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) İş yeri kirası net 15.000 YTL nin altında kaldığı için beyanname vermeyecektir.
b) İş yeri kirasından stopaj yapıldığından beyanname vermesine gerek yoktur.
c) İş yeri kirasının brüt tutarı 15.300.YTL olup 15.000 YTL yi geçtiğinden beyanname verecektir
d) İş yeri kirası için 15.000 YTL istisna düşüldükten sonra kalan tutar için beyanname verecektir
e) Beyana tabi kazancı yoktur

175- Menkul kıymetlerin elden çıkartılmasında iktisap bedelinin tevsik edilememesi halinde iktisap bedeli yerine aşağıdakilerden hangisi esas alınır?

a)Emsal bedeli b)Vergi değeri c)İtibari Değer d)Merkez bankası kuru
e)Takdir komisyonunca belirlenen değer

176- 1999 yılında 2 milyar zarar eden mükellef D, bu zararını en son hangi tarihte indirebilir?

a)31.12.2004 b)31.12.2001 c)31.12.2003 d)31.12.2002 e)31.12.2000

177- Aşağıdaki işlemlerden hangisi gelir vergisi kesintisine tabidir?

a) Mesken kiraları
b)Serbest meslek erbabına yapılan ödemeler
c)Notere yapılan ödemeler
d)İstisnadan yararlanan menkul sermaye iratları
e)istisnadan yararlanan ücretler

178- Kaynakta kesilen vergiler aşağıdakilerden hangisi tarafından vergi dairesine beyan edilir ve ödenir?

a) Mükellef b)kanuni temsilci c)Müdür d)vergi sorumlusu e) Muhasebeci


179- Münferit beyanname, kazanç ve iratları n iktisap tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde verilmelidir?

a)45 b)30 c)60 d)10 e)15

180- Tutulması zorunlu olan defterlerin veya verilen beyannamelerin gerçek durumu yansıtmadığına dair delil bulunursa vergi aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılarak tarh edilir?

a) Beyan esasına göre tarh
b) idarece tarh
c) ikmalen tarh
d) Basit usule göre tarh
e) Re’sen tarh

181- Birden fazla inşaat işinde kullanılan taşıtın amortismanı hangi esasa göre dağıtılır?

a) Personel sayısı b)Gün sayısı c) verimlilik d)sermayeye göre e)Karlılık oranına göre

182- Hangisi vergi tevkifatı yapmak zorunda değildir?

a) Ücret gelirleri elde edenler
b) Kamu idareleri
c) Vakıflar
d) Birinci sınıf tüccarlar
e) Bilanço esasına tabi çiftçiler

183- Ziraatla uğraşan adi komandit şirkette komanditer ortağın kazancı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ticari kazanç b) Zirai Kazanç c) Ücret
d) MSİ e) GMSİ

184- Bir eseri sahibinden kiralayan 3.şahsın eseri yeniden kiraya vermesinden elde edilen kazanç aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ticari kazanç b) Zirai kazanç c) G.M. S.İ
d) Serbest Meslek kazancı e) Sair kazanç

185- Herhangi bir gelirin diğer kazanç ve irat olarak vergilendirilmesi için 2006 yılında kaç YTL yi aşması gerekir?

a) 15.000 b) 16.000 c)13.000 d) 7.000 e) 6.000

186- Aşağıdaki gelirlerden hangisi için beyanname verilmesi zorunludur?

a) Bir işverenden alınan 45.000 YTL ücret
b) Gerçek Usulde vergilendirilmeyen ve 15.600 YTL yi aşan zirai kazanç
c) İndirim sonrası tutarı 900 YTL olan alacak faizi payı
d) Vergisi kaynakta kesilmemiş 2.000 Y TL mesken kirası
e) Vergisi kaynakta kesilmiş 15.000 YTL işyeri kirası

187- Aşağıdakilerden hangisi hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilemez?
a) Geçici Vergi
b) Bağış ve yardımlar
c) Kaynakta kesilen vergiler
d) Diğer ücret olarak ödenen vergi
e) Yabancı ülkede ödenen vergi

188- Aşağıdakilerden hangisi verginin kaynakta kesilmesinin yararlarından biri değildir?
a) Vergiyi doğuran olayla verginin ödenmesi arasındaki sürenin uzun olması
b) İdare ile karşı karşıya gelen mükellef sayısının azalması
c) Vergi güvenliğini sağlayan bir usul olması
d) İdarenin daha rahat ve daha az bir harcamayla çalışması
e) Mükellefin vergi yükünü daha az duyması

189- Aşağıdakilerden hangisi kiraya verilen mal ve hakların kiraya verilmesinde emsal kira bedelinin uygulanacağı durumlardan biridir?
a) Kiraya verilen mal ve hakların bedelsiz olarak başkalarının ikametine bırakılması
b) Boş kalan gayrimenkullerin korunması amacıyla bedelsiz olarak başkalarının ikametine bırakılması
c) Mal sahibi ile birlikte akrabalarının da aynı evde veya dairede ikamet etmesi
d) Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralamalar
e) Gayrimenkulün kardeşinin ikametine bırakılması


190- Aşağıdakilerden hangisi menkul sermaye iradı değildir?
a) iştirak paylarından doğan kazançlar
b) Her nevi alacak faizi
c) Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller
d) Kurumların yönetim ve denetim kurulu başkanlarına görevleri dolayısıyla verilen menfaatler
e) Mevduat faizleri

191- Aşağıdakilerden hangisi diğer kazanç ve irat kapsamına girer?
a) Faaliyeti devam eden bir işletmenin kısmen satışı
b) Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazanç
c) Faaliyeti durdurulan bir işletmenin satışı
d) Üründen pay alan çiftçinin, aldığı ürünün emsal bedeli
e) Yayınevinin satın aldığı eseri kiraya vermesi karşılığında aldığı ücret192- Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlerin elden çıkarılması kavramı içinde yer almaz?
a) Devleştirme b) Kamulaştırma c) Trampa d) Takas e) Satın alma

193- Menkul kıymetlerin elden çıkarılmasında İktisap bedeli tevsik edilemiyorsa aşağıdakilerden hangisi iktisap bedeli olarak kabul edilir?
a) Nominal değer b) Borsa rayici c) Kayıtlı değer d) Rayiç bedel
e) Takdir komisyonu değeri


194- Menkul kıymetlerin iktisap bedelinin içerisine, 2005 yılı öncesi ve sonrası aşağıdakilerden hangisi girmez?
a) Satış bedeli b) Vergiler c) Harçlar e) Giderler e) Her türlü ödemeler

195- Aşağıdakilerden hangisinden doğan kazanç 2005 yılı öncesi ve sonrası vergiye tabi diğer kazanç iratlar arasında yer alır?
a) Veraset yoluyla yapılan intikaller
b) Kolektif şirketin anonim şirkete dönüşmesi
c) İvazlı intikaller
d) İvazsız intikaller
e) Ferdi işletmenin sahibinin ölümü nedeniyle mirasçılara devri

196- Başka bir geliri olmayan TUNCAY BEY 2005 yılında bir dükkândan 4.000 YTL diğer
dükkândan da 8.000.YTL tahsil etmiştir. 2004 yılından kalan 2.500 YTL mesken kirasını da 2005yılında tahsil etmiş olup ayrıca 2006 yılına ait bir yıllık kira bedeli 6.000 YTL yi peşin tahsil etmiştir. TUNCAY BEY ‘in 2005 yılı beyan edilecek kira geliri kaç YTL dir? (yapılan toplam vergi tevkifatı 2.500 YTL)
a) 2.500. b) 10.000 c) 12.500 d) 15.000. e) 17.000.

197- Aşağıdakilerden hangisi dar mükelleflerin yararlanabileceği istisna ve indirimlerden biri değildir?
a) Diplomat muaflığı
b) Sergi ve panayır istisnası
c) Sakatlık indirimi
d) Ücret istisnası
e) İhracat istisnası

198- Aşağıdakilerden hangisi re’sen tarhı gerçekleştirmeyen bir durumdur?
a) Vergi beyannamesinin kanuni süresinden sonra verilmiş olması
b) Tutulması zorunlu olan defterlerden bir tanesinin tutulmamış olması
c) Vergi Usul Kanununun kayıt nizamına ilişkin hükümlerine uyulmamış
d) Defter kayıtlarının doğru bir vergi incelemesine imkân vermeyecek derecede noksan ve usulsüz olması
e) verilen beyannamede matraha ilişkin bilgilere yer verilmemişse

199- Mükellef iş yerinin vergi dairesine beyannamesini verebilmesi için hangi makamdan
izin alması gerekir?
a) Defterdarlık b) Maliye bakanlığı c) Bölge çalışma müdürlüğü
d) Belediye e)Vergi dairesi

200- Aşağıdakilerden hangisi telif hakları istisnasından yararlanamaz?
a) Kanuni mirasçılar b) Mütercim c) Müellif d) Eşi e) Mansup mirasçılar


201- Aşağıdakilerden hangisi gayrimenkul olarak kabul edilmez?
a) Gemi payları b) Kiraya verilen demirbaş c) Hisse senetleri
d) Motorlu nakil vasıtası e) Tapu siciline kayıtlı olmayan arazi

202- İkametgâhı Türkiye de bulunan veya bir takvim yılında sürekli olarak altı aydan fazla
oturanların, Gelir Vergisi Kanunu açısından niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dar mükellefler b)Tam mükellef c) Vergi sorumlusu
d) Kanuni temsilci e) Sınırlı sorumlu

203- Aşağıdakilerden hangisi ücret olarak vergilendirilir?
a) Kasa Tazminatı
b) Hizmet erbabına ödenen çocuk zamları
c) Muhtaçlara yapılan ödemeler
d) Ölüm, hastalık ve sakatlık tazminatları
e) Nafakalar

204- Vergi değeri 7 milyar TL olan bir arazinin emsal kira bedeli kaç milyon TL dir?
a) 150 b)200 c)250 d)350 e)400

205- Vergi matrahının tamamen veya kısmen kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitine imkan olmayan hallerde, takdir komisyonları tarafından veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar tarafından düzenlenen raporlarda belirtilen matrah veya matrah kısmı üzerinden verginin tarh edilmesine ne ad verilir?
a) İkmalen tarhiyat b) İdarece tarhiyat c)Götürü usulde tarhiyat
d) Beyan üzerine tarhiyat e) Re’sen tarhiyat

206- Gayrimenkullerin tahliyesi karşılığında alınan tazminatlar ve peştemallikler aşağıdaki kazançlardan hangisinin kapsamındadır?

a) Değer artış kazancı b)Ticari kazanç c) Arızi kazanç
d) Gayrimenkul sermaye iradı e)Menkul sermaye iradı207- Aşağıdakilerden hangisi muhtasar beyanname vermek zorunda değildir?

a) Kooparatifler b)Genel bütçeye dahil idareler c)Vakıflar
d) Dernekler e)İktisadi kamu müesseseleri

208- Aşağıdakilerden hangisi ücretin gerçek usulde tespitinde yararlanılan indirimlerden biri değildir?
a) SSK YA yapılan ödemeler b)Özel indirim c)Mesleki kitaplar için yapılan ödemeler
d) Şahıs sigorta pirimleri e)Emekli sandıklarına yapılan indirimler

209- Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisinde tarhiyatın muhatabı olamaz ?

a) Tüzel kişiler b) Kanuni mirasçılar c) Aile reisleri
d) Daimi Temsilciler e)Kesinti yapmaya zorunlu olanlar

210- Vergi borcunun meydana gelebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
a) Vergini tarh edilmesi b)Bütçe kanunu ile izin verilmesi c)Verginin kesinleşmesi
d) Vergiyi koyan kanunun bulunması e)Vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesi

211- Aşağıdakilerden hangisi gayrimenkul sermaye iradının tespitinde gider olarak indirilemez?

a) Aydınlatma ve ısıtma giderleri b)Sigorta giderleri c)Emsal kira bedeli
d) İdare giderleri e)Kiralanan mallar için ödenen vergi resim ve harçlar


212- Aşağıdaki şirket ortaklarından hangisinin kazancı ticari kazanç olarak vergilendirilemez?

a) Adi komandit şirkette komandite ortak
b) Kollektif şirket ortakları
c) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette komandite ortak
d) Limited şirket ortakları
e) Adi şirket ortakları

213- Basit usulde kazancı aşağıdakilerden hangisi tespit eder?

a) Vergi dairesi b) Maliye bakanlığı c)Mükellef d) Valilik e) Defterdarlık

214- Verginin kanunda gösterilen matrah ve oranları üzerinden miktarının hesaplanması
için yapılan idari işlem aşağıdakilerden hangisidir?

a) Beyanname b) Tahsil c) Tahakkuk d) Tebliğ e) Tarh

215- Verginin ödenmesi aşamasına gelmesi ne ile olur?
a) Beyanname b) Tahsil c) Tahakkuk d) Tebliğ e) Tarh

216- Mükellef “ Z” iki türlü inşaat işi yapmaktadır. Bu işlerden birinci işten 760. YTL ikinci işten 1.140.YTL almıştır. Bu iki iş için ortak genel giderleri 800. YTL dir Mükellefin 1. ve 2. işine ait ortak genel giderler aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir?

a) 320 / 480 b) 380 / 420 c) 400 / 400 d) 300 / 500 e) Hiçbiri

217- Mükellef “T “ iki türlü inşaat işi yapmaktadır. Bir aracı 4.000 YTL yi almış olup birinci işte 200 gün ikinci işte 160 gün kullanmıştır. Mükellef normal amortisman yönetimi benimsenmiştir 1. ve 2. işe düşen amortisman payı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) 444 / 356 b) 520 / 280 c)400 / 400 d)320 / 480 e)380 / 420

218- Aşağıda sayılan ücretlerden hangisinin Tamamı gelir vergisinden istisna değildir?
a) Köyde elle halı imal eden işçinin ücreti
b) Bağ-Kur tarafından ödenen ücretler
c) Asgari ücretler
d) Emekli sandığının ödediği ücretler
e) SSK’nın ödediği maaşlar

219- Gayri safi ücret nedir?
a) Her türlü indirimler yapıldıktan sonra kalan kısımdır
b) Hizmet erbabına para dışında sağlanan menfaatler toplamıdır
c) Hizmet erbabına verilen para ayın ve sağlanan menfaatlerin toplamıdır
d) Hizmet erbabına verilen para ayın ve menfaatlerden indirimler yapıldıktan sonraki durum
e) Hiçbiri

220- Emsal kira bedeli gayrimenkulün vergi değerinin kaçta kaçıdır?

a) %5 b)%0,5 c)%15 d)% 0,15 e)%25

221- Kiranın ayın olarak tahsil edilmesi halinde alınan ayni değer aşağıdakilerden hangisine göre değerlenir?
a) Piyasa Değeri b) Borsa Rayici
c) Satış bedeli d) Emsal Bedeli
e) Takdir komisyonunca tespit edilen bedel

222- Aşağıdakilerden hangisi Menkul sermaye iradı kapsamına girmez?
a) Mevduat faizi
b) Komandite ortaklara verilen kar payı
c) İdare Meclisi başkan ve üyelerine verilen kar payı
d) Hisse senetlerinin kar payı
e) Faizsiz kredi verenlere ödenen kar payı

223- Aşağıdakilerden hangisi menkul sermaye iradı kapsamına girmez?
a) Anonim şirket ortağının kar payı
b) Kolektif şirket ortağının kar payı
c) Komandit şirkette komanditer ortağı kar payı
d) Senetlerin ıskontosu karşılığında alınan ıskonto
e)Faizsiz kredi verenlere ödenen kar payı

224- Yabancı para ile tahsil edilen menkul sermaye iratları hangi kur üzerinden Türk parasına çevrilir?
a) Londra borsasında belirlenen kura göre
b) New York borsasında belirlenen kura göre
c) Tahsil edildiği gündeki borsa rayicine göre
d) Tahsil edildiği gündeki kara borsa kuruna göre
e) Tahsil edildiği gündeki bankalarca belirlenen alış kurunun ortalamasına göre

225- Mükellef “ M “nin 2005 yılı kazanç ve iratları aşağıdaki gibidir. Mükellefin beyan edeceği kazanç aşağıdakilerden hangisidir.?
Ücret 1. işveren : 25.000. YTL
2. işveren : 15.000
İşyeri Kirası(brüt) : 4.000 YTL
Alacak Faizleri :750. YTL (Endeksleme sonrası)

a) 5.000 b) 4.000 c) 9.750 d) 750 e) Beyana tabi kazancı yoktur


226- Bağış ve yardımların kanunda öngörülen kurum ve kuruluşlara yapılması halinde beyan edilen gelirin % kaçı indirim konusu yapılabilir?

a) %5 b) %10 c) %7 d) %12 e) %15

227- Mükellef ZEHRA’ nın 2005 yılı kazanç ve iratları aşağıdaki gibidir. Mükellef ZEHRA’ nın vergiye tabi kazancı aşağıdakilerden hangisidir.?

Diğer Kazanç ve İratlar : 13.000 YTL
Ücret (tek işveren) : 10.000 YTL
Mesken Kirası : 3.000YTL

a) 1.000 b)3.000 c)6.000 d)14.000 e) 16.000

228- Çiftçi Kamil Bey 80.000YTL tutarındaki kümes hayvanını et ticareti yapan bir şarküteriye satmıştır. Aşağıdakilerden hangisi kesilen vergi tutarını gösterir?(Borsaya tescil edilmemiştir.)

a) 40.000 b)32.000 c)16.000 d) 3.2000 e)1.600

229- Kaynaktan kesinti yapılan vergiyi, Aşağıdakilerden hangisi vergi dairesine yatırır?

a)Dar Mükellef b) Mükellef c) Tam mükellef d) Vergi Sorumlusu e) Kanuni temsilci

230- 2005 takvim yılına ilişkin sadece gayrimenkul sermaye iradı geliri olan bir kişi yıllık gelir vergisi beyannamesini ne zaman verir ?
a) 2005 Yılı Mart ayının 15. günü akşamına kadar
b) 2006 Yılı Mart ayının 15. günü akşamına kadar
c) 2006 Yılı Mart ayı içinde
d) 2005 Yılı Ocak ayının 15. günü akşamına kadar
e) 2006 Yılı Ocak ayının 15. günü akşamına kadar

231- Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek erbabı değildir?
a) Muayene işleten doktor
b) Gümrük komisyoncuları
c) Emlak komisyoncuları
d) Noterler
e) Serbest meslek faaliyetinde bulunan kolektif şirket ortağı

232- Birinci sınıf tüccar A’nın işyerini aydınlatma, ısıtma, telefon ve işçilik giderleri 4.000 YTL, işçiler için ödenen sigorta primleri 1.000 YTL demirbaş amortismanları 500 YTL, işyeri emlak vergisi 500 YTL, gelir vergisi 250 YTL ve ödemiş olduğu para cezaları 500 YTL olduğuna göre Tüccar A’ nın hasılattan indireceği gider kaç YTL’dir?

a) 6.000 b)6.500 c)7.000 d) 5.500 e) 5.000

233- Dönembaşı mal mevcudu 3 milyar TL
Dönem içi mal alışları 2 milyar TL
Kira, Tlf, Aydınltma gideri 1 milyar TL
Dönemsonu mal mevcudu 4 milyar TL
Ödenen Gelir vergisi 500 milyon TL
Bu bilgilere göre ikinci sınıf tüccar K’nın ticari kazancı kaç TL’dir?

a) 6.500.000.000 KAR b) 7.000.000.000 KAR c) 6.000.000.000 ZARAR
d) 2.000.000.000 ZARAR e)1.000.000.000 ZARAR

234- Mükellef A 2005 yılında VAN da yapacağı yatırım için şu harcamaları yapmıştır.
-Yeni Bina Yapımı 125.000.
-Yeni Makine Alımı 85.000.
-Yedek Parça alımı 30.000.
Buna göre mükellefin indirebileceği yatırım indirim tutarı kaç milyar TL’dir?

a )34.000. b) 84.000. c) 85.000. d) 96.000. e) Yararlanacağı yatırım indirimi yoktur


235- Aşağıdaki mükelleflerden hangisi basit usulde vergilendirilir?

a) Basit usulde yararlanmak istemediklerini yazı ile vergi dairesine bildirenler
b) Genel şartlardan birini takvim yılı içinde kaybedenler
c) Özel şartlardan birini takvim yılı içinde kaybedenler
d) Yıllık alış, satış ve hasılat tutarlarını aşanlar
e) Yeni işe başlayanlar

236- Aşağıdakilerden hangisi zirai kazancın gerçek usulde tespitinde indirilecek giderlerden biri değildir?
a)İşletmeyle ilgili olarak ödenen sözleşmeye dayalı tazminatlar
b) Hasar nedeniyle alınan tazminatları
c) Tohum gübre yem ve ilaç giderleri
d) İşletmede çalışanlara ödenen ücretler
e) Kira karşılığında kullanılan üretim araçları için yapılan giderler


237- 2005 takvim yılında hisse senetlerini hangi süre içerisinde elden çıkartılmasından doğan kazanç 3.500.000.000 TL ’lık istisnadan yaralanır ?

a) 9 ay b) 6 ay c)3 ay d) 1 yıl e) 2 yıl


238- Yatırım İndirimi oranını artırmaya yetkili kurum aşağıdakilerden hangisidir?

a) Defterdarlık b) Vergi Dairesi
c) Hazine Müşteşarlığı d) Maliye Bakanlığı
e) Bakanlar Kurulu

239- Deniz taşımacılığından 200 milyar TL gelir elde eden dar mükellefin beyana tabi kazancı kaç milyar TL’dir?

a) 5 b) 10 c)15 d) 20 e) 30

240- Hizmetliye konut tahsis edilmesi halinde kira bedeli aşağıdakilerden hangisine göre belirlenir?

a) Rayiç Bedel b) Emsal Kira Bedeli
c) Takdir Komisyonu d) Maliye Bedeli
e) Tasarruf Değeri

241- İşletmeye kayıtlı binek otomobillerin giderlerinden aşağıdakilerden hangisi indirilemez?
a) Binek otoya ait taşıt alım vergisi b) Binek otonun amortismanları
c) Binek otonun bakım onarım giderleri d) Binek otoya ait sigorta giderleri
e) Binek otoya ait motorlu taşıtlar vergisi

242- Mükellef 2005 yılı kazanç ve iratları aşağıdaki gibidir. Mükellefin beyan edeceği geliri ne kadardır? (götürü gider seçmiştir)
Ticari Kazanç 5.000.00 YTL
Mesken Kirası 3.000.00 YTL
Dükkan Kirası 2.000.00 YTL
(tevkifat yok)

a) 7.000,00 YTL b) 7.250,00 YTL
c) 8.750,00 YTL d) 9.000,00 YTL
e) 9.950,00 YTL

243- Bay W 8.000,00 YTL’ ye aldığı bir eseri 2005 yılında yayınevine 20.000,00 YTL’ ye satmıştır. Bay W’nin kazancı nedir ve ne kadardır?
a) Serbest meslek kazancı 12.000,00 YTL
b) Serbest meslek kazancı 8.500,00 YTL
c) Değer Artış kazancı 12.000,00 YTL
d) Değer Artış kazancı 8.500,00 YTL
e) Arızi kazanç 8.500,00 YTL

244- Aşağıdakilerden hangisi gelir elde etmemiş bile olsalar beyanname vermek zorundadır ?

a) MSİ elde edenler b) Çiftçiler
c) Değer Artış Kazancı elde edenler d) Arızi Kazanç elde edenler
e) GMSİ elde edenler

245- Aşağıdakilerden hangisi gelirden yapılacak mahsup ve indirimlerden biri değildir?

a) Sigorta primi b) Özel İndirim
c) Bağış ve yardımlar d) Ödenen geçici vergi
e) Geçmiş yıl zararları


246- Aşağıdakilerden hangisi dar mükelleflerin münferit beyanname ile bildirecekleri kazançlardan biri değildir?

a)Gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan kazançlar
b)Menkul malların ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar
c)Gerçek usulde vergiye tabi bir işletmenin durdurulmasından elde edilen kazançlar
d)Gerçek usulde vergiye tabi mükelleflerin terk ettikleri işleriyle ilgili sonradan elde ettikleri kazançlar durdurulmasından elde edilen kazançlar
e)Türkiye’ de bulunan meskene ait elde edilen kira tutarı

247- Aşağıdakilerden hangisi ödenecek vergiden mahsubu yapılamaz?
a) Stopaj yoluyla ödenen vergiler
b) Yurt dışında ödenen vergiler
c) Geçmiş 5 yıl zararı
d) Geçici vergi
e) Basit Usulde ödenen vergi

248- Aşağıdakilerden hangisi ücretlerde uygulanan muafiyet ve istisnalar arasında yer almaz ?
a) Diplomat muaflığı
b) Telif hakkı istisnası
c) Vatan hizmetleri istisnası
d) Tazminat ve yardım istisnası
e) Gider karşılıklarında istisna

249- Serbest Meslek erbabı A.T.İ.K.’lerin satışından doğan zararları ne olarak kaydeder ?

a) Hasılat b) Gider
c) Vergiden muaf gelir d) Gelir
e) Kanunen Kabul edilmeyen gider

250- Yönetim kuruluna ödenen huzur hakkı hangi tür ge1ire girer?

a) M.S. İ b) Ücret c) G.M.S.İ d) Ticari Kazanç e) Diğer kazanç ve iratlar

251- Yıllık özel indirim tutarı 360.000. YTL. kabul edildiğinde çalışma gücünün %20 sini kaybetmiş olan hizmet erbabının yararlanacağı sakatlık indirimi kaç TL.dir?

a) 720. b) 360. c) 1.440. d) 2.880. e)Yararlanacağı sakatlık indirimi yoktur.

252- Aşağıdakilerden hangisi bir vergi denetim önlemi değildir?
a) V ergilerin açıklanması.
b) Vergilerin ödenmesi.
c) Vergi incelemesi
d) Vergilerin oto kontrolü
e) Vergilerin ilanı.

253- Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi istisnalarından biri değildir?

a) Portföy işletmeciliği istisnası
b) İştirak kazançları istisnası
c) Risturn istisnası
d) Diplomat istisnası
e) Hisse senetlerinin elden çıkartılmasında istisna

254- Hesap dönemi 1 Ağustos – 31 Temmuz olan bir şirketin yıllık kurumlar vergisi beyannamesi hangi ay içinde verilir?

a) Nisan b) Mayıs c) Temmuz d) Ağustos e) Kasım

255- Emlak vergisi beyannamesinin ek süreler içerisinde verilmemesi durumunda yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

a) Vergi idarece tarh edilir
b) Beyanname istenir
c) Ödeme emri tebliğ edilir.
d) Vergi re’sen tarh edilir
e) Yeni ek süre verilir.


256- Aşağıdaki işlemlerden hangisi vergi cezalarını kısmen ortadan kaldırır?

a) Ölüm b) Yanılma c)Ödeme d) Pişmanlık ve ıslah e) Cezalarda indirim

257- Bir fiile suç diyebilmek için onun kanunda açık bir şekilde suç olarak belirtilmiş olması ve karşılığında bir ceza konmuş olması suçun hangi unsurunu belirtir?
a) Maddi unsur
b) Manevi unsur
c) Kanuni unsur
d) Hareket unsuru
e) Sonuç unsuru

258- Ayrı ayrı fiillerle aynı türden birkaç usulsüzlük suçu işlenirse aşağıdaki ceza ve cezalardan hangisi kesilir?
a) Her suç için ayrı ayrı ceza kesilir
b) İkinci suç ve sonrasında birinci suça ait cezanın yarısı kesilir.
c) İkinci suç ve sonrasında birinci suça ait cezanın dörtte biri kesilir.
d) Miktar itibariyle en ağırı kesilir
e) Ceza kesilmez

259- Tüzük, yönetmelik ve benzeri düzenleyici işlemler için açılacak iptal davalarında ilk derece mahkemesi olarak aşağıdakilerden hangisi görevlidir?
a) Sulh ceza mahkemesi
b) Yargıtay
c) Vergi mahkemeleri
d) Asliye hukuk hakimlikleri
e) Danıştay

260- Vergi mahkemelerinde tek yargıç tarafından verilen kararlara karşı itiraz mercii aşağıdakilerden hangisidir?

a) Vergi mahkemeleri
b) Bölge idare mahkemesi
c) Danıştay
d) Yargıtay
e) Karar kesin olduğu için itiraz yolu kapalıdır

261- Aşağıdakilerden hangisi ihtiyati haczin bir gerekçesi değildir ?

a) Borçlu tarafından mal bildiriminde bulunulmamışsa
b) Borçlu borcunu ödememişse
c) Borçludan teminat istenmesi gereken bir durum varsa
d) Borçlunun ikametgâhı bilinmiyorsa
e) Borçlu kaçmışsa

262- Veraset yoluyla intikallerde ölüm Türkiye’de meydana gelmiş mükellefleri Türkiye’de ise ve mirası reddetmemişlerse beyanname kaç ay içinde verilir?

a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 e)8

263- Vergi borcu için başvurulacak tüm olağan yolların tüketilmesine ne ad verilir?

a) Verginin tahsili b) Verginin tarhı
c) Verginin kesinleşmesi d) Verginin muaflığı
e) Verginin tahakkuku

264- Vergi Usul Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi birinci ve ikinci sınıf tacir ayırımında dikkate alınan ölçülerden biridir?

a) İşyeri Kirası b) İşyeri Hâsılatı
c) İşyeri Büyüklüğü d) İşçi sayısı
e) Ortak sayısı

265- Aşağıdakilerden hangisi işletme hesabı esasına göre defter tutabilir?

a) K.İ.T b) LTD.ŞTİ c)Yabancı Kurumlar d) Anonim Şirket e) Kooperatif

266- Aşağıdakilerden hangisi veraset ve intikal vergisinde ilk tarhiyatta dikkate alınmaz?

a) Sınai mülkiyet hakları b) Menkul Mallar
c) Hisse Senetleri d) Tahviller
e) Ticari Sermaye

267- Aşağıdakilerden hangisi kamu alacağı için teminat olarak kabul edilmez?

a) Borç Senedi b) Hisse Senedi
c) Para d) Hazine Bonusu
e) Banka teminat Mektubu

268- Aşağıdakilerden hangisi KDV’ nin yürürlüğe girmesi ile ortadan kalkan bir vergi değildir?

a) Nakliyat Vergisi b) B.S.M.V
c) PTT Hizmetleri Vergisi d) İşletme Vergisi
e) İthalde alınan istihsal vergisi

269- 40.000.000 TL vergi ziyaı uğratan mükellef A’ya ne kadar vergi ziyaı cezası kesilir?
a) 20.000.000 b) 40.000.000
c) 50.000.000 d) 25.000.000
e) 10.000.000

270- Otobüsün MTV vergisinde ölçüsü hangisidir?

a) Yolcu kapasite-Uzunluk
b) Kalkış ağırlığı-Yaş
c) Yolcu kapasite-Dingil adedi
d) Yolcu kapasitesi-Yaş
e) Beygir gücü-Yaş

271- Mükellef A talih oyunu salonu işletmekte olup,4 adet oyunu masası, 2 adet oyun makinesi bulunmaktadır. Mükellef A’nın ödeyeceği asgari vergi tutarı ne kadardır?

a) 120 b) 420 c) 860 d) 3.320. e) 3.360.

272- Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisi mükellefi olan kooperatiflerin özelliklerinden biri değildir?

a) Tüzel Kişiliğe sahip olmaları
b) Kooperatiflerin en az yedi üye ile kurulması
c) Kar amacıyla kurulmaması
d) Sermayenin sabit olması
e) Ortakların değişir nitelikte olması

273- İLÇİN A.Ş. 2005 yılında 100.000,00 YTL kurum kazancı elde etmiş ve aynı yıl Bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan bir vakfa 15.000,00 YTL bağışta bulunmuştur. Buna göre 2005 yılında kurumun indirebileceği bağış ve yardım tutarı kaç YTL’dir ?

a) 15.000,00 YTL b) 10.000,00 YTL
c) 5.000,00 YTL d) 2.500,00 YTL
e) 1.000,00 YTL

274- Aşağıdakilerden hangisi tasfiye durumundaki bir kurumda vergi matrahını oluşturur?

a) Gelir Gider farkı
b) Servet Değeri
c) Satış hâsılatı -Amortismanlar
d) Öz Sermaye
e) Tasfiye karı

275- Dar mükellefiyete tabii kurumların aşağıdaki kazanç ve iratlarının hangisinde vergi kesintisi yapılmaz?
a) Ticari kazanç
b) G.M. S.İ
c) Menkul sermaye iradı
d) Serbest meslek kazancı
e) Ücretler

276- Vergi Değeri 100.000,00 YTL olarak beyan edilen ve 5 yıl süre ile geçici muafiyetten yararlanan bir mesken için ödenecek emlak vergisi kaç YTL ‘dir ?

a) 100.,00 YTL b) 10.000,00 YTL
c) 10.000,00 YTL d) 8.000,00 YTL
e) 1.000,00 YTL

277- Veraset ve intikal vergisinde, veraset yoluyla intikallerde vergi hangi vergi dairesince tarh olunur?
a) Ölüm olayının vaki olduğu yerdeki vergi dairesi
b) Başkanlığın belirleyeceği vergi dairesi
c) Ölen kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki vergi dairesi
d) Varislerin ikametgâhının bulunduğu yerdeki vergi dairesi
e) Ölen kişinin nüfusa kayıtlı olduğu yerdeki vergi dairesi

278- Aşağıdakilerden hangisi KDV’ nin matrahına dahil edilmez?
a) Taşıma ve yükleme giderleri b) Sigorta giderleri
c) Komisyon d) Vade farkı
e) Iskonto


279- Mükellef Mehmet Bey bir satış faturası düzenlemediği için hem gelir hemde KDV’de vergi kaybına sebebiyet vermiştir.Buna göre mükellefe aşağıdaki cezalardan hangisi kesilir?

a) Usulsüzlük Cezası
b) Sadece Gelir vergisi için vergi ziyaı cezası
c) Sadece KDV için vergi ziyaı cezası
d) Gelir ve KDV için kesilen cezalardan miktar itibariyle ağır olanı
e) Her ikisi içinde ayrı ayrı vergi ziyaı cezası kesilir

280- Sermaye şirketleri için VUK’nun 352 maddesinde belirlenen birinci derece usulsüzlük 66,00 YTL ‘dir.Bir sermaye şirketi beyannamesini süresi içinde vermeyerek birinci derece usulsüzlük cezası işlediğine göre şirkete kesilecek usulsüzlük cezası kaç YTL’dir?

a) 33.,00 YTL b) 66,00 YTL c) 132,00 YTL
d) 66,00 YTL vergi ziyaı cezası e) Ceza kesilmez

281- Bölge İdare mahkemeleri bölgenin coğrafi durumu göz önüne alınarak aşağıdakilerden hangisi tarafından kurulur?

a) Adalet Bakanlığı
b) Bakanlar Kurulu
c) Hâkimler ve Savcılar yüksek kurulu
d) Danıştay
e) Yargıtay

282- Mükellef bir belediye vergisi için vergi davası açma süresi geçtikten sonra beş yıllık zamanaşımı süresi içinde vergi hatasını düzeltilmesi yoluna gitmiş ve isteği reddedilmiştir. Bu durumda mükellef şikâyet yoluyla aşağıdaki mercilerden hangisine başvurabilir?

a) Maliye Bakanlığı
b) Belediye Başkanlığı
c) Vali
d) Danıştay
e) Vergi Dairesine

283- Aşağıdakilerden hangisi Kararların düzeltilmesinin nedenlerinden biri değildir?

a) Kararlara etkisi olan iddiaların kararda karşılanmaması
b) Kararda birbirine aykırı hükümler bulunması
c) Kararların usule aykırı olması
d) Kararların kanuna uygun olması
e) Kararların kanuna uygun olması

284- Borçlunun mallarını kaçırması tehlikesi olduğu durumlarda aşağıdakilerden hangisine başvurulur?

a) İhtiyati Haciz b) Tecil
c) Rüçhan hakkı d) İhtiyati Tahakkuk
e) Teminat


285- Menkul kıymetler yatırım fonlarının statüsü Kurumlar vergisi kanuna göre aşağıdakilerden hangisinin kapsamında düzenlenmiştir?

a) Vakıflara ait iktisadi işletmeler
b) Kooperatifler
c) İş Ortaklıkları
d) Sermaye şirketleri
e) İktisadi kamu müesseseleri


286- Bir kurumun tasfiyesinde verilmiş tasfiye beyannamelerine göre tahsil edilmiş vergiler aşağıdaki durumların hangisinde tasfiye memuruna iade edilir?

a) Tasfiye memuru talep ederse
b)Tasfiye karla kapanır tahakkuk eden vergisi çıkarsa
c)Ortaklar talep ederse
d) Tasfiye zararla kapanırsa
e)Hiçbir şekilde iade edilmez


287- Hangi yükümlülüklerin kurum kazancı götürü usulde tespit edilir?

a) Yabancı ulaştırma kurumlarının
b) Derneklerin iktisadi işletmelerinin
c) Kooparatiflerin
d) Yatırım ortaklıklarının
e) İş ortaklıklarının


288- 05.02.2006 tarihinde trafiğe kaydedilen ve 25.02.2006 tarihinde kaydı silinen otomobil için kaç aylık motorlu taşıtlar vergisi ödenir?

a) 1 b) 2 c) 3 d) 6 e) 4

289- Bir mükellefin bir belediye ve mücavir alan içindeki toplam arsasının ne kadarı vergiden istisnadır?

a) 250.000.000 b) 500.000.000
c) 700.000.000 d) 750.000.000
e)Arsalarda istisna yoktur

290- Aşağıdakilerden hangisi bir oto kontrol aracıdır?

a) Katma değer merkezi
b) Motorlu taşıtlar vergisi
c) Kazanç vergisi
d) Veraset ve intikal vergisi
e) Emlak vergisi

291- Mükellefin beyanları üzerine tarh olunan gelir ve kurumlar vergileri nerede ilan olunur?

a) Maliye bakanlığı
b) Vergi dairesi
c) Defterdarlık
d) Resmi gazete
e) Valilik

292- Bir tüketim kooperatifinin ortaklara yaptığı gıda yiyecek iş hacmi 600. lira genel iş hacmi 1.000. liradır. Kooperatifin safi dönem kazancı 150.000. lira olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yararlanılan risturn istisnasını gösterir?

a) 600.000.000 b) 150.000.000
c) 120.000.000 d) 90.000.000
e)50.000.000

293- PİRİM anonim şirketinin 2005 yılı kazancı 5.000..liradır. Bu kazancın 2.000. lirası NUR anonim şirketine iştirakten dolayı sağlanmıştır Bu kurumun vergiye tabi kazancı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 7.000.000.000 b) 8.000.000.000
c) 6.000.000.000 d) 5.000.000.000
e) 3.000.000.000

294- Eshamlı komandit şirketin mali karı 300.000.000 iradır. Komanditer ortakların kar payı oranı %70 dir. Buna göre şirketin vergiye tabi kazancı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 90.000.000. b) 210.000.000
c)240.000.000 d) 270.000.000 e)300.000.000

295- Bilânço esasına göre kazancını tespit eden MURAT anonim şirketinin dönem başı öz sermayesi 75.000 dönem sonu öz sermayesi ise 200.000. Dönem içinde işletmeden çekilen 8.000. lira eklenen ise 12.000.
MURAT anonim şirketinin vergiye tabi kazancı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 105.000. b) 121.000.
c) 125.000 d) 133.000.
e) 188.000.

296- SAADET anonim şirketi 2005 yılında ilk tesis ve örgüt gideri olarak 750.000.000 lirayı aktifleştirmiştir. 2002 kurum hâsılatından indirilecek olan gider tutarı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 75.000.000 b)100.000.000
c) 150.000.000 d) 200.000.000
e) 750.000.000

297- ENGİN anonim şirketi genel kurul nedeniyle yaptığı harcamalardan aşağıdakilerden hangisini indiremez?

a) Posta gideri b) İlan gideri c) Kokteyl gideri
d) Ses düzeni kirası e) Toplantı salonu kirası


298- Kurumlar vergisine tabi bir kurum şekil değiştirirse aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a) İflas ile ilgili hükümler uygulanır
b) Tasfiye ile ilgili hükümler uygulanır
c) Devir ile ilgili hükümler uygulanır
d) Sermaye artırımı ile ilgili hükümler uygulanır
e) Medeni kanun hükümleri uygulanır

299- Yabancı ulaştırma kurumlarının matrahını oluşturacak safi kurum kazancı nasıl hesaplanır?

a) Bilânço esasına göre hesaplanır
b) Gerçek usule göre hesaplanır
c) Kurumlar vergisinden istisna edilmiştir
d) Tek düzen muhasebe usulüne göre belirlenir
e) Türkiye de elde edilen hâsılata ortalama emsal oranlarının uygulanması suretiyle hesaplanır

300- Bilânço esasına göre tasfiye karı hesaplanırken aşağıdakilerden hangisi tasfiyenin servet değerine eklenir

a) Sigorta şirketinin teknik ihtiyatları
b) Vergi kanunlarına göre ayrılmış amortismanlar
c) Rızai ihtiyatlar
d) Hissedar veya sahip olmayan kimselere dağıtılacak kazanç kısmı
e) Ortaklara ve kurum sahiplerine tasfiye sırasında yapılan ödemeler

301- Devir birleşmenin özel bir şeklidir. Ancak birleşmenin devir sayılabilmesinin şartlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Birleşme sırasında her iki kurumda tasfiye işlemine tabi tutulacak
b) Kurum işletme hesabı esasına tabi olacak
c) Birleşme sırasında infisah eden kurum zararlı durumda olmayacaktır
d) Devralan kurum münfesih kurumun devir tarihinden bilânço değerini kül halinde devralacak ve aynen bilânçosuna geçirecektir
e)Birleşme sonunda infisah eden kurumun kanuni veya iş merkezleri Türkiye dışında bulunacaktır

302- Kurumlar vergisi ve gelir vergisi kesintisinin vergi dairesine bildirilmesinde kullanılan beyanname aşağıdakilerden hangisidir?

a) Özel beyanname b) Muhtasar beyanname
c) K.D.V. Beyannamesi d) Servet beyannamesi
e) Kurumlar vergisi beyannamesi


303– 2006 sonrası kurumlar vergisi oranı aşağıdakilerden hangisidir?

a) %15 b) %20 c) %25 d) %30 e) %33


304- Hesap dönemi takvim yılı olan kurumların beyannamesi ertesi yılın hangi ayında verilir?

a) Ocak ayının 25. günü akşamına kadar verilir
b) Şubat ayının 25. günü akşamına kadar verilir
c) Mart ayının 25. günü akşamına kadar verilir
d) Nisan ayının 25. günü akşamına kadar verilir
e)Mayıs ayının 25. günü akşamına kadar verilir

305- Aşağıdakilerden hangisi emlak vergisinde daimi muafiyetten yararlanamaz?

a) Meskenler b) Vakıflara ait binalar
c) Tersane binaları d) Üniversite binaları
e) Enerji nakil hatları ve binaları


306- Bay Mustafa 2005 tarihinde biten daireyi aynı yıl Ağustos ayında 8.000.000.000 liraya satın almıştır. Bay Mustafa’nın muafiyetten yararlanacağı miktar ve yıllar aşağıdakilerden hangisidir?

a) 50.000 lira 2005–2007
b) 2.000.000.000 lira 2006–2010
c) 2.000.000.000 lira 2005–2006
d) 2.000.000.000 lira 2005–2009
e) Muafiyetten yararlanacağı tutar yoktur


307- Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlar tarafından elde edilen ticarî kazançlardan aşağıdakilerden hangisi dar mükellefiyet kapsamında vergilendirilmez?

a) Taşınır ve taşınmazlar ile hakların Türkiye'de kiralanmasından elde edilen iratlar
b) Türkiye'de elde edilen ücretler.
c) Türkiye'de elde edilen diğer kazanç ve iratlar
d) Kurumların ihraç edilmek üzere Türkiye'de satın aldıkları malları Türkiye'de satmaksızın yabancı ülkelere göndermelerinden doğan kazançlar
e)Hiçbiri

308- Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar vergisi mükellefi olan iktisadi kamu kuruluşlarının özellikleri için doğru değildir?

a) İktisadi kamu kuruluşları kamu idareleri veya kamu kuruluşlarına ait ve bağlı olmalıdır.
b) İktisadi kamu kuruluşları, ticari sınai veya zirai bir işletme niteliğinde olmalıdır.
c) İktisadi kamu kuruluşlarının yapmış olduğu ticari, sınai ve zirai faaliyetlerin devamlı olarak yapılması gerekmektedir.
d) İktisadi kamu kuruluşları sermaye şirketi ve kooperatif dışında kurulmalıdır.
e) Hiçbiri

309- Mükellef A 11.11.2006 tarihinde binasına asansör ve kalorifer tesisatı yaptırmıştır. Bu işlemle ilgili bildirimi aşağıdakilerden hangi tarihte verilecektir?

a) 11.11.2006 tarihine kadar
b) 31.12.2006 tarihine kadar
c) 28.02.2007 tarihine kadar
d) 11.03.2007 tarihine kadar
e) 31.05.2007 tarihine kadar

310- Veraset intikal vergisinin konusu nedir?

a) Bedel karşılığında intikal eden menkul ve gayrimenkul mallardır
b) Karşılıksız olarak intikal eden menkul gayrimenkul mallardır
c) Satın alınan menkul ve gayrimenkul mallardır
d) Hukuki muamelelerden doğan hak ve alacaklardır
e)Bir kısım hizmetlerden sağlanan kazançlardır


311- Veraset ve intikal vergisinde geçen “mal ” kavramı aşağıdakilerin hangisini kapsar ?

a) Menkul Malları
b) Gayrimenkul malları
c) Arsa ve Araziyi
d) Gayrimenkuller, Hisse senedi ve alacakları
e)Mülkiyete konu olabilen bütün menkul ve gayrimenkul mallarla haklar ve alacakları

312- Aşağıda belirtilen kuruluşlardan hangisi Veraset ve intikal vergisinden muaf değildir?

a) Emekli Sandığı
b) Limited Şirketler
c) Siyasi Partiler
d) Çocuk Esirgeme Kurumu
e) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu

313- Aşağıda belirtilen hususlardan hangisi Veraset ve intikal vergisi matrahından indirilebilir?

a) Tahvil Faizleri b) Mevduat faizleri
c) Bankadaki Mevduat d)Gayrimenkulun Değeri
e) Murisin belgeye bağlı borçları ve vergi borçları

314- Gayrimenkul sermaye iratlarının vergilendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi gider fazlalığı olarak dikkate alınır?

a) Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutun kira bedeli
b) Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak mukavelenameye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar
c) Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri
d) Kiraladıkları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler
e) Hiçbiri

315- Aşağıda hangisi KDV’nin mükellefi değildir?

a) Vergi Daireleri
b) Spor Toto teşkilat Müdürlükleri
c) Talih oyunu tertipleyenler
d) Malı teslim edenler
e) Mal ve hizmet ithal edenler

316- Aşağıda hangisi teslim sayılmaz ?

a) Alıcıya malın elden verilmesi
b) Malın alıcı adına hareket edenlere elden verilmesi
c) Malın Nakliyesinin başlatılması
d) Malın sürücüye tevdi edilmesi
e) Malın ödünç verilmesi

317- Sedat TEKİN 100.000.000 TL kömür satın Satıcı fiyattan %10 iskonto yapmıştır. Sedat TEKİN ‘in ödeyeceği KDV kaç liradır?(Vergi oranı %18)

a) 15.00 b) 16.20. c) 50.00 d) 17.00 e) 25.00


318- KDV dahil 1.000.000 TL olarak belirlenen maç biletinin gerçek bedeli kaç liradır? (oran %18)

a) 100.00 b) 15.25 c) 170.00 d) 84.74 e) 1.11

319- Bir Anonim şirkette vergi suçu işlendiğinde ceza kime kesilir?

a) Anonim Şirket adına b) Muhasebe Müdürüne
c) Kanuni temsilcisine d)Genel Müdür adına
e) Şirket ortağı adına

320- Ayrı ayrı fillerle başka türden vergi suçları işlenirse aşağıdakilerden hangi işlem uygulanır?

a) Miktarı büyük olan ceza kesilir
b) Kaçakçılık ,Kusur,Ağır Kusur ve Usulsüzlük cezaları birlikte kesilir
c) Usulsüzlük ve Kusur cezası birlikte kesilir
d) Her suç için ayrı ayrı ceza kesilir
e) Kaçakçılık ve usulsüzlük birlikte kesilir

321- Ayrı ayrı fillerle aynı türden birkaç vergi suçu işlenirse aşağıdakilerden hangi işlem uygulanır?
a)Yalnızca Kaçakçılık cezası her suç işlenişte ayrı ayrı kesilir
b) Miktarı küçük olan ceza kesilir
c) Her suç için her defasında ayrı ayrı ceza kesilir
d) Her suç için yalnızca bir kez ceza kesilir
e) Miktarı büyük olan ceza kesilir

322- Aşağıdakilerden hangisi Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde basit usulden yararlanacak bir faaliyet türüdür
a) Oto tamirciliği
b) Kafeterya işletmeciliği
c) Şifalı Bitki imalatı
d) Şehir içi yük taşımacılığı
e) Hiçbiri

323- Aşağıdakilerden hangisi vergi kaybına neden olmadığı gerekçesiyle “ tek fiil ile başka neviden birkaç vergi kaybına uğramış olursa her vergi bakımından ayrı ayrı ceza kesilir” hükmü dışında tutulmuştur?

a) Vergi Ziyaı b) Kusur c) Usulsuzluk
d)Kaçakçılık e) Bilgi vermekten çekinme

324- Mükellef TACİ 100. YTL tutarında hazineyi vergi kaybına uğratmıştır.Kendisine vergi ziyaı suçu yüklenen mükellefin ödeyeceği ceza ne kadardır?

a) 50. b) 25. c) 75. d) 100. e) 300.


325- Vergi mahkemelerinin kuruluş yerleri ve çevreleri bölgelerin coğrafi durumları ve iş hacimleri göz önünde tutularak aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

a) Adalet Bakanlığı b) Cumhurbaşkanı c) Yargıtay
d) Danıştay e) Başbakanlık

326- Aşağıdakilerden hangisi vergi davası açamaz?

a) Gerçek kişiler b) Velayet altında olanlar c) Tüzel Kişiler
d) Vergi Daireleri e) Kendisine vergi cezası kesilenler

327- Temyiz mercii olarak danışta ya açılacak davalarda süre aşağıdakilerden hangisidir?

a) 20 gün b) 30 gün c) 60 gün d) 90 gün e) 120 gün

328- Aşağıdakilerden hangisi özel kanunlarda ayrı dava açma süresi gösterilmeyen hallerde, genel olarak vergi mahkemesinde dava açma süresidir?

a) 15 gün b) 20 gün c) 30 gün d) 60 gün e) 90 gün

329- Mükellef dava açma süresi geçtikten sonra kaç yıl içinde düzeltme yoluna gidebilir?

a) 6 Ay b) 1 Yıl c) 2 Yıl d) 3 Yıl e) 5 Yıl

330- Mükellefin uzlaşma talebi incelendikten ve uyuşmazlık konusunda idare ve mükellef arasında uzlaşma sağlandıktan sonra aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Yargıtaya başvurabilir
b) Danışta ya başvurabilir
c) Bölge idare mahkemesine başvurabilir
d) Komisyon kararı kesin olup, yargısal bir yola başvurulmaz
e) Maliye Bakanlığına şikayet yoluyla başvurabilir.

331- Devletin yaptırım gücü kullanarak vergi alacağının cebren tahsilini düzenleyen hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir?

a) İdare Hukuku b) Medeni Hukuk c) Ticaret Hukuku
d) Borçlar Hukuku e) Vergi İcra Hukuk

332- Aşağıdakilerden hangisi kurum kazancında indirilebilecek kalemlerden biri değildir?

a) Kuruluş giderleri
b) Genel kurul toplantıları için yapılan giderler
c) Geçmiş yıl zararları
d) Menkul kıymetlerin itibari değerinin altında satılmasından doğan zararlar
e) Bağış ve yardımlar

333- Veraset ve intikal vergisi kaç yılda ödenir?

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e)5

334- Aşağıdakilerden hangisi Dar mükellef kurum olarak vergiye tabi tutulur?

a) Kanuni merkezi Almanya’da, İş merkezi Ankara’da olan “WİLCDKS A.Ş.”
b) İş merkezi İngiltere’de, Kanuni merkezi İstanbul’da olan “DELTA A.Ş.”
c) Kanuni ve iş merkezi Fransa’da işyeri Ankara’da olan “ İLÇİN A.Ş”.
d) İşyeri ve İş merkezi Almanya’da, Kanuni merkezi Samsunda olan “PİRİM A.Ş.”
e) Hiçbiri

335- Aşağıdakilerden hangisi yıllık beyannamede hesaplanan vergiden mahsup yapılamaz?

a) Kaynaktan kesilen vergiler
b) Götürü vergiler
c) Re’sen tarh edilen vergiler
d) Yabancı ülkelerde ödenen vergiler
e) Geçici Vergiler

336- Dar mükellef kurumların aşağıdaki kazançlardan hangisi kurumlar vergisi kesintisine tabii değildir?

a) Ücretler
b) Gayri Menkul sermaye iradları
c) Menkul sermaye iradları
d) Ticari kazançlar
e) Serbest meslek kazançları

337- Kurumlar vergisi mükelleflerinin ödeyecekleri geçici vergi oranı yüzde kaçtır?

a) %20 b) %30 c) %35 d) %40 e) %50

338- Vergi mahkemelerinde dava açma süresi genelde kaç gündür?

a) 15 gün b) 30 gün c) 45 gün d) 60 gün e) 120 gün

339- Aşağıdakilerden hangisi kamu alacaklarının korunmasına yönelik önlemlerden biri değildir?

a) Terkin b) Teminat c) İhtiyati Haciz d) Rüçhan Hakkı e) İhtiyati Tahakkuk


340- Bir tüketim kooperatifinin ortağı aşağıdaki hangi işlemi risturn istisnasından yararlanır?

a) Ortağın kooperatiften kullandığı kredi için
b) Ortağın şahsi ihtiyacı için aldığı dayanıklı tüketim malları için
c) Ortağın ailevi ihtiyacı için aldığı beyaz eşyalara
d) Ortağın şahsi ihtiyacı için aldığı giyeceklere
e)Ortağın ailevi ihtiyacı için aldığı odun kömüre

341- Halktan katılma belgeleri karşılığında toplanacak paralarla belge sahipleri adına riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre menkul kıymet yatırım portföyü işletmek amacıyla kurulan ve mal varlığı olarak tanımlanan Menkul kıymetler yatırım fonları aşağıdakilerden hangisi tarafından kurulabililer?

a) Bankalar b) Bankerler
c) Kooperatifler d) Limitet şirketler
e) Borsa acenteleri

342- Yalnız ortaklarıyla iş yapan bir tüketim kooperatifinin gıda giyecek iş hacmi 5Milyar TL genel iş hacmi 10 Milyar TL ve dönem sonu safi kazancı 2 Milyar TL ise kooperatifin vergiye tabi kazancı kaç milyar TL dir?

a) 1 b)2 c)5 d) 10 e)15

343- Kurumun tesis edilmesi veya yeni bir şube açılması nedeniyle ve karşılığında maddi bir kıymet elde edilmeden yapılan ve kurumlar vergisinde matrahın saptanmasından indirimi kabul edilen gider aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hisse senetleri ve tahvillerin ihraç giderleri
b) Yedek akçe
c) Vergi alacağı
d) Sigorta teknik ihtiyacı
e) İlk tesis ve örgüt gideri

344- Münfesih Kurumlar vergisi mükellefi RAR LTD ŞTİ, devir işlemini Mart 2006 döneminde gerçekleşmiştir. Münfesih kurumun önceki hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanacak olan kurumlar vergisi beyannamesi hangi tarihte verilir?
a) Kurumlar vergisi beyannamesi, birleşmenin Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde münfesih kurumun bağlı bulunduğu vergi dairesine verilir.
b) Kurumlar vergisi beyannamesini, birleşmenin Ticaret Sicili Gazetesinde tescil edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde münfesih kurumun bağlı bulunduğu vergi dairesine verilir.
c) Kurumlar vergisi beyannamesi, birleşme kararının alındığı tarihten itibaren 15 gün içinde gün içinde münfesih kurumun bağlı bulunduğu vergi dairesine verilir.
d) Kurumlar vergisi beyannamesi, birleşmenin Ticaret Sicili Gazetesinde tescil edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde münfesih kurumun bağlı bulunduğu vergi dairesine verirler.
e) Kurumlar vergisi beyannamesi, birleşme kararının alındığı tarihten itibaren 30 gün içinde gün içinde münfesih kurumun bağlı bulunduğu vergi dairesine verilir.


345- Doğal afetler nedeniyle inşa edilen binalarda geçici muafiyet kaç yıl süreyle uygulanır?

a) 3 b) 5 c) 10 d) 15 e) 20

346- Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisinde matraha dâhil edilemez?

a) Yükleme ve boşaltma gideri
b) Ticari teamülle uygun iskotalar
c) Faiz
d) Sigorta giderleri
e) Vade farkı

347- Bir takvim yılı içinde ayrı ayrı işlemlerle hem vergi ziyanına neden olan hem de usulsüzlük suçu işleyen mükellefe verilecek cezaya ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Yalnızca vergi ziyanı cezası verilir
b) Yalnızca usulsüzlük cezası kesilir
c) Miktar itibariyle ağır olan cezalar kesilir
d) Her iki suç için ayrı ayrı cezalar kesilir
e) Mükellefe ceza kesilmez

348- Aşağıdaki durumların hangisinde Danıştay bir üst mahkemesi olarak görevlidir?

a) Düzenleyici işlemlerin iptal davalarında
b) Düzeltme yoluyla gelen davalarda
c) Şikâyet yoluyla gelen davalarda
d) Temiz davalarında
e) Tüzüklerin iptali davalarında

349- Vergiye müteallik hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınması halinde aşağıdakilerden hangisine başvurulur?

a) Temyiz
b) Yargılamanın yenilenmesi
c) Cezalarda indirim
d) Şikâyet yolu
e) Düzeltme

350- Aşağıdakilerden hangisinde ihtiyati hacze gidilemez?

a)Borçlu belli sürede teminat göstermemiş olursa b) Borçludan teminat istenmesini gerektiren durumlar varsa
c) Borçlunun ikametgâhı bilinmiyorsa
d) Borçlu kaçmışsa
e) Borçlu mal bildiriminde bulunmuşsa


351- ENNA A.Ş 12.11.2004 yılında tasfiye kararı almış olup karar ticaret sicilinde 28.11.2004 tarihinde yayınlanmıştır. Şirket 23.01.2006 yılında tasfiye sonu bilançosunu hazırlamış ve 28.01.2006 yılında bilanço genel kurulda kabul edilmiştir. 28.02.2006 tarihinde ticaret sicilinde tescil edilmiştir. Şirketin 1.tasfiye dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) 01.01.2004–31.12.2004
b) 01.01.2004–12.11.2004
c) 01.01.2004–28.11.2004
d) 12.11.2004–28.11.2004
e) 28.11.2004–31.12.2004


352- Veraset ve İntikal Vergisinde miras yoluyla gerçekleşen intikaller için değerleme günü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mirasın açıldığı gün
b) Malların iktisap edildiği gün
c) Ölümü takip eden 40 gün
d) Beyannamenin verildiği gün
e) İdarenin belirlediği gün

353- Dar mükellef kurumlar yıllık kurumlar vergisi beyannamesini nereye verir?

a) Kanuni merkezlerinin bağlı olduğu vergi dairesine
b) İş merkezlerinin bağlı olduğu vergi dairesine
c) İşyerinin veya daimi temsilcisinin bulunduğu vergi dairesine
d) Maliye Bakanlığının belirleyeceği vergi dairesine
e) Kazançları sağlayanların nüfusa kayıtlı olduğu yerdeki vergi dairesine

354- Dar mükellef tabi kurumların ticari, zirai ve sair kazançları dışında kalan ve kazanç ve iratları ile telif ve ihtira beratı gibi gayri maddi hakların satış, devir ve temlikinde alınan Kurumlar vergisi oranı yüzde kaçtır?

a) %10 b) %15 c)%20 d) %25 e)%30

355- Bir cezada tekerrür hükmünün uygulanabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi şarttır?

a) Cezanın azaltılması b) Cezanın Kesilmesi
c) Cezanın kesinleşmesi d) Cezanın tebliği
e) Cezanın birleşmemesi

356- Aşağıdakilerden hangisi Bina vergisinde bina olarak değerlendirilmez?

a) Balıkçı kulubesi b) Soğuk hava deposu
c) Yüzer havuzlar d) Kaplıcalar
e) Kapalı durak yerleri

357- Aşağıdakilerden hangisi Bina vergisinde geçici muafiyetten yararlanacaklar için doğru değildir?

a) Turizm müessesesi belgesi alan bir işletmenin satın aldığı bina 5 yıl süre ile
b) Doğal afetler nedeniyle yıkılan işyerinin yapılıp yetkili makamlarca teslim edilmesi halinde 10 yıl süre ile
c) Geri kalmış bölgelerde inşa edilen sınai tesisler 5 yıl süre ile
d) Doğal afetler nedeniyle yıkılan meskenlerin yerine yenisinin yetkili kuruluşlarca tesliminde 10 yıl süre ile
e) İnşaatı yeni biten bir işyerinin inşaatın bittiği yılı takiben 5 yıl vergi değerinin ¼

358- Emlak vergisinin taksitleri hangi ayalarda ödenir?

a) 1.taksit Ocak-Şubat-Mart 2.taksit Kasım
b) 1.taksit Şubat-Mart-Nisan 2.taksit Ekim
c) 1.taksit Mart-Nisan-Mayıs 2.taksit Eylül
d) 1.taksit Mart-Nisan-Mayıs 2.taksit Kasım
e) 1.taksit Mart-Nisan-Mayıs 2.taksit Ekim

359- Bina vergisinin oranı kaçtır?

a) Meskenlerde binde 1, İşyerlerinde binde 2
b) Meskenlerde binde 3, İşyerlerinde binde 4
c) Meskenlerde binde 1, İşyerlerinde binde 3
d) Meskenlerde binde 2, İşyerlerinde binde 3
e) Meskenlerde binde 3, İşyerlerinde binde 2

360- Borsa acentası olarak faaliyetinde bulunan İLÇİN AGA Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket’in komandite ve komanditer ortaklarının ortaklık karından aldıkları paylar sırasıyla aşağıdaki hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a) Serbest Meslek Kazancı – Menkul Sermaye İradı
b) Ticari Kazanç – Menkul Sermaye İradı
c) Menkul Sermaye İradı _ Menkul Sermaye İradı
d) Menkul Sermaye İradı- Ticari Kazanç
e) Hiçbiri

361- Aşağıdakilerden hangisi kiraya verilse dahi emlak vergisi muafiyeti devam eder?

a) Balıkçı kulubeleri b) Orduevleri
c) Tersane binaları d) Sulama tesisleri
e) Belediye otobüs işletme binası


362- İşyerleri için bina vergisi oranı binde kaçtır?

a) 1 b) 2 c)3 d) 5 e)6


363- Tasfiye durumunda aşağıdakilerden hangisi “servet değeri” kavramına dönüşür?

a) Aktif toplam b) Mevcutlar
c) Gerçek Aktif d) Amortismanlar
e) Öz Sermaye


364- Aşağıdakilerden hangisi Arazı vergisi için geçerli değildir?

a) Vergiye tabii iken , muaflık şartını kazanan araziden dolayı mükellefiyet bu olayın meydana geldiği taksitten itibaren sona erer
b) Tasarrufu kısıtlanan arazinin vergisi, yasaklama tarihinden itibaren durum devam ettiği sürece alınmaz
c) Deprem su basması gibi doğal afetler nedeniyle yanan yıkılan binaların arsalarına ait vergiler bu olayın meydana geldiği tarihi takiben bütçe yılından itibaren 2 yıl süreyle alınmaz
d) Üzerine bina yapılan arsanın arazi vergisinin mükellefiyeti inşaatın bittiği yılı takiben 2.bütçe yılından itibaren alınmaz
e) Hepsi


365- Aşağıdakilerden hangisi kararların düzeltilmesinin nedenlerinden biri değildir?

a) Kararların kanuna aykırı bulunması
b) Kararlara etkisi olan iddiların kararda karşılanmaması
c) Kararda birbirine aykırı hükümler bulunması
d) Kararların usule aykırı bulunması
e) Kararların kanuna uygun bulunması

366- Aşağıdakilerden hangisi Katma Değer Vergisi istisnalarından vazgeçebilir?

a )Bankalar b) Kooparatifler c) Askeri fabrikalar d) Sigorta şirketleri e) Devlet üniversitesi

367- Vergi mahkemelerince nihai olarak verilen kararların ve Bölge İdare mahkemelerine itiraz yoluyla gidilemeyen kararların temyiz yeri aşağıdakilerin hangisidir?

a )Vergi Mahkemeleri b)Bölge İdare Mahkemeleri c) Danıştay
d) Yargıtay e) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

368- Mükellefin 2005 yılında gelirleri aşağıdaki kazanç ve iratlardan oluşmaktadır?
Ticari kazanç: 5.000
Mesken kirası: 2.000
Dükkân kirası: 3.000
Mükellefin beyan edilecek kazancı ne kadardır (götürü gider dikkate alınmayacaktır)

a) 2.000 b) 3.000 c) 6.500 d) 7.000 e) 10.000

369- ÖTV’nin uygulamasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Kayıt ve tescile tabi taşıtların ilk iktisabında verginin mükellefi, motorlu araç ticareti yapanlar, kullanmak üzere ithal edenler ve müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenlerdir.

b) Kayıt ve tescile tabi olmayan araçlarda verginin mükellefi, bu malları imal veya ithal edenler ile müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenlerdir.

c) (lll) sayılı listedeki ürünler için verginin matrahı bu malların ithali veya tesliminde hesaplanacak ÖTV hariç olmak üzere KDV matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül eder.

d) (l) sayılı listede yer alan mallarda vergi ithal aşamasında alınmaz.

370- Aşağıdakilerden hangisi ÖTV Kanununun temel yapısını yansıtmaz?

a) ÖTV tüketim sürecinde tek aşamada bir defada alınır.

b) ÖTV nihai tüketicilere yansıtılabilir.

c) ÖTV, KDV gibi mal ve hizmetler üzerinden alınır.

d) ÖTV’de genelde her liste ve mal için farklı oran ve/veya tutarlar uygulanır.

371- ÖTV’de vergiyi doğuran olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) (l) sayılı listedeki malların ithali veya imalatçıları tarafından tesliminde vergiyi doğuran olay meydana gelmektedir.

b) (ll) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk defa tesliminde vergiyi doğuran olay meydana gelir.

c) (ll) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlar ile (lll) ve (lV) sayılı listedeki mallarda vergiyi doğuran olay, bu malların imalatçıları tarafından teslimi veya ithalinde meydana gelir.

d) ÖTV uygulanmış olan malların müzayede suretiyle satışında vergiyi doğuran olay meydana gelir.

372- ÖTV’nin beyan ve ödemesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Kanuna ekli (ll) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlara ait ÖTV ertesi ayın 15. günü akşamına kadar beyan edilip ödenir.

b) Kanuna ekli (l) sayılı listedeki mallar için 15 günlük beyan dönemini takip eden 20. günü akşamına kadar ÖTV beyan edilip ödenir.

c) Kanuna ekli (lll) sayılı listedeki mallarda 15 günlük dönemleri takip eden 15. gün akşamına kadar ÖTV beyan edilip ödenmektedir.

d) Kanuna ekli (lV) sayılı listedeki mallar için birer aylık dönemleri takip eden 10. gün akşamına kadar ÖTV beyan edilip ödenmektedir.


373- ÖTV Kanununa ekli (ll) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi araçlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Bu malların kamu kurumlarına bedelsiz teslimleri ÖTV’den istisnadır.

b) Malul ve engellilerin bu taşıtları istisna uygulanarak alımından itibaren 5 yıl içinde satışları yasaktır.

c) Bu mallarda diplomatik istisna uygulaması yoktur.

d) Bayilik veya acentelik sözleşmesi olmayan galericiler, satmak üzere olsa dahi bu malları ilk iktisabında ÖTV öderler.

374- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) İthalatta alınan ÖTV, ilgili gümrük idaresince hesaplanır. Bu vergi, ithalat vergileri ile aynı zamanda ödenir.

b) Vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı halde, düzenlediği bu tür belgelerde bu vergiyi hatalı bir şekilde gösterenler söz konusu vergiyi beyan ve ödemekle mükelleftirler.

c) İhraç kaydıyla teslimlerde tecil-terkin uygulaması ÖTV Kanununa ekli bütün listeler için söz konusudur.

d) (l) sayılı listenin sadece (A) cetvelinde yer alan malların ithalinde bu malların yurt içi tesliminde uygulanacak ÖTV tutarı kadar teminat verilecektir.

375- (l) sayılı listedeki mallar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Bu malları fason olarak imal eden rafineriler ile vergisi daha yüksek olan mal olarak kullananlar ya da üçüncü kişilere satanlar müteselsil sorumludur.

b) Deniz araçları yakıtlarında indirimli vergi uygulaması söz konusudur.

c) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün bu listedeki malları alımları ÖTV’den istisna edilmiştir.

d) Gümrük Kanununa göre tasfiyelik hale gelen malların belirli şartlarla kamu kurumlarına bedelsiz teslimi ÖTV’den istisna edilmiştir.

376- Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıtlar vergisine tabi değildir?

a) Trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmesi söz konusu olmayan motorlu kara taşıtları

b) Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler

c) Liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtları,

d) Karayolları Trafik Kanununa göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları


377- Motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) MTV mükellefiyeti motorlu taşıtların trafik, liman veya belediye sicili ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline kayıt ve tescili ile başlar.

b) Mükellefiyet, takvim yılının ilk altı ayı içinde yeni kayıt ve tescil edilen taşıtlarda kayıt ve tescilin yapıldığı takvim yılı başından, son altı ayı içinde yeni kayıt ve tescil edilen taşıtlarda ise, son altı aylık döneminin başından itibaren nazara alınır.

c) Kayıt ve tescili olup da devir ve temlik sebebiyle kayıt ve tescil yapılan taşıtlarda değişiklik, takvim yılının ilk altı ayında yapılmış ise takvim yılının başından; son altı ayında yapılmış ise takip eden takvim yılı başından itibaren, nazara alınır.

d) Motorlu taşıtların siciline ait kayıtlarının silinmesi halinde, silinme takvim yılının ilk altı ayı içinde yapılmış ise ikinci altı aylık dönemin başından itibaren mükellefiyet sona erer.

378- Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ile ilgili olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Trafik tescil kuruluşları ile Türk Silahlı Kuvvetlerince tescil edilen motorlu kara taşıtları motorlu taşıtlar vergisine tabidir.

b) Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler motorlu taşıtlar vergisine tabidir.

c) Motorlu Taşıtlar Vergisinin mükellefi; trafik, belediye veya liman sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutular sivil hava vasıtaları sicilinde motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerdir.

d) Tahakkuk ettirilen vergi, ayrıca mükellefe tebliğ olunmaz ve vergi tahakkuk ettirilen günde tebliğ edilmiş sayılır.

379- Veraset ve İntikal Vergisi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile futbol müsabakalarına ve at yarışlarına ait müşterek bahislerde, yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20’nci günü akşamına kadar vergi beyan edilerek ödenir.

b) Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset tarikiyle veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazlı ya da ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali Veraset ve İntikal Vergisine tabidir.

c) Bu vergi, Türk tabiiyetinde bulunan şahısların yabancı memleketlerde aynı yollardan iktisap edecekleri mallara da şamildir.

d) Vergi, veraset tarikiyle vaki intikallerde ölen kimsenin, diğer suretle vukua gelen intikallerde tasarrufu yapan şahsın ikametgahının, hükmi şahıslarda ve diğer teşekküllerde merkezlerinin bulunduğu yer vergi dairesince tarh olunur.

380- Aşağıdakilerden hangisi Harçlar Kanununa göre alınan harçlardan değildir?

a) Noter Harçları,

b) Sivil havacılık harçları,

c) Gemi ve liman harçları,

d) Vergi Yargısı Harçları,

381- Danga Vergisi uygulamasında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Resmi işlerle ilgili kağıtlar bu vergiden istisnadır.

b) Bir kağıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde bunların her birinden ayrı ayrı vergi alınmaz.

c) Resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların Damga Vergisini kişiler öder.

d) Akitlerle ilgili kağıtlardan damga vergisi alınır.

382- Damga Vergisi uygulamasında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Pul yapıştırılması şekliyle ödeme 1.1.2005 tarihinden önce geçerlidir.

b) Basılı damga konulacak kağıtların vergisi, yüzde on noksanı ile peşin olarak ödenir.

c) Kanunda gösterilen haller dışında Damga Vergisi basılı damga konulması şekliyle ödenir.

d) İstihkaklardan kesinti yapılması şekliyle damga vergisinin ödenmesi için Maliye Bakanlığından izin alınmaz.

383- Değerli Kağıtlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Değerli kağıtların ilgili bulundukları işlemlerde kullanılması mecburi değildir.

b) Değerli kağıtlar, ilgili Bakanlık ve dairelerce bastırılır.

c) Kanuna bağlı tabloda yazılmayan kağıtlar ve belgeler “değerli kağıt” sayılmaz.

d) Çekler Maliye Bakanlığınca bastırılır ve satılır.


384- Aşağıdaki durumların hangisinde vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden yüklenilen katma değer vergisi indirilemez?

a) Kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi,
b) İthal edilen mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen KDV,
c) Finansal kiralama faaliyetinde bulunan bir şirketin finansal kiralamaya konu olan bir malın teslimi dolayısıyla yüklenilen KDV,
d) Fakirlere yardım amacıyla gıda faaliyeti bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara teslim dolayısıyla yüklenilen KDV

385- İndirim hakkının kullanılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) İndirim hakkı, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedilmesi halinde bu kaydın yapıldığı dönemde kullanılır,
b) İndirim hakkının kullanılması için ilgili vesikaların düzenlenmesi yeterlidir,
c) İndirim hakkının kullanılması için düzenlenen ilgili vesikalarda herhangi bir şekil şartı aranmaz,
d) İndirim hakkı, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılır.

386- 2006 yılı içinde gerçekleşen indirimli orana tabi işlemlerden doğan iade alacağı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) İade alacağı 2006/Ocak döneminden başlamak üzere aylık mahsuben talep edilerek alınacaktır
b) İade alacağı Ocak-Mayıs dönemi olmak üzere kümülatif olarak nakden, takip eden aylar itibariyle de aylık nakden alınır,
c) İade alacağı Ocak-Haziran döneminin bütününü kapsayacak şekilde kümülatif olarak, Temmuz ve izleyen aylarda aylık olarak alınır,
d) İade hakkı, Bakanlar Kurulunca belirlenen alt limitin altında kalıyorsa iade alınması mümkündür.

387- Aşağıdakilerden hangisinde yüklenilen KDV indirim konusu yapılır?

a) Vergiye tabi olmayan malların teslimi dolayısıyla yüklenilen KDV,
b) Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması olanların bu amaçla kullanmadıkları binek otomobillerine ilişkin alış vesikalarında gösterilen KDV,
c) Zayi olan mallara ait KDV,
d) Maliye Bakanlığının mücbir sebep ilan ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olan mallara ait KDV.

388-Katma değer vergisi kanununda vergilendirme usulü esası aşağıdakilerden hangisidir?

a) Gerçek usul,
b) Götürü usul,
c) Belgeye dayanan usul,
d) İşleme dayanan usul.


389- İthalatta alınan KDV beyannamesi ne zaman verilir?

a) İşlemin yapıldığı dönemi takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar,
b) Gümrük beyannamesi veya özel beyanname verilmesini takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar,
c) Gümrük Beyannamesi veya özel beyan verilmesi ve vergi mükellefiyetinin başlaması anında,
d) Gümrük beyannamesi veya özel beyanname verilmesini takip eden ayın 26 ncı günü akşamına kadar.

390- Aşağıdaki mükelleflerden hangisi katma değer vergisinde tarhiyatın muhatabı değildir?

a) Gerçek veya tüzel kişiler,
b) KDV Kanununa göre vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar,
c) Adi ortaklıklarda verginin ödenmesinden müteselsilen sorumlu olmak üzere ortakların hepsi,
d) Dar mükellefiyete tabi kişi ve kurumların Türkiye’deki daimi temsilcisi.

391- Basit Usule tabi mükelleflerde katma değer vergisi vergilendirme dönemi kaç aydır?

a) 3 ay
b) 6 ay
c) 1 yıl
d) Basit Usule tabi mükelleflerin KDV yönünden mükellefiyetleri yoktur.

392- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Gerçek usulde vergilendirilen mükellefler bir takvim yılına ait KDV’yi takvim yılının sonunu takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar beyan eder ve aynı ayın 26 ncı günü akşamına kadar öderler,
b) Kanunda aksine hüküm olmadıkça mükellefler hesapladıkları katma değer vergisinden satınaldıkları mal ve hizmetler için ödedikleri katma değer vergisini indirim konusu yapmak suretiyle beyan ederler,
c) Her türlü ithalat katma değer vergisine tabidir,
d) Ücretler katma değer vergisinin konusuna girmez.

393- Aşağıdaki KDV’lerden hangisi indirime konu edilemez?

a) Belgede ayrıca gösterilmese bile, perakende satış vesikaları ile belgelenebilen giderler için ödenen KDV,
b) İhraç kayıtlı teslimlerde ihracatçı firmaya düzenlenen faturada ayrıca gösterilen KDV,
c) Sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenen KDV,
d) Her türlü teslim ve hizmet için düzenlenen faturalarda gösterilen KDV.

394- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Deftere kaydedildiği ay beyannamesinde sehven indirilmeyen KDV, takvim yılı içinde sonradan da indirime konu edilebilir.
b) Satılan malların iade alınması sırasında düzenlenen Gider Pusulasına istinaden KDV İndirimi yapılamaz,
c) İşi terk sırasında verilen son KDV beyannamesinde indirilemeyen KDV kalırsa mükellefe iade edilir,
d) İndirimi mümkün olan KDV indirilmemek şartıyla matrah tespitinde gider olarak dikkate alınabilir.


395- Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk kapsamında KDV’ye tabidir?

a) Fransa’daki fuarda ürün satışı yapan türk uyruklu kişi,
b) Özel otomobilin memur A’ya kiralanması,
c) Sarar A.Ş.’nin Star TV’ye reklam vermesi,
d) Alman Teknik Heyeti’ne İzmir’deki bina için statik rapor hazırlatılması.

396-Kural olarak KDV İndirimi için hangi şart aranmaz?

a) KDV’nin yasal deftere kaydı,
b) KDV’nin satıcıya ödenmesi,
c) Takvim yılının aşılmaması,
d) KDV’nin belgede gösterilmesi.

397- Aşağıdakilerden hangisi ile KDV İndirimi belgelendirilebilir?

a) Adisyon fişi,
b) Sevk İrsaliyesi,
c) Yolcu bileti,
d) Hak ediş raporu.

398-KDV Kanunu 54 üncü maddede düzenlenen kayıt düzeniyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?

a) Satıcıya ödenen KDV ile borçlanılan KDV’nin ayrı ayrı izlenmesi,
b) Envanter listesinde KDV’ye tabi olan ve olmayan malları ayrı ayrı göstermek,
c) Vergiden istisna olan ve olmayan satışları ayrı ayrı izlemek,
d) İndirimi mümkün olmayan KDV tutarlarını ayırmak.

399-Yüklenilen katma değer vergisinin indiriminin mümkün olmadığı işlem aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

a) Yemek imal edip dağıtımını yapan firmanın bu işinde kullanılmak üzere binek otomobili satın alması,
b) Firmanın kendi idare binasını inşa etmesi,
c) İşyerinde çalışan personel için yemek çıkarılması,
d) Türkiye’de başlayıp yurt dışında sona eren uluslar arası yük ve yolcu taşımacılığı.

400-Aşağıdaki mükellef gruplarından hangisinde katma değer vergisinde vergilendirme dönemi üçer aylık dönem olarak belirlenmiştir?

a) Basit Usule tabi olan mükellefler,
b) Anonim şirketler,
c) İşletme hesabı esasına tabi olup şehiriçi yük taşımacılığı yapan mükellefler,
d) Serbest meslek erbabı.

401-Aşağıdakilerden hangi istisna KDV İndirimine konu edilemez?

a) Diplomatik İstisna,
b) Araçlar İstisnası,
c) Uluslar arası taşımacılık istisnası,
d) Gayrimenkul kiralama istisnası.


402-İşi bırakan mükellef KDV beyannamesini ne zaman verir?

a) İşi bırakmadan önceki ayın 20 nci günü akşamına kadar,
b) İşi bıraktığı ayın 26 ncı günü akşamına kadar,
c) İşin bırakıldığı tarihi izleyen ayın 20 nci günü akşamına kadar,
d) İşi bıraktığı ayın 25 inci günü akşamına kadar.

403-Aşağıdaki işlemlerden hangisi ile ilgili alışlarda ödenen katma değer vergisi indirilebilir?

a) Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi,
b) Belediyeye bedelsiz olarak mal tesliminde bulunan bir mükellefin bu malları alışında ödediği katma değer vergisi,
c) Gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olan bir taksicinin faaliyetiyle ilgili olarak kullanmak üzere satın aldığı binek otomobili için ödediği KDV,
d) Konut yapı kooperatifine inşaat taahhüt işi yapan bir müteahhidin, bu işle ilgili olarak dışarıdan satın aldığı mallar için ödediği KDV.

404-İndirim hakkı tanınan ve tanınmayan işlemleri birlikte yapan mükelleflerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Fatura ve benzeri belgelerde yer almak kaydıyla tamamını indirebilirler,
b) Fatura ve benzeri vesikalarda yer alan KDV’den, indirim hakkı tanınan işlemlere isabet eden kısmını indirebilirler,
c) Herhangi bir indirim hakları yoktur.
d) Fatura ve benzeri belgelerde yer alan KDV’lerin tamamını gider yazabilirler.

405-Aşağıdaki durumların hangisinde kısmi vergi indirimi söz konusudur?

a) Hizmet ihracatı ile diplomatik istisna kapsamındaki teslimin bir arada yapılması halinde,
b) Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye gemi teslimi ile yurtdışında oturanlara döviz mukabili satışın bir arada yapılması halinde,
c) Devlet hastanesine tomografi cihazı bağışı ile, Ankara Üniversitesi’ne arsa bağışının bir arada yapılması,
d) Hiçbirinde.

406- Katma değer vergisinde vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)Maliye Bakanlığı belirleyeceği mükellef grupları için üç aylık vergilendirme dönemlerinin başlangıç aylarını tespit etmeye yetkilidir,
b)Münhasıran şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapanlar üç aylık vergilendirme dönemine tabidir,
c) Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar için vergilendirme dönemi, kanunen üç ay olmakla birlikte Bakanlar Kurulu Kararı ile bir aya indirilebilir,
d) İşletme hesabı esasına göre defter tutan ve münhasıran uluslar arası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar bir aylık vergilendirme dönemine tabidirler.

407- Katma değer vergisi mükelleflerinin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan vergiden, faaliyetleri ile ilgili olarak yüklendikleri aşağıda belirtilen vergilerden hangisi indirim konusu yapılamaz?

a) Yangın sonucu tamamen yok olan malların alışlarında yüklenilen vergi,
b) İthal olunan mallar dolayısıyla ödenen vergi,
c) Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi,
d) Ocak/2005 döneminde yapılan mal alımları nedeniyle ödenen, ancak faturanın Mayıs/2005 döneminde işletmeye gelmesi, ancak Ocak/2005 döneminde kayıtlara intikal ettirilen ve beyan edilen katma değer vergisi.


408- Aşağıdakilerden hangisi kısmi istisnadır?

a) Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin teslimi,
b) Elçiliklere yapılan teslimler,
c) Temel gıda maddeleri ihracatı,
d) Limanlara bağlantı sağlanan demiryolu hatları, limanlar ve hava meydanlarının inşaatı, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran mükelleflere, bu işlere ilişkin olarak yapılan mal teslimleri ve inşaat taahhüt işleri.

409-Yüklenilen katma değer vergisinin indiriminin mümkün olmadığı işlem aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yurtdışında başlayıp Türkiye’de sona eren uluslar arası yük taşımacılığı,
b) İşyerinde personel için yemek çıkarılması,
c) İnşaat binasının kendi idari binasını inşa etmesi,
d) Temizlik maddeleri pazarlayan firmanın bu işinde kullanmak üzere binek otomobili satın alması.

410- Yolcu beraberi eşya istisnasından yararlanmak isteyen yurtdışında ikamet etmekte olan (A) şahsı fatura ibraz etmek şartıyla en az ne kadarlık tutar için KDV İadesi almaya hak kazanır?

a) 100 YTL.
b) 200 YTL.
c) 500 YTL.
d) 800 YTL.
e) 1000 YTL.

411- Konsinyasyon suretiyle yapılan ihracat işlemlerinde ihracat istisnası ne zaman uygulanacaktır?

a) Malların satılmak amacıyla yurtdışındaki şubeye gönderilmesi anında,
b) Malları gönderen firma tarafından malların yüklenmesi anında,
c) Malların yurtdışındaki müşteriye satılması ile birlikte fatura düzenlendiği tarihteki dönem,
d) Malların bedelinin belli olduğu anda.

412- Aşağıda belirtilen mal veya hizmetlerin hangisinin tesliminde %8 KDV oranı uygulanmayacaktır?

a) Buğday, arpa ve kuru fasülyenin perakende teslimi,
b) Kitap ve benzeri yayınların teslimi,
c) Ödeme kaydedici cihaz teslimleri,
d) Gazete ve dergi teslimleri,
e) Halı ve yer kaplamalarının teslimi.


413- Bay (A)’nın 2005 Mart ayı teslim ve hizmetlerine ilişkin toplam KDV’si 23.000.-YTL., indirimler toplamı ise 22.500.-YTL.’dir. Bay (A) Mart ayında 15.000.-YTL.’lik çorabı ihraç kayıtlı teslim etmiş ve ihracat takip eden 3 ay içinde gerçekleştirilmiştir. İhraç kayıtlı teslimlere ilişkin yüklenilen KDV 1.850.-YTL.’dir. Mükellefe iade edilecek KDV tutarını hesaplayınız.

a) 2.700.-
b) 2.200.-
c) 1.850.-
d) 1.350.-
e) 700.-


414- Karayolları Genel Müdürlüğü 450.000.-YTL. bedelli karayolunun yapım işini ve bu işe ilişkin 5.000.-YTL. nakliye bedelli ihaleyi 28.05.2006 tarihinde X A.Ş.’ye vermiştir. İşin tamamı için 28.07.2006 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğünce hak ediş düzenlenmiş olup, hak edişe ilişkin düzenlenecek faturada gösterilecek tevkifat miktarını hesaplayınız.

a) 27.000.-
b) 13.650.-
c) Tevkifat uygulanmayacaktır.
d) 27.300.-
e) Hiçbiri

415- Aşağıdaki tevkifat oranlarından hangisi yanlıştır?

a) Hurda metal teslimlerinde %90,
b) İşgücü hizmetlerinde %90,
c) İcra yoluyla satışlarda verginin tamamı,
d) Amatör sporcuların formalarına verilen reklam bedelinin ½’si,
e) Temizlik İşlerinde 2/3.

416- Aşağıda verilen teslimlerin hangisinde istisna uygulanmaz?

a) Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan taşınmaz teslimleri,
b) Konut yapı kooperatiflerinin üyelerine 150 m2 üstündeki konut teslimleri,
c) Serbest bölgedeki müşteriye yapılan mal ve hizmet teslimleri,
d) Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere yapılacak makine ve teçhizat teslimleri,
e) Savunma Sanayi Müsteşarlığına yapılacak gemi teslimleri.

417- Aşağıdakilerden hangisi 91 Seri Nolu KDV Genel Tebliğine göre Danışmanlık hizmetlerinde tevkifat yapacak kuruluşlar arasında yer almamaktadır?

a) Gazi Üniversitesi,
b) Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı,
c) Hisse Senetleri İMKB’ye kote edilmiş şirketler,
d) Ankara Büyükşehir Belediyesi,
e) Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi.

418- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Müzayede mahallinde yapılan satışlarda tahsil edilen KDV’ye ilişkin beyanname ilgili icra dairesince ertesi gün mesai saati bitimine kadar verilir,
b) İşletme hesabı esasına göre defter tutan yurt dışında yük ve yolcu taşımacılığı yapan mükellefler beyannamelerini üçer aylık dönemler itibariyle verirler,
c) Basit Usulde vergiye tabi mükellefler KDV’den istisnadır,
d) Yurt dışından ithal edilen hizmetlere ait KDV’nin tamamı hizmeti ithal edenlerce sorumlu sıfatıyla beyan edilir,
e) İşletme Hesabı Esasına göre defter tutan şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar KDV beyannamelerini üçer aylık dönemler itibariyle verirler.

419- Aşağıda belirtilen vergilerden hangisi hesaplanan KDV’den indirim konusu yapılamaz?

a) Yurt dışına ihraç edilen mal ve hizmetler için yüklenilen KDV,
b) Diplomatik istisna kapsamında satış yapanların bu satışları için yüklendikleri KDV,
c) Külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taş teslimleri nedeniyle yüklenilen vergiler,
d) Hiçbiri.

420- Aşağıdaki hallerin hangisinde KDV sorumluluğu sözkonusu değildir?

a) Gerçek usulde KDV mükellefiyeti bulunmayan Bay (A)’nın X Tic.Ltd.Şti.’ye otomobil kiralaması,
b) (X) Tekstil Tic.Ltd.Şti.’nin ürettiği takım elbiselere ilk açma ve ütüleme işlemlerini (y) Örme San.A.Ş.’ye yapması,
c) Bir yazarın anlaşmalı olduğu yayınevinden yazdığı kitap karşılığında telif ücreti alması,
d) Gazi Üniversitesi’nin bahçe duvarı onarım işini (X) Müteahhitlik A.Ş. firmasına yaptırması,
e) (X) A.Ş.’nin yurtdışında yerleşik bir firmaya Irak’ta kuracağı tesisin projesini çizdirmesi.

421- Aşağıdakilerden hangisi KDV açısından teslim hükmündedir?

a) Konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda malın konsinyatöre teslimi,
b) Ariyet sözleşmesine dayalı olarak mal teslimi,
c) Bir gayrimenkul üzerinde ipotek tesisi,
d) Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda zilyedliğin devri,
e) Boş LPG tüpünün satıcıya tevdii.

422- Aşağıdakilerden hangisi KDV mükellefi değildir?

a) Beyaz eşya bayii Bay (A),
b) Yedek parça ithalatçısı Bay (B),
c) Münhasıran spor toto, spor loto ve milli piyango bayiliğiyle uğraşan Bay ©,
d) İstisnadan vazgeçen basit usule tabi Bay (D),
e) Aktifinde kayıtlı iş makinesini kiraya veren (E) ticari işletmesi.

423- Promosyon ürünleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Promosyon ürünün müşteriye teslimi KDV hesaplanmasını gerektirmez,
b) Asıl ürünün tabi olduğu KDV oranı promosyon ürünün tabi olduğu KDV oranından düşükse, promosyon ürünü için yüklenilen KDV’nin tamamı indirim konusu yapılabilir,
c) Promosyon ürünlerin müşterilere verilmesi bir pazarlama niteliği taşır,
d) Asıl ürünün tabi olduğu KDV oranı promosyon ürünün tabi olduğu KDV oranından yüksekse, promosyon ürünü için yüklenilen KDV’nin tamamı indirim konusu yapılabilir,
e) Asıl ürünün tabi olduğu KDV oranı promosyon ürünün tabi olduğu KDV oranına eşitse, promosyon ürünü yüklenilen KDV’nin tamamı indirim konusu yapılabilir.


424- Aşağıdakilerden hangisi özel matrah şekillerinden biri değildir?

a) Metro ve şehiriçi yolcu taşımacılığında kullanılan kart bedelleri,
b) Telefon, jeton ve kartlarının bedelleri,
c) Karayolları Trafik Kanununda belirtilen araç plakaları ve basılı evrak bedelleri,
d) Kolalı içecek bedelleri,
e) Gazete, dergi vb. periyodik yayın bedelleri.


425- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) KDV uygulamasında emsal bedelin tayininde genel giderlerden mamule düşen hissenin bedele katılması ihtiyaridir,
b) Emsal bedeli ve emsal ücreti VUK’a göre tespit olunur,
c) Bedelin döviz ile hesaplanması halinde döviz, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği andaki cari kur üzerinden Türk parasına çevrilir,
d) Ticari teamüllere uygun miktarda ve faturada gösterilen iskontolar matraha dahil edilmez,
e) İthalat sırasında ödenen vergi, resim ve harçlar matraha dahildir.

426- Aşağıdakilerden hangisi ihracat teslimi sayılmaz?

a) Kayseri’deki imalatçı (Y) Ltd.Şti.’nin Mersin Serbest Bölgesindeki (x) A.Ş.’ye yedek parça teslimi,
b) Almanya’daki (Z) Gmbh firmasına gönderilmek üzere (T) Gümrükleme A.Ş. Yetkili Gümrük Antreposuna 1500 ton yaş meyve-sebze konulması,
c) Suriye’de yerleşik Beşar firmasının Halep’te sulama projesi üstlenen türk şirketi (A) A.Ş. hakkında Türkiye’deki (T) Danışmanlık A.Ş.’den yeterlik araştırması hizmeti alması,
d) Türkiye’de yerleşik ve aracılık faaliyetiyle uğraşan (C) Ltd.Şti.’nin, Japonya’da yerleşik bir firmanın mallarına Türkiye’de müşteri bulması,
e) Türkiye’deki (X) Mühendislik Ltd.Şti.’nin, Ürdün’de bulunan bir firmaya Amman’da kurulacak bir tekstil fabrikasının proje çizim hizmetini yapması.


427- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) KDV, mükelleflerin işyerinin bulunduğu yer vergi dairesince tarh olunur,
b) İthalde alınan KDV, ilgili gümrük idaresince tarh olunur,
c) KDV beyannamesi posta ile gönderilmişse, vergiyi tarh edecek daireye geldiği tarihi takip eden 3 gün içinde tarh edilir,
d) İthalde alınan KDV, gümrük vergisi ile birlikte ve aynı zamanda ödenir,
e) Beyanname vermek mecburiyetinde olmayan mükelleflerin KDV’si tarh süresi içinde ödenir.

428- Ankara Üniversitesi Bütçe Dairesi Başkanlığı aşağıdaki giderlerden hangisi için KDV tevkifatı yapmak zorunda değildir?

a) Avukat (A)’ya ödenen 260.-YTL.’lik hukuki danışmanlık ücreti,
b) (X) Catering firmasına ödenen 1.000.-YTL. yemek servis bedeli,
c) Kampus güvenliğini sağlayan (T) Güvenlik A.Ş.’ye ödenen 15.000.-YTL. Güvenlik hizmet bedeli,
d) Çatı onarım işini üstlenen Müteahhit (F)’ye ödenen 3.000.-YTL. Onarım bedeli,
e) Tıp Fakültesi Hastanesi atıklarının imhasını sağlayan (Y) A.Ş.’ye ödenen 2.000.-YTL.hizmet bedeli.


429- Bir kamu kurumundan emekli olan Ardeha Bey ve Arseli Hanımın durumları şöyledir:
Ardeha Bey kendisine ait bir dükkanı bir iktisadi işletmeye kiraya vermiştir. Arseli Hanım bir kitabın müellifinden satın aldığı telif hakkını gerçek usulde KDV mükellefi bir yayınevine kiraya vermiştir. Her ikisinin de başkaca bir faaliyeti yoktur. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Her ikisinin de KDV mükellefiyeti yoktur,
b) Her ikisinin de kiracıları KDV’yi tevkif edip sorumlu sıfatıyla beyan edecektir,
c) Ardeha Bey’in KDV mükellefiyeti yoktur, Arseli Hanım’ın kiracısı yayınevi KDV’yi tevkif edip sorumlu sıfatıyla vergi dairesine beyan edecektir,
d) Ardeha Bey KDV beyannamesi verecek, Arseli Hanım’ın kiracısı yayınevi KDV’yi tevkif edip sorumlu sıfatıyla vergi dairesine beyan edecektir,
e) Her ikisi de KDV mükellefiyeti tesis ettirecekler ve beyanname vereceklerdir.


430- Spor Toto oynanması, piyango tertiplenmesi (Milli Piyango dahil) at yarışları ve diğer müşterek bahis ve talih oyunları tertiplenmesi, oynanması hallerinde KDV mükellefiyeti aşağıdakilerden hangisidir?

a) Müşterek bahis ve talih oyunlarını oynayanlar,
b) Müşterek bahis ve talih oyunları bölge bayileri,
c) Müşterek bahis ve talih oyunlarından ikramiye kazananlar,
d) Müşterek bahis ve talih oyunları teşkilat müdürlükleri,
e) Müşterek bahis ve talih oyunlarının seyyar bayileri.

431- Aşağıdaki işlemlerden hangisi KDV’ye tabi bir işlem değildir?

a) Türk tabiyetinde olan amatör sporcular arasında yarışma tertiplemek,
b) Müzayede mahallinde yabancı bir sülaleye ait antika tabloları satmak,
c) Üniversite bünyesinde alınan reklamlar karşılığında radyo yayıncılığı yapmak,
d) İl Çevre Koruma Vakfının yurtdışından emisyon ölçüm cihazları ithal etmesi,
e) Civar üç köyün teşkil ettiği birlikte dokuma halısı satışları.

432- Aşağıdaki işlemlerden hangisi teslim olarak nitelendirilemez?

a) İnternet aracılığı ile sipariş verilen bilgisayar CD’lerinin müşterinin isteğiyle arkadaşının işyerine bırakılması,
b) Ankara’dan sipariş edilen mobilyaların İzmir’deki alıcı Bay (A)’ya gönderilmek üzere ambalajlanarak nakliye aracına yüklenmesi,
c) Beyaz eşya satıcısı Bay (A)’nın küçük ekran bir televizyonu evinde kullanmak üzere alması,
d) Bir giyim mağazasının personeline, gösterdikleri başarı nedeniyle altı ayda bir takım elbise dağıtacağı kararı alması,
e) Otomobil bayisi olan bir firmanın anlaştığı bir banka ile müşterilerine 36 ay vadeli banka kredisi kullandırarak taşıt araçları satması.


433- İşletmesinde belgesiz mal bulundurduğu tespit edilen ve kendisine yasal süre içinde gerekli alış belgelerinin ibrazı için verilen 10 günlük süreyi dolduran mükellefe hangi yasal işlem uygulanır?

a) Belgesiz malların alış fiyatları üzerinden KDV hesaplanarak ikmalen tarhiyat yoluna gidilir,
b) Belgesiz malların değerleri takdir komisyonunca tespit edilir ve tespit edilen değer üzerinden takdir yoluyla tarhiyata gidilir,
c) Belgelerin ibrazı için ek bir 15 günlük süre verilir ve satıcı firma nezdinde vergi incelemesi yapılır,
d) Belgesi bulunmayan mallar için alış bedelleri üzerine %10 oranında matbu bir kar eklenir ve KDV mükellef adına re’sen tarh edilir?
e) Belgesi ibraz edilemeyen malların tespit tarihindeki emsal bedeli üzerinden KDV hesaplanır ve mükellef adına re’sen tarh edilir.


434- Aşağıdakilerden hangisi KDV matrahına dahil edilmez?

a) Bir deterjan firmasının bayisine yıllık %5 oranında iskonto yapması,
b) Buzdolabı satın alan Bay (A)’nın buzdolabını evine getirmek üzere katlandığı nakliye giderleri,
c) Sigorta giderleri,
d) Garanti kapsamındaki yedek parça teslimleri,
e) İstanbul’un Anadolu yakasından Avrupa yakasındaki müşterisine buzdolabı satışı yapan firmanın ödediği köprü geçiş ücretleri,


435- KDV mükelleflerinde vergilendirme dönemleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Katma değer vergisinde vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim yılının üçer aylık dönemleridir,
b) Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar için vergilendirme dönemi bir aydır,
c) Maliye Bakanlığı mükelleflerin yıllık gayrisafi hasılatlarına göre üç aylık vergilendirme dönemi yerine birer aylık vergilendirme dönemi tespit etmeye yetkilidir,
d) Bilanço esasına göre defter tutan ve münhasıran şehirlerarası yük taşımacılığı yapan gerçek kişiler için vergilendirme dönemi üçer aylıktır,
e) Türkiye ile yabancı ülkeler arasındaki taşımacılık işlerinde vergilendirme dönemi gümrük bölgesine girildiği veya gümrük bölgesinden çıkıldığı andır.

436- GVK ve KVK’na göre aşağıdaki kazançlardan hangisi beş vergilendirme dönemi gelir veya kurumlar vergisinden istisnadır.?

a) A.Ş tarafından rehabilitasyon merkezinin işletilmesinden elde edilen kazançlar.
b) Vakıf tarafından özel eğitim okulunun işletilmesinden elde edilen kazançlar.
c) Dernek tarafından rehabilitasyon merkezinin işletilmesinden elde edilen kazançlar
d) Bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıf tarafından rehabilitasyon merkezinin işletilmesinden elde edilen kazançlar.

437- GVK ve KVK’na göre aşağıdaki kazançlardan hangisi beş vergilendirme dönemi gelir veya kurumlar vergisinden istisna değildir?

a) Gelir vergisi mükellefi tarafından orta öğretim özel okulunun işletilmesinden elde edilen kazançlar
b) Y Ltd. Şti. tarafından ilköğretim okulunun işletilmesinden elde edilen kazançlar
c) Kamu yararına çalışan dernek tarafından rehabilitasyon merkezinin işletilmesinden elde edilen kazançlar
d) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıf tarafından işletilen okul öncesi eğitim okulunun işletilmesinden elde edilen kazançlar.

438-Aşağıdakilerden hangisi ÖTV’nin konusuna girmez?

a) Akaryakıt ithalatı yapan ithalatçının Türkiye’ye getirdiği malları teslimi,
b) Binek otomobilin yetkili bayiden satın alınması,
c) Bayinin kullanıma tahsis ettiği, binek otonun bayiden iktisap edilmesi,
d) ÖTV Kanununa ekli (IV) sayılı listede bulunan bir malın özel tüketim vergisi
uygulamadan önce müzayede yoluyla satışı.439-Aşağıdakilerden hangisi Özel Tüketim Vergisi Kanununda teslim sayılan hal değildir?

a) Vergiye tabi malların, vergiye tabi malların imali dışında işletmeden çekilmesi,
b) Vergiye tabi malların, vergiye tabi malların imali için işletmeden çekilerek işletme personeline teslimi,
c) Vergiye tabi malların işletmeden çekilerek işletme personeline hediye olarak verilmesi,
d) Vergiye tabi malların işletmeden çekilerek işletme personeline ücret karşılığı verilmesi,

440- Aşağıdakilerden hangisi Özel Tüketim Vergisi yönünden vergiyi doğuran olay meydana gelmez?

a) Mal teslimi ve ilk iktisap hallerinde malın teslimi veya ilk iktisabı,
b) Kısım kısım mal teslim edilmesi mutat olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde her bir kısmın teslimi,
c) Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda malların alıcıya teslimi,
d) İthalatta, 4458 Sayılı Gümrük Kanununa göre gümrük yükümlülüğünün, ithalat vergilerine tabi olmayan işlemlerde ise, Gümrük Beyannamesinin tanzim edilmesi,

441- Aşağıdakilerden hangisi Özel Tüketim Vergisi Kanununda yer alan istisnalardan değildir?

a) Yurt dışında müşteriye yapılan teslimler,
b) (I), (II), (III) sayılı listelerde yer alan malların, karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına ve uluslararası anlaşmalarla vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları tarafından kendi ihtiyacı için ilk iktisabı,
c) 6326 Sayılı Petrol Kanunu hükümlerine göre petrol arama ve istihsal faaliyetlerinde
kullanılmak üzere bu faaliyetleri yapanlara teslimi,
d) IV sayılı listelerde yen alan malların yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik
temsilciliklerine teslimi,

442- Aşağıda özür durumu belirtilen kişilerden hangisi araç alımında ÖTV istisnasından faydalanamaz?

a) Karaciğer yetmezliğinden dolayı %80 oranında Sağlık Kurulu Raporu bulunan,
b) Sağ bacağında dizden altı bulunmayan ve %40 oranında Sağlık Kurulu Raporu bulunan,
c) %90 oranında işitme engelli Sağlık Kurulu Raporu bulunan,
d) %95 oranında zihinsel özrü bulunan 5 yaşındaki çocuk,

443- ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere mükellefler tarafından tesliminde tarh ve tahakkuk ettirilen özel tüketim vergisinin teminat alınması suretiyle tecil edilmesi ve satın alınan malların imalatta kullanılması ve bununda Üretim Tasdik Raporu ile tevsik edilmesi ancak imalatta kullanıldığı ayı takip eden ay başından itibaren 6 aylık süreden sonra raporun ibraz edilmesi halinde aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

a) Üretim Tasdik Raporu kabul edilmez teminatın çözümüne ilişkin işlemler yerine getirilir,
b) Tasdik Raporu için usulsüzlük cezası kesilerek işlemler yerine getirilir,
c) Tasdik Raporu kabul edilmez, teminatın çözümü yapılmaz, cezai işlem yapılır,
d) Tasdik Raporu süresinden sonra ibraz edildiği için Rapor iade edilir ve ek süre talebinde bulunulması istenir.

444- Özel tüketim vergisinde vergi indiriminin işleyişi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Özel tüketim vergisinde vergi indirimi yoktur,
b) Özel tüketim vergisine tabi malların teslimi dolayısıyla tahsil edilen vergiden ödenen vergiler indirilir.
c) Özel tüketim vergisine tabi malların, yer aldığı listedeki başka bir malın imalinde kullanılması halinde ödenen vergi, ödenecek vergiden indirilir,
d) Özel tüketim vergisine tabi malların diğer listelerde bulunan malların imalinde kullanılması halinde ödenen vergi, ödenecek vergiden indirilir.

445- Özel tüketim vergisi beyannamesinin verilme dönemleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) (I) sayılı listedeki mallar için her ayın ilk onbeş günlük birinci ve kalan günlerinde oluşan ikinci dönem olarak düzenlenir,
b) (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanların tesliminde, faaliyette bulunulan takvim yılının birer aylık dönemleri,
c) (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallara ait özel tüketim vergisi beyannamesi ilk iktisap ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce verilir,
d) (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallara ait özel tüketim vergisi beyannamesi ilk iktisaptan sonra verilir,

446-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) (I) sayılı listedeki mallar için vergilendirme dönemini izleyen onuncu gününe kadar ÖTV beyannamesi katma değer vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine verilir,
b) (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar için vergilendirme dönemini izleyen onbeşinci günü akşamına kadar katma değer vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine verilir,
c) (II) sayılı listedeki mallar için kayıt ve tescile tabi olmayan vergilendirme dönemini izleyen onbeşinci günü akşamına kadar katma değer vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine verilir,
d) (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallara ait özel tüketim vergisi beyannamesi, ilk iktisap ile ilgili işlemlerinden önce katma değer vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine verilir,

447- Aşağıdakilerden hangi durumda özel tüketim vergisi doğmaz?

a) İlk iktisabında istisna uygulanan malların istisnadan yararlananlar dışındakilerce iktisabı,
b) İlk iktisabı gerçekleşen ancak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
hükümlerine göre iade olunan malın ikinci iktisabı,
c) İlk iktisabı gerçekleşen ancak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade olunan malın motorlu araç ticareti yapanlar tarafından aktife alınması,
d) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların, veraset yoluyla intikali,


448- (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olan bir aracın beş yıl içinde aynı listenin 87,02,87,03,87,04 (diğerleri, grubu hariç) tarife pozisyonlarında bulunan araçlardan herhangi birine dönüştürülmesi ve fark vergi doğması halinde bu vergi kimden ve ne zaman alınır?

a) Aracı satan kişiden, satış tarihi itibariyle,
b) Aracı satın alan kişiden, satış tarihi itibariyle,
c) Adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, satış tarihi itibariyle,
d) Adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan değişikliğin kayıt ve tescili tarihinde,

449- Takvim yılının ilk altı ayı içinde yeni kayıt ve tescil edilen taşıtların mükellefiyet başlangıcı tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Takip eden son altı ay içinde,
b) Takip eden takvim yılında başlar,
c) Kayıt ve tescilin yapıldığı yılbaşından,
d) Hiçbirisi.

450- İlk defa kayıt ve tescilleri yapılan taşıtların ödeme süresi geçmiş olan Motorlu Taşıtlar Vergisinin ödeme tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kayıt ve tescilin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde,
b) Kayıt ve tescilin yapıldığı tarihi takip eden ayın sonuna kadar,
c) Kayıt ve tescilin yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde,
d) Kayıt ve tescilin yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde.

451-Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanını işaretleyiniz.

a) Damga vergisi mükellefi kağıtları imza edenlerdir,
b) Resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişiler öder,
c) Resmi dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerde resmi daire sayılır,
d) Bir nüshadan fazla düzenlenen kağıtların her bir nüshası ayrı ayrı aynı miktar ve nispette damga vergisine tabidir.

452- Mukavelenamelerin müddetinin uzatılması halinde alınacak Damga Vergisi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Daha önce alınan verginin yarısı,
b) Daha önce alınan verginin ¼’ü,
c) Daha önce alınan vergiden aynı miktar ve nispette alınır,
d) Hiçbirisi.

453- Aşağıdakilerden hangisi Damga Vergisi ödeme şekillerinden değildir?

a) Pul yapıştırılması şekliyle ödeme,
b) Basılı damga konulması şekliyle ödeme,
c) Makbuz verilmesi şekliyle ödeme,
d) İstihkak kesintisi şekliyle ödeme.


454- Veraset tarikiyle vaki intikallerde Veraset ve İntikal Vergisi beyannamesi aşağıdaki yerlerden hangisine verilir?

a) Herhangi bir vergi dairesine,
b) Murisin öldüğü yer vergi dairesine,
c) Murisin ikamet ettiği yer vergi dairesine,
d) Hiçbiri.

455-Muris veya tasarrufu yapan şahıs Türkiye’de hiç ikamet etmemiş ise Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi aşağıdakilerden hangisine verilmelidir?

a) Defterdarlığa,
b) Maliye Bakanlığının tayin edeceği vergi dairesine,
c) Herhangi bir vergi dairesine,
d) Konsolosluğa.

456- Veraset ve intikal vergisi beyannamesi, ölüm Türkiye’de vukuu bulmuş mükellefler Türkiye dışında bir ülkede bulunmaları halinde beyanname verme süresi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sekiz ay,
b) Altı ay,
c) Bir ay,
d) Dört ay.

457- Gaiplik halinde veraset ve intikal vergisi beyannamesinin verilme müddeti aşağıdakilerden
hangisidir?

a) Gaipliğin tespitinden itibaren bir ay,
b) Gaiplik kararının alındığı tarihten itibaren altı ay,
c) Gaiplik kararının ölüm siciline kayıt olunduğu tarihi takip eden bir ay içinde,
d) Hiçbiri.

458-Veraset ve intikal vergisi ödeme süresi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tarhiyatından itibaren üç yılda dört eşit taksitte,
b) Beyanından itibaren iki yılda Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte,
c) Vergi Dairesinin Ittılasına girdiği tarihten itibaren üç yılda Ekim ve Kasım ayları olmak üzere iki eşit taksitte,
d) Tahakkukundan itibaren üç yılda her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte.

459- Yarışma ve çekiliş düzenleyen kişi ve kuruluşların sorumlu olarak kestikleri vergilerin
beyanname verme ve ödeme süresi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tevkifatın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün içinde,
b) Yarışma ve çekilişin yapıldığı günü takip eden ayın 20’inci günü akşamına kadar,
c) Tevkifatları yaptığı ayı takip eden ayın sonuna kadar,
d) Hiçbiri.


460- Aşağıdaki kağıtlardan hangisi değerli kağıt değildir?

a) Kira sözleşmesi
b) Pasaport
c) Vergi karnesi
d) Sürücü belgesi

461- Gerekli harcı tamamen almadan işlem yapan memurlar harcın ödenmesinden mükellef ile ……………………. sorumludur.

462- Yıllık harca tabi mükelleflerin, harçlarını tarh ve tahakkukuna yetkili vergi dairesi,
aşağıdakilerden hangisidir?

a) Herhangi bir vergi dairesi,
b) Defterdarlığın tespit ettiği vergi dairesi,
c) Maliye Bakanlığının tespit ettiği vergi dairesi,
d) Mükellefin gelir ve kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesi.

463- Yıllık harçların ödeme süresi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk etmiş sayılır ve Ocak ayı içinde ödenir,
b) Vergi dairesince tahakkuk ettirildiği ayın sonuna kadar,
c) Vergi dairesinin ıttılasına girdiği ayın sonuna kadar,
d) Hiçbiri.

464- Aşağıda belirtilenlerden hangisi işe başlamayı bildirmek zorunda değildir?
a)Basit usul mükellefi
b)Komanditer ortak
c)Kollektif şirket ortağı
d)Adi şirket ortağı

465- Aşağıda sayılanlardan hangisi serbest meslek erbabında işe başlamanın belirtilerinden değildir?
a)Muayenehane, yazıhane gibi özel işyeri açılması
b)Mesleki faaliyetin icrasına yönelik alet ve edevatların alınması
c)Mesleki bir kuruluşa kaydolunması
d)Mesleki faaliyette bulunduğunu gösteren ilanlar yapması

466-Aşağıdakilerden hangisi işyeri olarak kabul edilmemektedir?
a)Depo
b)İnşaat şantiyesi
c)İrtibat bürosu
d)Yazıhane

467-Kollektif şirketlerin mükellefiyetinin sona ermesi aşağıdaki işlemlerden hangisi ile tamamlanır?
a)Yoklama ile
b)İşi terk dilekçesi ile
c)Tasfiye ile
d)Fiili terk ile

468-Aşağıda belirtilerden hangisinde mükellefin işi bıraktığı addolunarak mükellefiyet kaydının terkin edilmesini gerektirmez?
a)Yapılan araştırma ve yoklamalar sonucunda bilinen adreslerinde bulunamaması
b)İnceleme elemanı tarafından mükellefiyet kaydının devamına gerek görülmediğinin raporda belirtilmiş olması
c)Sahte belge düzenlediği yönünde emare oluşması
d)İşi bıraktığının tespit edilmesi

469-İş değişikliği ve işi bırakma bildirimleri kaç gün içinde yapılır?
a)15 gün içinde
b)1 ay içinde
c)2 ay içinde
d)10 gün içinde

470-Gerçek veya tüzel kişilerde işe başlama bildirimleri aşağıdakilerden hangisi tarafından yerine getirilemez?
a)1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre ruhsat almış avukatlarca
b)3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensubunca
c) Ticaret Sicili Memuru tarafından
d)Ticaret Sicili Memurluğunca

471-Aşağıda yazılı mükelleflerden hangisinin defter tutma mecburiyeti bulunmamaktadır?
a)Kazançları basit usulde tespit edilen Ticaret Erbabı
b)İş Ortaklıkları
c)Menkul Kıymet Yatırım Fonları ve Ortaklıkları
d)Serbest Meslek Erbabı


472-Emtia ticareti ile iştigal etmek üzere yeni bir mükellefiyete giren bay (x) Vergi Usul Kanuna göre tutacağı defterlerini aşağıda belirtilen zamanlardan hangisinde tasdik ettirmek mecburiyetindedir?
a)İşe başlama tarihinden itibaren 10 gün içinde
b)İşe başlama tarihinden itibaren 1 ay içinde
c)İşe başlama tarihinden itibaren 15 gün içinde
d)Yeni mükellefiyete girme tarihinden önce

473-Defter Kayıtlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Serbest bölgelerde faaliyette bulunan kişiler defter kayıtlarını Türk Para birimi dışındakipara birimiyle de yapabilirler.
b)Defter kayıtlarına esas alınan yabancı para biriminden ilk kayıt yapılan hesap dönemi dahil, ikinci hesap döneminin sonuna kadar dönülemez.
c)Serbest bölgede faaliyet gösteren kollektif şirket ortağı Türkiye sınırları içerisinde faaliyette bulunan şubesine ilişkin kayıtlarını Türk Para birimine göre tutmak zorundadır.
d)Serbest bölgede faaliyet gösteren mükelleflerin yabancı para birimiyle yaptıkları işlemleri, işlemin gerçekleştiği günün T.C.Merkez Bankası döviz alış kuruyla ilgili para birimine çevirmesi gerekmektedir.

474-Mükellefler aşağıda yer alan defterlerden hangisini Vergi Usul Kanununa göre tasdik ettirmek zorunda değildir?
a)Nakliyat Vergisi Defteri
b)Çiftçi İşletme Defteri
c)Yabancı Nakliyat Kurumlarının Hasılat Defteri
d)Defter-i Kebir

475- Ücret karşılığı (A) mükellefinin eşyalarını taşıyan nakliyeci (B) mükellefinin tanzim etmesi gereken vesikalar aşağıdakilerden hangisinde doğru sayılmıştır?
a)Sevk İrsaliyesi-Fatura
b)Taşıma İrsaliyesi-Fatura
c)Taşıma İrsaliyesi-P.S.Fişi
d)Sevk İrsaliyesi-P.S.Fişi

476- Aşağıdaki belgelerden hangisi Vergi Usul Kanununda yer almamakla beraber aynı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin Maliye Bakanlığına tanıdığı yetkiye istinaden kullanımı zorunlu kılınmıştır?
a)Günlük müşteri listesi
b)Adisyon
c)Gider pusulası
d)Yolcu listesi

477- Aşağıdaki belgelerden hangisi Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Maliye Bakanlığına tanıdığı yetkiye istinaden kullanımı zorunlu belgeler arasında yer almaz?
a)Sigorta poliçesi ve Sigorta Komisyon Belgesi
b)Döviz alım ve satım belgeleri
c)Ücret bordrosu
d)Adisyon

478- Defter tasdik sürelerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda
b)Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme, yeni mükellefiyete girme tarihinden başlayarak on gün içinde
c)Vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde
d)Yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce
tasdik ettirmek zorundadırlar.

479- Birinci ek sürede verilen veraset ve intikal vergisi beyannameleri üzerine mükelleflere aşağıdaki cezalardan hangisi kesilir?
a)İkinci derecede usulsüzlük cezası
b)Birinci derecede iki kat usulsüzlük cezası
c)Birinci derecede usulsüzlük cezası ile vergi ziyaı cezası kıyaslanarak miktar itibariyle en ağırı
d)hiçbiri

480- Pişmanlıkla verilen bir beyannamede pişmanlık şartlarına uyulmadığı taktirde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a)Vergide vade 1 aya tamamlanır.
b)Pişmanlık zammı terkin edilir, gecikme faizi hesaplanır.
c)Pişmanlık zammı terkin edilir, gecikme zammı hesaplanır.
d)Vergi ziyaı ile usulsüzlük cezası kıyaslanır ve ağır olanı kesilir.

481- İhbarname ile tebliğ edilen vergide gecikme faizi ne zamana kadar hesaplanır? Verginin normal vade tarihinden;
a) İhbarnamenin düzenlediği tarihe kadar
b) İhbarnamenin tebliğ edildiği tarihe kadar
c) İhbarnamenin tebliğini izlen 30 uncu günün sonuna kadar
d) İhbarnamenin kesinleşmesinden sonra verilen bir aylık sürenin sonuna kadar

482- Vergi Usul Kanununda belirtilen yanılmanın olduğunun kabul edildiği durumlarda;
a) Vergi ziyaı cezası %50 uygulanır.
b) Vergi ziyaı cezası kesilmez ve gecikme faizi uygulanmaz.
c) Ceza kesilmez fakat gecikme faizi uygulanır.
d) Hiçbiri

483- Ceza kesmede zamanaşımına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Vergi ziya cezasında bağlı olduğu vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın birinci gününden itibaren 5 yıl
b) Usulsüzlük cezalarında usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın birinci gününden başlayarak iki yıl
c) Özel usulsüzlük cezalarında usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın birinci gününden başlayarak beş yıl
d) Vergi Usul Kanununun 336 ncı madde hükmüne göre vergi ziyaı cezası ile usulsüzlüğün birleşmesi halinde kesilecek usulsüzlük cezasında iki yıl içinde kesilmezse ceza zamanaşımına uğrar.

484- Aşağıdaki belgelerden hangilerinin düzenlenmemesi yalnız başına vergi ziyanına yol açmaz?
I- İrsaliyeli fatura
II- Serbest meslek makbuzu
III-Adisyon fişi
IV-Sevk irsaliyesi
V-Döviz alım- satım belgesi
a)IV-V b)III-IV c)I-III-IV d)II-IV-V

485- Tek bir fiil ile vergi ziyaı ve usulsüzlük cezasının birlikte işlenmesi halinde aşağıdaki cezalardan hangisi kesilir?
a) Sadece vergi ziyaı cezası kesilir.
b) Vergi ziyaı cezası ve usulsüzlük cezalarından miktar itibarıyla yüksek olanı kesilir.
c) Vergi ziyaı ve usulsüzlük cezaları ayrı ayrı kesilir.
d) İki kat usulsüzlük cezası ile birlikte vergi ziyası cezası kesilir.

486- 20 Haziran 2005 tarihinde işlenen usulsüzlük fiili için ceza kesme zamanaşımı süresi aşağıdaki tarihlerden hangisinde dolar?
a) 20 Haziran 2007
b) 20 Haziran 2008
c) 31 Aralık 2007
d) 31 Aralık 2010

487- Mükellefçe, adına kesilen cezaya karşı dava açılmışsa vergi cezası;
a)Vergi mahkemesi kararının vergi dairesine tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde,
b)Vergi mahkemesi kararının mükellefe tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde,
c)Vergi mahkemesi kararı üzerine vergi dairesince düzenlenecek ihbarnamenin düzenlenme tarihinden itibaren 1 ay içinde,
d)Vergi mahkemesi kararı üzerine vergi dairesince düzenlenecek ihbarnamenin ilgiliye tebliğ tarihinden başlayarak 1 ay içinde,
ödenir.

488- Özel usulsüzlük cezalarında Vergi Usul Kanununun 376 ıncı maddesindeki ceza indirimi;
a) Uygulanmaz.
b) Kesilen cezanın 1/3 ü indirilmek suretiyle uygulanır.
c) Kesilen cezanın 2/3 ü indirilmek suretiyle uygulanır.
d) Kesilen cezanın ½ si indirilmek suretiyle uygulanır.

489- Memleketi terk, ölüm gibi mükellefiyetin kalkmasını gerektiren nedenlerle beyan üzerinden tarh edilen vergiler;
a) Tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde,
b) Taksit süreleri içinde,
c) Beyanname verme süresi içinde,
d) İki ay içinde,
ödenir.

490- Vergi ziyaına sebebiyet vermekten veya usulsüzlükten dolayı ceza kesilen ve cezası kesinleşenlere kaç yıl içerisinde tekrar etmesi halinde artırılmış oranda ceza uygulanır.
a) Vergi ziyaında 5 usulsüzlükte 2 yıl,
b) Vergi ziyaında 2 usulsüzlükte 5 yıl,
c) Vergi ziyaında 5 usulsüzlükte 5 yıl,
d) Vergi ziyaında 2 usulsüzlükte 2 yıl,

491- Bay (A) 2005/Aralık dönemine ilişkin verilen KDV beyannamesine ilaveten ödenecek vergi tutarı 100.00.- YTL olan Ek KDV Beyannamesini 10 Nisan 2006 tarihinde vermiştir. Ödevliye kesilecek vergi ziyaı cezası ne kadardır?
a) 100.00-YTL.
b) 50.00-YTL.
c) 200.00-YTL.
d) 300.00-YTL.

492- Aşağıda yazılı belgelerden hangisinin alınmaması veya verilmemesi halinde bu belgelere yazılması gereken meblağ veya meblağ farkının %10 u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilmesi söz konusudur?
a) Ödeme kaydedici cihaz fişi
b) Adisyon
c) Gider pusulası
d) Döviz alım-satım belgesi

493- Elektronik ortamda beyanname verilme mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezalarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Beyannamenin kanuni sürenin sonundan başlayarak elektronik ortamda 15 gün içinde verilmesi halinde ¼ oranında özel usulsüzlük cezası uygulanır.
b) Elektronik ortamda verme zorunluluğu getirilen beyannamenin kanuni sürenin sonundan başlayarak 15 gün içinde pişmanlık talepli olarak verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası uygulanmaz.
c) Beyannamelerini elektronik ortamda verme zorunluluğu getirilen mükelleflerin elektronik ortamda vermek zorunda oldukları beyannamelerini kanuni sürenin sonundan başlayarak ikinci 15 günlük süre içinde vermeleri halinde özel usulsüzlük cezası ½ oranında uygulanır.
d) Beyannamelerini elektronik ortamda verme zorunluluğu getirilen mükellefin KDV beyannamesini kanuni sürenin sonundan başlayarak 15 gün içinde vermesi halinde özel usulsüzlük cezası uygulanmaz.

494- Kaçakçılık suçuna iştirak edenlere kesilecek cezalara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Suç teşkil eden fiilin işlenmesine ayrı bir menfaat gözeterek iştirak edenlere fail için öngörülen cezanın aynısı uygulanır.
b) Suç teşkil eden fiilin işlenmesine menfaat gözetmeden iştirak edenlere dörtte biri uygulanır.
c) İştirak edilen fiil sonucu vergi ziyaına yol açılmışsa hesaplanan vergi ziyaı cezasının dörtte biri uygulanır.
d) İştirak edilen fiil sonucu kesilecek vergi ziyaı cezası bir kat uygulanır.

495- Tarhiyat Öncesi Uzlaşma ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I- Mükellefin uzlaşma komisyonunun davetine icabet etmemesi uzlaşmaya geldiği halde uzlaşma tutanağını imzalamaması veya bu tutanağı ihtirazi kayıtla imzalamak istemesi halinde uzlaşma vaki olmamış sayılır.
II- Uzlaşma vaki olmuş ise tutanakta belirtilen vergi ve ceza miktarı ile normal vade tarihinden uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar hesaplanacak gecikme faizi tahakkuk ettirilir ve uzlaşma tutanağının tebliğ tarihinden itibaren 1 ay vade verilir.
III- Uzlaşma vaki olmamış ise inceleme raporları ile miktarı belirlenen vergi, resim, harç ve cezalar ihbarname kuralına göre tarh edilerek mükellefe tebliğ edilir.
IV- Tarhiyat öncesi uzlaşmanın herhangi bir nedenle temin edilememesi veya uzlaşmaya varılamaması hallerinde, mükellefler verginin tarhı ve cezanın kesilmesinden sonra tarhiyat sonrası uzlaşma talep edemezler.
V- Uzlaşmanın vaki olmadığına dair tutanağa idarenin nihai teklifi yazılır. Mükellef, vergi dairesince yapılacak tarhiyatın dava açma süresinin son günü akşamına kadar komisyonun teklif ettiği miktarı kabul ettiğini belirten bir dilekçe ile vergi dairesine yazılı olarak başvurursa tutanağın düzenlendiği tarih itibariyle uzlaşma vaki olmuş sayılır.

a) I
b) I,II
c) II ve III
d) I,II,IV
e) I ve V

496- Emtia ticareti ile iştigal eden Bay (B) nin vergilendirilmesinde ispatlama açısından aşağıdaki delillerden hangisi geçerli değildir?

a) Mükellefin (Y) Bankası nezdinde adına açılan cari hesap dökümü
b) Mükellefin tutanakla alınan ifadesi
c) Mükellefin mal alımında bulunduğu firma nezdinde yapılan karşıt inceleme neticesinde düzenlenen tutanak
d) Mükellefle aynı iş hanında farklı alanda faaliyet gösteren komşusunun yeminli ifadesi
e) Mükellefin işyerinde yapılan yoklamada sigortalı işçisi tarafından imzalanan yoklama fişi

497- Vergi Usul Kanunu yönünden aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Vergi dairesi vergi sorumluluğuna ilişkin özel mukaveleleri dikkate almak zorundadır.
b) Bir kişinin vergi mükellefi olabilmesi için kanuni ehliyet şart değildir. Ancak, vergi
sorumluluğu açısından böyle bir şart vardır.
c) Vergiyi doğuran olayın kanuna aykırı bir faaliyet olması halinde mükellefiyet aranmaz.
d) Mükellefin veya vergi sorumlusunun varlığından alınamayan vergiler kanuni temsilcilerin malvarlığından alınır.
e) Kanuni temsilciler, ancak temsil ettiği mükellefin vergi ödevini yerine getirmediği zaman sorumludur.

498- Vergi Usul Kanununda yer alan mücbir sebeplere ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Özel otomobiliyle yüksek hızda giderken kaza yaparak ağır yaralanan mükellefin durumu, kaza kendi kusurundan kaynaklansa da mücbir sebep sayılır.
b) Mücbir sebep, vergi ödevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili kanuni ve idari süreleri durdurur.
c) İşyerinde çıkan ve vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olan yangın, mükellefin kanuni defter ve belgelerine zarar vermese bile mücbir sebep olarak değerlendirilir.
d) Defterlerin, inceleme elemanı veya mahkeme tarafından alıkonulması mücbir sebep sayılır.
e) İş toplantısına katılmak üzere yurt dışına çıkan ve bu nedenle uzlaşma görüşmesine katılamayan mükellefin durumu mücbir sebep kapsamında değerlendirilemez.

499- Vergi Usul Kanunu açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Süresinden sonra kendiliğinden verilen beyannameye istinaden tarh edilen vergi ve kesilen cezalar ihbarname ile bildirilir.
b) Pişmanlıkla beyanname verildiği durumlarda tarh ve tahakkuk işlemi tahakkuk fişine dayalıdır.
c) Mükellef hakkında kesilen cezalar ihbarname ile bildirilir.
d) Lüzum görülen hallerde beyana dayanan vergi tahakkuk fişi yerine ihbarname ile tebliğ olunabilir.
e) Re’sen tarh edilen vergiler ihbarname ile tebliğ edilir.

500- Aşağıdakilerden hangisi vergi ziyaı cezası uygulamasını kaldıran hallerden değildir?
a) Şahsi işletme bakımından mükellefin vefat etmesi.
b) Mücbir sebep halinin bulunması.
c) Pişmanlıkla beyanname verilmesi.
d) Yetkili makamlar tarafından yazılı olarak yanlış izahatta bulunulması.
e) Limited şirkette, şirket müdürünün vefat etmesi.

501- Vergi Usul Kanununda yer alan zamanaşımı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yıldan başlayarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar.
b) Yatırım indirimi istisnasının ihlali halinde zamanında alınmayan vergilere ilişkin zamanaşımı süresi, ihlal tarihini takip eden takvim yılı başında başlar.
c) Matrah takdiri nedeniyle takdir komisyonuna başvurulması zamanaşımını durdurur. Takdir komisyonuna başvuru ile duran zamanaşımı takdir komisyonu kararının verildiği tarihten itibaren tekrar işlemeye başlar.
d) Özel hesap döneminde zamanaşımı süresi, hesap döneminin kapandığı yılı izleyen yılın başından itibaren başlar.
e) Damga vergisine tabi olup, vergi ve cezası zamanaşımına uğrayan evrakın hükmünden tarh zamanaşımı süresi dolduktan sonra faydalanıldığı takdirde söz konusu evraka ait vergi alacağı yeniden doğar.

502- Aşağıdaki hatalardan hangisi vergi ihbarı ile ilgili vesikayı hükümsüz kılmaz?
a) Mükellefin adının yazılmamış olması.
b) Verginin nev’i veya miktarının yazılmamış olması.
c) Vergi mahkemesinde dava açma süresinin belirtilmemesi.
d) Yetkili uzlaşma merciinin yazılmamış olması.
e) Yetkili makamlar tarafından düzenlenmemiş olması.

503- Aşağıdakilerden hangisi takdir komisyonlarına seçilecek üyelerde aranacak vasıflar arasında yer almaz?
a) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak.
b) Ağır hapis cezası almamış olmak.
c) Kesinleşmese de vergi kaçakçılığından dolayı ceza almamış olmak.
d) 31 yaşından gün almış olmak.
e) İyi ahlak sahibi olmak.

504- İkmalen tarhiyatla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Daha önce bir tarhiyat yapılmış olmalıdır.
b) Matrah veya matrah farkı defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere göre tespit edilmiş olmalıdır.
c) Verilen beyannamede birden fazla gelir unsurundan biri veya bir kaçının bildirilmediğinin tespit edilmesi halinde ikmalen tarhiyat yapılır.
d) Beyanname vermemiş ancak, yapılan inceleme sonucunda defter kayıtlarına göre beyan etmesi gereken bir matrah tespit edilen mükellef için ikmalen tarhiyat yapılmaz.
e) Daha önce herhangi bir tarhiyat yapılmadan defter, kayıt ve belgelere dayanılarak bulunacak matrah veya matrah farkı için ikmalen tarhiyat yapılır.

505- Aşağıdakilerden hangisi mahremiyet hükümlerine getirilen bir istisna değildir?
a) Vergi borcunu ödemeyen mükelleflerin Maliye Bakanlığınca kamuoyuna açıklanması.
b) SMİYB düzenleyen veya kullanan mükelleflerin kanunla kurulmuş mesleki kuruluşlarına bildirilmesi.
c) Kamu görevlilerince yapılan adli ve idari soruşturmalar kapsamında talep edilen bilgi ve belgelerin verilmesi.
d) Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yıllık beyanlarının bağlı oldukları vergi dairelerinde ve mesleki teşekküllerde ilan edilmesi.
e) Bankalara, yapacakları vergi tahsiline yönelik bilgilerin verilmesi.

506- I - Süre isteyen mükellef mutlaka yazılı bir talepte bulunmalıdır.
II- Mükellefin dilekçesinde öne sürdüğü mazeret süre verecek makam tarafından uygun bulunmalıdır.
III- Süre verilmesi halinde verginin alınması tehlikeye girmemelidir.
IV- Uzatılması istenilen süreler kanuni ve idari sürelerdir.

Zor durum halinde verilecek süre ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

a) Yalnız I
b) I, II
c) I, II ve IV
d) I ve IV
e) Yalnız IV

507- Aşağıdakilerden hangisinin mal alım-satımı veya hizmet ifası ile ilgili olarak yapılacak vergi tevkifatından dolayı müteselsil sorumluluğu yoktur?
a) Alım-satıma taraf olanlar.
b) Hizmet ifa edenler.
c) Ticaret borsaları.
d) Aralarında doğrudan veya hısımlık nedeniyle ya da menfaate dayalı bir ilişki bulunduğu tespit edilenler.
e) İşlenmiş zirai ürünlerin alım-satımına aracılık eden kuruluşlar.

508- Aşağıdakilerden hangisi vergi dairesine vergi kanunları ile verilen görevlerden birisi değildir?
a) Yetki alanı içindeki mükelleflerle ilgili maddi olayları, kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etmek.
b) Mükelleflerin tecil taleplerini değerlendirmek ve ilgili mevzuatla belirlenen esaslar çerçevesinde tecil etmek.
c) Gayrifaal durumdaki mükelleflerin mükellefiyet kayıtlarını terkin etmek.
d) Mükellefler tarafından ihtilaf konusu yapılan tarhiyatlara ilişkin olarak savunma projeleri hazırlamak.
e) Mükelleflere, vergi durumları ve vergi uygulanması bakımından tereddüt ettikleri hususlar hakkında yazılı görüş vermek.

509- Gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olan Bay (D) 2004 yılı yıllık gelir vergisi beyannamesini kanuni süresinde vermiş olup, beyannameye göre 10.000-YTL ödenecek gelir vergisi tahakkuk etmiştir. Mükellefin 2004 yılı hesapları üzerinde yapılan vergi incelemesi sonucunda düzenlenen raporda 20.000-YTL verginin ikmalen tarhı öngörülmüştür. Düzenlenen VİR 20/10/2005 tarihinde vergi dairesi kayıtlarına girmiş olup, düzenlenen vergi / ceza ihbarnamesi 25/10/2005 tarihinde ödevliye tebliğ edilmiştir. Buna göre, tarhiyatın ihtilafsız kesinleştiği varsayımı altında mükellefin ödeyeceği gecikme faizi ile ödeme vadesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? (Not:Gecikme zammı oranı % 3 olarak dikkate alınacaktır.)
a) 2100 - 25.11.2005
b) 900 - 25.12.2005
c) 3000 - 24.12.2005
d) 3100 - 24.12.2005
e) 4000 - 25.12.2005

510- Aşağıdakilerden hangisi V.U.K. hükümlerine göre tebliği zorunlu vesikalardan birisi değildir?
a) Uzlaşma tutanağı
b) Defter ve belge isteme yazısı
c) Takdir komisyonu kararı
d) Tahakkuk fişi
e) Düzeltme fişi

511- Mükellef (E) nin 2001 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda 1.500,00 YTL gelir vergisi ve aynı tutarda Vergi Ziyaı Cezası re’sen tarh edilmiş, ancak mükellef bilinen adreslerinde bulunamadığı için ihbarname tebliğ edilememiş ve ilanen tebliğ yoluna gidilmiştir. Düzenlenen ilan listesi, 10.10.2006 tarihinde vergi dairesinin ilan panosuna asılmıştır. Bu bilgilere göre, söz konusu tarhiyatın ilan, tebliğ ve tahakkuk tarihleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
İlan Tarihi Tebliğ Tarihi Tahakkuk Tarihi
a) 25.10.2006 24.11.2006 24.12.2006
b) 25.10.2006 25.11.2006 25.12.2006
c) 24.10.2006 24.11.2006 24.12.2006
d) 24.10.2006 24.11.2006 25.12.2006
e) 10.11.2006 25.11.2006 24.12.2006

512- Mükellefin sahip olduğu varlık unsurları aşağıdaki gibidir:
Ticari Varlıklar : 25.000 YTL
Gayrimenkul : 10.000 YTL
Otomobil : 10.000 YTL
Mükellefin işyerinde çıkan yangın sonucunda, ticari varlığının 8.000 YTL lik kısmı ve otomobili yanmıştır. Yanan ticari varlık için sigortadan 3.000 YTL tazminat alan mükellefin ticari varlığı ile ilgili vergi borcu 6.000 YTL olduğuna göre terkin edilecek vergi borcu ne kadardır?
a) 1000
b) 1100
c) 1200
d) 1300
e) 1400

513-

Yıl Aktif Toplamı (YTL) Ciro
(YTL)
2004 105.000 425.000
2005 98.000 175.000

Evren Malmüdürlüğü mükellefi (ABC) Ltd. Şti. ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) 2006/Kasım dönemine ait KDV beyannamesini kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 15 gün içinde gönderen (ABC) Ltd. Şti.’ne 322,50 YTL Özel Usulsüzlük Cezası kesilir.
b) 2005 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamesini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu vardır.
c) 2004 yılı cirosu 400.000 YTL’yi aştığından 2004 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamesini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu olmakla beraber, 2005 yılı cirosu 200.000 YTL’nin altında kaldığından 2005 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamesini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu yoktur.
d) 2005 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamesini kanuni süresinden sonra elektronik ortamda gönderen (ABC) Ltd. Şti.’ne 1.290 YTL Özel Usulsüzlük Cezası kesilir.
e) Elektronik ortamda beyanname gönderme zorunluluğu yoktur.514- Aşağıdakilerden hangisi elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu olan beyannamelerden değildir?
a) Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
b) Şans Oyunları Vergisi Beyannamesi
c) Geçici Vergi Beyannamesi
d) Kurumlar Vergisi Beyannamesi
e) Katma Değer Vergisi Beyannamesi

515- Aşağıdakilerden hangisi beyannamelerini elektronik ortamda göndermek üzere kullanıcı kodu, parola ve şifre verilebilecek mükelleflerden değildir?
a) Döner Sermayeli İşletmeler
b) Belediyeler
c) Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler
d) Belediyelere bağlı iktisadi işletmeler
e) Noterler

516- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Kazancı basit usulde tespit edilen Bay (A), Lokanta İşletmeciği faaliyetinde bulunan Bay (L)’ye sattığı emtiadan dolayı düzenlemek zorunda olduğu faturadaki müşterinin adı ve soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının doğruluğundan sorumludur.
b) Akaryakıt istasyonu işletmeciliği faaliyetinde bulunan (ABC) Ltd. Şti., nihai tüketici (E)’ye tüketim amacıyla sattığı 150 YTL’lik akaryakıt karşılığında, tüketici (E)’nin istemesi halinde fatura düzenlemek zorundadır.
c) Emlak komisyoncusu (F) işyerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın aldığı 50 YTL’lik kırtasiye malzemesi için fatura almak zorunda değildir.
d) (ABC) Ltd. Şti. 28/12/2006 tarihinde mükellef Bay (D)’ye işyerinde teslim etmiş olduğu emtia için yedi gün içinde fatura düzenlemek zorundadır.
e) Akaryakıt istasyonu işletmeciliği faaliyetinde bulunan (ABC) Ltd. Şti., ticari faaliyetiyle ilgili olarak Bay (D)’ye sattığı 850 YTL’lik akaryakıt karşılığında fatura düzenlemek zorunda değildir.

517- 16 Ekim 2006 tarihinde işe başlayan ve akaryakıt istasyonu işletmeciliği faaliyetinde bulunan Bay (E) işe başlama tarihinden itibaren kaç gün içerisinde akaryakıt pompalarını ödeme kaydedici cihazlara bağlatma mecburiyetindedir?

a) 15
b) 30
c) 45
d) 60
e) Akaryakıt istasyonu işletmeciliği faaliyetinde bulunanların akaryakıt pompalarını ödeme kaydedici cihazlara bağlatma mecburiyetinin başlama tarihi Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecektir.

518- Akaryakıt istasyonu işletmeciliği faaliyetinden dolayı 10 Eylül 2006 tarihinde işe başlayan Bayan (B) ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) İşyerindeki akaryakıt pompalarını 30 gün içerisinde ödeme kaydedici cihazlara bağlatmak zorundadır.
b) İşyerindeki akaryakıt pompalarını ödeme kaydedici cihazlara bağlatana kadar yaptığı akaryakıt satışları ile ilgili olarak kanuni defterlerine yapacağı kayıtlarda pompa totalizatörlerindeki rakamları kullanması mümkün bulunmaktadır.
c) İşyerindeki akaryakıt pompalarını ödeme kaydedici cihazlarlara bağlatmasına rağmen “Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha”yı almaması durumunda Vergi Usul Kanununa bağlı “Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel”de yer alan birinci derece usulsüzlük cezalarının beş katı mükellef hakkında uygulanır.
d) Bayan (B) akaryakıt istasyonunda bulunan ancak taşıtlara satış yapmayan (gazyağı vb.) pompalara da ödeme kaydedici cihaz bağlatmak mecburiyetindedir.
e) Bayan (B)’nin işyerindeki akaryakıt pompalarını ödeme kaydedici cihazlarlara bağlatma mecburiyeti bulunmamaktadır.

519- Aşağıdakilerden hangisinin ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunmaktadır?
a) Ekmek satış büfeleri
b) Pazar takibi suretiyle iş yapanlar
c) İlan ve reklam ajansları
d) Her türlü inşaat işi ile uğraşanlar
e) Plastik doğramacılar

520- Aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığınca tespit edilen tutarın üzerinde ki tahsilat ve ödemelerini tevsik zorunluluğu kapsamında değildir?
a) Kazancı basit usulde tespit edilenler.
b) Vergiden muaf esnaf.
c) Zirai işletme hesabına göre defter tutan çiftçiler.
d) Gayrimenkul sermaye iradı sahipleri.
e) Birinci sınıf tüccarlar.

521-
I) Sermaye piyasası aracı kurumları.
II) Yetkili döviz müesseseleri.
III) Noterler.
IV) Tapu idareleri.
Yukarıda sayılan yerlerden hangilerinde yapılan işlemlere konu ödeme ve tahsilatların banka, özel finans kurumu veya PTT aracılığıyla yapıldığı tevsik edilmek zorunda değildir?

a) Yalnız III
b) Yalnız IV
c) I ve III
d) I, II ve III
e) I, II, III ve IV

522- İşletme hesabı esasına göre defter tutan Bay (A), 17 Ekim 2006 tarihinde 49 no.lu fatura ile 6.000 YTL tutarındaki, 50 no.lu fatura ile de ve 7.000 YTL tutarındaki malını nihai tüketici (B)’ye satmıştır. Yapılan anlaşma gereğince de aynı gün 49 no.lu fatura karşılığı olarak 6.000 YTL’yi ve 50 no.lu fatura karşılığı olarak da 2.500 YTL’yi işyerinde tahsil etmiş, kalan tutar ise 3 eşit taksitte ödenmek üzere anlaşma yapılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Mallar nihai tüketici Bay (B)’ye satıldığından yapılan tahsilat tevsik zorunluluğu kapsamına girmemektedir.
b) Nihai tüketicilerden mal bedeli olarak yapılacak tahsilatlar tevsik zorunluluğu kapsamına girmekle beraber Maliye Bakanlığınca tespit edilen tutarın altında kalan faturalar için tevsik zorunluluğu yoktur.
c) 17 Ekim tarihinde yapılan tahsilat tevsik zorunluluğu kapsamına girmekle beraber daha sonraki tarihlerde yapılacak olan tahsilatlar tevsik zorunluluğu kapsamına girmemektedir.
d) Yaptığı tahsilatı banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymadığından Bay (A)’ya Özel Usulsüzlük Cezası kesilecektir.
e) Yaptığı ödemeyi banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymadığından yalnızca nihai tüketici Bay (B)’ya Özel Usulsüzlük Cezası kesilebilir.

523- Tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğuna ilişkin had kaç YTL’dir?
a) 6.000 YTL
b) 7.000 YTL
c) 8.000 YTL
d) 9.000 YTL
e) 10.000 YTL

524- Sevk irsaliyesinde aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunmaz?
a) Sevk irsaliyesini düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası
b) Sevk irsaliyesinin düzenlenme tarihi seri ve sıra numarası
c) Malın nev'i ve miktarı
d) Malın fiyatı ve tutarı
e) Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası

525- Müstahsil makbuzu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Yalnızca birinci ve ikinci sınıf tüccarlar tarafından gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın alınan malların bedelinin ödenmesi sırasında düzenlenir.
b) Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal satın almaları sırasında düzenlenir.
c) Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin tarafından kazancı basit usulde tespit edilenlerden satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada düzenlenir.
d) Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları mallar için gider pusulası, bedelini ödedikleri sırada da müstahsil makbuzu düzenlerler.
e) Kazancı basit usulde tespit edilenler gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada iki nüsha müstahsil makbuzu düzenlerler.

526-
I- Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar
II- Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler
III- Vergiden muaf esnaf
IV- Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler

Yukarıdakilerden hangisi serbest meslek makbuzu almak mecburiyetindedir?

a) I ve II
b) I, II ve III
c) I, II ve IV
d) I, III ve IV
e) I, II, III ve IV

527- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı, yanında çalışan hizmet erbabının, kanunun tayin ettiği süre içinde karne almasını ve karnesinde yazılı vergisini ödemesini temin etmeye mecburdur.
b) Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışan ve zamanında karne almamış veya vergisini tarh ettirmemiş olan hizmet erbabının vergisi iş veren adına tarh edilir ve vergi cezası da aynı kimse adına kesilerek ondan tahsili olunur.
c) Gerçek gider usulünü kabul eden gayrimenkul sermaye iradı sahibi, yanında çalışan ve zamanında karne almamış veya vergisini tarh ettirmemiş olan hizmet erbabının vergisi iş veren adına tarh edilir ve vergi cezası da aynı kimse adına kesilerek ondan tahsili olunur.
d) Karnesini zamanında almış ve vergisini tarh ettirmiş olan hizmet erbabının zamanında ödenmemiş olan vergisi ve gecikme zammı, yanında çalıştığı tesbit edilen kazançları basit usulde tesbit edilen ticaret erbabından alınır.
e) Karnesini zamanında almış ve vergisini tarh ettirmiş olan hizmet erbabının zamanında ödenmemiş olan vergisi ve gecikme zammı, yanında çalıştığı tesbit edilen kazançları basit usulde tesbit edilen ticaret erbabından alınmakla beraber iş verenlerin ödediği vergi için asıl mükelleflere rücu hakkı vardır.

528- Vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespiti neyi ifade eder?
a) Enflasyon düzeltmesi
b) Yeniden değerleme
c) Değerleme
d) Yenileme fonu
e) Reeskont

529- İktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamı neyi ifade eder?
a) Maliyet bedeli
b) Tasarruf değeri
c) Mukayyet değer
d) İtibari değer
e) Rayiç bedel

530- Aşağıdakilerden hangisi gayrimenkullerde maliyet bedeline girebilen giderler arasında değildir?
a) Noter giderleri
b) Özel Tüketim Vergisi
c) Emlak Alım Vergisi
d) Kıymet takdiri giderleri
e) Kiralama giderleri

531- Kurumların aktifleştirdikleri peştamallıklar hangi değer üzerinden kaç yılda itfa olunur?
a) Maliyet bedeli üzerinden 10 yılda
b) Mukayyet değeri üzerinden 10 yılda
c) Mukayyet değeri üzerinden 5 yılda
d) Mukayyet değeri üzerinden kira süresine göre
e) Maliyet bedeli üzerinden 5 yılda

532- Azalan bakiyeler usulüyle amortisman ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Bilanço esası ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerden dileyenler, amortismana tabi iktisadi değerlerini, azalan bakiyeler üzerinden amortisman usulü ile yok edebilirler.
b) Bu usulde uygulanacak amortisman oranı % 50’yi geçmemek üzere normal amortisman oranının iki katıdır
c) Enflasyon düzeltmesi yapılan dönemlerde, üzerinden amortisman ayrılacak değer, amortismana tâbi iktisadî kıymetin değerinden daha evvel ayrılmış olan amortismanların toplamı indirilmek suretiyle tespit edilir.
d) Bu usulde uygulanacak amortisman oranı % 40'ı geçmemek üzere normal amortisman oranının iki katıdır.
e) Bu usulde uygulanacak amortisman oranı normal amortisman oranının iki katıdır.

533- Kira müddeti belli olmayan özel maliyetler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Faydalı Ömür (Yıl) Amortisman Oranı (%)
a) 1 100
b) 2 50
c) 3 33,33
d) 4 25
e) 5 20

534- Dayanıklı tüketim malları satışı işi ile uğraşan Bayan (E) 17 Aralık 2006 tarihinde 18.000 YTL’ye otomobil alarak işletmesinin aktifine kaydetmiştir. Normal amortisman usulüne göre yıllar itibarıyla ayrılabilecek amortisman tutarları aşağıdakilerden hangisidir? (Otomobilin faydalı ömrü 5 yıl ve amortisman oranı % 20’dir)

2006 2007 2008 2009 2010 2011
a) 300 3600 3600 3600 6900 -
b) 300 3600 3600 3600 3600 -
c) 3600 3600 3600 3600 3600 -
d) - 3600 3600 3600 7200 -
e) - 3600 3600 3600 3600 3600

535- Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami kaç gün içinde düzenlenir?
a) 1
b) 5
c) 7
d) 10
e) 15

536- 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesine göre 2006 takvim yılında uygulanmak üzere fatura düzenleme mecburiyeti ile ilgili had kaç YTL dir?
a) 290
b) 440
c) 480
d) 520
e) 600

537- Bay (A), adına tarh edilen ve 01/03/2006 tarihinde tebliğ edilen ihbarnamede 50 YTL vergi ve 46 YTL usulsüzlük cezası için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 376 ncı maddesinden yararlanmak için dilekçeyle başvuruda bulunmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) 376 ncı madde hükmünden yararlanmak için 46 YTL usulsüzlük cezasının üçte ikisini 31/03/2006 tarihine kadar ödemek zorundadır.
b) 376 ncı madde hükmünden yararlanmak için 46 YTL usulsüzlük cezasının üçte ikisini 30/04/2006 tarihine kadar ödemek zorundadır.
c) 376 ncı madde hükmünden yararlanmak için 50 YTL verginin tamamı ile 46 YTL usulsüzlük cezasının üçte ikisini 31/03/2006 tarihine kadar ödemek zorundadır.
d) 376 ncı madde hükmünden yararlanmak için 50 YTL verginin tamamı ile 46 YTL usulsüzlük cezasının üçte ikisini 30/04/2006 tarihine kadar ödemek zorundadır.
e) Mükellefin 376 ncı madde hükmünden yararlanma hakkı bulunmamaktadır.

538- Aşağıdakilerden hangisi perakende satış vesikalarından değildir?
a) Perakende satış fişi
b) Giriş Bileti
c) Yolcu taşıma bileti
d) Gider pusulası
e) Ödeme kaydedici cihaz fişi

539- Mükellefler ve kendilerine vergi cezası kesilenler, tarh edilen vergilere ve kesilen cezalar karşı vergi mahkemesinde hangi sürede dava açabilirler?
a) 15 gün
b) 30 gün
c) 1 ay
d) 45 gün
e) 60 gün

540- Mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden, verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya eksik tahakkuk ettirilmesi neyi ifade eder?
a) Kaçakçılık suçu
b) Vergi ziyaı
c) Özel usulsüzlük
d) Usulsüzlük
e) Ağır kusur

541- Vergi mahkemesi kararına karşı Danıştay’da temyiz süresi, mahkeme kararının tebliğ tarihinden itibaren kaç gündür?
a) 15
b) 30
c) 45
d) 60
e) 90

1 D 26 A 51 C 76 B 101 D
2 D 27 C 52 C 77 B 102 C
3 D 28 C 53 A 78 C 103 B
4 B 29 C 54 C 79 D 104 C
5 C 30 C 55 B 80 C 105 C
6 D 31 C 56 D 81 C 106 D
7 D 32 A 57 C 82 B 107 C
8 B 33 B 58 A 83 C 108 B
9 D 34 D 59 A 84 D 109 A
10 C 35 D 60 B 85 D 110 C
11 D 36 B 61 B 86 A 111 B
12 B 37 D 62 A 87 C 112 B
13 B 38 A 63 D 88 D 113 C
14 C 39 D 64 D 89 C 114 D
15 D 40 D 65 B 90 A 115 B
16 C 41 B 66 D 91 C 116 D
17 C 42 B 67 D 92 C 117 C
18 A 43 B 68 C 93 B 118 D
19 A 44 A 69 D 94 A 119 A
20 B 45 B 70 B 95 A 120 C
21 C 46 C 71 C 96 C 121 C
22 B 47 C 72 B 97 C 122 B
23 B 48 D 73 B 98 B 123 A
24 C 49 C 74 A 99 B 124 C
25 D 50 C 75 D 100 A 125 C

126 D 151 B 176 A 201 C 226 A
127 C 152 A 177 B 202 B 227 B
128 D 153 D 178 D 203 A 228 E
129 C 154 E 179 E 204 D 229 D
130 B 155 D 180 E 205 E 230 B
131 D 156 D 181 B 206 C 231 C
132 E 157 A 182 A 207 B 232 A
133 D 158 B 183 D 208 C 233 E
134 B 159 B 184 C 209 A 234 A
135 B 160 C 185 E 210 C 235 E
136 C 161 D 186 C 211 C 236 B
137 C 162 E 187 B 212 D 237 C
138 B 163 D 188 A 213 B 238 D
139 B 164 B 189 A 214 E 239 E
140 A 165 A 190 D 215 C 240 B
141 D 166 C 191 C 216 A 241 E
142 B 167 E 192 E 217 A 242 C
143 D 168 E 193 E 218 C 243 C
144 A 169 B 194 A 219 C 244 B
145 D 170 C 195 C 220 A 245 D
146 E 171 E 196 A 221 D 246 E
147 D 172 B 197 C 222 B 247 C
148 B 173 C 198 A 223 B 248 A
149 A 174 C 199 B 224 C 249 B
150 D 175 C 200 E 225 E 250 B

251 E 276 D 301 D 326 B 351 E
252 E 277 C 302 B 327 B 352 A
253 E 278 E 303 B 328 C 353 C
254 E 279 E 304 D 329 E 354 C
255 A 280 B 305 A 330 D 355 C
256 E 281 A 306 B 331 E 356 C
257 C 282 B 307 B 332 D 357 E
258 C 283 D 308 A 333 C 358 D
259 E 284 A 309 C 334 C 359 A
260 B 285 D 310 B 335 C 360 A
261 B 286 D 311 E 336 D 361 E
262 B 287 A 312 B 337 A 362 B
263 C 288 D 313 E 338 B 363 E
264 B 289 E 314 A 339 A 364 D
265 A 290 A 315 A 340 D 365 E
266 A 291 B 316 E 341 A 366 B
267 A 292 D 317 B 342 A 367 C
268 B 293 E 318 D 343 E 368 D
269 B 294 A 319 A 344 A 369 A
270 D 295 B 320 D 345 C 370 C
271 D 296 C 321 E 346 B 371 B
272 D 297 C 322 D 347 C 372 A
273 C 298 C 323 C 348 D 373 D
274 E 299 E 324 D 349 E 374 C
275 A 300 E 325 A 350 E 375 C

376 A 401 D 426 D 451 C 476 B
377 C 402 C 427 C 452 C 477 C
378 A 403 C 428 A 453 A 478 B
379 B 404 B 429 C 454 C 479 A
380 B 405 D 430 D 455 B 480 C
381 B 406 A 431 A 456 B 481 C
382 A 407 C 432 D 457 C 482 C
383 C 408 A 433 E 458 D 483 D
384 D 409 D 434 A 459 B 484 B
385 D 410 A 435 D 460 C 485 B
386 C 411 C 436 D 461 * 486 C
387 D 412 D 437 D 462 D 487 D
388 A 413 E 438 C 463 A 488 B
389 C 414 B 439 A 464 B 489 C
390 C 415 D 440 D 465 B 490 A
391 D 416 D 441 D 466 C 491 B
392 A 417 C 442 A 467 C 492 C
393 B 418 E 443 C 468 C 493 B
394 A 419 C 444 C 469 B 494 C
395 D 420 E 445 D 470 C 495 E
396 B 421 D 446 C 471 A 496 D
397 C 422 C 447 D 472 D 497 D
398 A 423 B 448 D 473 B 498 D
399 A 424 D 449 C 474 D 499 A
400 C 425 A 450 A 475 B 500 E

501 C 526 E
502 D 527 C
503 C 528 C
504 E 529 A
505 D 530 E
506 E 531 C
507 B 532 B
508 E 533 E
509 C 534 A
510 D 535 C
511 B 536 D
512 C 537 D
513 E 538 D
514 E 539 B
515 C 540 B
516 B 541 B
517 D
518 D
519 A
520 D
521 E
522 D
523 C
524 D
525 E*Boşluk Doldurma:
461- Müteselsilen

Hiç yorum yok: