2 Temmuz 2008 Çarşamba

GVK Sorular(1-143)

1-) Serbest meslek faaliyetiyle uğraşan kolektif şirketin ortaklarının şirketten aldıkları kar payları hangi gelir unsuruna girer?

a) Ticari kazanç
b) Serbest Meslek Kazancı
c) Zirai Kazanç
d) MSİ
e) Kurum Kazancı

GVK 52/8 ‘a göre kolektif şirketler, komandit şirketler ve eshamlı komandit şirketler çiftçi sayılmaz. Komandit şirketlerde komandite ortağın şirket karından aldıkları paylar şahsi ticari kazançtır. (GVK 37/3)
GVK-66/5’e göre serbest meslek faaliyetinde bulunan kolektif şirket ve adi ortaklıklarda ortakların; Adi komandit şirketlerde komanditelerin aldıkları paylar SMK’ dır.(GVK 65/3)

2- Hangisi yanlıştır?

a) Kolektif şirket ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortakları basit usulden faydalanamaz.(GVK51/1-1) Adi komanditer yararlanır,
b) Komanditer ortakların komandit şirket karından aldıkları paylar, vergisi tevkif suretiyle alınmamış MSI ‘dır. Komanditerlerin payı ise ticari kazanç olup, eshamlı komandit şirketlerde korumlar vergisi komanditer ortakların payları üzerinden ödenir.( GVK, 75/2- 37/3- KVK,8/1-4)
c) Kolektif şirketler, komandit ve eshamlı komandit şirketler, Anonim şirketler, limited şirketleri 1. sınıf tüccar sıfatıyla bilanço esasına göre defter tutarlar ve tarımsal faaliyette bulunsalar dahi kazançları ticari kazanç hükümlerine göre tespit olunur. (VUK 176/4)
d) Adi ortaklık zirai faaliyette bulunsa dahi ortakların elde ettikleri kar payları ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilir. (GVK- 37/3- 52/8)
e) Adi komandit şirketlerin komanditer ortakları ile limited şirketin ortakları şirket kazancından elde ettikleri kar payı (MSİ) olup, MSİ olarak beyan edilecek bu gelirlerden Bağ-kur sigorta primleri, giriş keseneği, basamak ilerlemesi primleri GVK 89/1 hükmü gereğince gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olduğunun belgelenmesi kaydıyla yıllık beyannamede bildirilen gelirlerden indirilebilir

NOT: Tarımsal faaliyette bulunan adi ortaklıkların ortakları çiftcidir. 54.madde sınırları geçerse gerçek usule tabi olurlar.

3-İsrail vatandaşı olup Türkiyede tam mükellefiyet esasına göre vergilendirilen Nuretullah MASAN özel okul işletmeciliğinden dolayı ticari kazanç mükellefidir. İstanbulda öteden beri işlettiği okul haricinde 2004 yılında Ankara’da ve 2005 yılında da İzmir ve Tribanad Tobago’da birer tane daha özel eğitim kurumu açmıştır. Nuretullah MASAN 2005 takvim yılında 500,00,-YTL eğitim istisnası kapsamında 500,00,-YTL kazanç elde etmiştir. Tribanad Tobago’da ise 200,00,-YTL zarar etmiştir.
Bu bilgilere göre hangisi doğrudur?

a) Nuretullah MASAN başka bir ülkenin vatandaşı olduğu için tam mükellefiyet esasında vergilendirilemez.
b) Nuretullah MASAN öteden beri eğitim-öğretim işleriyle uğraştığından dolayı eğitim-öğretim kazançları istisnasından yararlanamaz.
c) Tribarand Tobağo’da ki zararını iki ülke arasında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması olmadığından dolayı Türkiye’de beyan edileceği kazancından indirebilecektir.
d) Yurtdışı faaliyet kazançla sonuçlanmış olsaydı yurtdışında sözkonusu faaliyet nedeniyle ödenen vergiler Türkiye’de beyan edilen kazançla orantılı olarak beyannameye dahil edilen yurtdışı kazanç oranında indirilebilecektir.
e) MASAN’ın yurtdışı faaliyeti Türkiye’de GV,’den istisna bir kazanç olduğundan dolayı bu zararını Türkiye’deki kazancından indiremez.

4-Hangisi Yanlıştır?

a) BUTİK’ e tabi olmanın şartlarından birini takvim yılı içinde kaybedenler, ertesi takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilir.
b) BUTİK’ in şartlarına haiz olanlardan bu usulden yararlanmak istemediklerini yazı ile bildirenler bu talepleri doğrultusunda takip eden ay başından itibaren gerçek usulde vergilendirilir.
c) BUTİK’ in şartlarına haiz olanlardan bu usulden yararlanmak istemediklerini yazı ile bildirenler bu talepleri doğrultusunda takip eden yıl başından itibaren gerçek usulde vergilendirilir ve bunlar bir daha BUTİK’ ten yararlanamazlar.
d) BUTİK’ in şartlarına haiz olanlardan bu usulden yararlanmak istemediklerini yazı ile bildiren yeni işe başlayan mükellefler bu talepleri doğrultusunda işe başlama tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilir.
e) Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği/kullandığı tespit edilenler BUTİK’ ten yararlanamazlar. Bu mükellefler bu hususun kendilerine tebliğ edildiği tarihi takip eden yılbaşından itibaren gerçek usulde vergilendirilir.


5- Hangisi Yanlıştır?

a) Ortaklardan birisinin gerçek usule göre Gelir Vergisine tabi bulunan ortaklıklarda diğer ortağın kazancının BUTİK’e göre tespiti mümkündür,
b) BUTİK’ te emtia ticaretiyle uğraşanlarca, DSMM Hasılata, DBMM giderlere ilave edilecektir. Ancak; kullanılan sabit kıymetler gider yazılamayacak ve üzerlerinden amortisman hesaplanmayacaktır.
c) BUTİK’ te vergilendirilen mükelleflerin taşıt ve diğer sabit kıymetlerini satmaları dolayısıyla fatura düzenleme yükümlülükleri yoktur.
d) BUTİK’ e tabi mükelleflerin ATİK’ lere ait fatura ve benzeri belgelerde gösterilen KDV.’ni indirim konusu yapamazlar ve ATİK teslimleri de KDV’ne tabi değildir.
e) BUTİK göre vergilendirilen mükelleflerin ticari kazancı ile birlikte diğer (beyana tabi) gelir unsurları varsa yıllık gelir vergisi beyannamesi mart ayının 15. günü akşamına kadar verilir.

6- Hangisi işletme esasına göre defter tutan mükellefin tutacağı defterlerden biri değildir?

a) İşletme Hesabı Defteri
b) Bitim İşleri Defteri
c) Envanter Defteri
d) Damga Vergisi Defteri
e) Ambar Defteri

- İşletme hesabında envanter işlemi, işletme hesabı defterinin boş olan sayfalarına teker teker kaydedilmesi ve her malın miktarı kendi maliyet bedeliyle çarpılarak değeri bulunmalıdır. Her malın maliyet bedeli tespit edilemiyorsa, bu mallarla ilgili ortalama maliyet fiyatlarını esas almak gerekir. İşletme hesabı esasına göre defter tutanlardan emtia üzerine iş yapanlar, emtia envanteri çıkarmaya mecburdurlar. (VUK,195 )

7- İşletme hesabı esası ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

a) İşletme hesabı esasına göre defter tutanlardan emtia üzerine iş yapanlar, emtia envanteri çıkarmaya mecburdurlar.
b) İşletme hesabı defterinin sol tarafı “ gider” kısmı olup, bu kısma sene başındaki mevcut malların maliyet değerleri, yıl içinde alınan malların (hizmetlerin) fatura bedelleri ile yapılan giderler yazılır.
c) İşletme hesabı defterinin sağ tarafı “ gelir “ kısmı olup, bu kısma sene sonundaki mevcut malların emsal bedeli, yıl içinde toptan/perakende satılan mal ve yapılan hizmetlerin karşılıklarıyla gelirler yazılır.
d) Satışlar ister peşin, ister veresiye veya taksitle yapılsın, satış hasılatının tamamı peşin tahsil edilmiş gibi işletme defterinin hasılat tablosuna yazılır.
e) İşletme hesabında kar= (DSMM+SATIŞLAR+DİĞER GELİRLER)- (DBMM+ALIŞLAR+DİİĞER GİDER)

8- Hangisi sadece 1. sınıf tüccarların tutacağı defterlerden biri değildir?

a) B.S.M.V.
b) Defteri Kebir
c) Envanter Defteri
d) İmalat Defteri
e) Ambar Defteri

9- Hangisi Yanlıştır?

a) Öz sermaye, bilançonun aktif toplamıyla borçlar arasındaki fark olup, müteşebbisin işletmeye koymuş olduğu varlığı ifade eder.
b) Sermaye hesabı bilançonun pasifinde durağan bir kalem olmasına rağmen öz sermaye girişimcilerin işletmeye koydukları iktisadi kıymetlerin belli bir tarihteki miktarını göstermekte ve işletmenin faaliyetlerine bağlı olarak değişmektedir.
c) Analitik yöntemle öz sermaye hesaplanmasında; Öz sermaye= Aktif- Fiftif borçlardır.
d) İhtiyatlar ve kar bilançoda ayrı gösterilseler dahi öz sermayenin unsuru sayılır.
e) Mükelleflerin menkul kıymetler için değer düşüklüğü karşılığı ayırması veya sayım tesellüm noksanlarının dönem sonunda gider olarak yazılması kanunen kabul edilmeyen giderdir.

10- Öz sermaye hesabı ile ilgili olarak hangi ifade doğru değildir?

a) Gerçek aktifi saptamak için, bilançonun aktif toplamından aktifte pozitif unsur olarak yer alan gerçek olmayan geçmiş yıl zararları dönem zararı, ödenmemiş sermaye ve borç senetleri reeskontu gibi aktif kalemlerin indirilmesi zorunludur.
b) pasifte pozitif unsur olarak yer alan aktif düzenleyici (ilk tesis taazzuv giderlerine ait olanlar dahil amortismanlar, alacak senetleri reeskontu, karşılıklar ) gibi pasif hesapların öz sermaye hesabında, negatif unsur olarak dikkate alınmaları gerekir.
c) Kollektif ve komandit şirketlerde ortakların işletmeye olan borçları işletme için gerçek aktif, işletmeden alacakları ise gerçek borç niteliğinde olup, buna göre işlem görürken, kişisel işletmelerde teşebbüs sahibinin adi ortaklıklarda ortakların işletmeye olan borçları gerçek olmayan (fiktif) nitelikte borç olduğundan bilançonun aktif toplamından indirilir.
d) Bilançonun pasifinde yer alan her çeşit yedek akçeler ve kar kalemleri (Öz sermayenin cüz’ i) öz sermaye dahil olduğundan, borçlar gibi aktif tutarından indirilirler.
e) Ortaklarda ödenmemiş sermayenin gerçek aktif sayılmaması nedeniyle ortaklardan tahsil olunan sermaye alacağına ait taksitler, işletmeye ilave edilmiş değer niteliğindedir. İşletmeye dışarıdan bir değer eklenmesi ise öz sermayenin miktarını artırır.

- Aktifte yer alan şüpheli alacaklar için pasifte karşılık ayrılmışsa bu şüpheli alacaklar öz sermaye hesabında gerçek aktif olarak dikkate alınır.

11- GVK, 40/1-1 kapsamında hangi ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin özelliklerinden biri değildir?

a) Genel giderlerle, kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında bir illiyet bağı bulunması
b) Gider karşılığında gayri maddi bir kıymet iktisap edilmemiş olmalıdır.
c) Yapılan giderlerin maliyete girecek giderlerden olması gerekir.
d) Giderlerin kazancın elde edilmesine yönelik olması
e) Harcamanın yapıldığı gelir doğuran olayın vergiye tabi bulunması

NOT: Genel olarak yapılan iş, ticari mahiyette olmakla beraber, Gelir Vergisine tabi bulunmuyorsa (muafsa) veya Gelir Vergisinden istisna edilmiş ise bu muafiyet ve istisnalarla ilgili giderlerin hasılattan indirilmesi kabul edilmez.

12- GVK 40/1-1 parentez içinde yer alan götürü gider indirimi ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Götürü gider uygulamasından, ihracat yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve teknik hizmetler ile taşımacılık faaliyetinde bulunan tam mükellefler yararlanabilir.
b) Dar mükellefler götürü gider uygulamasından yararlanamaz.
c) Götürü gider uygulaması belirtilen faaliyetlerden döviz olarak elde edilen hasılatın % 0,5’i ile sınırlı olup, binde beşi aşmaması gerekir. Dövizin Türkiye ye getirilme şartı yoktur.
d) Ancak, K.K.T.C.’ne TL karşılığı yapılmış ihracat, döviz cinsinden hasılat olarak kabul edilecektir.
e) İhracatçı mükelleflere, ihraç kaydıyla mal teslim eden mükellefler götürü gider uygulamasından yararlanamazlar.

NOT: GVK 45. maddede yer alan Dar mükellefiyete tabi olanların Türkiye ile yabancı memleketler arasında yaptıkları Ulaştırma işlerinde elde ettikleri kazançlar KVK 23. madde hükmü gereğince hasılatlarına ortalama emsal oranların uygulanması suretiyle hesaplanacağından Taşımacılık faaliyetinde bulunan Dar mükellefler götürü gider indiriminden yararlanamayacaklar bunun haricindeki dar mükellefler bu uygulamadan yararlanabileceklerdir.

13- Hangisi yanlıştır?

a) Emekli ve yardım sandıklarının Tüzelkişiliğe haiz bulunmaları ve Türkiye’de kain sigorta şirketlerine veya emekli ve yardım sandıklarına ödenmiş olması şartıyla işveren tarafından ödenen sigorta primleri ve emeklilik aidatı (GVK 40/1-2) kapsamında SSK işveren payı gider olarak indirilebilecektir. (SGDP ve işsizlik sigortası da bu kapsamda )
b) Özel sigortalar için (işçi için ) işveren tarafından yapılan ödemeler ücretin brüt tutarına dahil edilerek ücret gideri olarak (GVK 40/1-1 ) kapsamında gider olarak dikkate alınabilecektir.
c) Ücretlinin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için şahıs sigorta şirketlerine ödemiş olduğu primlerle Bireysel Emeklilik Sigorta şirketlerine ödenen katkı payları; prim aidat katkı payı ödeme belgesinin ödendiği ayda işverene ibrazı, ödendiği ayda brüt ücretin bireysel emeklilik sigortasında % 10’u ( ve Şahıs sigorta poliçeleri için %5’i ) ile asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması koşuluyla (GVK 63/23) kapsamında ücretin gerçek safi değerinin tespitinde dikkate alınır.
d) Ücretlinin eşi ve çocukları için şahıs sigorta şirketlerine ödenen primler safi ücret matrahının tespitinde indirilebilecekken; ücretlinin eşi ve çocukları için isteğe bağlı olarak SSK’na veya Bağ-Kur’a ödediği primlere SSK ve Bağ-Kur sigorta şirketi olmadığından (GVK 63/3 ) gereğince ücret matrahının tespitinde dikkate alınmaz- indirilemez.
e) Dar mükellefler hariç! Sigortanın ve emeklilik sözleşmesinin Türkiye’de kain Sigorta Emeklilik Şti. prim ve katkı payının gelirin elde edildiği yılda ödenmesi, ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında indirilememiş olması şartıyla; beyan edilen gelirin %10’unu ( BES dışı ŞSP’de %5) ve asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmamak şartıyla mükellefin şahsına, eşine ve çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, ….. gibi şahıs sigorta primleri ile BES katkı payları (GVK 89/1-1) kapsamında ( GV matrahının tespitinde) bildirilecek gelirlerden indirilir.

14- Ticari kazancın tespitinde indirimi kabul edilen giderlerle ilgili olarak hangi ifade yanlıştır?

a) Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan taşıtlar için yapılan harcamaların gider olarak dikkate alınabilmesi için taşıtların kesinlikle işte kullanılması gerekmektedir. Ancak; taşıtların giderleri haricinde iktisadi değerini sürekli olarak artıran giderlerin ilgili taşıtın maliyetine eklenerek amortisman yoluyla itfa edilmesi gerekmektedir.
b) Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan yat, kotra, sürat teknesi gibi motorlu deniz; uçak, helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleriyle amortismanları ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılamaz.
c) MTVK’na göre MTVK’nun 1,3 ve 4 sayılı tarifelerinde yer alan taşıtlardan alınan vergi ve cezalar ile gecikme zamlarının gider olarak indirimi kabul edilemez. Ancak; ticari amaçlarla kullanılan uçak, helikopter ile taşıt kiralama faaliyet ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlara ait giderler indirilebilecektir. (MTV 14)
d) İşletmeye alınan binek otomobilleri dolayısıyla binek otomobillerin alış vesikalarında gösterilen ve indirilemeyen KDV tutarları (veya zayi olan malların alış vesikalarında gösterilen KDV) ticari kazancın tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınacaktır. Kanunen kabul edilmeyen giderler dolayısıyla yüklenilen KDV tutarları ise hem hesaplanan KDV’den indirilemeyecek hem de ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınamayacaktır. ( KDV30-58)

e) İşletmenin personel nakil servisi olarak kullandığı minibüs için ödenen MTV ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılamaz.

(* Minibüs, kamyon, otobüs, panelvan gibi araçlar 2 sayılı tarifede yer aldığından indirilir.)

15- Hangisi yanlıştır?

a) KDV mükellefleri kullanmak üzere satın aldıkları ÖKC’ların her biri için % 100’e kadar amortisman oranı seçebilirler. Amortisman ayırma imkanı bulunmayanlar ise alış bedelinin tamamını vergiye tabi kazançlarının tespitinde 3100/7) ticari işletmenin hesapları ile ilişkilendirilmeksizin beyanname üzerinden indirilmesi, bu indirimden yararlanılan ÖKC’nin satılması halinde ise indirim konusu yapılan tutarın satışın yapıldığı yılda beyanname üzerinde kazanca eklenmesi gerekir.
b) Özel işlem ve özel iletişim vergileri ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilemeyecek buna karşın işletmeyle ilgili olmak şartı ile ödenen bina, arazi. Gider ( BSMM gibi ) istihlak, damga, belediye vergileri ( ÇTV- EVK gibi ) harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi resim ve harçlar ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.
c) Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderlerinin tamamı ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilebilir.
d-) Basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve TV yayınlarından doğan maddi ve manevi zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri kazancın elde edildiği dönemde ödenmiş olması ve ödemenin tevsik edilmesi koşuluyla ticari kazançtan indirilmesi mümkündür.
e) Kamu kurumları tarafından verilen hizmet bedellerinin geç ödenmesi nedeniyle tahakkuk eden ve ödenen gecikme cezalarıyla, ticari faaliyet nedeniyle ödenen müeyyideler, faizler, zamlar safi kazanç tutarının hesaplanmasında gider unsuru olarak kabul edilir. (7/1-3) ( Geç. 64 )

16- Galata köşk takımında profesyonel futbol yaşamını sürdüren Şaban ŞABANOĞLU İtalyanın Torino takımına transfer olmuştur. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Tarino takımı tarafından Şaban’a yapılan ödemeler ( GVK 61/3-6) ücret niteliğinde olup, söz konusu klüp Şabana yapacağı ödemeler için Türkiye’de tevkifat yapamaz. Zira hizmet (GVK 7/1-3 ) uyarınca Türkiye’de ifa edilmemektedir.
b) Yabancı ülkede bulunan işverenden alınan ücret ( ÇVÖA’da dikkate alınarak ) tevkifatsız olduğundan elde eden tarafından YGVB ile beyan edilmesi gerekmektedir.
c) Dar mükellefiyete tabi işverenlerin yanında çalışan hizmet erbabına işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretler ( Türkiye’de gider ve maliyet yazılmayan ) GVK 23/14 madde ile G.V.’den istisna edilmiştir. Ancak bu ödeme (7/1-3 ) uyarınca yapılmadığından bu istisnanın uygulama alanı yoktur.
d) Sporculara ödenen ücretler ‘GVK Geç 64 ) madde ile G.V.’den istisna edildiğinden ödemeyi yapan kurumunda GVK 94, maddede sayılanlardan tevkifat yapma zorunluluğu bulunmadığından vergi ödenmeyecektir.
e) Şaban’ın vergisi transfer olduğu yerde ödenecektir. Ancak, yurtdışında ödenmiş olan vergiler Türkiye’de istisna edilmiş kazanç olduğundan İtalya’da ödenene vergiler Türkiye’de mahsup edilemeyecektir.

17- GVK 89/6 belirtilen yardımlarla ilgili olarak hangisi veya hangileri yanlıştır?

I- Fakirlere yardım amacıyla “ Gıda toptancılığı” faaliyetinde bulunan,
II- Maliye Bakanlığınca “ Kamuya yararlı Dernek veya vergiden muaf vakıflara,
III-Bakanlar Kurulunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan,
IV- Gıda, Temizlik, Giyecek, Kira, Kırtasiye ve yakacak maddelerinin,
V- Mukayet bedelinin bu bedel belli değilse rayiç bedelinin tamamı,
VI- Bağışlanan mala ilişkin faturanın bağış yapılan dernek ve vakıfa KDV hariç fatura edilecektir. Şayet bağışa konu mallar işletmeye dahil mallardan teşekkül ediyorsa fatura bedeli gider kaydedilmesi GV matrahının tesbitinde Y.G.V.B.’de bildirilen gelirden indirilebilecektir.

a) 1-3-5-6 b) 2-3-4 c) 1-3-4-5 d) 2-3-4-5 e) 1-2-3-4-5

* Gıda Toptancılığı- Gıda Bankacılığı
* Derneklerin kamuya yararlı veya (BKK İle ) vergiden muaf vakıf olup, olmamasının uygulama açısından önemi yoktur.
* Gıda Bankacılığı yapan dernek ve vakıflara bağışlanacak, maddeler hakkında usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenecektir.
* Kira ve kırtasiye yardımları bu kapsamda değildir.
* Malların maliyet bedelinin tamamı indirilebilecektir.
* VI- zaten doğru. Maliyet bedeli ( yüklenilen KDV hariç ) Gıda Bankacılığı faaliyet ile uğraşan dernek/vakfa fatura düzenlenir. Bu faturada “ yardım amacıyla bağışlandığından bu faaliyet nedeniyle KDV hesaplanmamıştır.” Hükmü şerh edilecek ve KDV hesaplanmayacaktır. Ticari işletmeye dahil malların bağışlanması halinde ( GVK 40/1–10 ) bu malların bedeli gider yazılacaktır.

18- Hangisi yanlıştır?

a) Sendikalar Kanununa göre ifadesi 21,03,2006 tarihinden itibaren çalışanlar tarafından ilgili kanunlarına göre sendikalara ödenen ve ödendiği tevsik edilen aidatlar GVK’ nun 63/1-4 hükmü gereğince safi ücretin tespitinde brüt ücretten indirilecek bir unsurdur.
b) işverenlerin sendikalar kanunun hükümlerine göre ( işveren ) sendikalarına bir ayda ödedikleri aidatın tutarının, işverene bağlı işyerinde çalışan işçilere bir günde ödenen çıplak ücretin bir günlük toplamını ( GVK 40/1–8 uyarınca) aşamaz.
c) Sendika aidatının işverenler tarafından gider yazılabilmesi için aidatın ilgili bulunduğu yılda (işveren) sendikaya ödenmesi gerekir.
d) Gider sınırlaması sendikalara ödenecek aidata değil, gider olarak yazılacak tutara getirilmiştir. Gider yazılabilecek tutarın aşılması halinde, aşan kısım ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınamayacaktır.
e) İlgili bulunduğu yılda ödenmeyen sendika aidatları daha sonraki yıllarda ödenmesi halinde ödendiği yılda ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınmaz.

19- Hangisi Yanlıştır?

a) Uluslar arası spor organizasyonları ile GSGM’ nce uygun görülen spor tesisleri için yapılacak aynı/nakdi harcamalar ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir. ( 3289 GSGM, TGHK, 3813 TFF KGHK )
b) 3289 ve 3813 sayılı kanunlar (GSGM, TFF ) kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının, amatör spor dalları için % 50’si, profesyonel spor dalları için tamamı GV matrahının tespitinde YGVB’ de bildirilen gelirlerden ( GVK 89/1-8 uyarınca ) indirilebilecektir.
c) GVK 61/3 bendinin 5 ve 6, fıkralarında “ Spor hakemlerine” ve “ Sporculara “ ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatlerin sporculara transfer ücreti veya sair adlarla yapılan ödemeler dâhil ücret olduğu hükme bağlanmıştır. ( GVK 29/3 ile ) Spor yarışmalarına katılan amatör sporculara ödenen ödül ve ikramiyeler ile ( GVK 29/1–4 ile ) Spor yarışmalarını yürüten hakemlere ödenen ücretler gelir vergisinden istisnadır.
d) Asgari ücretin iki katını aşmamak şartıyla 100 ve daha aşağı sayıda işçi çalıştıran işyerlerinde 1, 100’den fazla işçi çalıştıran işyerlerinde 2, amatör sporcu çalıştıranların her yıl milli müsabakalara iştirak ettiklerinin belgelenmesi ve bu amatör sporculara ödenen ücretler ( GVK 23/1–15 md) gelir vergisinden istisna edilmiştir.
e) (GVK Geç. 64 ile ) 31.12.2007 tarihine kadar sporculara ücret olarak yapılan ödemeler gelir vergisinden müstesna olup, bu istisnanın tevkif at suretiyle ödenecek gelir vergisine etkisi yoktur. Sporculara ücret olarak yapılan ödemelerden (amatör-profesyonel) % 15 tevkif at yapılacaktır.

* Spor Sponsorluk- 2389 GSGM Kanunu+ GVK 89/1–8+GVK Geç,64+GVK 61/5–6+ GVK 23/1–15+GVK 29/3 ve 4

20- Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekopaj) ve onarma işleriyle ilgili olarak hangisi doğru değildir?

a) Bir yıldan fazla süren inşaat ve onarma işlerinde kesin kar/zarar işin bitiminde belli olur. İşin henüz bitmediği yıllarda elde edilen hasılat ve yapılan giderler izleyen yıllara devredilerek, işin bittiği yıla kadar getirilir. İşin bittiği yıl inşaat onarma işinin kar/zararı kesin olarak saptanır ve tümü o yılın geliri sayılarak, ertesi yılın mart ayında beyanname ile beyan edilir.
b) Geçici ve kesin kabul yöntemine tabi yıllara sair inşaat ve onarma işlerinde iş geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihte bitmiş sayılır.
c) Geçici kabulden kesin kabul tarihine kadar bu işle ilgili olarak yapılan giderler ile her türlü hasılat, bu giderlerin yapıldığı ya da hasılatın elde edildiği yılın kar/zarar hesabına intikal ettirilir.
d) Geçici ve kesin kabul usulüne tabi olmayan işlerde ise işin bitimi işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarihtir.
e) Geçici kabulden kesin kabul tarihine kadar yıllara sair inşaat işiyle ilgili olarak yapılan giderler ve elde edilen gelirler ilgili oldukları geçici vergilendirme dönemlerinde tevkif suretiyle kesilen vergilerde düşülerek beyan edilir.

21- Birinci sınıf tacir bir mükelefin yıllarla sair bir yol ve bir bina inşaat işi vardır. Ayrıca,nakliyecilik faaliyeti de vardır. Bir önceki yıl 10.800.-YTL ‘ye alınan greyder 240 gün yol işinde, 120 gün de bina inşaat işinde kullanılmış olup, amortisman oranı %20’dir.

Bu bilgilere göre hangisi yanlıştır?

a) Greyderin normal amortisman yöntemine göre hesaplanan normal usule göre amortismanı 2.160.-YTL’ dir.
b) Mükellef bu ATLİK için azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman ayıramaz.
c) Greyderin bina inşaat işine isabet eden normal usule göre amortisman tutarı 720.-YTL’ dir.
d) Greyderin yol inşaat işine isabet eden amortisman tutarı 1.440.-YTL’ dir.
e) Greyderin nakliye işiyle ilgisi bulunmadığından amortisman dağıtımında bu işe pay verilmeyecektir.

22- Özel inşaat işiyle uğraşan bir mükellef 2004 yılında 5 katlı bina inşaatına başlamış ve sözkonusu inşaatı 2005 yılında tamamlamıştır. Binanın 3 katı 2005 yılında 360.00.-YTL’ ye satılmıştır. Bina maliyeti arsa bedeli dahil 400.00.-( Hariç 320.00.-YTL’dir.) katlardan biri arazi karşılığı arsa sahibine verilmiş diğeri de 2006’da 150,00.-YTL’ ye satılmıştır.

Bu bilgilere göre hangisi yanlıştır?

a) işin inşaat işi olması nedeniyle GVK 42 madde kapsamında değerlendirilecek kesin kar veya zarar işin bittiği yılı izleyen mart ayında beyan edilecektir.
b) Kar zarar tespiti için bütün kat ve dairelerin satışını beklemeye gerek yoktur. Elde edilen kar zarar yıl içindeki satışlara göre saptanır. Yıl içinde satılmamış kat veya daireler mevcutsa bunlar envanterde durumlarına göre yarı mamüller veya stoklar arasında gösterilir ve değerlendirilir.
c) Tüm katların büyüklüğünü aynı kabul ettiğimizde her katın maliyeti 400.00/5=80 (veya 320.00/4=80 ) 2005 yılında 3 kat 360 YTL satıldığına göre bu satışların maliyeti 80x3 adedi= 240.00 YTL ‘ dir. Ancak; maliyet tespit edilirken arsa maliyeti de göz önüne alınacağından arsa maliyeti arsa karşılığı verilen ve 80.00YTL .ye mal edilen kattır. Bu durumda her bir katın maliyeti 100.00x 3 adedi = 300.00YTL olacaktır. Dolayısıyla mükellef 2005 te bu satışlar için 60.00.-YTL kar sağlamıştır.
d)Ödevli cari yılda (2005’te) satılmayan katı ise 100.00.-YTL maliyet bedeliyle stoklarında gösterecektir. Ertesi yıl bekleyen kat 150.00 YTL’ ye satıldığında, 2006 karı 150.00-100.00= 50.00.-YTL olacaktır.
e)Şayet 2005yılında inşaatın yapılması sırasında satış vaadi yapmak suretiyle satılan kat veya daireler olsaydı bunların kar veya zararlarının hesaplanması için gerçek satış muamelesini beklemek gerekirdi fakat satış işlemi yapılmamış olsa bile anahtar teslimi veya fiilen kullanıma terk hallerinde vergiyi doğuran olay meydana gelmiş olacaktır.

NOT; 3984/29 madde yurtdışından Türkiye ye yönelik yayın yapan radyo ve Tv kuruluşlarına verilen reklam ve ilan bedelleri vergi matrahından düşülemez. (2006/Şenyüz 39 )

23- İşletme iki ayrı yıllara sair inşaat işi, bir alım-satım işi ve birde nakliye işi yapmaktadır8. Tüm işler için yapılan genel giderler 4.200YTL’ dir. Birinci yıllara sair inşaattan 5.200.-YTL, İkinci yıllara sair inşaattan 10.400.-YTL hak ediş alınmıştır. Alım-satım işinin yıllık hasılatı 7.800.-YTL, nakliye işinden elde edilen hasılat ise 2.600.-YTL’dir.
Bununla ilgili olarak hangi ifade yanlıştır?

a) işletmenin A yıllara sair inşaat hak edişi üzerinden %5 oranında 273,68.-YTL ve B yıllara sair inşaat işi hak edişinden de %5 oranında 547,37.-YTL tevkifat yapılmıştır.
b) A yıllara sair inşaat işi tüm hasılatlar içindeki payı %20 olup, bu işe ortak genel giderlerden verilecek pay tutarı 840.-YTL’ dir.
c) B yıllara sair inşaat işinin tüm hasılatlar içindeki oranı %40 olup, bu işe ortak genel giderlerden verilecek pay tutarı 1.680.-YTL’ dir.
d) Nakliye ve alım satım işlerinin tüm hasılatlar içindeki payları sırasıyla %10 ve %30 olup bu işlere düşen ortak genel gider pay tutarları sırasıyla 420.-YTL ve 1.260.-YTL’ dir.
e) Nakliye ve alım-satım işleri nitelik itibariyle taahhüde dayanmadığından, yıllara sair inşaat ve onarma işi olmadığından bu işlere ortak genel giderlerden pay verilmesi mümkün değildir.

24- Hangisi yanlıştır?

a) Ziraatte kullanılan her türlü makine ve aletlerin başka çiftçilerin zirai üretim işlerinde çalıştırılması zirai faaliyettir.
b) Çiftçinin bir adet traktörüyle nakliyeciliği mut ad (sürekli) hale getirmeksizin ara sıra yük ve yolcu taşıması zirai faaliyettir.
c) Zirai faaliyette ortakların adı ortaklıktan aldıkları kar payı şahsi zirai kazanç olup, kolektif, adi ve hisseli komandit şirketler, anonim şirketler ve limited şirketler zirai faaliyetle uğraşsalar dahi çiftçi sayılmazlar.
d) Zirai faaliyete doğrudan doğruya katılmaksızın yalnızca üründen pay alan arazi sahiplerinin geliri GMSİ’dir. Ancak; arazi sahibinin faaliyette arazisini katmaktan başka faaliyetin sevk ve idaresine fiilen katılması, kardan pay almakla kalmayıp, zarara da iştirak etmesi halinde elde edilen kazanç zirai kazan olur.
e) Sadece 10 yaşına kadar iki traktörü bulunan ve GVK 53. maddedeki işletme büyüklüğü ölçüsünü aşmayan mükellefler traktörleri kendi işlerinde kullanması koşuluyla ( 31.12.2007’ye kadar ) gerçek usulde vergilendirilmeyeceklerdir. ( GVK Geç 45. maddeye göre)

NOT: Bir biçerdövere veya bu mahiyetteki bir motorlu araca veya on yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip olmakla birlikte bu araçları zirai işletmesinin dışında tutan çiftçilerin bu araçlarının işletilmesi dolayısıyla elde ettikleri gelirleri ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilir.

25- Hangisi yanlıştır?
a) 10 yaşına kadar ikiden fazla traktöre veya bu mahiyetteki bir motorlu araca sahip olanlar veya 53 madde işletme büyüklüğü oranını aşanlar yada biçerdövere sahip olan çiftçilerin kazançları gerçek usulde tespit olunur.
b) Aile reisi ile birlikte yaşayan eş ve velayet altındaki çocuklara ait işletmelerde işletme büyüklüğü toplu olarak dikkate anılmaktadır. (GVK 53 )
c) Çiftçinin aynı köy sınırları içinde veya aynı köy sınırları içinde olmamakla beraber birbirine bitişik bulanan arazisinin bir kısmi kendisi tarafından, diğer kısmının bir veya birden fazla ortaklık şeklinde işletilmesi halinde bunlar tek işletme sayılacaktır (GVK 52/son)
d) Birden fazla zirai işletmede ayrı ayrı şahıslarla ortaklığı bulunanların işletme büyüklüğü ölçülerinin tespitinde ortaklık payları toplamı esas alınmaktadır. Buna göre, ortaklık payları toplamı işletme büyüklüğü ölçülerini aşan ortaklar gerçek usulde aşmayan diğer ortaklar tevkif yoluyla vergilendirilecektir.
e) GVK 54. md belirtilen işletme büyüklüğü ölçülerinin tespitinde birden fazla zirai faaliyette uğraşan mükellefin en fazla iki gruba ait işletme büyüklükleri bu gruplar için tespit olunan hadlerin yarısını aşmaması halinde çiftçiler tevkifat ile aşması halindeyse gerçek usulde vergilendirilir.

26- Hangisi Yanlıştır?
a) Zirai ortaklıklarda, gerçek usulde vergilendirilen ortak beyanname vermek suretiyle kazancını beyan edecek, ortaklığa yapılan ödemelerden kesilen vergilerden payına isabet eden kısmı hesaplanan GV’den mahsup edebilecektir.
b) Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen gerçek usuldeki zirai çiftçiler yıllık gelir vergisi beyannamelerini izleyen yılın mart ayında, kurumlar ise hesap döneminin kapanmasını izleyen 4. ayın 1-25 günü akşamına kadar beyan ederler.
c) Kendi istekleriyle bilanço esasını kabul edenler hariç, GVK 54. madde işletme büyüklüğü ölçüsünü aşanlar 2 yıl geçmedikçe tevkifat usulüne dönemezler.
d) Zirai kazancın işletme hesabı esasına göre tespitinde; hesap dönemi başındaki mal mevcudu değeri giderlere, hesap dönemi sonundaki mahsullerin değeri ise hasılata ilave olunur. Zirai işletme hesabı esasına göre zirai kazançta bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile yapılan giderler arasındaki müspet farktır.
e) Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması halinde VUK. 328.maddeye göre hesaplanan hasılat gerçek usulde hasılattır. Ancak; zirai istihsalde kullanılan gayrimenkullerin satılması halinde elde edilen kazanç zirai kazanç olmayıp, değer artış kazancı olarak vergilendirilecektir. ( GVK 56/1-5, 80/1-6, Geç. 46 )

“Gerçek usulde vergilendirilecek çiftçinin işletme/bilanço esasını tercih edebilir. Bilanço usulünde vergilendirilmeyi yazılı talep edenler 2 yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler”

27- A,B ve C 9 katlı bir binanın sırasıyla %25, %35 ve %40 paylı sahipleridir. Sahipler bir GSM şirketinin damlarına (çatılarına) 01.01.2005 tarihinden itibaren baz istasyonu kurmaları karşılığında 68.00.-YTL ödemeyi önermiş bina malikleride bu öneriyi kabul etmişlerdir. Ayrıca; binaya ait bir dükkanında kirası olarak 2005 için 8.000.- YTL, ve 2006 için peşin 8.500.-YTL tahsil edilmiştir. Götürü gider yöntemi seçilmiştir. (Tevkifat %22)
Verilere göre 2005 yılı için hangisi yanlıştır?

a) GSM kirası 87.179,50.-YTL ve marketin kirası 10.256,41.-YTLden toplam 97.436,00.-YTL kira geliri elde edilmiştir.
b) Elde edilen 97.435,91.-YTL kira gelirinden ( 19,179,50.-YTL GSM ve 2.256,41 market ) toplam 21.435,91.-YTL gelir vergisi tevkifatı yapılmıştır.
c) A’nın kazancı= 24.359( 97.436x0,25) YTL’den %25 (6.089) götürü gideri düşmek suretiyle 18.270.-YTL GMSİ matrahı olacaktır. Hesaplanacak gelir vergisinden A’nın payına düşen (21.435,91x0,25)= 5.359.-YTL mahsup edilecektir. Mahsup edilemeyen vergi A’ya iade olunacaktır.
d) B’nin GMSİ kazancı ( 97.436x0,35) 34.102,50.-YTL’den %25 götürü gider (8.525,64) düşülmek suretiyle 25.576,86.-YTL, GMSİ matrahı olacaktır. (hesaplanan vergisi yaklaşık 6.400) hesaplanacak gelir vergisinden B’nin payına düşen (21.435,91x0,35) = 7.502,57.-YTL.mahsup edilecek, mahsup yoluyla giderilemeyen tutar B’ye iade olanacaktır.
e) C’nin GMSİ kazancı (68.000+8.000=76.000)’nin payına düşen (x0,40) =30.400.-YTL’dir. C bu tutardan %25 götürü gider (7.600) düşmek suretiyle 22.800.-YTL GMSİ matrahı olacaktır. Hesaplanacak gelir vergisinden C’nin payına düşen (21.435,91x0,4)= 8.574,36.-YTL mahsup edilecektir.
(Burada mahsup edilen vergi kadar vergi ziyaı doğmaktadır. Verginin brüt tutardan hasaplanmaması halinde) MSİ’de borsa rayici= döviz alış kuru’dur. M.Bankası.

28- Hangisi yanlıştır?
a) Kiracı tarafından gayrimenkulü genişletecek veya iktisadi değerini devamlı artıracak şekilde gayrimenkule eklenen kıymetler ( Özel maliyet bedelleri) kira süresinin sonunda bedelsiz olarak bu kıymetlerin maliyet bedeli, devir tarihinde aynen tahsil edilmiş kira bedeli sayılır. ( 72/3)
b) Emsal kira bedeli, bir gayrimenkulden elde edilmesi gereken en az kira bedelinin tespiti ve bu bedelin mükellefler tarafından yapılacak beyanda esas alınmasıdır. (73)
c) bina ve arazide emsal kira bedeli yetkili özel makam veya mahkemelerce saptanmış bedeldir. Böyle bir makam yoksa VUK’ na göre belirlenen vergi değerinin %5’idir.
d) Otomobilin kiraya verilmesi durumunda emsal kira bedeli otomobilin maliyet bedelin %10’undan az olamaz.
e) ihtira beratı, telif hakkı, imtiyaz hakkı vb. haklarda emsal kira bedeli, TKK’ na göre takdir edilen değerin %10’u olarak hesaplanır.
- 7 -
29- Hangisi yanlıştır?
a) Boş kalan gayrimenkullerin muhafazası amacıyla bedelsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılması halinde emsal kira bedeli uygulanmaz.
b) Binaların mal sahiplerinin usul, furuu veya kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi halinde emsal kira bedeli uygulanmaz. Kardeşleri evli ise eşlerden sadece biri için emsal kira bedeli hesaplanmaz.
c) Usul, furuu veya kardeşlerden her birinin ikametiğe birden fazla konut tahsis edilmişse bu konutlardan yalnız birisi hakkı4nda emsal kira bedeli hesaplanır.
d) Evli eşlere, kardeşleri tarafından iki tane bedelsiz konut tahsis edilmesi durumunda emsal kira bedeli vergi değeri yüksek olana uygulanmayacaktır.
e) İkametten başka bir gaye ile tahsis olunan gayrimenkullerin (kısmi konut olarak tahsis edilenler dahil) emsal kira bedeli hasılata ilave olunur. Ancak; bir kira alınması söz konusu ise emsal kira bedeli değil kira bedeli hasılat kabul olunur.

30- Hangi GMSi’da GMSİ sahibinin gayrisafi hasılattan düşebileceği bir indirim değildir?

a) Kiracı tarafından üstlenilen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri(74/1)
b) Kiraya verilen mal ve haklara ait isteğe bağlı sigorta giderleri (74/3)
c) Kiraya verilen konut için zorunlu deprem sigortası gideri (74/3)
d) Tamamı kiraya verilen gayrimenkule sarf edilen borçların faizleri, kur farkları, yüklenilen BSMV ile konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl sure ile iktisap bedelinin %5’i gider olarak indirilebilir. (74/4)
e) Kiraya verilen bina arazi ile diğer mal ve haklar için ödenen temizlik aydınlatma harçları şerefiyeler, belediyelere ödenen kanalizasyon ve kaldırım masraflarına katılım payları ve bu nitelikteki vergi resim ve harçlar; kiraya verilen mal ve haklar için VUK hükümlerine göre ayrılan amortismanlar; MTV 2 sayılı listede yer alan taksi, minibüs, kamyonet, kamyon çekici vb. Lastik tekerlekli traktörler ve motosikletlerin kiraya verilmesi halinde ödenen MTV’leri GMSİ gayrisafi hasılatından indirilebilir. (74/5-6)

31- Hangisi yanlıştır?
a) Ticari,zirai veya mesleki kazancını yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan etmek mecburiyetinde bulunmayanların, binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın (2006 yılı için ) 2.200.-YTL’si gelir vergisinden istisnadır.( GVK. 21)
b) Serbest meslek erbabının kiralamış olduğu konutun bir kısmını işyeri olarak kullanması durumunda kiranın tamamını kendine ait konutun bir kısmını işyeri olarak kullanması durumunda ise amortismanın yarısını gider yazabilir. (GVK. 68 )
c) 31.12.2008 tarihine kadar uygulanmak üzere; 4 yıldan fazla elde tutulan konutlar ile köy kıymet beyan defterine kayıt edilmesi gereken gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan kazançlar gelir vergisinden müstesnadır.( GVK. Geç. 46 )
d) Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan borçların faizleri ve konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkullün iktisap yılından itibaren 5 yol sureyle iktisap bedelinin %5’inin (Devirsiz)(88/3) gayri safi irattan indirilebilir. (74/4)
e) Genel olarak maden işletmelerinde ve fabrikalarda çalışan işçilere ve özel kanunlarına göre barındırılması gereken memurlara müstahdemlere konut tedariki ve bunların aydınlatılması, ısıtılması ve su temini suretiyle sağlanan menfaatler, konut olarak sağlanan menfaatin brüt alanının 100m2’yi geçmemesi şartıyla gelir vergisinden istisnadır. + Mülkiyeti işverene ait olan brüt alanı 100m2’yi geçmeyen konutların hizmet erbabına mesken olarak tahsisi suretiyle sağlanan menfaatlerde gelir vergisinden istisna= iki ayrı durum=( 23/9)

32- Hangisi yanlıştır?

a) Harcamanın Türkiye’de yapılması, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek ve tüzel kişilerden alınan belgelerle tevsik edilmesi ve bu belgelerin işverene verilmesi şartıyla, ikamet edilen konuta ait kira harcamalarının yıllık toplam tutarı (GVK. 121. mad. ) ücretlilerde vergi indirimine konu edilebilecektir.
b) Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutların kira bedeli (GVK. 74/10) gayrimenkul sermaye iradından gider olarak indirebilirler.(88/3)(Yazlık indirilemiyor)(gerçek gider yönteminde var götürü gider yönteminde yok)(İndirim hasılata sınırlı olup, devretmez)(88/1) (Dar mükellefler bu indirimden faydalanamazlar)(74/10)
c) Tam mükellefiyet esasında vergilendirilenler, Türkiye’de elde ettikleri kira gelirinden yurtdışında ödedikleri konut kira giderini indirim konusu yapamaz( 74/10) ( Dar mükellefler yurtdışında ödedikleri kiraları Türkiye’deki GMSİ’den indiremez.)
d) (GVK. 73/2-23) Binaların mal sahiplerinin usul furuu veya kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi (ikamete birden fazla konut tahsis edilmişse yalnız biri için) mal sahibi ile birlikte akrabalarında aynı evde veya dairede ikamet etmesi hallerinde emsal kira bedeli uygulanmaz.
e) Maden işletmelerinde ve fabrikalardan başka işlerde işçilere ve özel kanunlarına göre barındırılmalarına luzüm görülmeyen memurlarla müstahdemlere konut tedariki ve bunların aydınlatılması, ısıtılması ve su temini suretiyle sağlanan menfaatlerde mülkiyeti işverene ait konutların 100 m2’si, mülkiyeti işverene ait olmayanların hizmet erbabına mesken olarak tahsis edilmesinde tamamı gelir vergisinden istisnadır. (23/9)

33- Hangisi yanlıştır?
a) KDV 1/f ‘ye göre GVK’nun 70. maddede belirtilen mal ve hakların kiralanması KDV’ne tabidir. Ancak; iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması KDVK 17/4-d ile KDV’den istisna edilmiştir.
b) Net alanı 150 m2’ye kadar konut teslimleri, konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri, kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve belediyelere yapılan sadece 150 m2’ye kadar konutlara ilişkin inşaat taahhüt işleri %1 KDV’ye tabidir.
c) …. Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları (emekli) aylıklarından ibaret bulananların gazilerin, özürlülerin, şehitlerin, dul ve yetimlerin Türkiye sınırları içinde 200 m2’yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkı dahil) hali bina vergisine (mesken % 0,1 – işyeri %0,2 = Büyükşehir de %0,2- % 4 ) tabi olup 2006 yılı için 9827 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile özürlüler hariç vergi oranı % 0 belirlenmiştir. Hüküm yazlıklara uygulanmaz. ( 1319 Emlak Vergisi Kanunu 8 )
d) Konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına Büyükşehirlerde 15 YKR, diğer yerlerde 12 YKR olarak hesaplanır. Su faturasıyla tahakkuk eder. ( Atık su % 8 KDV’ne tabidir.) işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi 7 grup 5 derece üzerinden (13 YTL ile 1537 YTL arasında) tarifeye göre alınır ve Büyükşehirlerde % 25 artırımlı olarak çevre temizlik vergisi, emlak vergisi ödeme dönemlerinde ödenir. (2464/mük. 44 )
e) Mesken olarak kullanılan bina veya apartman dairelerinin, 2500 YTL’ sinden az olmamak üzere vergi değerinin % 5’i inşaatların sona erdiği yılı takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır. (1319/5-a)( çeyreğin 1/5’i)( 100 YTL için= 5 YTL 5 yıl= 25 YTL)

34- Hangisi yanlıştır?

a) (74/4 %5) Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkullün iktisap yılından itibaren 5 yıl süreyle iktisap bedelinin % 5’i gider olarak indirilebilir.
(74/10) Sahibi oldukları konutları kiraya verenler, kira ile oturdukları konut için ödedikleri kira bedelini gayri safi hasılattan gider olarak indirebilir.
b) (74/4) İşyeri olarak kiraya verilen gayrimenkuller %5 gider indiriminden yararlanamazlar.
(74/10) Sahibi oldukları konutları kiraya verenler, kiraladıkları geçici yazlık için ödedikleri kira bedelini gayrisafi hasılattan gider olarak indiremezler.
c) (74/4) İndirimi %5 götürü gider iktisap tarihinden itibaren 5 yıl süreyle uygulanacak olup, uygulanmayan yıllardaki hakkın sonraya devretmesi mümkün değildir.
(74/10) indirilebilecek konut kirası, elde edilen hasılat ile sınırlıdır. (88/1) Kendi konutlarını kiraya vererek başkalarının konutunda kirada oturanlar zarar beyan edemez. İndirilemeyen kısım ertesi yıla da devretmez.
d) (74/4) Dar mükellefler yurt dışında iktisap ettikleri gayrimenkuller için % 5 götürü gider indiriminden yararlanabileceklerdir.
(74/10) Yurt dışında kira ile tutulan bir gayrimenkulün kiraya verilmesinden elde edilen gelir beyannameye dahil edileceğinden, bunun için ödenen kira bedeli de gayrisafi hasılattan indirim konusu yapılabilecektir.
e) İradın yetersiz olması dolayısıyla indirilemeyen %5 götürü giderin diğer gelir unsurlarından indirimi mümkün değildir.
(74/10) GMSİ’de götürü gider yöntemini seçenler ödedikleri kiraları düşemezler. Gerçek usulü seçenler GVK’21’deki istisnayı düştükten sonra gerçek kira giderinin istisnaya isabet eden kısım hariç kalan tutarı indirebilirler. Tam mükellefler, yurt dışında ödedikleri kira giderini Türkiye’deki kira gelirinden indirebilecekler, Dar mükellefler indiremeyecekler.

35- Hangisi yanlıştır?

a) Götürü gider usulünde, giderlerin gerçek usulde hasılattan düşülmesi yerine bu giderlere karşılık olmak üzere hasılatın %25’i gider olarak yazılır.
b) Götürü gider usulünü seçen mükellefler bu usulden iki yıl süreyle dönemezler.
c) Götürü gider usulü( intifa hakkı dışındaki haklar hariç) bütün gayrimenkul sermaye iratlarında uygulanabilir.
d) Tam mükellefiyete tabi bir mükellefin yurt içi ve yurt dışındaki gayrimenkul sermaye iradına farklı usuller seçmesi gider usulunün seçiminde bütünlük ilkesinin gereğidir.
e) İstisnadan yararlanılması durumunda gerçek gider tutarının istisnaya isabet eden gider tutarı gayrisafi hasılattan indirilemez.

36- Hangisi yanlıştır?

a) Yurtdışında kira ile tutulan bir gayrimenkulün kiraya verilmesinden elde edilen gelir 2005 yılı için 800 YTL’ yi geçiyorsa beyan edilecektir.
b) Tam mükelleflerin yurtdışında kira ile tuttukları gayrimenkulleri kiraya vermelerinde ödedikleri kira bedelini gayrisafi hasılattan indirim konusu yapabilirler.
c) tam mükelleflerin yurtdışında ödedikleri kira bedelini Türkiye’de sahip oldukları kira gelirinden indirim konusu yapabilirler.
d) Yurtdışında çalışma veya oturma izni alan Türk vatandaşları yurt dışında ödedikleri kira bedelini Türkiye’de elde ettikleri kira gelirinden indirim konusu yapabilirler. (Dar Mükellef yapamazlar)
e) Dar mükellefler yurtdışında ödedikleri kira bedelini Türkiye’de gayrimenkul sermaye iradından indirim konusu yapamazlar.

37- Hangisi yanlıştır?

a) GMSİ’da kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak (sözleşmeye, kanuna ve ilama istinaden ödense dahi ) ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar yükümlünün kusurundan doğmuşsa hasılattan indirilemez.
b) GMSİ’da safi iradın tespitinde para cezaları ve vergi cezaları gayrisafi hasılattan gider olarak indirilemez.
c) MTV 2 sayılı listedeki bir araç için ödenen MTV elde edilen hasılattan gider olarak indirilemez. d) GMSİ’da GMSİ sahibi çevre temizlik vergisini hasılattan gider olarak indiremez. ( Çevre temizlik vergisinin mükellefi kiracıdır.)
e) Kısmen kiraya verilen mal ve haklarda kiraya verilmeyen kısma isabet eden gider tutarı hasılattan indirilemez.

MTV 1-3-4 sayılı listedeki (Binek Oto gibi ) indirilemez. MTV 2 sayılı listede yer alan Kamyon kiraya veriliyorsa indirilir.

38- Hangisi yanlıştır?

a) GMSİ nedeni olan 70. md yazılı mal ve hak ticari bir işletmenin aktifinde kayıtlı ise tevkifat yapılmayacaktır.
b) Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 15 tevkifat yapılır. ( KVK 15/1-b )
c) Basit usul mükellef GMSİ beyanını Yıllık gelir vergisi beyannamesi ile Şubat ayında beyan edecektir. (Mart/15)
d) Dar mükellefler tevkifat yoluyla vergilendirilmiş Gayrimenkul Sermaye iratlarını hiçbir koşulda beyan etmeyeceklerdir.
e) Geliri sadece BUTİK’e tabi işyeri kira gelirinden ibaret mükellef 2005 yılı için 800.-YTL’ yi geçerse beyan edecektir.

39- Mükellef M’nin 205 yılı kazancı
I- Tek işverenden ücre geliri 16.00.-YTL(Tevkifatlı),
II- İşyeri kira geliri 1.750.-YTL ( Basit Usul ),
III- işyeri kira geliri 13.150.-YTL( Gerçek Usul-Tevkifatlı-Brüt),
M’ nin 2006 yılında vereceği yıllık gelir vergisi ile ilgili olarak hangisi doğrudur?

a) 30.900.-YTL tüm gelirlerini beyan edecektir.
b) 16.00.-YTL sadece ücret gelirini beyan edecektir.
c) 1.750.-YTL sadece BUTİK’e ait işyeri kazancını beyan edecektir.
d) 13.50.-YTL sadece gerçek usule işyeri kazancını beyan edecektir.
e) Hiçbir kazancını beyan etmeyecektir.

40- Hangisi yanlıştır?

a) Kurucu ve intifa hisse senetleri nakdi sermaye karşılığı olmadıkları halde, gelirleri MSİ kabul edilmektedir.
b) Herhangi bir gelir GVK 75. maddede sayılan gelirlerden biriyse MSİ’dir. GVK 75’te sayılmayan ise bu kazancı MSİ olarak vergilemek mümkün değildir.
c) Hisse senedi sahiplerine kurum kazancından dağıtılan paylar MSİ’dir.
d) Pay sahiplerine hazırlık dönemi için faiz olarak veya başka adlarla yapılan her türlü ödemeler MSİ’dır.
e) Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları katılma belgelerine ödenen kar payları MSİ’dır.

MSİ kanunla değer artış kazancı gibi sınırlandırılmamıştır.GVK 80’e giriyorsa bir irat ancak o zaman DAK’tır.

45- Hangisi iştirak hisselerinden doğan kazan değildir?

a) Limited şirketin ortağının kar payı,
b) Adi komandit ortaklıklarda komanditerlerin kar payı,
c) Kooperatiflerin ortaklık kazançları dışındaki karlarının ortaklarına dağıtımından elde edilen kar payı,
d) Eshamlı komandit şirketlerin komanditer ortaklarının kar payı,
e) “İş ortaklıklarının” şahıs ortaklarınca elde edilen kar payı,

Eshamlı komandit şirketlerin komanditer ortaklarının kar payı, ( A.Ş. ortağının payı gibi hisse senedidir.)

46- Hangisinin vergilendirme rejimi diğerlerinden farklıdır?

a) Limited şirketin ortağının kar payı,
b) Adi komandit şirketin komanditer kar payı,
c) Kooperatif ortağının risturn harici elde ettiği kar payı,
d) Eshamlı komandit şirketin komanditer ortağının kar payı,
e) İş ortaklıklarının şahıs ortaklarınca elde edilen kar payı,

Adi komandit şirketin komanditer kar payı, tevkifatsız 86/1-d diğerleri 86/1-a olup 21/2’ye göre vergilendirilir.

47- Hangisi MSİ değildir?
a) Yatırım fonlarının katılma belgelerine ödenen kar payı,
b) Komandit şirketlerde komanditelerin payları ( Ticari kazanç)
c) Kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine ödenen kar payı ( Temettü teşvik ikramiyesi)
d) Dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısmı,
e) İştirak hisselerinin kar paylarının( Tahakkuk etmemiş kar payı) devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar( 75/9-86/1-d)

NOT: iştirak hisseleri devir ve temliki değer artış kazancıdır.

48- Başka geliri olmayan Bay A, X Anonim Şirketinin ücretli personeli olup, Bay B’ nin konutunda kiracıdır. X Anonim Şirketi 2005 ve 2006 yılında Bay A’ ya işleri iyi gitmediğinden ücret ödeyemediği, Bay A’ da C’ ye olan kira borçlarını ödeyememiştir. Bay A X Anonim Şirketi adına, Bay C’ de Bay A adına yasal yollara başvurmuştur. Mahkeme kararları uyarınca X Anonim Şirketi Bay A’ ya 13.20.-YTL birikmiş ücret ve 6.00.-YTL kanuni faiz, Bay A’ da Bay C’ ye 6.05.-YTL birikmiş kira ve 2.70.-YTL, kanuni faiz ödeyecektir. ( 2006 Ekim itibariyle)
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Bay A’ nın ücret geliri, elde edildiği 2006 Ekim döneminde 13.20+6.00= 19.20.-YTL’ dir Bay A’ nın beyana tabi geliri bulunmamaktadır.
b) Bay C’ nin GMSİ, elde edildiği 2006 Ekiminde 6.05+2.70= 8.75.-YTL’ dir.
c) Bay A’ nın ücret geliri 19.20.-YTL 2005 için beyan sınırını 15.00.-YTL beyan sınırını aştığından, yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. Bay A, C’ ye ödediği 8.75.-YTL’ yi indirebilecektir.
d) Bay C’ nin elde ettiği kira geliri 6.05.-YTL 2006 yılının GMSi olup, 2006 için istisna tutarı 2.20.-YTL’ yi aşankısmı ve 2006 yılında beyan sınırı olan 875.-YTL’ nin üzerinde MSİ elde ettiğinden beyan edilecektir.
e) Bay A’ nın ücret geliri tek işverenden olduğu için tutar ne olursa olsun beyan edilmeyecek, Bay C’ nin GMSİ beyan sınırını aştığından beyan edilecektir. Kanuni faizler mahkemece hükmolunduğundan beyan edilmeyecektir. Şayet Bay C’ nin GMSİ, MSİ ticari faaliyete bağlı olarak elde ediliyorsa ticari kazancın tespitinde dikkate alınacaktır.

49- Aşağıdaki MSİ’ larından hangisinin vergilendirme rejimi diğerlerinden farklıdır?
a) Yurt dışındaki bankalardan elde edilen mevduat faizleri,
b) Kıyı bankacılığından elde edilen mevduat faizleri,
c) Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payı/ kar zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar payı, Özel Finans Kurumları( Katılım Bankacılığı oldu) kar zarar katılma hesabı karşılığı ödenen kar payları,
(Mevduat faizi niteliğinde kar payı olup, tevkifatlı 86/1-a diğerleri 86/1-d)
d) Hisse senetleri ve tahvillerin (Banka bonoları dahil) vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller/ iştirak hisselerinin kar paylarının devir ve temliki karşılığında alınan bedeller,
e) Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri,

50- Hangi gelir unsurunun vergilendirilmesi diğerlerinde farklıdır?
a) Yurt dışındaki bir bankadan elde edilen mevduat faizleri,
b) Kıyı bankacılığından elde edilen mevduat faizleri,
c) Kar zarar ortaklığı belgesine ödenen kar payı/ faizsiz kredi verenlere ödenen kar payı/ Özel Finans Kurumlarınca kar zarara katılım hesabına ödenen kar payı,
d) Hisse senetleri ve tahvillerin satışından elde edilen bedeller ile iştirak hisselerinin devir ve temliki karşılığında alınan bedeller,
e) Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri,

D seçeneği değer artış kazancıdır. Diğerleri menkul sermaye iradıdır.

51- Hangisinin vergilendirme rejimi farklıdır?

a) Mevduat faizi,
b) Kar zarar ortaklığı belgesine ödenen kar payı,
c) Faizsiz kredi verenlere ödenen kar payı,
d) Hisse senetlerinin kar payı- (Diğerleri Mevduat Faizi niteliğindedir. )
e) Katılım Bankacılığı kar zarar hesabına ödenen kar payı

Hisse senetlerinin kar payı GVK 22/2 (Diğerleri Mevduat Faizi niteliğindedir. GVK 75 )

52- Hangisi yanlıştır?
a) (GVK 75/1-15) 07.10.2001 tarihinden sonra akdedilmiş şahıs sigorta poliçeleri dolayısıyla, emeklilik ve sigorta şirketleri ile emekli ve yardım sandıklarına yatırılan prim, aidat ve katkı tutarlarının sağladığı “iratları” değil bu kurum ve kuruluşlar tarafından katılımcılara yapılan ödemelerin “tamamı” MSİ” dır.
b) 07.10.2001 tarihinden önce akdedilen sigorta poliçeleri dolayısıyla iştirakçilere yapılan ödemelerin GVK’nun 4697 sayılı kanunla değişmeden önceki 23/11 ve 25/3 maddelerindeki istisna kapsamına girmeyen kısımları ücret olarak vergilenecektir.
c) 07.10.2001 tarihinden önce akdedilen sigorta poliçeleri dolayısıyla yapılan ödemelere münhasır olmak üzere “ ….. 10 yıl süreyle prim ve aidat ödemeden ayrılan iştirakçilere sigorta şirketi tarafından aynen iade olunan mevduatları gelir vergisine tabi tutulmayacak ancak mevduat tutarının üzerinden bir ödeme yapılması halinde aşan kısım alacak faizi olarak değerlendirilecektir.
d) Belirli risklere karşı yapılan ve riskin gerçekleşmesi halinde hak sahibine belirli bir ödeme yapılmasını öngören birikimsiz sigorta poliçeleri kapsamında yapılan ödemeler 75/15 gereğince MSİ’dır. ( Olmadığı gibi GVK’nun konusuna girmez. V.İ.V.)
e) Birikim veya risk teminatının yüksek olanın ödenmesi esasına dayalı bir poliçe kapsamında riskin gerçekleştiği anda birikimin risk teminatından daha yüksek olması halinde ödenecek tutarın tamamı MSİ olarak değerlendirilecektir.

( Risk teminatı > Birikimden= Risk Teminatı- Birikim= Fark vergi dışı )( 75/15)

53- Hangisi yanlıştır?
a) GVK 75/1-2-3 bentlerinde yazılı kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisnadır. ( GVK md 22 )
b) (Türkiye’de yerleşik olmayan ) Dar mükellef kurumlardan elde edilen kar paylarında istisna söz konusu değildir.
c) Kar paylarının vergilendirilmesinde (75/1-2-3) öncelikli vergilendirme tevkifattır. İstisna uygulanan tutarda dahil olmak üzere tevkifat yapılır.
d) iştirak hisselerinde doğan kazançların beyan edilmesi durumunda (Beyanname üzerinde) daha önce tevkif suretiyle ödenen vergilerin tamamı mahsup edilir.
e) Kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar paylarının beyan edilmesi durumunda istisna kısmı beyannameye dahil edilmediğinden, istisnaya tekabül eden tevkifat (GVK 121’e göre ) beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilmez.
Kar paylarının yarısı istisna olup, istisna kısmı da dahil tevkifata tabidir. Kar paylarından yapılan tevkifatın tamamı mahsup edilir.

54- Hangisi yanlıştır?

a) Kurumlar vergisi mükelleflerinin 31.12.1998 veya daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde ettikleri kazançlarının dağıtımı halinde 94. madde uyarınca tevkifat yapılmadığı gibi gerçek kişilerin bu kar payları gelir vergisinden müstesnadır.
b) Kurumlar vergisi mükelleflerinin 31.12.2002 veya daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen kurumlar vergisinden istisna edilmiş kazançlarının dağıtımı halinde gelir vergisi kanununun 94. maddesi uyarınca tevkifat yapılmaz.
c) GVK Geç 61. maddesi kapsamında ( Yatırım indirimi istisnası kaynaklı) tevkifata tutulmuş kazançlarının dağıtımı halinde GVK md 94. uyarınca tevkifat yapılmaz.
d) ( GVK Geç 62. madde kapsamına giren ) Kurumlar vergisi mükelleflerinin 2002 ve önceki hesap dönemlerinde kurumlar vergisinden istisna edilmiş kazançların dağıtımı ile yatırım indirimi istisnası kaynaklı olarak elde edilen kar payların yarısı gelir vergisinden müstesnadır. İstisna edilen tutar üzerinden tevkifat yapılır. (Doğrusu E )
e) (GVK Geç 62. madde kapsamına giren ) Kurumlar vergisi mükelleflerinden 1998 ve önceki hesap dönemleri kaynaklı kar dağıtımı 2002 ve önceki hesap dönemleri kurumlar vergisiden istisna edilmiş kazançların dağıtımı ile yatırım indirimi istisnası kaynaklı olarak elde edilen kar payı için GVK 22 uygulanmaz. Bu kazançlardan beyan edilmesi gerekenler; elde edilen kar payının net tutarına elde edilen kar payının 1/9’u eklendikten sonra bulunan tutarın yarısı vergiye tabi gelir olarak dikkate alınır. Bu gelirler ile ilgili olarak yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi halinde ( 86/1-C) beyannameye intikal ettirilen tutarın 1/5’i beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir.

NOT; 31.12.2005 tarihi itibariyle yatırım fonları ve ortaklıklarından elde edilen kar payları önce GVK 76 indirim oranı uygulanır. ( %53,7 2005’te) kalan tutar GVK 22/2 yarısı istisna, istisna sonrası tutar > (GVK 86/1-C) (2005 için 15.00.-YTL) (Menkul kıymet yatırım fonları hariç) risk sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonlarından elde edilen kar payları ile her çeşit yatırım ortaklıklarından elde edilen kar payları için geçerlidir.

55- Hangisinin beyan edilme sınırı diğerinden farklıdır?
a) BUTİK’e tabi mükellefe kiraya verilen işyeri kazanç iradı ( Tevkifatsız GMSİ)
b) Adi komandit şirketlerde komanditerlerin kar payı,
c) Doğrudan yurtdışındaki işverenden alınan ücret geliri,
d) Yabancı yatırım fonlarının Türkiye’de ihraç edilmesi durumunda bu fonların katılma belgelerinden elde edilen kar payları( Türkiye’de elde edilmiş sayılacağından beyan edilmez. ( Geç. 55)
e) Her nevi alacak faizleri,

BUTİK’e tabi mükellefe kiraya verilen işyeri kazanç iradı ( Tevkifatsız GMSİ) (ABCE GVK 86/1-b; D GVK Geç 55 )

56- Hangisi yanlıştır?
a) İndirim oranı 01.01.2006 tarihinde kaldırılmıştır.
b) Kazanç ve ıradın indirim oranına isabet eden kısmı üzerinden yapılan vergi kesintisi mahsup ve iadeye konu edilmez.
c) Kaldırılan indirim oranı GVK’nun 75/5, 6,7,12,14- Her nevi tahvil, hazine bonosu, VDMK, Banka bonoları ile TOKİ, KOİ ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler,
Her nevi alacak faizleri, mevduat faizleri, mevduat faizi niteliğindeki özel finans kurumlarının kar payları, repo işlemlerine uygulanmaktaydı.
d) İndirim oranı; yeniden değerleme oranının 1 yıl vadeli devlet tahvili için uygulanan ortalama bileşik faiz oranına bölünmesi suretiyle Bakanlar Kurulunca belirlenir. ( Maliye Bakanlığı )
e) İndirim oranı döviz cinsinden açılan hesaplara ödenen faiz ve kar payı ile ticari işletmelere dahil gelirler için uygulanmaz.

57- Hangisinin vergilendirilmesi farklı bir esasa tabidir?

a) Faaliyeti devam eden işletmenin veya faaliyetine devam eden ticari bir işletmeye dahil olan mal ve hakların elden çıkarılması (GVK md. 80/4 )
b) Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar (GVK md. 80/1-5)
c) Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar (GVK 80/1-4 )
d) GVK 70/5 mad. Arama, işletme, imtiyaz, alameti farika, ticaret ünvanı, marka vb. hakların elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar (GVK 80/1-2)
e) tam mükellef kurumlara ait olan ve İMKB’da işlem gören 1 yıldan az süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar (GVK Geç 67/1-7)

Faaliyeti devam eden işletmenin veya faaliyetine devam eden ticari bir işletmeye dahil olan mal ve hakların elden çıkarılması (GVK md. 80/4 ) (Ticari Kazanç )

58- Hangisi değer artış kazancı olarak vergilendirilir?

a) İvazsız olarak elde edilen menkul kıymetlerin elden çıkarılması (Mad. 80/1-1)
b) Tam mükellef kurumlara ait olup, İMKB’de işlem gören ve 1 yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar ( Geç 67/1-7 )
c) Tam mükellef kurumlara ait olup iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar ( Mad. 80/1 )
d) Dar mükellef kurumlara ait olan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar ( Mad. 80- Geç. 67)
e) GVK 70. madde 1,2,4,7 bentlerinde yazılı gerçek usulde vergiye tabi çiftçilerin zirai üretimde kullandıkları gayrimenkuller; Arazi, bina, madenler, maden suları, taş ve kum ocakları, tuğla ve kiremit harmanları gayrimenkul olarak tescil edilen haklar, gemi ve payları … gibi 4 yıldan fazla elde tutulmasından sonra elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar.

59- Mükellef A’nın 2005 gelirleri;
11.03.2001 ihraçlı devlet tahvilinden 40.00.-YTL,
İşyeri kira geliri 14.00.YTL,
06.09.1998 tarihinde düzenleşmiş ve 12.00.-YTL ödenmiş şahıs sigorta poliçesinden 02.03.2005 ‘te ayrılması nedeniyle alınan 30.00.-YTL,
Bu mükellefin vergiye tabi geliri? (2005 yılı indirim oranı % 53,7 )
Devlet tahvili 7/2001 öncesi olduğundan indirim var istisna yok.
Devlet tahvili= 40.000 - 21.480 ind.= 18.520.-YTL > 15.000,
GMSİ= 14.00-( 14.000x0,25) Götürü gider= 10.500.-YTL (Beyan edilecek) (18.520+10.500)>15.000,
MSİ Alacak faizi ( 30.000-12.000= 18.000) => 18.000x ind.= 8.334> 800 YTL
a) 54.000 b) 35.354 c) 84.000 d) 70.000 e) 37.354
Devlet tahvili = 18.520
GMSİ = 10.500
MSİ = 8.334
+--------
37.354.-YTL60- Mükellef A’nın arizi ticari kazancı 45.000YTL ve gideri 36.000.-YTL A’nın arizi serbest meslek hasılatı 14.000.-YTL ve gideri 10.000.-YTL Ekim 2002’de 10.000.-YTL’ye aldığı arsayı (Eylül Tefesi= 4276,7), Mart 2005’te ( Şubat tefesi= 7055,7) 25.000.-YTL’ye satmıştır. Mükellefin vergiye tabi geliri ne kadardır?
Arizi Kazanç Değer Artış Kazancı
Arizi Ticari Kazanç = 9,000 10.000x7055,7
Arizi SMK = 4.000 Tefesi = --------------------- = 16.498
+--------- 4276,7
13.000 25.000- End. Değer
2005 Arizi İstisna 13.000 25.000- 16.498= 8.502
---------- D.AK. İstisnası = 13.000
00000 ---------
00000
Mükellefin 2005 yılı için vergiye tabi kazancı yoktur.

61- Yıllık gelir vergisi beyannamesinin düzenlenme esaslarıyla ilgili olarak hangisi yanlıştır?
a) Vergi kanunlarına göre indirimi kabul edilmeyen bir karşılık gideri ticari kardan indirim konusu yapılmışsa, bu tutar karşılık giderleri ile ilgili satıra yazılarak kazanca ilave edilir.
b) Mükellefler kullanmak üzere satın aldıkları ödeme kaydedici cihazlar için %100’e kadar amortisman oranı seçebilirler. Amortisman ayırma imkanı bulunmayanlar ise alış bedellerinin tamamını vergiye tabi kazançların tespitinde indirim konusu yaparlar. Satın alınan ödeme kaydedici cihazların indirim uygulandıktan sonra satılması halinde, daha önce indirim konusu yapılan tutar kazanca ilave edilir.
c) Ücret matrahı, beyan edilen ücret gelirinden sakatlık indirimi, ödenen emekli aidatı, sigorta primleri, sendika aidatı tutarları ve özel gider indirimi düşüldükten sonra kalan tutardır.
d) Beyanname üzerinden muhtelif gelir unsurları toplanarak geçmiş 5 yıl zararları ile sigorta primi, bağış ve yardım indirimi yapıldıktan sonra, bulunan tutarı,mükellefin vergiye tabi geliri (matrah)dır. Vergi bu tutar üzerinden 103. maddedeki tarifeye göre hesaplanır.
e) Yıllık beyannamede gelirin toplanmasında, gelir kaynaklarının bir kısmından oluşan zararlar diğer kaynakların kazanç ve iratlarından mahsup edilemez.

Yıllık beyannamede gelirin toplanmasında, gelir kaynaklarının bir kısmından oluşan zararlar diğer kaynakların kazanç ve iratlarından mahsup Edilebilir- GVK 80. maddede yazılı diğer kazanç ve iratlardan elde edilen zarar hariç.

62- Mükellefin kazançları;
- Serbest meslek kazançları = 25.000,
- B Anonim Şirketinden 20.000.-YTL brüt, istisna kaynaklı olmayan kar payı,
- GMSİ = 4.000 mesken ( Götürü Gider ),
- Hisse senetlerinin alım-satım kazancı =15.000 ( Endekslemeden önce ),
- Bağ-Kur primi = 3.600,
- Şahıs Sigorta Poliçelerinden= 1.800,
- Geçmiş yıl zararları= 3.000,
- Geçici vergi= 2.000,
- Serbest meslek faaliyetinden tevkifat= 6.000,
- Kar Payından tevkifat = 2.000,
Serbest Meslek Kazancı 25.000- Bağ-Kur Primi 3.600 = 21.400
MSİ Kar payı 20.000/2 = 10.000
GMSİ 4.000- 1.000 (Götürü gider %25) = 3.000
Değer artış kazancı 15.000- 13.000 istisna = 2.000
+---------
Beyan Edilen Gelir = 36.400
Geçmiş Yıl Zararı = 3.000
----------
33.400
Şahıs Sigorta Poliçesi (Beyan Edilen Gelirin %5’i ) = 1.800
---------
MATRAH = 31.600


( NOT: Şahıs sigorta poliçeleri/ Bireysel Emeklilik Sigortasına ödenen katkı payları beyan edilen gelir olarak, yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan indirimler ve geçmiş yıl zararları toplamından önceki tutar esas alınacaktır. )

63- GVK 94. madde ve Geç 67. maddedeki genel tevkifat oranları hangisinde doğru verilmiştir?

a) %15- %15
b) %10- %10
c) %17- %0
d) %20- % 10
e) % 25- % 15

64- Hangisi yanlıştır?

a) Kesinti yoluyla ödenen vergilerde istihkak sahipleri ayrıca yıllık beyanname vermeye mecbur değillerse, tevkifatın ilgili bulunduğu dönemler vergilendirme dönemi sayılır ve kesilen vergiler yıllık verginin yerine geçer. ( 108/4)
b) GVK 9, GVK 18 ve GVK mükerrer 18. maddedeki istisna ve muafiyetlerin tevkif suretiyle ödenecek vergiye şumülü yoktur.
c) Vergi kesintisi, ücret ve ücret sayılan diğer ödemeler dışındaki bütün ödemelerin gayrisafi tutarları üzerinden yapılır. Ücretlerde ve ücret sayılan ödemelerde vergi kesintisi, gelir vergisi matrahını oluşturan tutarlar üzerinden yapılır.
d) Tacir işyeri dolayısıyla avans olarak ödenenler dahil ödemenin yapıldığı yıldan sonraki dönemlere ait peşin ödemelerinden de tevkifat yapacaktır.
e) Çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ile hizmetler için yapılan ödemelerden (GVK 94/11-a,b,c) elde edenlerin gelir vergisi mükellefi olup, olmadığına bakılmaksızın tevkifat yapılır.

Çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ile hizmetler için yapılan ödemelerden (GVK 94/11-a,b,c) elde edenlerin gelir vergisi mükellefi olup, olmadığına bakılmaksızın tevkifat yapılır. (Elde edenlerin sadece GV mükellefi olması durumda tevkifat yapılır. )

65- Hangisi yanlıştır?

a) noterlere yapılan ödemeler dahil yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemeler vergi kesintisine tabidir.
b) tevkif suretiyle vergilendirilen çiftçiler defter tutmamakla birlikte yaptıkları satış ve hizmetleri dolayısıyla müstahsil makbuzu almak ve saklamak zorundadırlar.
c) Vergi kesintisine tabi ücret safi ücrettir. Safi ücret, brüt ücretten emekli sandığı, SSK primi, OYAK, işsizlik sigorta primleri ve sendika aidatları düşüldükten sonra kalan tutar olup, tevkifat artan oranlıdır.
d) kurumlar vergisinden istisna edilmiş kazançlarda, dağıtılsın dağıtılmasın stopaj uygulamasına son verilmiş ve istisna kaynaklı olsun veya olmasın tüm kazançların dağıtımı halinde stopaj yapılması öngörülmüştür. Kar payını elde edenin tam mükellef kurum olması halinde stopaj yapılmayacaktır. Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde eden dar mükellef kurumlardan da stopaj yapılmayacak
e) (98/1) Vergi kesintisi yapmaya mecbur olanlar bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri ertesi ayın 20. günü akşamına kadar da ödemeye mecburdurlar. Bunun iki istisnası; Yıl sonlarında bankaların tahakkuk ettirdikleri mevduat faizlerinden kesilecek vergilerin beyanı 20 Şubattır. Zirai ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç, on ve daha az sayıda hizmet erbabı çalıştıranlar muhtasar beyannamelerini üç aylık olarak verebileceklerdir.

66- Hangisi yanlıştır?

a) Dar mükellef olarak vergiye tabi mükellefler sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilir.
b) GVK’da dar mükellefiyete tabi olan kişilerden, yıllık beyanname vermek zorunda olmayanların, bazı kazançları için münferit beyanname vermeleri esası benimsenmiştir.
c) Münferit beyanname ile bildirilen kazançların ( GVK 120. madde uyarınca) vergisi beyanname verme süresi içinde ödenir.
d) Geliri telif ve patent haklarının satışından ibaret olan ve tamı üzerinden tevkif suretiyle vergisi ödenmiş dar mükelleflerin, bu kazanç ve gelirleri için yıllık beyanname vermeleri ihtiyarıdır.
e) Dar mükellefiyete tabi olanlar için gelirin beyanında esas ilke yıllık beyanname ile bildirme olup, münferit beyanname bu ilkenin istisnasıdır.

Geliri telif ve patent haklarının satışından ibaret olan ve tamı üzerinden tevkif suretiyle vergisi ödenmiş dar mükelleflerin, bu kazanç ve gelirleri için yıllık beyanname vermeleri ihtiyarıdır. ( DOĞRUSU-Geliri telif ve patent haklarının satışından ibaret olan ve tamamı üzerinden tevkif suretiyle vergi ödemiş bulunan dar mükelleflerin bu gelirleri için münferit beyanname vermeleri ihtiyaridir. )

67- Dar mükellef gerçek kişiler bakımından hangisi münferit beyanname ile beyan edilmez?

a) Ortaklık hakları veya hisseleri ile faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından doğan kazançlar ( Değer Artış kazancı 6.000.-YTL istisna, 4 yıl sürede )
b) 70, maddenin 1,2,4ve 7 ( arazi, bina, maden suları, madenler, kum ve çakıl istihsal yerleri, voli mahalleri dalyanlar; gayrimenkul olarak tescil edilen haklar; gemi, gemi payları, motorlu yükleme ve boşaltma araçlarının) bentlerinde yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından ve gayrimenkullerin tahliyesi veya kiracılık hakkının devri karşılığında alınan tazminatlar ile peştemallıklar( Arizi kazanç 14.000 istisna )
c) Arizi olarak yapılan ticari veya serbest meslek faaliyeti sonucu elde edilen kazançlarla, GVK 45. maddede yazılı işlerin arizi olarak yapılması veya serbest meslek faaliyetini durdurmaları veya terk etmeleri karşılığında elde ettikleri kazançlar ( Dar mükelleflerin GVK 45. madde kapsamındaki ulaştırma işlerine 14.000.-YTL istisna uygulanmaz. Tamamı vergiye tabidir. (Arizi kazanç 14.000.-YTL istisna )
d) Menkul kıymetlerin ve 70/1-5 maddede yazılı haklarla telifi hakları ve ihtira beratlarının kiralanmasında sağlanan kazançlar( GMSİ- satışı DAK (80/2-3) 6.000,-YTL istisna menkul kıymet hariç)
e) Gerçek usulde vergiye tabi mükelleflerin terk ettikleri işleriyle ilgili olarak sonradan elde ettikleri kazançlarla ( 82/5 tamamı beyan) ticari, zirai veya mesleki bir faaliyete hiç girişilmemesi veya ihale artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde ettikleri hasılatlar( 82/2 tamamı beyan ) ve vergisi tevkif suretiyle alınmamış menkul sermaye iratları (GVK 101/1-5 ) MSİ’nın niteliğine göre istisna var. İstisnayı aşan tevkifsizler.

68- Özbekistan vatandaşı serbest meslek erbabı Ahmet Muhammet SALİH 2005 yılında Türkiye’ye turizm amacıyla gelmiş ve konakladığı tatil köyünde mesleği ile ilgili olarak arızi bir iş yapmaktadır. Bu işle ilgili olarak giderler yoktur. Tatil köyü sahibi serbest meslek erbabı A. Muhammet SALİH’e 20.000.-YTL ödemiştir. Bu olayla ilgili olarak hangisi doğrudur?

a) Tatil köyü sahibi dar mükellef A.Muhammet SALİH adına beyanda bulunamaz. A.Muhammet SALİH bu serbest meslek kazancı için yıllık beyanname verecektir.
b) Tatil köyü sahibi dar mükellef A.Muhammet SALİH ‘e yapacağı ödemelerden % 25 tevkifat yapacağından dar mükellef A.Muhammet SALİH’ in beyan yükümlülüğü bulunmamaktadır.
c) Dar mükellef A. Muhammet SALİH’ in kazancı elde ettiği tarihi izleyen 15 gün içinde kazancı iktisap ettiği yerin vergi dairesine beyan etmesi ve aynı süre de 20.000.-YTL matrah üzerinden % 25 oranında 4.000.-YTL ödemelidir.
d) Beyanname arızi serbest meslek faaliyetinin tamamlanmasını izleyen 15 gün içinde A. Muhammet SALİH’ e kazancı sağlayan tarafından kazancın sağlandığı yer vergi dairesine münferit beyanname ile beyan edilecek, 20.000.-YTL’den önce arızi serbest meslek kazancı için 2005 istisnası olan 13.000.-YTL düşülecek ve kalan 7.000.-YTL üzerinden GVK 104. madde göre 1.420.-YTL gelir vergisi hesaplanacak ve beyan süresi içinde ödenecektir.
e) dar mükelleflerin vergileri terke tekaddüm eden 15 gün içinde verilecek, A.Muhammet SALİH’ in beyannamesi bu kazancın sağlayan tarafından kazancın sağlandığı yer vergi dairesine 20.000.-YTL olarak beyan edilecek ve kazancın tamamı gelir vergisine tabi olduğundan % 22 oranında 4.400.-YTL (ve 12.-YTL Damga Vergisi ) hesaplanan gelir vergisi olarak beyan edilecek ve aynı süre içinde ödenecektir.

69- Geçici vergi ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

a) Ticari veya mesleki kazanç elde eden ve bu kazançlarını da yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan etme yükümlülüğü bulanan dar mükellef gerçek kişilerin geçici vergi ödemeleri gerekmektedir.
b) Geçici vergi dönemleri üçer aylık olmakla birlikte, beyan edilecek kazancın hesaplanmasında 3,6,9 ve 12 aylık mali tabloların esas alınması gereklidir.
c) Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen mükellefler için geçici vergi dönemleri, özel hesap döneminin başlangıç tarihinden itibaren üçer aylık dönemler olacaktır.
d) Vergilendirme dönemleri itibariyle geçici vergiye tabi kazançların belirlenmesinde, ticari veya mesleki kazancın tespitine ilişkin olarak gelir vergisi kanununda yer alan hükümle uyulması ihtiyaridir.
e) Geçici vergiye ilişkin kazançların hesaplanmasında dönemsellik ilkesi esasına uyulacağından yıl başında peşin olarak ödenen yıllık kira tutarının her döneme isabet eden (1/4 ‘ü ) kısmı dikkate alınacaktır. Ayrıca; değerleme işlemleri, geçici vergi döneminin kapandığı son gündeki duruma göre yapılacaktır.

Vergilendirme dönemleri itibariyle geçici vergiye tabi kazançların belirlenmesinde, ticari veya mesleki kazancın tespitine ilişkin olarak gelir vergisi kanununda yer alan hükümle uyulması Zorunludur

70- Geçici vergi ile ilgili yapılacak değerleme için hangisi yanlıştır?

a) Çekler uygulamada nakit gibi işlem görmektedir. TL cinsinden olan çekler itibari değerle, yabancı cinsinden olan çekler ise TCMB’ ca belirlenen döviz satış kuru ile değerlenir.
b) işletmenin sahip olduğu bütün senetli ve senetsiz alacakların değerleme ölçüsü mukayyet değer yani kayıtlarında yer alan değeridir.
c) Şüpheli hale gelen alacaklar için şartların gerçekleşmesi halinde içinde bulunulan hesap döneminin herhangi bir geçici vergilendirme döneminde karşılık ayrılabilir.
d) Bir hesap dönemi içindeki vergilendirme dönemlerinde, tahsili, kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre imkansız hale gelen değersiz alacağın, hesap dönemi aşılmamak kaydıyla gider yazılması mümkündür.
e) Geçici vergi açısından reeskont yapılması ( Değerleme gününe irca edilmesi ) izleyen geçici vergi dönemlerinde veya yıllık kazancın reeskont yapılması gerektirmez. Ancak; alacak senetlerini geçici vergi dönem sonu itibariyle reeskonta tabi tutan mükellefler borçlarını da reeskonta tabi tutmak zorundadır.

71- Geçici vergi ile ilgili değerleme işlemi için hangisi yanlıştır?
a) Geçici vergi matrahları hesaplanırken dönem sonu mal mevcutlarının fiili envanter sonucu tespit edilmesi gereklidir.( Kaydi envantere göre tespit edilebilir)
b) İşletme yıllık olarak hangi stok değerleme yöntemini kullanıyorsa geçici vergi dönemleri itibariyle de dönem sonu stoklarını aynı yöntemle değerleyecektir. Yeni işe başlayan mükellef geçici vergi dönemlerinde hangi yöntemi uyguladıysa hesap dönemi sonunda aynı stok değerleme yöntemini uygulayacaktır.
c) Aktifleştirilen ilk tesis ve taazzuv giderleri, peştamallıklar ve özel maliyet bedellerinin amortisman ayrılması suretiyle itfasında yıllık olarak itfa edilecek tutarlardan ilgili geçici vergi dönemine isabet eden kısım dikkate alınacaktır.
d) Geçici verginin kaydi envantere göre tespitinde miktar dengesinden hareket edilir. Buna göre “ dönem sonu mal mevcudu= ( Dönem Başı Mal Mevcudu- Dönem İçi Alışlar ) – Dönem İçi Satışlar “ olarak bulunur.
e) Mükellefler geçici vergiye tabi kazançlarını tespitinde, söz konusu kazançlarını yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan etmeleri halinde yararlanabilecekleri tüm indirim ve istisnalar ile gelir vergisi matrahlarının tespitinde indirimi mümkün olan geçmiş yıl zararları dikkate alınabilecektir.

72- Geçici vergi ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
a) Yatırım harcamalarının yapıldığı yıla ilişkin vergi matrahının tespitinde, kazancın yetersiz olması nedeniyle dikkate alınamayan istisna tutarı, izleyen dönemlerde bu dönemlerde devlet istatistik enstitüsünün TEFE’ nde meydana gelen artış oranında artırılarak dikkate alınır.
b) Yıllık beyannamede beyan edilen kazanç olmaması veya kazancın yetersiz olması halinde, geçici vergi dönemlerinde indirilen bağış ve yardım tutarının, yıllık beyannameye göre yararlanılması mümkün olan kısmı, beyan edilen gelirden indirilecek, kalan kısmı indirim konusu yapılamayacaktır.
c) Lisans, konw - how gibi gayri maddi hak bedeli ile ciro primi niteliğindeki ödemeler, tahakkuk ettikleri dönemde gelir veya gider olarak dikkate alınacaktır. Gayri maddi hak iktisap edilmesi halinde iktisap döneminde iktisap bedeli üzerinden ayrılan amortisman tutarı gider olarak dikkate alınacaktır.
d) Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satışından kaynaklanan karın yenileme fonuna alınmak suretiyle vergi matrahına eklenmemesi uygulaması geçici vergi matrahının tespitinde de yapılabilecektir. Bu durumda yeni iktisadi kıymet iktisap edilmesi halinde yenileme fonuna aktarılan kar, bu kıymete ilişkin olarak geçici vergi dönemlerinde ayrılacak amortismanlara mahsup edilecektir.
e) Dar mükellefiyete tabi gerçek kişilerin GVK 45 ( Yabancı ulaştırma işleri ) maddedeki işler ile dar mükellef yabancı ulaştırma kurumlarının geçici vergiye esas kazançları, gelir veya kurumlar vergisine matrah olacak kazançların belirlenmesinde uygulanan usul ve esaslara göre tespit edilir.

73- Geçici vergi ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
a) Gelir geçici vergi hesap döneminin üçer aylık kazançlarına GVK’nun 103. maddesindeki artan oranlı tarifenin uygulanmasıyla hesaplanır. (Tarifenin ilk gelir dilimindeki oranda uygulanır. )
b) Üçer aylık hesap dönemlerini izleyen ikinci ayın 10. günü akşamına kadar beyan edilmesi gereken geçici vergi aynı ayın 17. günü akşamına kadar ödenecektir.
c)Hesaplanan geçici vergiden, varsa daha önceki geçici vergi dönemlerinde o hesap dönemiyle ilgili olarak daha önce ödenmiş geçici vergi ( …. En yükseği ) ve geçici vergiye tabi kazançlarla ilgili olarak tevkifat yoluyla ödenmiş vergiler mahsup edilecektir. Mahsuptan sonra kalan tutar o dönem için ödenmesi gereken geçici vergi olacaktır.
d) Bir geçici vergi döneminde tevkif suretiyle kesilen vergiler hesaplanan geçici vergi tutarından fazla ise, artan tutar izleyen geçici vergi dönemlerinde hesaplanacak vergiden mahsup edilecektir.
e) GVK 42. madde ( Yıllara sair inşaat ) belirtilen kazançlarla ilgili olarak yapılan tevkifatların, geçici vergiye tabi olan diğer kazançlar üzerinden hesaplanacak geçici vergiden mahsubu mümkün değildir.
- 15 -
74- 2005 yılı geçici dönem beyanname bilgileri aşağıdadır. V.O=%20.Tablonun devamı nasıl olmalıdır? Hangisi yanlıştır?
Dönem SMK Tevkifat HS.Geç.V. Mahsup G.V. Ödenecek
2005/1-3 20.000 3.000
2005/4-6 10.000 -----
2005/7-9 30.000 1.000
2005/10-12 8.000 600

a) Hesaplanan geçici Vergi (1/3) 4.000; (4/6) 2.000; (7*9) 6ç000: (10/12) 1.600.-YTL’ dir. Toplam 13.600.-YTL ödenecektir.
b) 1/3 döneminde 4.000 YTL HS. Geç Vergiden Tevkif suretiyle ödenen 3.000.-YTL mahsup edildikten sonra 1.000 YTL ödenecek geçici vergidir.
c) 4/6 döneminde 2.000 YTL HS. Geç Vergiden önceki dönem hesaplanan 4.000.- YTL düşülünce ortaya geçici vergi ödenecek bir tutar çıkmamaktadır.
d) 7/9 döneminde 6.000.-YTL HS. Geç Vergiden önceki dönemlerde hesaplanan en yüksek geçici verginin (1/3’te 4.000.- YTL) indirilmesiyle bulunacak 2.000.-YTL den tevkif suretiyle ödenen 1.000.- YTL vergi mahsubundan sonra 1.000.- YTL ödenecek geçici vergidir.
e) 10/12 döneminde 1.600.-YTL HS.Geç Vergiden önceki dönemlerle hesaplanan en yüksek geçici verginin (7/9’da 6.000.- YTL) indirilmesiyle ödenecek bir tutar çıkmamakta 6.000.-YTL tevkif yoluyla ödenen vergide mahsup edilmemektedir.

75- 2005/1-3 vergilendirme dönemi geçici vergi beyanına göre Vergiye tabi kazancı 14.000.-YTL olup , bu tutar üzerinden 2.100.-YTL Geçici vergi hesaplanmış, tevkif yoluyla ödenen vergisi bulunmadığından tamamı Vergi dairesine beyan edilmiştir. (Geç. Vergi Oranı %20 ) Yapılan inceleme sonucunda mükellefin kazancının 26.000 YTL olduğu tespit edilmiştir.
Buna göre;

Beyan edilmesi gereken gelir geçici vergi = 26.000
Beyan edilmesi gerekene göre hesaplanan = 3.000
Beyan edilen maraha göre hesap edilen GGV = 2.100
Eksik beyan edilen vergi = 1.800
Beyan edilen ( ödenecek GGV’ nin ) 1/10’luk yanılma payı = 390.-YTL


(Beyan edilene göre değil beyan edilmesi gerekene göre %10 hesaplanır. 3.900 * %10= 390 Beyanname vermeyen %10’dan yararlanamaz.) % 10’ u aşan kısım tarhiyata konu = 1.800- 390= 1.410.-YTL ikmalen, resen yapılacak tarh üzerinden vergi ziyaı cezası kesilecek gecikme faizi hesaplanacak gelir geçici vergi.

76- Mükellef 2004/2 geçici vergilendirme döneminde 200.-YTL gelir geçici vergi ödemiş ancak 2005/Mayısta yapılan inceleme sonucunda 240.-YTL gelir geçici vergi ödemesi gerektiği anlaşılmıştır.
Buna göre;
Ödenen gelir geçici vergi = 200
Ödenmesi gereken gelir geçici vergi = 240 ( %10 yanılma payı 24.-YTL )
Fark = 40
Tarh edilecek vergi = 40- 24= 16.-YTL,
Mahsup imkanı kalmadığı için kesinleşen 16.00.-YTL gelir geçici vergi terkin edilir. Terkin edilen gelir geçici vergi üzerinden gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası hesaplanır.

77- Zirai kazançla ilgili olarak hangisi yanlıştır?

a) işletme üretilip de tohum, yem ve sair suretlerle işletmede kullanılan tarımsal ürünlerin emsal bedeli hasılat sayılır. Bunun yıl sonunda bir kalemde hasılat yazılması ( gösterilmesi ) mümkündür.
b) Çiftçinin ATİK satması halinde VUK’nun 328. maddesine göre hesaplanan zararlar gerçek usulde hasılattan indirilecek bir giderdir. Ancak; zirai üretimde kullanılan gayrimenkullerin satışından doğan zararlar gider yazılmaz.
c) zirai işletmeye dahil olup, aynı zamanda zati ve ailevi ihtiyaçlar içinde kullanılan taşıtların amortismanlarının tamamı ile giderleri masraf yazılabilir.
d) Gelecek bir hesap dönemine ait olarak peşin ödenen giderle ile cari hesap dönemine ait olup ta henüz tahsil edilmemiş hasılat mukayyet değerleri üzerinden aktifleştirilmek suretiyle değerlenir. Zirai işletmede henüz idrak edilmemiş olan mahsuller için yapılan giderler ( hazırlık işleri giderleri gibi ) de bu madde hükmüne göre aktifleştirilerek değerlenir. ( VUK 283 )
e) kabzımallık faaliyetinde bulunanların çiftçilerden aldıkları zirai ürün bedeli üzerinden stopaj yapmaları gerekmektedir. Ancak; kabzımallar almış oldukları bu zirai ürünleri satmaları halinde kabzımallara tevkifat uygulanmayacaktır.

Zirai işletmeye dahil olup, aynı zamanda zati ve ailevi ihtiyaçlar içinde kullanılan taşıtların amortismanlarının tamamı ile Giderlerinin yarısı masraf yazılabilir.

78- Hangisi yanlıştır?
a) Bilirkişilere, remi arabuluculara ödenen/sağlanan para, ayın ve menfaatler- ücret,
Tahkim işleri dolayısıyla hakemlerin aldıkları ücret serbest meslek kazancıdır.
b) Kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar payları ( Temettü ikramiyesi ) MSİ, Kurumların yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen kurum kazancının % 2’si oranında pay- Ücrettir.
c) Mankenliği mu’tad meslek halinde yapanlardan, bir ajansa, işyerine veya işverene bağlı olmadan çalışanların kazancı serbest meslek kazancı,
Ajansa bağlı olarak çalışan mankenlerin kazancı ise ücrettir.
d) Uyuşturucu tacirlerinin kuryeliğini yapan kişinin emeği karşılığında elde ettiği menfaatler ücret,
Medyumun hizmeti karşılığı temin ettiği menfaat ise serbest meslek kazancıdır.
e) Bir diş hekiminin kendi muayenehanesinden sağladığı kazanç ticari kazanç, ( Serbest Meslek Kazancı )
Konser veren sanatçının bilet bedelleri toplamı şahsi ücret geliridir. ( Serbest Meslek Kazancı)

79- Hangisi yanlıştır?

a) Türkiye Jokey Klubünce organize edilen yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine ücret olarak yapılan ödemeler üzerinden %20 oranında tevkifat yapılır.
b) Sporculara klüpleri tarafından aylık, ücret (transfer ücreti) prim gibi değişik adlar altında yapılan ödemeler ile sağlanan menfaatler ücret olup, GVK Geç 64. madde ile 31.12.2007 tarihine kadar gelir vergisinden müstesna kılınmıştır. Sporcularda % 15 tevkifat yapılır.
c) Emek sahibinin hizmeti tutarı önceden belli sabit bir ücret ve buna ek olarak kardan verilecek belli orandaki payla değerlendirilebilir. Bu takdirde kar payı da dahil elde edilen gelirin tümü ücrettir.
d) Kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine ödenen kar payı veya temettü hissesi adı altında verilenler ( dışında kalan ) sair para, ayın ve menfaatler ücret kabul edilir.
e) Türk uluslararası gemi sicilinde kayıtlı gemilerde çalışan personele ödenen ücretler gelir vergisinden müstesnadır. ( 4490/12) Gemi işletmeciliği yapan firmanın gemide çalışan personeli dışındaki personeline ödenen ücretler bu istisnadan yararlanamaz.

80- Hangisi yanlıştır?

a) Öğretmenlerin özel dershanelerde ders vermeleri karşılığında temin ettikleri menfaatler ücret,
Sözleşmeleri kapsamı dışında kitap. Test ve benzeri dökümanların hazırlanması karşılığında aldıkları bedel ise serbest meslek kazancıdır.
b) ( GVK 25/7 uyarınca) 1475 ve 854 ( Deniz iş kanunu) sayılı iş kanunlarına göre ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının tamamı kıdem tazminatı tavan rakamını geçmemek şartıyla GVK’ dan istisnadır. Tavanı aşan kısım ( 854 Hariç) ücret olarak vergilendirilir. 5953 sayılı Basın İş kanununda tavan olmayıp işveren, ücretliye hizmet erbabının 24 aylığı aşan kısım ücret olarak vergilendirilir. Hizmet ifa etmeksizin ödenen ücretler tazminat sayılamayacağından ücret olarak vergilendirilir. ( 854 sayılı kanuna göre fazla ödenen kıdem tazminatı hazineye irat kaydedileceğinden ücret olarak vergilendirilmez. )
c) İhbar tazminatı adı altında işçiye yapılan ödemelerden işverenlerce sorumlu sıfatıyla gelir vergisi kanununun 94. maddesine göre stopaj yapılması gerekmektedir.
d) 657 dışında kalan öğretmen, müdür yardımcısı ve müdür gibi idarecilere ödenen eğitim ve öğretim tazminatı ücret olarak vergiye tabi olup, “Sözleşmeli öğretmenlere” ödenen eğitim ve öğrenim tazminatı vergiye tabi değildir. ( 657/4-2) Sözleşmeliler 657 kapsamında.
e) Memur, işçi ve Bağ-kur emeklilerine avans olarak ödenenler dahil, 657”ye göre ödenen yakacak yardımı gelir vergisinden müstesna olup, 6578”ye göre ödenmeyen yakacak yardımları ücret olarak vergiye tabidir. ( Uygulanma alanı yok)

81- Hangisi yanlıştır?

a) Yabancı ülkelerde tahsilde veya stajda bulanan öğrenci ve memurlara “ Gider karşılığı verilen paralar ücret olup, istisnadır. Öğrenci ve memurlara özel müesseseler tarafından gider karşılığı olarak verilen paralar benzeri devlet öğrenci ve memurlarına verilen miktardan fazla olduğu takdirde aradaki fark GVK 28/1 uyarınca ücret olarak vergiye tabidir. Asli görev veya memuriyet nedeniyle alınan ücret bu istisnanın kapsamına girmez.
b) (GVK 23/1-8) işverenin hizmet erbabına yemek olarak sağladığı menfaatler, yemek işyerinde ve müştemilatında yapılıyorsa yada yemek dışardan alınmak suretiyle işyerinde veriliyorsa herhangi bir sınırlama olmaksızın tamamı gelir vergisinden istisnadır. Yemek dışardan bir firma ile anlaşılarak, orada veriliyorsa KDV hariç 8,25.-YTL’ si gelir vergisinden istisnadır. ( KDV dahil 9.73.-YTL’ si ) Aşan kısım ve yemek bedeli hizmet erbabına nakit olarak ödenmesinde tamamı ücret olarak vergiye tabidir.
c) Mülkiyeti işverene ait brüt alanı 100 m2’yi aşmayan konutların hizmet erbabına mesken olarak tahsisi suretiyle sağlanan menfaatler gelir vergisinden istisna olup, bu konutların 100 m2’ yi aşması halinde aşan kısma isabet eden menfaat için istisna uygulanmayacağından ücret olarak geliş vergisine tabi olacaktır. (GVK 23/9)
d) Özel kanunları gereğince barındırılması gereken memurlarla müstahdemlere konut tedariki ve bunların aydınlatılması ısıtılması suyunun temini suretiyle sağlanan menfaatler konutların 100 m2’ yi aşmaması halinde gelir vergisinden istisnadır.
e) (GVK 23/10) İşverenlerce üst düzey yönetici hizmet erbabının işyerine gidip gelmeleri için özel taşıt tahsis edilmesi halinde taşıt giderleri toplu taşımalara tanınmış olduğundan istisna kapsamına girmez. Personelin kendi kullanması ve yol masrafını işverenden alması durumunda hizmet erbabına yapılan bu ödemeler ücretin bir unsurudur.

Özel kanunları gereğince barındırılması gereken memurlarla müstahdemlere konut tedariki ve bunların aydınlatılması ısıtılması suyunun temini suretiyle sağlanan menfaatler konutların 100 m2’ yi aşmaması halinde gelir vergisinden istisnadır. ( Genel olarak maden işletmelerinde ve fabrikalarda çalışan işçilere ve özel kanunları gereğince barındırılması gereken memurlarla müstahdemlere konut tedariki ve bunların aydınlatılması, ısıtılması, suyunun temini suretiyle sağlanan menfaatler )


82- Hangisinde verilenler ücretin safi miktarının tespitinde yapılacak indirimlerden değildir. ( GVK 63 )

a) Birikimli sigorta primleri, isteğe bağlı SSK- Bağ-kur primleri,
b) Emekli aidatı, sosyal sigorta primleri, sosyal güvenlik ve sosyal güvenlik destekleme primi,
c) OYAK ve benzeri kurumlarca yapılan yasal kesintiler, şahıs ( kişisel) sigorta primleri,
d) Bireysel Emeklilik Sigortası katkı payları, işçi sendikalarına ödenen aidatlar, işsizlik sigorta primleri,
e) Özel gider indirimi, sakatlık indirimi ve özel indirim ( özürlü indirimi)

83- Hangisi yanlıştır?

a) Ücretin gayrisafi tutarı, hizmet erbabına verilen para ve ayınlar ile GVK 63. maddede yer alan indirimlerin düşülmesiyle safi ücret tutarı bulunur. Safi ücretten GVK 31. madde yer alan indirim düşülmesiyle de GVK 103. maddedeki belirtilen oranın uygulanacağı ücret matrahı belirlenmiş olur.
b) Hizmet erbabına ( ücret olarak) verilen ayınlar verildiği gün ve yerdeki ortalama perakende fiyatlara göre değerlenir.
c) Konut sağlanması şeklindeki yararlarda, işveren konutu kira ile tutmuşsa ücrete eklenecek tutar işveren tarafından ödenen gerçek kira bedelidir.
d) İşçiye gerçek bedeli saptanamayan bir yarar sağlandığı takdirde, (konut temini gibi) sağlanan bu yararlar emsal kirasına veya yararın emsal bedeline göre ( GVK 73) değerleneceğinden bu yararın emsal bedeli, işverenin başvurusu üzerine idarece takdir olunur. Yararın gerçek bedeli belliyse bu takdirde ücrete eklenecek olan bu gerçek bedel olacaktır.
e) Hizmet erbabına ayın olarak sağlanan menfaat tutarları ve emsal bedelleri ücretle ilişkilendirilmeksizin GVK 40 uyarınca ticari kazançtan indirilecektir.

Hizmet erbabına ayın olarak sağlanan menfaat tutarları ve emsal bedelleri ücretle ilişkilendirilmeksizin GVK 40 uyarınca ticari kazançtan indirilecektir. (Doğrusu- Hizmet erbabına ayın olarak sağlanan menfaat tutarları ve emsal bedelleri ücretten ayrı olarak değil, ücrete eklenerek, toplam üzerinden vergilendirilecektir.)

84- Hangisi yanlıştır?

a) safi ücretin belirlenmesinde ….. (Şahıs) özel sigorta primlerinin indirimi kabul edildiği gibi mükelleflerin kendileri için ödedikleri bireysel emeklilik sigortası katkı paylarının da indirimi kabul edilmiş ve bu kapsamda eşlere ve küçük çocuklara ait bireysel emeklilik sigorta katkı paylarının indirimi kabul edilmemiştir.
b) (%1) işsizlik sigortası çalışan payı gayrisafi ücretten indirimi; (%2) işveren işsizlik payları ise ücretle ilişkilendirilmeksizin GVK 40/2 uyarınca gider olarak dikkate alınacaktır.
c) Brüt ücret üzerinden % 30 oranında hesaplanan ¼’ ü işçi ¾’ü ise işverence karşılanan sosyal güvenlik destekleme primi ücretin gerçek safi tutarının hesaplanmasında indirim olarak dikkate alınır. ( Emekli işçi çalıştırılmasında söz konusu sosyal güvenlik destekleme primi )
d) Hem şahıs sigorta primi ve hem de bireysel emeklilik sigorta katkı payı ödeyen ücretliler; özel sigorta primleri için aylık ücretin %5 oranını bireysel emeklilik sigortası için aylık ücretin % 10 ve asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmamak şartıyla indirim konusu yapılabilecektir.
e) Türkiye’ de yerleşik olmayan ücretlinin çeşitli yerlerden ücret alması halinde sakatlık indirimi bunlardan yalnız en yüksek olan ücretin vergisine uygulanır.

Türkiye’ de yerleşik olmayan ücretlinin çeşitli yerlerden ücret alması halinde sakatlık indirimi bunlardan yalnız en yüksek olan ücretin vergisine uygulanır. (Dar mükellef GVK 31’den yararlanamaz.)

85- Hangisi yanlıştır?

a) Yabancı devletlerin Türkiye’de bulunan ( Fahri Konsoloslar hariç ) diplomatları karşılıklı olmak şartıyla ( GVK 15. maddesine göre) gelir vergisinden muaf olup, bu muaflığın menkul sermaye iradı üzerinden tevkif suretiyle alınan vergiye şumülu yoktur.
b) Yabancı elçilik ve konsoloslukların 15. maddeye girmeyen memur ve hizmetlilerinin yalnız bu işlerinden dolayı aldıkları ücretler karşılıklı olmak şartıyla gelir vergisinden istisna edilir. ( GVK 16)
c) ( GVK 83/3 özel indirim )- Serbest meslek faaliyetinde bulunan veya BUTİK’ te vergilendirilen özürlülerin beyan edilen gelirlerine 31. maddedeki sakatlık indiriminde yer alan esaslara göre hesaplanan yıllık indirim. Bu

- 22 -
indirimden bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı da ( tevkifat matrahı dahil ) yararlanır.
d) 2006 yılında elde edilen diğer ücretlerin vergi matrahı ( 531x12x0,259=1.593.-YTL olup, bunun üzerinden hesaplanan gelir vergisi 238,95.-YTL olup, bunun 119,48.-YTL’ si ( Öteden beri işe devam edenlerde ) Şubat ayında ve 119,47.-YTL’ si ise Ağustos ayında ödenecektir. ( GVK 118 )
e) Diğer ücretlerde vergileme dönemi geçmiş takvim yılıdır.

Diğer ücretlerde vergileme dönemi geçmiş takvim yılıdır. ( Cari takvim yılıdır.)

86- Hangisi yanlıştır?

a) Serbest meslek kazançları tevkifi suretiyle ön vergilendirmeye tabi tutulmakta olup, nihai vergi ise mükelleflerin beyanı üzerine alınmaktadır.
b) GVK 18. maddede sayılan serbest meslek kazancı ile dar mükelleflerin tevkif suretiyle vergilenmiş serbest meslek kazançları üzerinden yapılan tevkifat nihai vergi olmaktadır.
c) Dar mükellef serbest meslek erbabının sürekli olarak yaptığı serbest meslek faaliyetinden elde ettiği serbest meslek kazancı tevkif suretiyle vergilendirilmemişse yıllık beyanname ile beyan edilecektir.
d) Dar mükellef serbest meslek erbabının arızi olarak yaptığı serbest meslek faaliyetinden elde ettiği serbest meslek kazancı tevkif suretiyle vergilenmemişse yıllık beyanname ile beyan edilecektir.
e) Serbest meslek faaliyetinin yanı sıra başka bir iş veya görevle devamlı olarak uğraşılması mesleki faaliyetin özelliğini değiştirmez.

Dar mükellef serbest meslek erbabının arızi olarak yaptığı serbest meslek faaliyetinden elde ettiği serbest meslek kazancı tevkif suretiyle vergilenmemişse yıllık beyanname ile beyan edilecektir. ( Doğrusu- Münferit beyanname olacaktı )

87- Hangisi yanlıştır?
a) Faaliyetine devam eden ticari bir işletmenin kısmen veya tamamen satılmasından ( veya ticari işletmeye dahil ATİK’ ler le 80/1’ de yazılı hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar ticari kazançtır. ( GVK md 80/Son )
b) GVK 75. maddede sayılan menkul sermaye iratları bunları sağlayan sermaye sahibinin ticari faaliyetine bağlı bulunduğu takdirde ticari kazancın tespitinde dikkate alınır. ( GVK 75/Son) ve GMSİ(70/2),
c) Gümrük komisyoncuları, borsa ajan ve acenteleri, noterler ve noterlik görevini ifa ile mükellef olanların faaliyetleri aslında serbest meslek faaliyeti olmasına rağmen GVK’da kendilerinin tacir, gelirlerinde ticari kazanç sayılması özel hükme bağlanmıştır. ( GVK 66/1)
d) Satın alınan veya trampa suretiyle iktisap olunan arazının iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde parsellenerek bu müddet içinde veya daha sonraki yıllarda kısmen veya tamamen satılmasından, elde edilen kazançlar ticari kazançtır. ( 37/1-6)
e) Çiftçiye ait olmakla beraber zirai işletmeye dahil edilmeyen biçer döver veya bu mahiyetteki bir motorlu araç veya on yaşına kadar ikiden fazla traktörün işletilmesinden elde edilen gelirler ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilir.

Gümrük komisyoncuları, borsa ajan ve acenteleri, noterler ve noterlik görevini ifa ile mükellef olanların faaliyetleri aslında serbest meslek faaliyeti olmasına rağmen GVK’da kendilerinin tacir, gelirlerinde ticari kazanç sayılması özel hükme bağlanmıştır. ( GVK 66/1) ( Doğrusu- Gümrük komisyoncuları, borsa ajan ve acenteleri faaliyetleri aslında ticari olmasına rağmen gelir vergisi kanununda kendileri serbest meslek erbabı, gelirlerinin de serbest meslek kazancı sayılması özel hükme bağlanmıştır.)

88- Hangisi yanlıştır?

a) Zirai faaliyetin sınai bir faaliyet önemine ulaşması durumunda ticari kazanç söz konusu olur.
b) Kurumlar vergisi mükelleflerinin kazançları gelir vergisinin ticari kazanç hükümlerine göre tespit edilir.
c) Dr muayenehane açmasında geliri serbest meslek kazancı, özel hastane açmasındaki kazancı ise ticaridir.
d) “Para faizsiz- Ev kirasız” sözleşmelerinde tacir sıfatı taşımayan gerçek kişiler için iki ayrı ticari kazanç vardır
e) Borç verme işleminin sürekli yapılması durumunda faaliyet kanunen suç olsa bile ticari kazancın koşulları oluşmuştur.

“Para faizsiz- Ev kirasız” sözleşmelerinde tacir sıfatı taşımayan gerçek kişiler için iki ayrı ticari kazanç vardır.(Doğrusu- iki ayrı gelir unsuru (MSİ(Alacak Faizi )ve GMSİ)

89- Hangi ifade doğrudur?

a) (GVK 64. maddeye göre) Dava vekilleri, müşavirler, diş protezcileri ve tüccarlarla serbest meslek erbabının ticari ve mesleki işlerini takip edenler ve konser veren müzik sanatçılarının kazançları serbest meslek kazancıdır.
b) VUK’ nun 155. maddede belirtilen işe başlama şartlarından en az ikisini taşımayan ebe, sünnetci, sağlık memuru, arzu halci rehber gibi mesleki faaliyette bulunanlar bu işler dolayısıyla serbest meslek erbabı olup, serbest meslek kazancı dolayısıyla gelir vergisine tabidirler.(GVK 66/5)
c) Tahkim işleri dolayısı ile hakemlerin aldıkları ücretler ile bilirkişilerin bu işleri dolayısı ile aldıkları bilirkişi ücreti ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanması zorunlu olmayan bir hizmet olup, ( GVK 65/3 hükmüne göre) bu hizmetler karşılığı alınan tutarlar kanunen serbest meslek kazancı sayılmıştır.
d) Telif hakları ve ihtira beratlarının mansup (atanmış) mirasçıları tarafından kiralanmasından elde edilen kazanç GMSİ, elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar diğer kazanç ve irat olarak vergilenecektir. ( 70/5,6 ve Md.80/3)
e) Münhasıran telifi hakları ve ihtira beratı sahiplerinin GVK 18. madde kapsamındaki serbest meslek kazançları, bu hakları elde etmek üzere yapılan giderlerin gayrisafi hasılattan sonra bulunacak safi tutar üzerinden gelir vergisi kanununun 103. maddesindeki oranın uygulanması suretiyle tespit edilecektir.

Tahkim işleri dolayısı ile hakemlerin aldıkları ücretler ile bilirkişilerin bu işleri dolayısı ile aldıkları bilirkişi ücreti ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanması zorunlu olmayan bir hizmet olup, ( GVK 65/3 hükmüne göre) bu hizmetler karşılığı alınan tutarlar kanunen serbest meslek kazancı sayılmıştır. ( Doğrusu- Tahkim işleri dolayısı ile hakemlerin aldıkları ücretler ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanması zorunlu olmayan bir hizmet olup ( GVK 65/3 hükmüne göre) bu hizmetler karşılığı alınan tutarlar kanunen serbest meslek kazancı sayılmıştır.)( Hakem ücreti SMK, Bilir kişi ücreti –Ücret)
Münhasıran telifi hakları ve ihtira beratı sahiplerinin GVK 18. madde kapsamındaki serbest meslek kazançları, bu hakları elde etmek üzere yapılan giderlerin gayrisafi hasılattan sonra bulunacak safi tutar üzerinden gelir vergisi kanununun 103. maddesindeki oranın uygulanması suretiyle tespit edilecektir. ( Doğrusu- Münhasıran telif hakları ve ihtira beratı sahiplerinin GVK 18. madde kapsamındaki serbest meslek kazançları , tutarı ne olursa olsun gelir vergisinden istisna olup, bu kişilere kazancı sağlayanlar tarafından ( GVK 94’ e tabi olanlar tarafından ) % 17 tevkifat yapılacaktır. )
(GVK 64. maddeye göre) Dava vekilleri, müşavirler, diş protezcileri (Ticari Kazanç) kurumlar ve tüccarlarla serbest meslek erbabının ticari ve mesleki işlerini takip edenler ve konser veren müzik sanatçılarının kazançları serbest meslek kazancıdır.
VUK’ nun 155. maddede belirtilen işe başlama şartlarından en az ikisini taşımayan( taşıyanlar) ebe, sünnetci, sağlık memuru, arzu halci rehber gibi mesleki faaliyette bulunanlar bu işler dolayısıyla serbest meslek erbabı olup, serbest meslek kazancı dolayısıyla gelir vergisine tabidirler.(GVK 66/5)

90- Hangisi yanlıştır?

a) GVK 18. madde kapsamına giren eserler, ilim ve edebiyat eserleri ile musiki eserleri güzel sanat ve sinema eserleri ve bilgisayar yazılım olmak üzere 5 adet olup, ihtira beratlarının da tescil edilmiş bulunması gerekmektedir.
b) dar mükellef serbest meslek erbabının hükümetin izniyle açılan sergi ve panayırlarda yaptıkları serbest meslek faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları gelir vergisinden istisna edilmiş olup, istisna tevkifat suretiyle ödenecek vergiyi kapsamamaktadır. ( GVK 30-94)
c) SMK’ nda hasılatın elde edilmesi tahsil esasına bağlanmış olu, tahsilatın cari yılla geçmiş veya gelecek yıllara ait olup, olmadığına bakılmaksızın tahsilatın yapıldığı yılın geliri sayılır.
d) SME’ nın ATİK’ lerin elden çıkarılması durumunda VUK’ nun 328. maddesi gereğince ATİK’ in maliyet bedelinin satış fiyatıyla birikmiş amortismanlar toplamından çıkarılması suretiyle hesaplanan müspet farkın SMK’ na eklenmesi gerekir.
e) SME’ nın müvekkilden ( müşteriden) serbest meslek faaliyeti ile ilgili olmak üzere para ve ayın şeklinde alınan gider karşılıkları serbest meslek kazancına ilave edilir. Ancak; vergi, resim, harç keşif şahitlik bilirkişilik ve ekspertiz ( ücreti) gibi hususlara harcanmak üzere müşteri veya müvekkilden alınan ve tamamen bu hususlara sarf edilen para ve ayınlar kazanç sayılmaz. Bunların tamamen harcanmaması halinde artan kısım hasılat olarak yazılacaktır.

91- ( GVK 68/1-2 ) Hangisi yanlıştır?
a) SM,E’nın işyeri kendi mülkiyeti ise amortismanın, su ısıtma aydınlatma gibi giderlerin ve bu mülk için ödenen ayni vergi olan emlak vergisinin tamamını gider yazabilir. Şayet kendi mülkü olan bu işyerini aynı zamanda ikametgah olarak ta kullanıyorsa amortismanın giderlerin ve emlak vergisinin yarısını gider yazabilir.
b) SME’ nın işyeri için ödemiş olduğu kira ile elektrik su ısıtma gibi giderlerin tamamı gider yazılabilir. Şayet SME bu işyerini aynı zamanda ikametgah olarak kullanıyorsa ödediği kira bedelinin tamamını ve giderlerinde yarısını gider olarak yazabilir.
c) SME’nın eşine ait binanın işyeri olarak kullanılması halinde belli edilen kira bedeli şayet belli edilen bir kira bedeli yoksa emsal kira bedeli gider yazılır. Eş tarafından da bu emsal kira bedeli GMSİ sayılır.
d) SMF bir ortaklık halinde ve ortaklardan birine ait binada yürütülüyorsa ortağa ödenen kira bedelinin tamamı gider yazılabilir. Ortağa kira ödenmiyorsa işyeri emsal kira bedelinin işyeri sahibi ortak yönünden ticari, zirai veya mesleki kazancı nedeniyle GMSİ sayılmayacağından SMK olarak diğer taraftan da SMF yönünden de(pay oranında ) gider yazılması gerekir.
e) SME’nın müşteri veya müvekkilinden hiç tahsilat yapamaması veya düşük bedelle tahsil durumlarında, KDVK’ nun 127. madde hüküm uyarınca emsal bedel ( Asgari ücret tarifesi ) matrah olarak alınacak ve bu matrah üzerinden KDV hesaplanacaktır.

SMF bir ortaklık halinde ve ortaklardan birine ait binada yürütülüyorsa ortağa ödenen kira bedelinin tamamı gider yazılabilir. Ortağa kira ödenmiyorsa işyeri emsal kira bedelinin işyeri sahibi ortak yönünden ticari, zirai veya mesleki kazancı nedeniyle GMSİ sayılmayacağından SMK olarak diğer taraftan da SMF yönünden de(pay oranında ) gider yazılması gerekir. ( Doğrusu- SMF bir ortaklık halinde ve ortaklardan birine ait binada yürütülüyorsa ortağa ödenen kira bedelinin işyeri sahibi ortak yönünden GMSİ olarak diğer taraftan da SMF yönünden de ( Payı oranında ) gider yazılması gerekir.)


92- Hangisi yanlıştır?
a) Noterler defterlerini bağlı oldukları Asliye Hukuk Hakimliğine tasdik ettirirler. Noterler ve noterlik görevini ifa ile mükellef olanların ve borsa acentalarının tuttukları resmi defterler SMK defteri yerine geçer. ( VUK 210-212)
b) Noterlik mesleğinin kamu hizmeti olması nedeniyle ticari iş olarak reklam gerektirdiği düşünülemeyeceğinden kart vizit ve kutlama kartı eşantiyon vs. için yapılan ödemeleri gider olarak yazılamaz. Noterler reklam gideri serbest meslek kazancından indiremezler. (Noter Vekilleri= Geçici yetkili noter yardımcıları )
c) Noterler ve noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar GVK 66/1-1 maddede serbest meslek erbabı sayıldığından, SMK nedeniyle ( GVK’ nun mükerrer 120. maddesi gereğince) cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere geçici vergi öderler. ( ödemezler) ve noterlere yapılan ödemelerden GVK 94 / 1-2-6 uyarınca %22 tevkifat yapılır. ( Doğrusu- noterlere yapılan ödemelerden GVK 94/1-2 tevkifat yapılmaz)
d) Noterlikte çalışan memurlara yol mesai harici yapılan zorunlu giderler ve yemek bedeli olarak ödenen paraların sene sonunda tek kalemde gider yazılması kabul edilmez.
e) Behiye aidatı= ( 1512/118) Noterliklerde yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar dolayısıyla özel kanunları uyarınca ödenmesi gereken vergi, harç ve resimler makbuz karşılığında tahsil olunur. Şu kadarki noterler tahsil ettikleri vergi, resim ve harç tutarları üzerinden %3 oranında noter hissesi alırlar. Bu hissenin noterlere ödenmesi beyiye aidatlarının ödenmesine ilişkin hükümler dairesinde yapılır. 18,01,1972 noterlik kanunuyla kaldırılmıştır.

93- Hangisi yanlıştır?
a) İkametgahının bir kısmını işyeri olarak kullanan SME buradaki işle ilgili olup, aynı zamanda ikametgah esnasında da kullanılabilecek tesisat ve demirbaşın amortismanının yarısını gider yazabilir.
b) İkametgahının bir kısmını işyeri olarak kullanan SME buradaki işle ilgili olup, ikametgahı esnasında kullanılması söz konusu olmayacak tesisat ve demirbaşın amortismanının tamamını gider yazabilir.
c) Kolektif şirket yada sermaye şirketleri her ne kadar 1. sınıf olarak bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olsalar da bunların bilanço esasına göre tutacağı defterlerin SMK defteri yerine geçeceği VUK 210- 212 maddemde hükme bağlandığından bu mükellefler ATİK’ leri için azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman ayıramazlar. (Ayırabilirler) Enflasyon düzeltmesi yapabilirler.
d) SME’ nın mülkiyeti kendisine ait olan işyerinin normal tamir, bakım ve temizlik giderleri dışında gayrimenkulü genişletmek veya değerini artırmak amacıyla yapılan giderler gayrimenkulün maliyetine eklenerek amortisman ayrılmak suretiyle itfa edilir. Normal bakım, tamir ve temizlik giderleri ise gider yazılır.
e) SME’nın işyeri kira ise işyerinin normal tamir, bakım ve temizlik giderleri dışında gayrimenkulün genişletilmesi veya değerinin artırmak amacıyla yapılan giderlerin özel maliyet bedeli olarak aktifleştirilmesi gerekir. Normal bakım, tamir ve temizlik giderleri ise hasılattan indirilebilir. Bu tip (normal) giderler sözleşmeyle kiracıya yüklenmişse tıpkı kira bedeli, gibi hasılattan indirilecektir. Bu tip giderler GMSİ sahibi tarafından gider unsuru olarak matrahından indirilecektir.

94- Hangisi yanlıştır?
a) SME envantere dahil tüm taşıtların amortismanlarını gider yazabilir ve kiralanan taşıtlarla envantere kayıtlı taşıtların işletim masraflarını hasılattan düşülecek gider olarak dikkate alabilirler.
b) SME’ nın yanında çalışan eşi ve çocuğuna yapmış olduğu ücret ödemesi GVK 41/1-2 maddesi uyarınca serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınamayacağından hasılata eklenmesi gerekir. (Doğrusu- SME’nın yanında çalışan eşi ve çocuğuna yapmış olduğu ücret ödemesi GVK 68. maddesi uyarınca SMK’nın tespitinde gider olarak dikkate alınabilir.
c) SME’nın işle ilgili olan ve Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca ödemiş olduğu mesleki ilan ve reklam vergileri ödenmiş olması şartıyla “ GİDERLER” ÖDENDİĞİ DÖNEMDE GİDER OLARAK hasılattan indirilebilir.
d) Biletle girilen yerlerde faaliyette bulunan dar mükellef SME isterse bilet bedelleri toplamından bu bedele dahil resimler ( Belediye resmi) düşüldükten sonra kalan tutarın yarısı safi kazanç sayılmak suretiyle vergilendirilir.
e) SME envantere dahil edilen binek otomobillerinin envantere dahil edildiği hesap dönemi için ay kesri tam sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar (kıst) amortisman ayıracaklardır. (VUK 320) Binek otomobilinin satışa konu edilmesi halinde alınan bedel ile binek otonun envanter defterindeki kayıtlı değerleri arasındaki fark kar zararın tespitinde dikkate alınacaktır.

95- Hangisi yanlıştır?
a) GVK 94/2-4 uyarınca SMK’ da (94/1’de belirtilen) ödemeyi yapanlarca telif kazançları nedeniyle tam mükelleflere yapılan ödemelerde % 17 gelir vergisi tevkifatı yapılır.
b) GVK 94/2-4 uyarınca SMK’ da ( 94/1’ de belirtilen ) ödemeyi yapanlara telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla dar mükelleflere yapılan ödemelerden %25 gelir vergisi tevkifatı yapılır.
c) Serbest meslek faaliyetinin GVK 94/1’ de sayılan kişilere yapılmaması halinde tevkif suretiyle yapılan bir ön vergilendirme söz konusu olmayacaktır.
d) Dar mükellefiyette tevkif suretiyle vergilendirme nihai vergi olarak kabul edilir. Dar mükellef SME’ nın sürekli olarak yaptığı SMF’ den elde ettiği SMK tevkifat suretiyle vergilendirilmemişse dar mükellef gelirini münferit beyanname ile beyan edecektir. (Doğrusu- Dar mükellefiyette tevkif suretiyle vergilendirme nihai vergi olarak kabul edilir. Ancak; geliri telif ve patent haklarının satışından ibaret olan tevkifatlı serbest meslek kazancında dar mükellefin münferit beyanname vermesi isteğe bağlıdır. Dar mükellef SME’ nın sürekli olarak yaptığı SMF’ den elde ettiği SMK tevkifat suretiyle vergilendirilmemişse dar mükellef gelirini yıllık beyanname ile beyan edecektir. ) (NOT: Arizi SMK’ da münferit beyanname verilir. )
e) Dar mükellef SME’ nun arızi olarak yaptığı SMF’ den elde ettiği SMK tevkif suretiyle vergilendirilmemişse dar mükellef gelirini münferit beyanname ile beyan edecektir. ( Ayrıca GVK 101)

96- Hangisi yanlıştır?
a) GVK 70/1 uyarınca arazi, bina, maden suları, kaynak( memba) suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl üretim yerleri, tuğla ve kiremit harmanları tuzlalar ve bunların mütemmim cüz’leri ve teferruatının kiralanması sonucunda elde edilen gelir GMSİ’ dır. (70/3)
b) Gerçek usulde vergiye tabi çiftçilerin zirai üretimde kullandıkları gayrimenkullerin voli mahalleri ve dalyanların kiralanması sonucunda elde edilen gelir GMSİ’ dır. (70/2) (Doğrusu- Kiralanması-Zirai kazanç/ Satışı- Diğer kazançtır. (56/5)
c) Gayrimenkul olarak tescil edilen irtifak, intifa,sükna, kaynaklardan yararlanma ve üst haklarından kiraya verilmesi söz konusu olanların üst hakkı dışındaki hakların kiralanması karşılığında elde edilen gelir GMSİ’ dır.
d) Haklar, ruhsatlar ve markaların kiralanmasıyla (70/5) ihtira beratı( 70/5) ve telif haklarının (70/6) sahipleri ve kanuni mirasçıları dışında kalan kişilerce kiralanması karşılığı elde edilen gelirler GMSİ’ dır.
e) Gemi, gemi payları ile bilimum motorlu yükleme boşaltma araçlarının kiralanması (70/7) ulaştırma araçları ( kamyon, otomobil, tren, otobüs vb. ) tarım makineleri ( traktör, biçer döver vb.) iş makineları ( loder, dozer, vinç ekskavatör gibi ) ile bunların eklentilerinin de kiralanmasından elde edilen gelir GMSİ’ dır.

97- Hangisi yanlıştır?
a) GVK 70.md belirtilen mal ve haklar zirai bir işletmeye dahil bulunduğu takdirde bunlardan elde edilen gelir zirai kazanç hükümlerine göre hesaplanır.
b) Tüccarlara ait olsa dahi işletmeye ( envantere) dahil olmayan gayrimenkul ile hakların kira gelirleri GMSİ sayılır.
c) VUK’ nun 187. maddede belirtilen gayrimenkullerin ( fabrika, ambar, ardiye, depo, … ) kiralanmasından sağlanan gelir her halükarda ticari veya zirai kazancın saptanmasına ait hükümlere göre tespit edilecektir.
d) Vakıflar kanununa göre, bir hizmet karşılığı olmaksızın vakıf senedinde açıkça gösterilmiş olmak koşuluyla vakıf gelirinden pay alan gerçek kişilerin elde ettiği pay GMSİ’ dır.
e) Zirai faaliyeti idaresine ve kar zarara katılan arazi sahibinin üründen pay almak suretiyle elde ettiği gelir GMSİ’ dır. ( Doğrusu- Zirai kazançtır. )

98- Hangisi yanlıştır?
a) “para faizsiz, Ev kirasız” sözleşmesinde verilen ödünç para karşılığında faiz almadan borçlunun konutunda kirasız oturulması durumunda, borçlunun ödemediği faiz karşılığında GMSİ ve alacaklının da tahsil etmediği faiz tutarında alacak faizi niteliğinde MSİ elde etmektedir. ( 104 GVK genel tebliği, Takdir komisyonlarınca takdir edilecek.)
b) GMSİ’ larında tahsil esası geçerlidir. Ancak gelecek yıllara ait olup peşin tahsil edilen kiralar ilgili olduğu yılda beyan edilir.
c) Ayın olarak tahsil edilen kiralar emsal bedeli ile paraya çevrilir. Emsal bedelin (VUK 267/3’ e göre) takdir komisyonları tarafından belirlenmesi gerekir. Takdir komisyonu kararı kesin olup, mahkemelerce re’sen değer biçilmesi durumunda Takdir komisyonu emsal bedeli olarak dikkate alınır. ( Doğrusu- Ayın olarak tahsil edilen kiralar emsal bedeli ile paraya çevrilir. Emsal bedelin takdir komisyonları tarafından belirlenmesi gerekir. Mahkemelerce re’sen değer biçilmesi durumunda emsal bedeli olarak dikkate alınır. )( Uzlaşma mı bu? )
d) Doğrudan doğruya zirai faaliyete katılmayan arazi sahibinin ürün üzerinden aynen olarak tahsil ettiği ürünün satılması halinde emsal bedel kabul edilen değerle piyasa satış değeri arasındaki olumlu fark durumunda vergileme biri GMSİ diğeri de Arizi ticari kazanç hükümlerine göre her gelir unsuru için ayrı yapılacaktır.
e) Binaların dış yüzeylerinin reklam amaçlı kiralanması durumunda elde edilen gelirler hisseleri oranında kat malikleri tarafından elde edilmiş GMSİ’ dır. Kiracı mükellef olduğundan tevkifat yapacak. GMSİ elde eden 2006 için (beyana tabi başka gelirleriyle) 18.000.-YTL’ yi geçiyorsa beyannamesine ithal edecektir.

99- Hangisi yanlıştır?
a) Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılında elde edilen hasılatın 2006 için 2.200.-YTL’ si gelir vergisinden istisnadır. İstisna sadece mesken olarak kiraya verilen gayrimenkullerden elde edilen gelirler için söz konusudur.
b) Ticari, zirai veya mesleki kazançları dolayısıyla yıllık beyanname vermek zorunda olanlar bu istisnadan yararlanamaz.
c) İstisna haddi üzerinde hasılat elde edip beyan etmeyen veya eksik beyan eden mükelleflerin bu istisnadan yararlanması mümkün değildir.
d) Gayrimenkullerin işyeri olarak kiraya verilmesinde götürü veya gerçek gider uygulanmayacak, bu şekilde beyanı gereken GMSİ varsa tevkif suretiyle kesilen vergiler hesaplanan vergiden mahsup edilecektir. ( Doğrusu- Gayrimenkullerin işyeri olarak kiraya verilmesinde istisna uygulanmayacak, bu şekilde beyanı gereken GMSİ varsa, götürü veya gerçek gider uygulanacak tevkif suretiyle kesilen vergiler hesaplanan vergiden mahsup edilecektir.)
e) GMSİ istisnası şahsa bağlı bir istisnadır. Mükellefin konut olarak kiraya verdiği 5 gayrimenkul içinde 2.200.-YTL sadece % 45 hisseli ortağı olduğu konutun kiraya verilmesinden hissesine düşen gelir içinde 2.200.-YTL uygulanacaktır.

100- E tarlasını 2005’ te mercimek tarımı yapacak S’ ye üretilecek ürünün % 30’u bedelle kiraya vermiştir. ( işçilik S’ye aittir.) S ürettiği 300 ton mercimeğin, 90 tonunu kira bedeli olarak E’ ye vermiştir. Mercimeğin bu tarihteki emsal bedeli ton için 550.-YTL’dir. Daha sonra E bu 90 ton mercimeği 800.-YTL/ton fiyattan 2.500.-YTL komisyon ödeyerek elden çıkartmıştır. Hangisi yanlıştır?
a) S’ nin kazancı zirai kazanç olup, E’ ye verilen % 30 mercimek kira bedeli olarak gideridir.
b) E’ nin zirai kazancı vardır. ( 550x90=49.500)YTL (Doğrusu- GMSİ, DKA var. )
c) E’ nin GMSİ’ na esas gayrisafi hasılatından götürü giderleri düşüldükten sonra 37.125.-YTL GMSİ olacaktır.
d) E’ nin satış bedeliyle emsal bedeli arasındaki 22.500.-YTL ( 72.000- 49.500) gayri safi kardan satış için yaptığı 2.500.-YTL giderler düşüldükten sonra 20.000.-YTL arızi kazançtır.
e) E’ nin 2006 yılında 2005 için yapacağı yıllık gelir vergisi beyannamesinde başkaca geliri olmamak şartıyla 37,125.-YTL GMSİ ve 7.000.-YTL arızi kazanç olmak üzere 44.125.-YTL matrah beyan edecektir.

101- Aşağıdaki D.A.K. hangisinde endeksleme uygulanmaz?
a) Telif hakları ve ihtira beratlarının müellif mucit veya bunların yasal mirasçıları dışında kalan kişilerce elden çıkarılması ( md. 80/1-3)
b) İhtira beratları hariç GVK 70/5 ( Arama, işletme, imtiyaz alameti farika, marka, ticaret ünvanı vb) maddedeki hakların elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar ( mad. 80/1-2 )
c) GVK 70/1,2,4,7 bentlerindeki ( Arazi, bina madenler, maden suları, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, voli mahalleri, dalyanlar, gayrimenkul olarak tescil edilen haklar, gemi ve gemi payları, motorlu yükleme ve boşaltma araçları ile gerçek usulde vergiye tabi çiftçilerin zirai üretimde kullandıkları gayrimenkuller) gayrimenkullerin 4 yıldan fazla elde tutulmasından sağlanan kazançlar ( Md. 80/1-6 ) ( Gelir vergisinin konusuna girmez.)
d) Ortaklık haklarının veya hisselerinin ( kooperatiflerin payının veya kooperatifin ortağına tesis ettiği gayrimenkullün elden çıkarılması ( 4 yıl içinde ) dahil) elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar ( Md. 80/1-4)
e) Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar ( Md. 80/1-5 )

102- ( GVK mad. 80/3’e göre) Hangisine 6.000.-YTL istisna uygulanmaz?
a) Telif hakları ve ihtira beratlarının müellif mucit veya bunların kanuni mirasçıları dışındaki kişilerce elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar ve ihtira beratları hariç GVK 70/5 maddedeki hakların elden çıkarılmasından sağlanan kazançlara( Md. 80/1-2 ve 1-3 ),
b) GVK 70/1,2,4 ve 7 bentlerindeki gayrimenkullerin 4 yıldan az elde tutulmasından sağlanan kazançlara ( Md. 80/1-6),
c) İktisap tarihinden başlayarak 2 yıldan az süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlara( Madde 80/1-1- GVK Geç 59)
d) Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlara( 80/1-4),
e) Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar( Md. 80/1-5),

103- Hangisi yanlıştır? GVK 81 vergilendirilmeyecek D.A.K. ile ilgili hangisi yanlıştır?
a) Ferdi bir işletmenin mirasçılar tarafından kayıtlı değeriyle aynen devir alınarak faaliyetinin devam ettirilmesi ( 81/1-1).
b) Bilanço esasına göre defter tutan ferdi bir işletmenin bilançosunun bir sermaye şirketine aktif ve pasifiyle bütün halinde devir olunması ( 81/1-2),
c) Şahıs şirketlerinin nevi değiştirerek ( aktif ve pasifiyle kül halinde devir bilançosuna göre hesaplanan öz sermaye tutarında nama yazılı hisse senedi verilmesi koşuluyla) sermaye şirketine dönüştürülmesi ( 81/1-3),
d) Devir veya dönüşüm sırasında bilançolar da yer alan aktif kıymetlerin mukayyet değerleri üzerinden sermaye şirketinin bilançosuna kaydının öngörülmesinin nedeni bu kıymetlerin emsal bedelleri ( veya rayiç bedelleri) ile mukayyet bedellerinin karşılaştırılması sonucunda ortaya ( Doğrusu- ortaya vergilendirilecek D.A.K. çıkmasını engelleyerek kurumsallaşmayı teşvik etmektir.) çıkabilecek vergi farklarının tespitini sağlamaktır.
e) Ferdi işletme sahip ve sahipleri ile şahıs şirketlerinin ortaklarının devir öncesi bilançolarına göre hesaplanan özsermaye tutarında sermaye şirketinden hisse verilmesi ve bu hisse senetlerinin nama yazılı olması gerekmektedir. Aksi takdirde DAK hesaplanacak ve vergilendirme yapılacaktır.

104- Hangisi yanlıştır?
a) İvazsız olarak iktisap edilenler tam mükellef kurumlara ait olup, Türkiye’de kurulu menkul kıymet İMKB borsalarında işlem gören ve 1 yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar D.A.K. olarak vergilendirilmez. Hisse senetleri dışındaki menkul kıymetler için süre yoktur.
b) Hisse senetlerinin elden çıkarılmasının değer artışının konusuna girebilmesi için bu kıymetlerin iktisabının ivazlı olması gerekmektedir.
c) Hisse senetlerinin D.A.K. olarak vergilenmesinde dar mükellef kurumlara ait olan kıymetler için süre ve İMKB’de işlem görme şartı aranmadan vergilenir.
d) Hisse senetleri şirket bünyesinde birikmiş sermaye yedekleri ve kar yedeklerinin sermaye ye ilavesi suretiyle iktisap etmişse (Doğrusu- iktisap tarihi daha önceden sahip olunan hisse senetlerinin iktisap tarihidir.) iktisap tarihi bunların sermayeye ilave tarihi olacaktır.
e) Aynı menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracından ( SIPA ) değişik tarihlerde alımlar yapıldıktan sonra bunların bir kısmının elden çıkarılması halinde ilk giren ilk çıkar yöntemi kullanılmak suretiyle tevkifat matrahının tespitinde dikkate alınacak alış bedeli belirlenir. Aynı gün içindeki işlemlerde ağırlıklı ortalama yöntemi kullanılabilir. ( Geç 67/1-3 )

105- Hangi menkul kıymetin elden çıkarılması D.A.K. değildir?
a) Hisse senetleri, Tahviller,
b) Hazine Bonosu, Gelir Ortaklığı Senetleri,
c) TKOİ, KOİ ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetler, A Tipi yatırım Fonları Katılma Belgeleri,
d) Finansman Bonoları, VDMK, Banka Bonoları, Banka Garanti Bonoları,
e) Menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma belgeleri=> Elden çıkarılması, ihraç gerçekleştiren fona iadesidir. (MSİ Geç 55 )

106- Hangisi yanlıştır?
a) Gemi ve gemi payları ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye ( yükleme- boşaltma) araçlarının iktisap tarihinden itibaren 4 yıl içinde elden çıkarılması DAK’ dır.
b) Gerçek usulde vergiye tabi çiftçilerin zirai üretimde kullandıkları gayrimenkullerin kiralanmasından( Doğrusu- Elden çıkarılmasından) doğan kazançlar DAK’ dır.
c) GVK’ nun 70/5 maddesinde ( ihtira beratları hariç ) belirtilen mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar DAK olup, söz konusu hakların müellif mucit veya bunların kanuni mirasçıları yada bunlar dışındaki kişiler olmasının önemi yoktur.
d) Kooperatiflerin ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tahsis ettikleri gayrimenkuller tahsis tarihinde ortak tarafından iktisap edilmiş sayılır. Bu gayrimenkulün elden çıkarılmasından doğan kazancın vergilendirilmesi sınırını çizen 4 yıllık süre tahsis tarihinden başlar.
e) Kooperatiflere üye olunması karşılığında elde edilen hisselerin elden çıkarılması, adi ve eshamlı komandit, Koll. Ltd. A.Ş ve Adi şirket ortaklarının hisse senedine bağlanmamış hisselerini satmaları karşılığı sağladıkları kazançlar DAK’ dır.( Süreyle sınırlı olmadan )

107- Hangisi yanlıştır?
a) Arsa karşılığında bağımsız mülkiyete konu daire, kat villa gibi kıymet alınması işleminde arsanın müteahhide teslimi md 80/1-6’daki şartlarda ( İvazlı – 4 yıl içinde ) DAK; müteahhidin daire, kat vb. teslimi ise ticari kazanç olarak vergilenecektir. b) Zirai faaliyette uğraşan X komandit şirketinin komanditer ortağının ortaklık payını Z’ ye satması karşılığı aldığı bedel DAK’ dır.
c) Arsa sahibinin arsa karşılığında almış olduğu kıymetleri aynı yıl içinde birden fazla defa da veya takip eden birden fazla defa da veya takip eden birden fazla yılda ardı ardına satması halinde elde edilen kazanç DAK olmayıp, ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilir.
d) Menkul kıymetlerin elden çıkarılmasında iktisap bedelinin tevsik edilememesi halinde VUK 266 maddede yazılı itibari değer iktisap bedeli olarak kabul edilir. ( 81/4) İtibari değer her nevi senetlerle esham ve tahvillerin üzerinde yazılı olan değerleridir.
e) Rüçhan hakkı; elde bulundurulan bir hisse senedinin ait olduğu şirketin sermaye artırımı sırasında TTK 394’e göre sahip olunan önce alım hakkıdır. Rüçhan hakkı GVK madde 80/1-1 madde uyarınca menkul kıymet olmamasına rağmen hisse senetlerinin ön alımıyla ilgili olduğundan, rüçhan hakkının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar DAK’ dır. ( DAK olarak vergilendirilmez. )
108- Hangisi yanlıştır?
a) Diğer kazanç ve iratlar içinde doğacak zararların diğer gelir kaynaklarından doğacak karlara mahsubu mümkün değildir.
b) Diğer kazanç ve iratlardan hasıl olan zararlar kendi içinde mahsup edilebilir. Mahsup edilemeyen bir tutar kalması halinde ertesi yılın( Doğrusu- Ertesi yıla devir etmez.) diğer kazanç ve iratlardan mahsup edilir.
c) Aynı türden menkul kıymet veya diğer SIPA alımından doğan zararlar takvim yılı aşılmamak kaydıyla izleyen dönemlerin tevkifat matrahından mahsup edilir. ( 67/1-4)
d) Üç aylık dönem içinde aynı türden menkul kıymet veya diğer SIPA ile ilgili olarak birden fazla alım- satım yapılması halinde tevkifatın gerçekleştirilmesinde bu işlemler tek bir işlem olarak dikkate alınır.
e) ( GVK Geç 67/11 İhtiyari beyan) “ Dar mükellefler de dahil, Geç 67. madde kapsamında tevkifata tabi tutulması nedeniyle yıllık veya münferit beyanname ile beyan edilmeyeceği belirtilen menkul kıymet ve diğer SIPA’ nın elden çıkarılmasından doğan kazançları için takvim yılı itibariyle yıllık beyanname verilebilir.”
İhtiyari beyanname ile beyan edilen gelirden aynı türden menkul kıymetler için yıl içinde oluşan zararların tamamı mahsup edilir.
Beyan edilen gelirden % 15 vergi hesaplanır. Yıl içinde tevkif yoluyla alınan vergiler hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir. Mahsup edilemeyen zararlar ertesi yıla devretmez. Mahsup edilemeyen tevkif yoluyla ödenen vergiler ise red ve iade edilir.

109- Hangisi yanlıştır?
a) Banka kredisi veya açığa alım yapmak suretiyle yabancı kaynak kullanılarak iktisap edilen hisse senetleri dolayısıyla oluşan finansman giderleri D.A.K.’ nın tespitinde gider olarak dikkate alınamazlar.
b) Yabancı kaynak kullanmak suretiyle hisse senedi alım satım faaliyetinde bulunmak ticari organizasyonun varlığına karine teşkil eder.
c) Endeksleme hem hisse sendi ve diğer menkul kıymetlerde hem de diğer mal ve haklarda kullanılan bir enflasyondan arındırma yöntemidir. Mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli elden çıkarılan mal hakların elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere D.İ.E.’ nce belirlenen TEFE ( VUK 298/c ÜFE ) deki artış oranında artırılarak tespit edilir. Şu kadarki bu endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının % 10 veya üzerinde olması şarttır.
d) Dar mükelleflerin yabancı sermaye mevzuatına göre ilgili mercilerden izin almak suretiyle, Türkiye ye bizzat getirdikleri nakdi ve ayni sermaye karşılığında iktisap ettikleri menkul kıymet ve iştirak hisselerini elden çıkarmalarından doğan D.A.Kazançlarının hesabında kur farkı arındırması uygulanır. Endeksleme uygulanmaz. ( Madde 81/5 )
e) Endeksleme uygulaması enflasyonun düştüğü dönemlerde menkul kıymetlerin kazancın hesaplanmasına baz alınacak değerini yükseltmek ( Doğrusu- düşürmek ) suretiyle karı azaltmakla ( Doğrusu- artırmakla ) ve mükellefin lehine ( Doğrusu- aleyhine ) sonuç vermektedir.

110- GVK madde 81/5’e göre hangisi yanlıştır?
a) Kur farkı arındırması bir istisna niteliğinde olup, DAK olarak vergilendirilmesi gereken bazı gelir unsurlarını sadece dar mükelleflere yönelik olarak vergi dışına çıkarmaktadır.
b) Getirilen ayni ve nakdi sermaye ile ilgili olarak yabancı sermaye ile ilgili mercilerden izin alınmalı/ bildirimde bulunulmalıdır.
c) İzin alınarak/ bildirimde bulunarak getirilen sermaye ile menkul kıymet veya iştirak hissesi alınmalıdır.
d) izin alınarak/ bildirimde bulunarak sermaye getiren dar mükelleflerin Türkiye’ de elde ettikleri kazançların münhasıran bu menkul kıymet veya iştirak hisseleri dolayısıyla elde edilen MSİ’ larından ve bu kıymet veya iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından doğan DAK’ larından ibaret olması şarttır.
e) Devamlı surette menkul kıymet ve SIPA alım- satımıyla uğraşan dar mükelleflerin kazancı hakkında ticari kazanç hükümleri uygulanacak ve bu mükellefler kur arındırması yapabileceklerdir. ( Doğrusu- yapamazlar )

111- Hangisi tutarı ne olursa olsun beyan edilecek arızi kazanç değildir?
a) Dar mükellefiyete tabi olanların GVK 45 madde ( ulaştırma ) işleri arızi olarak yapmalarından elde ettikleri kazançlar.
b) Gerçek usulde vergiye tabi mükelleflerin terk ettikleri işleriyle ilgili olarak sonradan elde ettikleri kazançlar ( zarar yazılan değersiz alacaklarla karşılık ayrılan şüpheli alacakların tahsili dahil )
c) Henüz başlanmamış ticari, zirai veya mesleki faaliyete hiç girişilmemesi karşılığında elde edilen kazançlar,
d) Ticari veya zirai bir işletmenin faaliyetiyle serbest meslek faaliyetinin durdurulması veya terk edilmesi karşılığında elde edilen hasılat ( 2006 için 14.000.-YTL istisnadan sonrası beyan edilecektir. )
e) İhale artırma ve eksiltmelerine iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen kazançlar.

112- Hangi arızi kazanca istisna uygulanmadan tutar ne olursa olsun beyan edilecektir?
a) Arızi olarak yapılan serbest meslek faaliyeti dolayısıyla tahsil edilen hasılat,
b) Gayrimenkullerin tahliyesi veya kiracılık hakkının devri karşılığında alınan tazminatlarla peştemallıklar ( kiracıya ait tesisat ve malların tahliye ve devri sırasında kiralayana veya yeni kiracıya devrinden doğan kazançlar dahil )
c) Henüz başlanmamış ticari,zirai veya mesleki faaliyete hiç girişilmemesi karşılığında elde edilen kazançlar ( İstisna yok tutar ne olursa olsun beyan edilecektir. )
d) Ticari veya zirai bir işletmenin faaliyetiyle serbest meslek faaliyetinin durdurulması veya terk edilmesi karşılığında elde edilen hasılat,
e) Arızi olarak ticari muamelelerin icrasından veya bu nitelikteki muamelelere aracılıktan elde edilen kazançlar,

113- Hangisi arızi kazanç değildir?
a)İhale artırma ve eksiltmelerine iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen kazançlar,
b) Henüz başlanmamış ticari, zirai veya mesleki faaliyete hiç girişilmemesi karşılığında elde edilen kazançlar,
c) Arızi olarak ticari muamelelerin icrasından veya bu nitelikte muamelelere aracılıktan elde edilen kazançlar,
d) Ticari ve zirai bir işletmenin faaliyetiyle serbest meslek faaliyetinin durdurulması veya terk edilmesi karşılığında elde edilen hasılat,
e) Faaliyetine devam eden ticari bir işletmenin kısmen veya tamamen satılmasından veya ticari işletmeye dahil ATİK lerle GVK md. 80/1-1’ deki yazılı hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar= TİCARİ KAZANÇTIR,

114- Hangisi arızi kazanç değildir?
a) Gerçek usulde vergiye tabi mükelleflerin terk ettikleri kazançlarıyla ilgili olarak sonradan tahsil ettikleri kazançlar ( zarar yazılan değersiz alacaklarla karşılık ayrılan şüpheli alacakların tahsili dahil )
b) Dar mükellefiyete tabi olanların GVK 45. madde ( Ulaştırma işleri ) deki işleri arızi olarak yapmalarından elde ettikleri kazançlar,
c) Serbest meslek faaliyeti ile uğraşan adi şirket ortağının sermaye payını devretmesi karşılığı elde ettiği hasılat ( DAK )
d) Gayrimenkullerin tahliyesi veya kiracılık hakkının devri karşılığında alınan tazminatlarla peştemallıklar ( kiracıya ait tesisat ve malların tahliye ve devri sırasında kiralayana veya yeni kiracıya devrinden doğan kazançlar dahil )
e) Arızi olarak yapılan serbest meslek faaliyeti dolayısıyla tahsil edilen hasılat,

115- Hangisi yanlıştır?
a) Ticari veya zirai bir işletmenin faaliyetiyle serbest meslek faaliyetinin durdurulması veya terk edilmesinden elde edilen kazançların ( 82/1-1 arızi olarak ticari muamelelerin icrası veya tavassut; 82/1-3 gayrimenkul tahliyesi, kiracılık hakkı devri karşılığı tazminatlar, peştemallıklar; 80/1-4 arızi yapılan serbest meslek faaliyeti tahsil edilen hasılat ile birlikte elde edilmesi halinde bu kazançlar ile birlikte toplamının ) 2006 yılı için 14.000.-YTL’ si istisna olup, istisna kısmını aşan tutar arızi kazanç olarak vergilendirilecektir.
b) Ticari faaliyette bulunan firma veya kişilerin gayrimenkullerin tahliyesi veya kiracılık haklarının devri karşılığında aldıkları tazminatlar hava parası, peştemallıklar ile yapmış oldukları tesisat ve malların tahliye ve devir sırasında kiralayana veya yeni kiracıya devri sırasında elde ettikleri kazançlar arızi kazançtır. ( Doğrusu- Ticari kazançtır. )
c) Dar mükellefiyete tabi olanların Türkiye ile yabancı ülkeler arasında arızi olarak yaptıkları ulaştırma işlerinden elde ettikleri kazançlarda herhangi bir istisna söz konusu olmayıp kazancın tamamı GVK 45. madde hükümlerine göre tespit edilecektir.
d) Dar mükellefler henüz başlamamış olan ticari zirai veya mesleki faaliyete hiç girişilmemesi ile ihale artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen kazançlar ( 80/1-2 ),

Gerçek usulde vergiye tabi mükelleflerin terk ettikleri işleri ile ilgili olarak sonradan elde ettikleri kazançlar ( 82/1-5) GVK 45’te yazılı işleri arızi olarak yapmalarından elde ettikleri kazançları ( 82/1-6) ve 2005 yılı için istisna haddi 13.000.-YTL üzerindeki ( 2006 için 6.000.-YTL ) üzerindeki diğer kazanç ve iratları münferit beyanname ile beyan edeceklerdir. Tam mükellefler ( 80/1-2,5 ve 6 ‘yı ) tutar ne olursa olsun beyan edeceklerdir.
e) Dar mükellef gerçek kişilerin, diğer kazanç ve iratlar dışında yıllık beyanname vermeleri gereken gelir unsurları varsa diğer kazanç ve iratlarını yıllık beyannameye ithal etmeyeceklerdir. Diğer kazanç ve iratları için münferit beyanname vereceklerdir.

116- I – Vergiden muaf esnafın işini terk ettikten sonra elde ettiği hasılat,
II- Kooperatif ortağının ortaklık hissesini devir karşılığı elde ettiği hasılat,
III- Hisse senedi ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedel,
IV- Hizmet erbabına kazancın %’ si üzerinden kar payı ödenmesi,
V- Tahkim işleri dolayısıyla hakemlerin aldıkları ücretler,
VI- Vakıf sözleşmesine göre vakfın gelirinden hizmet karşılığı olmadan alınan hisseler,
Verilen kazançlar sırasıyla hangi gelir unsuruna girmektedir?
a) Arızi kazanç- D.A.K.-MSİ- Ücret- SMK- GMSİ-
b) Ticari- MSİ- DAK- SMK- Ücret- GMSİ -
c) Muaf – DAK- DAK- MSİ- Ücret- GMSİ-
d) Muaf- DAK- MSİ- Ücret- SMK- GMSİ-
e) Ticari Kazanç- MSİ- DAK- MSİ- Ücret- Ücret-

117- 116. soruda verilen verilere ve şıklara göre hangisi tamamen yanlıştır?
(e- şıkkındakilerin hiçbirisi doğru değildir. )
118- Hangisi yanlıştır?
a) GMSİ’de kira ile oturulan konutun kira bedelinin elde edilen kira gelirinden indirilmesi uygulamasındaki gider hariç olmak üzere gider fazlalığından doğan zararların mahsubu mümkündür. Bunun haricinde sermayede meydana genel azalmalar zarar olarak kabul edilmez.
b) Menkul kıymet alım satımından zarar eden bir mükellef bu zararını arızi serbest meslek faaliyetinden elde ettiği gelire mahsup edemez. Ancak , menkul kıymet satış karı varsa bu satış karından takvim yılı geçmemek şartıyla mahsup edebilir.
c) Kolektif ve komandit şirketlerin tasfiye döneminden doğan zararlar, ortakların diğer gelirlerinden doğan karlarına mahsup edilemez.
d) Ticari, zirai faaliyetin terk edilmesinden sonra geçmiş yıllar faaliyet zararları beyana tabi gelir unsurlarından beş yıllık süre içinde mahsup edilebilir. ( Doğrusu- beyana tabi gelir unsurlarından mahsup edilemez. )
e) Aynı organizasyon içinde birden fazla işletme bulunur ve bunlardan biri terk edilirse faaliyetine son verilen işletmenin faaliyeti devamı sırasında doğmuş olan Zararları 5 yıllık süre içinde işletmenin gelirlerinden mahsup edilebilir.

119- Hangisi yanlıştır?
a) Ticari bir işletmenin faaliyetini durdurduktan sonra satışından zarar hasıl olduğunda, bu zarar diğer gelir unsurlarından mahsup edilmeyecektir.
b) Adi komandit şirketlerde komanditer ortaklar şirketten hissesine isabet eden zararı diğer gelir unsurlarından doğan karlara mahsup edemezler.
c) Türkiye’ de gelir vergisinden istisna edilen kazançlarla ilgili yurtdışı zararlar yurt içindeki kazanç ve iratlardan mahsup edilemez.
d) Zarar beyan edilen dönemle ilgili olarak yalpan incelemede tespit edilen matrah farkı ile sonuç kara dönüştüğünde ( veya zarar azaldığında) bu zararın devredilerek, mahsup edildiği izleyen yıllar bakımından da tarhiyat yapılır. Zarar beyan edilen dönemle ilgili tarhiyat maddi delil veya kanuni ölçülere dayanıyorsa mahsubun yapıldığı sonraki yıllarda da ikmalen tarhiyat yapılır. Kısmen ikmalen, kısmen re’sen tarhiyat bulmakta ise ikmalen tarhiyat konusu fark için ileriki yıl ve yıllarda yine ikmalen tarhiyat yapılır. Zarar beyan edilen dönemde tümüyle veya kısmen re’sen tarhiyat konusu matrah farkı tespit edilmesi halinde ileriki yıllarda da tarhiyatın re’sen yapılması gerekir. Re’sen belirlenecek matrah farkının ileriki yıllar bakımından kanuni ölçü sayılması ve buna göre ikmalen tarhiyat yapılması mümkün olmaz.
e) 2003 takvim yılı zararını 2007 yılı gelirinden mahsup eden mükellef, 2003 yılı defter ve belgelerini VUK’ta öngörülen( Doğrusu- VUK’ da öngörülen 2007 yılı ile ilgili 5 yıllık zamanaşımı süresinin sonu olan 2012 yılı sonuna kadar saklamak zorundadır. ) 5 yıllık zamanaşımı süresinin sonu olan 2008 yılı sonuna kadar saklamak zorundadır.


120- Hangisi yanlıştır?
a) Dar mükellefler sakatlık indiriminden yararlanamazlar.
b) Dar mükellefiyete tabi olanlar sigorta primi indirimi yapamazlar.
c) Yurt dışında PTT acentalığı faaliyetinde bulunan mükellef bu faaliyetinden kaynaklanan zararını ( GVK 18. maddeye göre PTT acentalığı vergiden istisna olduğundan) zarar mahsubuna konu olamayacaktır.
d) Türkiye’ de mahsup edilen yurt dışı zararının ilgili ülkede de mahsup edilmesi halinde, Türkiye’ deki beyannameye dahil edilecek yurt dışı kazanç mahsuptan önceki tutar olacaktır.
e) Dar mükellefiyette vergiye tabi gelir tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler, SMK, MSİ ve GMSİ ( yıllık gelir vergisi ile beyan edilmez.) ile diğer kazanç ve iratlardan ibaret ise gelir toplamı münferit beyanname ile beyan edilir. ( Diğer kazanç ve iratlardan ibaret ise münferit beyanname ile beyan edilir. )

121- Hangisi yanlıştır?
a) Şahıs sigorta poliçeleri ve bireysel emeklilik sigorta indirim beyan edilen gelirin % 5 ve %10 ile asgari ücretin brüt yıllık tutarını aşamayacaktır. Beyan edilen gelir olarak yıllık gelir vergisinde yer alan indirimler ve geçmiş yıl zararları toplamından önceki tutar esas alınacaktır.
b) Ücret geliri elde edenler için indirim konusu yapılacak bireysel emeklilik sigortası katkı payının ücretin safi tutarının hesaplanması sırasında indirim konusu yapılmamış olması gerekir.
c) Aynı yıl içinde bireysel emeklilik sigortası ve şahıs sigorta poliçeleri ödeyenler toplamı beyan edilen gelirin % 10’unu ve asgari ücretin yıllık brüt tutarını geçmemek üzere bireysel emeklilik sigortada %10’u ve şahıs sigorta poliçelerinde % 5’i aşmayacaktır. ( Doğrusu- Beyan edilen gelirin %5 ve % 10’luk sınırlar ayrı ayrı dikkate alınacaktır. )
d) Adi komandit şirketlerin komandite ortakları, kolektif ve adi ortaklar Bağ-kur giriş keseneği ve primlerini beyan ettikleri gelirden indirmeleri mümkündür. ( Gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olmak şartıyla kanuni defter üzerinde gider yazılarak kazançtan indirilmesi yerine, ticari kazanç dolayısıyla verilecek beyannamede gösterilen gelirden)
e) Bağış ve yardımlar mükellefin bütün gelir unsurlarından indirilebilir. Geçici hesapta toplanan bağış ve yardımların müteşebbisin şahsi hesabına atılmak suretiyle kapatılması, diğer yandan bağış ve yardım indiriminin ise yıllık beyanname de yapılması gerekir. Zarar halinde bağış ve yardımlar zarar artırıcı bir unsur olamaz. Ancak, gelirden indirilebilir. Tüm bağışlar makbuz karşılığı olacak makbuzsuz bağış olmaz. Olsa da indirilmez.
Ayni bağışlar için mükellefler malın cinsini miktarını ve maliyet bedelini ( ATİK’ ler için net aktif değeri ) gösterir bir fatura ve buna ilişkin sevk irsaliyesi düzenlemek zorundadırlar.
Gıda bankacılarına bağışlanan ( Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar dahilinde ) gıda maddelerinin maliyet bedelinin tamamı yıllık gelir vergisi ile bildirilen gelirden indirilecektir.

122- Hangisi yanlıştır?
a) Sakatlık indirimi dar mükellefler ( Doğrusu- Dar mükelleflere uygulanmaz.) dahil tüm mükellefler hakkında uygulanır.
b) Serbest meslek faaliyetinde bulunan veya basit usulde vergilendirilen özürlülerin beyan edilen gelirlere sakatlık indirimi ( GVK 31) esaslarına göre hesaplanan yıllık indirim gelir vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirden indirilebilir.
c) Bakmakla yükümlü özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı ve ücret geliri elde edenler için de sakatlık indirimi yapılır. Sakatlık indirimi hizmet erbabının tevkifat matrahına uygulanır.
d) Sakatlık indiriminden yararlanan birden fazla kişinin bulunması halinde hesaplanan her bir kişi için ayrı ayrı yapılır ve indirim uygulamasında toplu olarak dikkate alınır.
e) Muhtelif yerlerden ücret alanlarda sakatlık indirimi bunlardan yalnız en yüksek olan ücretin vergisine uygulanır.

123- Hangisinde özürlülere yönelik avantajlara yer verilmemiştir?
a) MTVK’ da sakatlık dereceleri % 90’ dan az olan malül ve özürlüler adına kayıt ve tescil edilen taşıtlarda MTV istisnadır. ( 4/C),
b) MTVK’ da sakatlık dereceleri % 90 ‘dan fazla olan malül ve özürlüler adına kayıt ve tescil edilen taşıtlarda MTV istisnası söz konusu değildir. ( 4/C),
c) ÖTV’ de sakalık derecesi % 90 ve daha az özürlüler tarafından engeline uygun hareket ettirici özel tertibat bulunan bizzat özürlü tarafından kullanılmak üzere iktisap ettiği taşıtı tescil tarihinden itibaren 5 yıl süresince bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV’ den istisnadır.
d) ÖTV istisnasından yararlananlar 5 yıl süre ile bu istisnadan tekrar yararlanamaz. Bu şekilde istisnadan yararlanılarak iktisap edilen araçların istisnadan yararlananlar dışındakilere satışında vergilendirme yapılacaktır.
e) Özürlülerin eğitimleri meslekleri günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç gereç ve özel bilgisayar programlarının satın alınması KDV’den istisna olup, istisna münhasıran özürlülerin kullanımı için imal edilen nihai ürünlerin kapsadığından bu ürünlerin yapımında kullanılan hammadde yardımcı malzeme mamullerin ithali veya yurt içi teslimleri KDV’ ne tabidir.

124- Hangisi yanlıştır?
a) Ölen mükellefin yıllık gelir vergisi beyannamesi mirasçıları tarafından 4 ay içinde verilir.
b) Memleketi terk halinde yıllık gelir vergisi beyannamesi memleketi terke tekaddüm eden 15 gün içinde verilir.
c) Yıllara sair inşaat işinde, işin bittiği takip eden takvim yılının mart ayında beyan edilir.
d) Özel hesap dönemi tayin edilen mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini hesap döneminin kapandığı ayı izleyen 3. ayın 15. günü akşamına kadar verirler.
e) Gayrimenkul elde eden basit usule tabi mükellef yıllık gelir vergisi beyannamesini hesap döneminin kapandığı yılı takip eden Mart ayında verirler.
Yıllık gelir vergisi beyannamesi özel hesap döneminin sona erdiği takvim yılını takip eden Mart ayında verilir. ( GVK 92 ) Yıllık kurumlar vergisi beyannamesi hesap döneminin kapandığı ayı izleyen 4. ayın 1-25 günü akşamına kadar verilir.

125- Hangisi yanlıştır?
a) Kanuni süresi geçtikten sonra verilen beyannameler için ( 371 talebi yoksa ) VUK 344 madde uyarınca kesilecek vergi ziyaı cezası % 50 olarak uygulanır.
b) Mücbir sebep bulunması halinde beyanname verme süresi durur. Süre mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten başlayarak kaldığı yerden işlemeye devam eder. Sürenin zor durum ( mücbir sebep ) nedeniyle uzaması halinde ceza uygulanmaz.
c) Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilemez.
d) Münferit beyanname ile bildirilmesi gereken gelirlerin vergilendirilmesinde vergilendirme dönemi yerine gelirin iktisap tarihi esas tutulur. ( GVK 108 )
e) Adi komandit şirketlere yapılan ödemeler üzerinden kesilen (Tevkifat) vergiler hisseleri oranında ortaklar tarafından mahsup edilecektir.
Bu kolektif şirketler için geçerlidir.
Adi komanditte=> Mahsubun tamamı komandite ortak tarafından,
Eshamlı komanditte=> komanditenin payı komandite; komanditerin payı ise şirket tarafından mahsup edilecektir.

126- Hangisin verginin ödenme şekillerinden değildir?
a) Vergi dairesine ödeme,
b) Banka kanalıyla ödeme,
c) Çekle ödeme,
d) Postahaneler vasıtasıyla ödeme=> ( 393 Tahsilat Genel Tebliği ile 30.06.1996’da kaldırılmıştır. )
e) Mükellefin hesabından aynı bankadaki ilgili vergi dairesi veya Merkez Bankası hesabına aktarma,

127- Hangisi yanlıştır?
a) Vergi dairelerince tahsil edilen devlete ait vergi resim harç vergi cezası gecikme zammı, faiz gibi asli ve fer’i amme alacaklarının çek ile ödenmesi mümkündür.
b) Bankalar aracılığı ile çekle yapılacak ödemelerde “ hususi çizgili çek “ kullanılacaktır.
c) Çek vergi dairesi ile aynı şehir dahilinde bulunan bankalar üzerine keşide edilecektir.
d) çekle yapılan ödemelerde yükümlülerden aracılık ( tavassut ) ücreti alınmaz.
e) Çekin sol üst köşesine “ Ciro edilemez “ yazısı yazılacak imzalanıp kaşelenecektir. ( Doğrusu- Çekin sol üst köşesine “ İşbu çek emre muharrer değildir.” Yazısı yazılacak imzalanıp kaşelenecektir.

128- Hangisi yanlıştır?
a) Çekin tahsil dairesine verildiği tarihte ödeme yapılmış sayılır.
b) Çekler tahsil dairesine verildiği tarihte veya en çok bir gün önceki tarihle düzenlenmiş olmalıdır. Daha eski tarihli çekler kabul edilmez.
c) Çekle yapılan ödemelerde çekin postaya verildiği tarih ödeme tarihi olarak kabul edilmektedir.( Edilmemektedir. )
d) Çekle yapılan ödemelerde ödeme tarihi çekin tahsil dairesine yada bankaya verildiği çekin posta yoluyla gönderilmesi durumu ile münakale emri ile ödeme de tahsil dairesinin kayıtlarına intikal ettirildiği tarih olarak kabul edilmektedir.
e) Çekle yapılan ödemelerde çekin karşılıksız çıkması halinde; mükellefe alma haberli bir yazı gönderilerek çek tutarının % 10 çek tazminatının ve gecikme zammının 10gün ( işgünü ) içinde ödemesi bildirilir. Mükellef ödemeyi yapmazsa tahsilat grup müdürlüğü tarafından karşılıksız çek keşide etme suçundan dolayı Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

129- Hangisi yanlıştır?
a) Çekle yapılan ödemelerde çekin sol üst köşesine “İşbu çek emre muharrer değildir.” Yazısı yazılacak ve imza yerleri imzalanacak, varsa kaşelenecektir.
b) Çekle yapılan ödemelerde çekin postaya verildiği tarih ödeme tarihi kabul edilmez. Tahsil dairesinin kayıtlarına intikal ettirildiği tarih olarak kabul edilir. ( 380 Nolu Tahsilat Genel Tebliği )
c) Bankalarca tahsil edilen paraların Merkez Bankasına aktarılma süresi tahsil edildikleri tarihten itibaren azami 7 gündür. Tahsilatı yapan banka şube müdürleri tahsilatın belirlenen sürelerde Merkez Bankasına aktarılmasından sorumlu tutulmuşlardır. Bu görevi süresinde yerine getirmeyen sorumlulardan aktarılmayan amme alacağının % 10 nispetinde ayrıca ceza çeşitli gelir olarak tahsil edilir.
d) Merkez Bankasına aktarılma süresi tahsil edildikleri tarihten itibaren azami 7 kredi kartıyla yapılan ödemelerde işlem tarihini takip eden günden itibaren azami 20 gündür.
e) Kredi kartıyla yapılan ödemelerde yükümlülerden hiçbir surette komisyon aracılık vb. ücret talep edilmez. Maliye Bakanlığı bu ödemeyi 20 gün önceye çekmeye komisyonlu, komisyonsuz veya hem komisyonlu hem komisyonsuz yaptırmaya yetkilidir.

130- Hangisi yanlıştır?
a) Adi komandit şirketlerde, komanditer ortak gelirinin MSİ sayılması nedeniyle şirkete ödenen paralar üzerinden kesilen vergiyi mahsup edemeyecektir. Adi komandit şirketlere yapılan ödemelerden kesilen vergilerin tamamı komandite ortak tarafından mahsup edilecektir.
b) Eshamlı komandit şirketlerde kesilen verginin komandite ortağa isabet eden kısmı komandite ortak tarafından gelir vergisi beyannamesinde kalan vergi şirket tarafından kurumlar vergisi beyannamesinde mahsup edilir.
c) Adi ve paylı komandit şirketlerde KDV ve muhtasar mükellefiyeti ( Doğrusu- Şirket adına ) komandite ortak adına tesis edilir.
d) Eshamlı komandit şirketler kurumlar vergisi mükellefi olup, kurumlar vergisi komanditer ortakların kar payları üzerinden alınır.
e) Adi komandit şirketin komanditer ortağının kar payı vergisi tevkif yoluyla alınmamış MSİ’ dır. Eshamlı komandit şirketin komanditer ortağının kar payı A.Ş. ortağının kar payı gibi vergilenir.

131- GVK 94. madde ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
a) Yıllara sari inşaat işlerinde bu işleri yapanlara ödenen hak ediş ( istihkak) bedellerinden % 5 oranında kesinti yoluyla alınan vergilerin toplamı, işin bitim yılı ile ilgili olarak verilecek beyannamede mahsup edilecektir.
b) Dar mükellefiyete tabi olanların telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden % 25 oranında vergi tevkif edilir. Dar mükelleflerin bu kazançları için yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeleri ihtiyaridir.
c) Noterlere serbest meslek faaliyetinden dolayı yapılan ödemeler hariç serbest meslek kazancı istisnasına girmeyen serbest meslek ödemelerinden % 22 GVK 18. madde kapsamındaki serbest meslek kazancı istisnasına girenlerde % 17 tevkifat yapılır.
d) Gayrimenkul kiralamalarından % 22 tevkifat yapılır.
e) ( 94/1-10/b ) 4077 Tüketicinin korunması kanunu kapsamında pazarlamacılara bu faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan komisyon prim vb ödemelerden GVK 103 madde oranlarda( Doğrusu- ödemelerden %20 oranında- ücrete tabi ise GVK 103. madde oranlarda tevkifat yapılır. ) tevkifat yapılır.

132- Hangisi yanlıştır?
a) Tahakkuk ettirilmiş ancak tahsil edilmemesi dolayısı ile yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup imkanı bulunmayan geçici vergi tutarları TERKİN edilecektir. Terkin edilen geçici vergi tutarına, vade tarihinden terkin edilmesi gereken tarihe kadar gecikme zammı uygulanacaktır.(217 GVK. G.T.)
b) Ticari yada mesleki kazanç elde eden ve bu kazançlarını da YGVB ile bayan etme yükümlülüğü bulunan dar mükellef gerçek kişilerin geçici vergi ödeme yükümlülüğü yoktur. (Doğrusu- ödemeleri gerekmektedir.)
c) BUTİK ‘te vergilendirilen ticari kazanç sahipleri, zirai kazanç sahipleri, ücret geliri elde edenler, MSİ ve GMSİ sahipleri Diğer kazanç ve İrat elde edenler ile münhasıran GVK. 18 md. Kapsamındaki SMK istisnasından yararlananlar geçici vergi ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
d) Yıllara sair inşaat ve onarma işi yapanlar ile Noter bulunmayan yerlerde Adalet Bakanlığına geçici yetkili Noter yardım-cısı olarak görevlendirilenlerin bu işleri dışındaki gerçek usulde vergilendiren ticari ve meslek kazançları için geçici vergi ödemeleri gerekmektedir.
e) Yıllara sari inşaat işi ile uğraşan mükellef işletmeye dahil ATIK satması durumunda, yıllara sari inşaat işi nedeniyle geçici vergi ödemeyecek ancak, ATIK satışından elde ettiği kazanç için vergi ödeyecektir.( zararda olsa beyan edecek)

133- Hangisi yanlıştır?
a) (GVK 18 md. Göre) Münhasıran S,M Faaliyetinde bulunan mükellef GVK. 18. md.( SMK. İstisnası) kapsamındaki yurt dışı zararını Türkiye’de beyana tabi kazancı olması durumunda bu kazancından mahsup edemeyecektir. ( istisna kazançlara ilişkin zararı mahsup edemez.)
b)GV. nin yabancı ülkelerde elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden kısmı, bu kazanç ve iratlar tutanının genel gelire olan nispetine göre hesaplanır. Yabancı ülkelerde ödemiş vergilerin indirilecek miktarı GV’ nin yabancı ülkelerde elde edilen kazanca isabet eden kısmından fazla ise aradaki fark dikkate alınmaz,(123)
c) Yabanca ülkelerde ödenen vergilerin ilgili bulundukları kazanç ve iratlar, mükellef tarafından hangi yılın gelirine ithal edilmiş ise bu vergilerde o gelire ait vergiden indirilir.
d) Mükellefin Türkiye‘ de elde ettiği kazancın yurt dışında ödenen vergileri karşılamaması durumunda mahsup edilemeyen tutar mükellefe red ve iade olunur. ( Doğrusu- dikkate alınmaz. - Doğrusu B şıkkı gibidir.)
e) Mükellefin yurt dışında ödediği vergiyi Türkiye ‘de ödeyeceği vergiden mahsup edilebilmesi için yurt dışında ödenen vergi gelir üzerinden alınan şahsı bir vergi olmalıdır.

134- Mükellef(A) ‘nın 2005 zirai faaliyeti 8,000.-YTL kar ve bu kazanç üzerinden 200.-YTL tevkifat; Sahibi olduğu zirai işletmeye dahil olmayan işyerini Dr. A ‘ya kiraya vermesinden 12,000.-YTL. Kira geliri ve bu gelir üzerinden 2,500.-YTL Tevkifat yapılmıştır. Mükellef GMSİ için gerçek usulü seçmiş ve bu gayri menkul için 2005 yılında 13,000.-YTL gerçek gider yapmıştır. Buna göre hangisi yanlıştır?
a) Mükellefin beyan edeceği gelir unsurları zirai ve GMSİ’ dır.
b) Dr. A’ ya kiraya verilen işyeri beyan sınırını (2005 için 15.000.-YTL) aşmadığından beyan edilmeyecektir.
c) Mükellefin zirai ve GMSİ toplamı 8.000 + 12.000 = 20.000.-YTL beyan sınırını aştığından GMSİ beyannameye dahil edilecektir.
d) GMSİ de hasıl olan zarar gider fazlalığından kaynaklandığından 88/1 uyarınca diğer gelir unsurlarından indirilebilecektir.
e) Mükellef (A) nın 2005 yılı vergiye tabi geliri ( matrahı) 7.000.-YTL olacak, tevkifat sureti ile ödenen 2.700.-YTL mahsup edecek, mahsup edilmeyen tutarı ise iade alabilecektir.

135- Mükellef C’ nin ticari bilanço karı 5.000.-YTL olup, işletmenin 6.000.-YTL mevduat 4.000.-YTL repo kazancı vardır. (Tevkifat sırası ile 840 ve 800 ) Mükellef C 2005 yılında işletmeye koyduğu sermaye için 4.000.-YTL faiz işletmiş ve bu faizi gider olarak dikkate almıştır. Mükellef C işletmeye dahil olmayan 7.000.-YTL alacak faizi elde etmiştir. Y. A.Ş’ den net 8.900.-YTL. Kar payı almıştır. Eşine ve iki çocuğuna işçilik gideri olarak 16.000.-YTL ödeme yapmıştır. Mükellef C’ nin vergiye tabi geliri ne kadardır? (2005 YDO % 53.7 alınacaktır. )

Ticari bilanço karı = 5.000 Ticari kazanç = 25.000.-
Ticari kara ilaveler =20.000 MSİ = 8.241.-
Eş ve çocuk ücreti = 16.000 Al. Faizi = 3.241,-
Sermaye faiz = 4.000 Kar payı = 5.000,-
+---------- +---------
Mali kar =25.000.- YTL Vergiye tabi matrah= 33.241.-YTL


136- Mükellefin kazançları ( 2005 yılı ),
Devlet Tahvili alım-satım kazancı = 20.500.-YTL (Endekslenmiş) ( 26.07.2001 sonrası iktisaplı)
Alacak Faizi = 8.500.-YTL ( İndirimden sonraki )
GMSİ işyeri = 6.000.-YTL ( % 25 götürü giderden sonra) ( 1.600.-YTL tevkifat)
Bu mükellefin vergiye tabi geliri ne kadardır?
Alacak Faizi MSİ = 8.500.-YTL => Her halükarda beyan 800.-YTL ‘ yi geçmiş,
GMSİ- İşyeri = 6.000.-YTL => Diğer gelirlerle birlikte beyan sınırını aşarsa beyan,
+--------
14.500.-< 15.000.-YTL 2005 yılı beyan sınırı,
Bu mükellef 8.500.-YTL’ lik indirim sonrası alacak faizini beyan edecektir.

137- 2. sınıf tüccar A’nın 2005 ticari faaliyeti 7.000.-YTL kardır. Ayrıca, eşiyle ortak olduğu konuttan 4.000.-YTL /2= 2.000.-YTL GMSİ elde etmiştir. A eşini 2.000.-YTL’ye ameliyat ettirmiştir. A’ nın 2005 yılı vergiye tabi geliri ne kadardır?
Ticari Kazanç = 7.000.-YTL
GMSİ = 2.000.-YTL=> İstisnadan yararlanmaz.
GMSİ Götürü Gider (-) 500.-YTL
+------
Beyannameye Dahil Kazanç 8.500.-YTL,
Sağlık Harcaması % 10 850.-YTL ( GVK 89/2)
- ---------
7.650.-YTL
EŞİNİN BEYANI :
GMSİ = 2.000.-YTL( 2005 için istisnadır.)
G.Gider = 500.-YTL
- -------------
Beyana Dahil Kazanç 1.500.-YTL,
Sağlık Harcaması = 150.-YTL,
- --------
1.350.-YTL,

138- SMK 25.000.-YTL işyeri kira geliri tevkifatsız 600.-YTL ve işyeri kira geliri tevkifatlı 6.000.-YTL, Bireysel emeklilik Sigortası 5.000.-YTL katılım primi ödenmiştir. Endekslenmiş değer artış kazancı 15.000.-YTL hisse senedi satışından da 2.000.-YTL zarar beyanı vardır.
SMK = 25.000.-YTL,Tevkifatlı,
GMSİ (6.600-1500) = 5.100.-YTL => (25.000.-+5.100.-= 30.100.->15.000.-,
DAK ( 15.000- 13.000) = 2.000.-YTL,
+-------
Beyannameye dahil edilecek Kazanç = 32.100.-YTL,
BES ‘ne ödenen K.Primi( % 10 ) = 3.210.-YTL,
- -------
Matrah = 28,890.-YTL,


139- 2005 ticari kazanç 10.000.-YTL kar, işyeri GMSİ 4.000.- ve MSİ alacak faizi 7.000.-YTL’ dir. GMSİ için götürü gideri seçmiştir.
Alacak Faizi = ( 7.000- 7.000x% 53,7)= 3.241.- indirim sonrası, 2004 zararı 2.000.-YTL’dir.

Ticari Kazanç = 10.000.-YTL, (Ticari kazanç+Alacak Faizi+GMSİ=10.000+3.241+4.000 )
Alacak Faizi = 3.241.-YTL, = 17.241,-> 15.000.-
GMSİ( 4.000- (%25 Götürü Gider 1.000) = 3.000.-YTL, GMSİ beyan edilecektir.
+---------
16.241.-YTL,
Mahsup Geçmiş zararı 2.000.-YTL,
- ----------
Matrah = 14.241.-YTL,

140- Mükellefin yurt dışındaki bankadan faiz geliri 18.000.- ve ayrıca 2005’te Hazine Bonosu- Devlet Tahvili satışından endeksleme sonrası 11.000.-YTL Değer artış kazancı vardır. Beyanı ne kadardır?

DAK’ ın 2005 için 13.000.-YTL’si istisnadır.
86/1-d Yurtdışından elde edilenler 800.-YTL’ yi geçerse beyana tabidir.
Vergiye tabi geliri
MSİ = 18.000.-YTL’ dir.


141- A ve B ortak oldukları kooperatifin hissesini endeksleme sonucunda kalan 28.000.-YTL ye satmışlar. ( Paylar % 50) yine ortak oldukları konuttan 6.000.-YTL GMSİ elde etmişlerdir. A’ nın beyanı nasıl olacaktır?


DAK = 28.000/2 = 14.000.-YTL,
2005 DAK istisnası = 13.000.-YTL,
- ----------
1.000.-YTL,
GMSİ (ortaklık Kısmı ) 1/2 = 3.000.-YTL
GMSİ İstisnası = 2.000.-YTL,
- -------
1.000.-YTL,
Götürü Gider (% 25) 250.-YTL,
- ---------
750.-YTL,
MATRAH= DAK+ GMSİ
= 1.000+750= 1.750.-YTL,

142- Mükellefin 2005 gelirleri;
GMSİ İşyeri = 6.400.-YTL,
GMSİ Mesken = 5.000.-YTL,
Devlet Tahvili( 26.07.2001- İktisaplı indirim sonrası)= 17.000.-YTL,
Ödevlinin beyanı ne kadardır?
Mesken + İşyeri = 6.400+5000= 11.400.-YTL,
İstisna (Mesken İçin ) = 2.000.-YTL, (GMSİ mesken 5.000> 2.000 istisna olduğundan beyan edilecek)
- --------
9.600.-YTL,
2,250.-YTL,
- --------
GMSİ = 7.350.-YTL,

- ( GMSİ mesken 5.000> 2000 İstisnadan büyük olduğundan beyan edilecek.)
- ( GMSİ işyeri 3.000-%25 Götürü gider 750.-= 2.250.-YTL)
MSİ+GMSİ = 17.000+7.350= 24.350.-YTL,

143-Serbest meslek erbabının serbest meslek kazancı 20.000.-YTL, istisna kaynaklı 9.000.-YTL kar payı,, Ödevlinin 1.’si 3 derece, diğeri 2. derece özürlü iki çocuğu var. Vergisi ne kadardır?

Kar payı 86/1-Ç ( 20.000+9.000)= 29.000> 15.000 Beyana tabidir.
SMK = 20.000.- 3.Derece- 120x12 = 1.440.-
MSİ (9+1) = 10.000.- 2.Derece- 240x12 = 2.880.-
İstisna( 5 ) = 5.000.- +---------
- --------- Sakatlık İndirimi = 4.320.-

Beyannameye Dahil Edilecek Kazanç = 25.000.-
Sakatlık İndirimi 4.320.-
- ----------
Vergiye tabi gelirin matrahı = 20.680.-YTL

NOT: Hesaplanan gelir vergisinden 5.000x1/5 = 1.000._YTL kar payı tevkifatı mahsubu yapılacaktır.

1 yorum:

Adsız dedi ki...

One of the quickest ways to make money online is by using ebay. As you know, ebay is a huge auction site and gets millions of visitors per day. Selling on eBay can be a little confusing your first time out. The key to selling on eBay is to stay focused on what works. There are so many distractions to the first time seller but if you stay focused on the fundamentals you will do well. Learn more with List Easy