29 Kasım 2008 Cumartesi

1-46_2008

1 1-Aşağıdakilerin hangisinde Diplomat Muaflığı ile ilgili yapılan işlem doğrudur.?(İngiltere ile karşılıklı vergi anlaşması vardır.)

a) İngiltere’nin Ankara büyükelçisi ,(X) Bursa’daki evini 1 yıllığına kiralamış ve karşılığında 15 milyar tahsil etmiştir. Bu gelirinden dolayı diplomat muaflığından faydalandırılmamıştır.

b) İngiltere’nin Ankara büyükelçiliğinde çalışan İngiliz uyruklu (A)’nın İş Bankasındaki 100 Milyar TL. tutarındaki mevduatından dolayı 25 milyar faiz geliri elde etmiştir. Bu gelirden stopaj yapılmıştır.

c) İngiltere’nin Ankara büyükelçiliğinde çalışan Alman uyruklu memurunun yabancı dil kursunda verdiği ders karşılığında aldığı ücret ile ilgili olarak diplomat muaflığından faydalanmıştır.

d) İngiltere’nin İngiliz Uyruklu olan Antalya fahri konsolosu (D) Danışmanlık faaliyetinde bulunmuş ve 120 milyar Serbest Meslek Kazancı elde etmiştir. Bu gelir diplomat muaflığından faydalandırılmıştır.

e) İngiltere’nin Ankara büyükelçisi ,(Y) Bursa’daki evini 1 yıllığına kiralamış ve karşılığında 15 milyar tahsil etmiştir. Bu gelirinden dolayı esnaf muaflığından faydalandırılmıştır.

2 -Aşağıdakilerden hangisi yatırım indirimi ile ilgili olarak doğrudur.?

a) Zirai kazancını bilanço esasına göre tespit eden (AB) adi ortaklığı yatırım indiriminden faydalanamaz.

b) Petrol ve maden kanunlarına göre yürütülen arama ve sondaj faaliyetleri için yapılan ve aktifleştirilen giderler yatırım indiriminden faydalanır.

c) Yatırım indirimi istisnasına konu iktisadi kıymetleri aktife alındıkları tarihten itibaren iki yıl içinde elden çıkaran mükellefler, bu iktisadi kıymetlerle ilgili olarak yatırım indirimi istisnası uygulama haklarını kaybederler. Bu durumda daha önce faydalanılan istisna gecikme faizi ile birlikte geri alınır.

d) Yurt içinde veya dışında daha önce kullanılmış olan iktisadi kıymetler (yüzer havuzlar ile on yaşından küçük gemiler hariç) Yatırım indiriminden faydalanabilir.

e) Hiçbiri.

3 –I-4.000 nüfuslu cerrah belediyesinde el ile halı dokumacılık faaliyetinde bulunan işletmede çalışan bekçinin aldığı ücret.

II-İşçilere işyerinin müştemilatında verilen 9 milyon yemek bedeli.

III-Dadı ve mürebbiyelere ödenen ücretler.

IV-Yol inşasında çalışan işçilerin tünel yapımı için yeraltında çalıştıkları sürelere ait ücretler.

Yukarıda ki ücretler ile ilgili olarak aşağıdaki şıkların hangisinde sayılanların tamamı ücret istisnası kapsamına girer.?

a) I-II-IV b) I-II-III c )Yalnız I d) Yalnız II e) II-III

4 – Aşağıda belirtilen yardım ve tazminat istisnalarından hangisi doğru olarak verilmiştir.?

a) Evlenme ve doğum münasebetiyle verilen yardımların 16 yaşından büyüklere ödenen asgari ücretin 2 aylık tutarını aşmayan kısmı.

b) Sosyal sigortalar tarafından sigortalılara yapılan ödemelerin hizmet erbabının 24 aylık brüt ücretini aşmayan tutarı.

c) 5953 (basın çalışanları ile ilgili) sayılı kanuna göre ödenen kıdem tazminatlarının tamamı.

d) Yardım sandıkları tarafından statüleri gereğimce kendi üyelerine ölüm, sakatlık, doğum, evlenme gibi sebeplerle yapılan yardımlar .

e) Genel olarak nafakalar. (verenler için)

5 –Aşağıdakilerden hangisinde ücret istisnası doğru olarak verilmiştir.?

a) Fabrika bekçisine fabrika bahçesinde bulunan 120 m2 lik lojmanın mesken olarak tahsisi.

b) 200 işçi çalışan fabrikanın milli müsabakalara katılan 2 amatör sporcuya asgari ücretin 4 katını aşmayan ücretler.

c) 310 işçi çalışan fabrikanın milli müsabakalara katılan 3 amatör sporcuya asgari ücretin 2 katını aşmayan ücretler.

d) Şirket müdürünün işe gidip gelmesi için tahsis edilen aracın giderleri.

e) 110 işçi çalışan fabrikanın milli müsabakalara katılan 2 amatör sporcuya asgari ücretin 3 katını aşmayan ücretler

6 –İşletme hesabına göre defter tutan mükellefler hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur.?

a) Sadece normal amortisman yöntemiyle amortisman ayırabilirler.

b) Şüpheli alacak karşılığı ayıramazlar

c) Yatırım indirimi istisnasından faydalanamazlar.

d) Şüpheli alacaklar ancak mahkeme kararı ile kesinleştiğinde gider olarak yazabilirler.

e) Hepsi

7- Aşağıdakilerden hangisi 2003 yılı ticari kazancından gider olarak indirilemez.?

a) Fabrika binasının 2003 yılına ait tahakkuk etmiş ancak henüz ödenmemiş olan Bina Vergisi.

b) İşyeri müştemilatındaki ilaç giderleri.

c) Aralık/2003 dönemine ait ödenmemiş SSK primleri.

d) Ücretliler adına tahakkuk etmiş ve ödenmiş olan Sendika aidatları.

e) Fabrika üretim müdürünün işe gelip gitmekte kullandığı otomobile ait ödenmiş olan MTV.

8 – Aşağıda sayılan götürü giderlerden hangisi G.V.K.40/1.maddesinin kapsamına girmez.?

a) Dar mükellef (X) Company’nin yapmış olduğu ihracat karşılığında elde ettikleri 10.000.$’ın %005’i.

b) Tam mükellef (Y) Ltd. Şti.’nin yurt dışında yapmış olduğu inşaat faaliyeti sonucunda tahsil ettiği 100 Milyar TL.’nin binde beşi .

c) Dar Mükellef (H)’nin Antalya ve Bonn arasında yapmış olduğu taşımacılık faaliyeti sonucunda elde elmiş olduğu 20.000.Euro’nun binde beşi .

d) Tam mükellef (B)’nin yurt dışında yapmış olduğu onarma karşılığında elde ettiği 100.000 $’ın yüzde 0,5’i.

9 – İnşaat ve onarma işlerinde işin bitim tarihi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur.?

a) Geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici veya kesin kabul tutanağının idarece onaylandığı tarihtir.

b) Geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde kesin kabul tutanağının idarece onaylandığı tarihtir.

c) Geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabul tutanağının idarece onaylandığı tarihtir.

d) Geçici ve kesin kabul usulüne tabi olmayan işin bırakıldığının idareye bildirildiği tarihtir.

e) Hepsi doğrudur.

10- Ticari kazançları basit usulde tespit edilenler ile ilgili olarak aşağıda sayılanlardan hangisi doğrudur.?

a) Kazancın tespiti 2.sınıf tüccarlar hakkındaki hükümlere tabidir.

b) V.U.K.’nun defter tutma hükümleri 2.sınıf tüccarlar hakkındaki hükümlere tabidir.

c) Bildirim ile ilgili yükümlülükleri 2.sınıf tüccarlar hakkındaki hükümlere tabidir.

d) Faaliyetleri ile ilgili mal alış ve giderleri ile hasılatlarını gösteren belgeleri aynı dosyalarda saklamak zorundadırlar.

e) Sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlediği veya kullandığı tespit edilenler, bu hususun kendilerine tebliğ edildiği tarihi takip eden yılbaşından itibaren 2.sınıf tüccarlar hakkındaki hükümlere tabidir.

11- Ticari kazançları basit usulde tespit edilenler ile ilgili olarak aşağıda sayılanlardan hangisi doğrudur.?

a) Yıllık kira bedelinin alt sınırı 2004 yılı için Büyük şehirler için 2,9 milyar diğer yerlerde 2,1 milyar liradır.

b) 2000 nüfuslu bir belediye hudutları içinde kiremit harmanı işleten bay (a)’nın basit usulden faydalanabilmesi Maliye Bakanlığının iznine bağlıdır.

c) Yapısı itibarıyla sürücüsü ile birlikte 15 ve daha aşağı oturma yeri olan ve insan taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları ile yolcu taşıyanlar basit usulden faydalanabilir.

d) Sakarya Büyük şehir belediye sınırları içerisinde patates alarak cips üreticisi (A) firmasına satan (B) şahsı basit usulden faydalanabilir.

e) Hepsi yanlıştır.

Büyük şehir Belediye Hudutları içinde(Erzurum,Adapazarı ve Diyarbakır) 1 Mayıs 1995 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilirler.

a) Her türlü emtia imalatı ile uğraşanlar, d) Motorlu taşıtların her türlü bakım ve onarma işleriyle uğraşanlar

b) Her türlü emtia alım-satımı ile uğraşanlar, e) Lokanta ve benzeri hizmet işletmelerini işletenler,

c) İnşaat ile ilgili her türlü işlerle uğraşanlar, f) Eğlence ve istirahat yerlerini işletenler" denilmiştir.

[(8/5521 sayılı BKK ile Zirai mahsul satın alarak bu mahsullerini kısmen veya tamamen tüketici dışında kalanlara satan ticaret erbabının gerçek usulde vergilendirilmeleri kararlaştırılmıştır.)
(92/2683 sayılı BKK ile) Her türlü televizyon, video, radyo, teyp, müzik seti, disk-çalar, kamera, bilgisayar, soğutucu, çamaşır ve bulaşık makinası, elektrikli süpürge, elektronik müzik aletleri, elektrikli dikiş makinası ile elektrikle çalışan benzeri eşyaların alım-satımı ve üretimi ile uğraşan mükelleflerin gerçek usulde vergilendirilmesi kararlaştırılmıştır.)]

12 –Aşağıdakilerden hangisi doğrudur.?

a) Adi şirketlerle adi ve eshamlı komantid şirketler zirai faaliyetle iştigal etseler dahi çiftçi sayılmaz.

b) Zirai işletmenin cüzündeki entegre tesiste, aynı işletmede üretilen zirai mahsullerin işlenmesi zirai bir faaliyettir.

c) Bir biçerdövere ve on yaşına kadar iki veya daha fazla traktöre sahip olan çiftçilerin kazancı gerçek usulde vergilendirilir.

d) Kollektif şirketlerle adi ve eshamlı komantid şirketler zirai faaliyetle iştigal ederseler çiftçi sayılırlar.

e) Çiftçiler çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarınca verilecek kredilerden faydalanabilmek için mutlaka ziraat odalarından çiftçilik belgesi almak zorundadırlar.

13-GVK 54/(A)’ya göre Meyveli ve meyvesiz ağaçlarda meyve ve ürün verebilecek hale gelme durumu başlangıcı ile (B) bendinde işletme büyüklüğü gösterilmeyen zirai faaliyetlerde işletme büyüklüğü ölçüsü aşağıdaki şıkların hangisi tarafından tespit olunur.?

a) Bakanlar Kurulu b) Maliye Bakanlığı-Tarım Bakanlığı c) Tarım-Orman-Maliye Bakanlığı d) Tarım Bakanlığı

e) Tarım Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca

14 – Ücretin gerçek safi değerinin bulunması için işveren tarafından sağlanan para ve ayınlar ile menfaatlerden aşağıdakilerden hangisi indirilemez.?

a) Oyak için yapılan bütün kesintiler.

b) SSK geçici 20.maddesinde belirtilenler dışındaki sandıklara ödenen aidat ve pirimler.

c) Eşine ve çocuklarına ait hayat ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı için ödenen primler.

d) Sendikalar kanunu hükümlerine göre ödenecek aidatlar.

e) Hepsi

Hizmet erbabına verilen ayınlar, verildiği gün ve yerdeki ortalama perakende fiyatlarına göre; konut tedariki ve sair suretle sağlanan menfaatler, konutun emsal kirasına veya menfaatin emsal bedeline göre değerlenir

15- Serbest meslek kazancı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.?

a) Tahkim işleri dolayısı ile hakemlerin aldığı ücretler serbest meslek kazancıdır.

b) Müşterilerden gider karşılığı olarak alınan para ve ayınlar kazanca ilave edilir.

c) İkametgahı kendi mülkü olup yarısını işyeri olarak kullananlar amortisman ve genel giderlerin yarısını gider yazabilirler.

d) Serbest meslek kazancı olarak doğan alacağın başka bir şahsa temliki, temlikin ivazlı olup olmadığına bakılmaksızın tahsil hükmündedir.

e) Eshamlı komantid şirketlerin bilanço usulüne göre tuttukları defterler serbest meslek kazancı defteri hükmündedir.

16- Gayrimenkul sermaye iradı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi Yanlıştır.?

a) Telif haklarının müelliflerin kanuni mirasçıları tarafından kiraya verilmesi GMSİ kazancıdır.

b) Ticaret unvanının sahibi tarafından 25 milyar TL. ye kiraya verilmesi GMSİ kazancıdır.

c) Sinema filminin Kanuni mirasçı tarafından 55 milyar TL. ye kiraya verilmesi GMSİ kazancıdır.

d) Tüccarlara ait olsa dahi, işletmeye dahil olmayan gayri menkuller ile haklar hakkında GMSİ hükümleri uygulanır.

e) İhtira beratlarının mucitleri tarafından 14 milyar TL. ye kiraya verilmesi GMSİ kazancı sayılmaz.

f) Vakfın gelirinden hizmet karşılığı olmayarak alınan hisseler GMSİ addolunur.

1999/2 GVK iç genelesi idarece herhangi bir tespit yapılmadan önce, süresinde beyan etmedikleri veya süresinde verdikleri beyannamede yer almayan mesken kirası gelirlerini, kendiliklerinden, süresinden sonra verecekleri beyanname ile beyan edenler de söz konusu(GVK 21) istisnadan yararlanabileceklerdir.

Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar (Amortismana tabi değer, malum ise maliyet bedeli, malum değilse, bina ve arazi için vergi değeri, diğer mallar için Vergi Usul Kanununun 267'nci maddesinin 3'üncü sırasına( (Takdir esası) ortalama fiyat esası ve maliyet bedeli esasına göre belli edilemeyen emsal bedelleri ilgililerin müracaatı üzerine takdir komisyonunca takdir yolu ile belli edilir. Takdirler, maliyet bedeli ve piyasa kıymetleri araştırılmak ve kullanılmış eşya için ayrıca yıpranma dereceleri nazara alınmak suretiyle yapılır.) göre tespit edilen emsal değeridir);

17- Emsal kira bedeli ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur.?

a) Sadece araziler için yetkili özel merciler veya mahkemelerce tespit veya takdir edilmiş kirası emsal kira bedeli kabul edilir.

b) Bina ve araziler dışındaki mal ve haklar için emsal kira bedeli, biliniyorsa bunların maliyet bedelinin % 5’idir.

c) Bina ve araziler dışındaki mal ve haklar için emsal kira bedeli, bunların maliyet bedeli bilinmiyorsa V.U.K.’nun servetlerin değerlendirilmesi hakkındaki hükümlerine göre tespit edilen değerlerinin % 10’udur.

d) Evli bir çifte, eşlerin ikisine de kardeşleri tarafından birer konut tahsis edilirse tahsis edenler ayrı kişiler olması nedeniyle her iki konut içinde emsal kira bedeli hesaplanmaz.

e) Genel bütçeye dahil kurumlar ile İl Özel İdareleri ve belediyeler dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralamalarda emsal kira bedeli uygulanır.

18- GMSİ’ DE safi iradın bulunması için indirilen giderler ile ilgili olarak yanlış olan hangisidir.?

a) Kiracı tarafından ödenen aydınlatma, su, ısıtma ve asansör giderleri

b) Kiraya verilen emlakin değerini arttıracak surette yapılan tadilat giderleri.

c) Mal ve Haklarını kiraya verenler diledikleri takdirde GVK 74.maddede belirtilen giderlere karşılık olmak üzere hasılatlarının %25’ini götürü gider olarak indirebilirler. Götürü gider usulünü kabul edenler 2 yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler.

d) GMSİ gelirlerinden, para ve vergi cezalarından sadece vergi cezaları gider olarak indirilebilir.

e) Hepsi yanlıştır.

19- Aşağıdakilerden hangisi (01.01.1999-31.12.2004 yılları arasında elde edilen gelirler) tevkifata tabi tutulduğunda miktarına bakılmaksızın beyan dışı kalacaktır.?

a) Mevduat Faizleri b) özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığı ödenen kar payları c) Repo kazançları

d) Menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma belgelerine ödenen kar payları.

e) Şahıs sigorta poliçeleri dolayısıyla elde edilen iratlar

20) Aşağıdakilerden 2004 yılı için 750 milyon liralık tutarı aşması halinde beyan edilecek gelirlerden değildir.?

a) Senet ıskonto bedelleri

b) Off shore (kıyı bankacılığından) hesaplarından (TL. cinsinden) elde edilen faiz gelirleri ve her nevi alacak faizleri.

c) Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilenler.

d) İştirak hisselerinin sahibi adına tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temlikinden sağlanan gelirler.

e) Yurt dışı mevduatlarından (döviz olarak açılmış) elde edilen faiz gelirleri.

21) Aşağıdaki MSİ’lerden hangisinde tamamı için indirim oranı uygulanmaz.?

a) 26/07/2001 tarihinden önce Türk Lirası cinsinden ihraç edilen devlet faizi ve hazine bonosu faizleri ile dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden devlet tahvili ve hazine bonosu faizleri ile eurobond faizleri.

b) 26/07/2001 tarihinden sonra ihraç edilen Dövize, altına veya başka bir değere endeksli(döviz cinsinden ihraç edilenler dahil) menkul kıymetler ile devlet tahvili ve hazine bonosu faizleri ile eurobond faizleri.

c) 26/07/2001 tarihinden itibaren Türk Lirası cinsinden ihraç edilen devlet tahvili ve hazine bonosu faizleri.

d) Menkul, gayrimenkul ve risk sermayesi yatırım fon ve ortaklıklarından elde edilen kar payları.

e) Off shore (kıyı bankacılığından) hesaplarından (TL. cinsinden) elde edilen faiz gelirleri ve her nevi alacak faizleri.

22- Aşağıdakilerden hangisinde değer artış kazançları yanlış verilmiştir.?

a) İvazsız olarak iktisap edilenler, Türkiye'de kurulu menkul kıymet borsalarında işlem gören ve üç aydan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri ile tam mükellef kurumlara ait olan ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri HARİÇ menkul kıymetlerin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar (Üç aylık süreyi bir yıla kadar çıkartmaya veya tekrar kanuni süreye kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.).

b) Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, alameti farika, marka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi hakların (Bu hakların kullanılması için gerekli malzeme ve teçhizat bedelleri de gayri menkul sermaye iradı sayılır.);elden çıkarılmasından doğan kazançlar.

c) Teklif haklarının ve ihtira beratlarının müellifleri, mucitleri ve bunların kanuni mirasçıları dışında kalan kimseler tarafından elden çıkarılmasından doğan kazançlar.

d) Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar ile faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından doğan kazançlar.

e) Arazi, bina (Döşeli olarak kiraya verilenlerde döşeme için alınan kira bedelleri dahildir,) maden suları, memba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı, Voli mahalleri ve dalyanlar, Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar ve Gemi ve gemi payları (Motorlu olup olmadıklarına veya tonilatolarına bakılmaz) ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları ( gerçek usulde vergiye tabi çiftçilerin zirai istihsalde kullandıkları dahil) iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar.

Mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarılan mal ve hakların, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen toptan eşya fiyat endeksindeki artış oranında artırılarak tespit edilir.

23- Arızi Kazançlar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.?

a) Arızi olarak ticari muamelelerin icrasından veya bu nitelikteki muamelelere tavassuttan,Ticari veya zirai bir işletmenin faaliyeti ile serbest meslek faaliyetinin durdurulması veya terk edilmesi, henüz başlamamış olan böyle bir faaliyete hiç girişilmemesi, ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen hasılat. ,

b) Gayri menkullerin tahliyesi veya kiracılık hakkının devri karşılığında alınan tazminatlar ile peştemallıklar (kiracıya ait tesisat ve malların tahliye ve devri sırasında kiralayan veya yeni kiracıya devrinde doğan kazançlar dahil).

c) Arızi olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla tahsil edilen hasılat ile gerçek usulde vergiye tabi mükelleflerin terk ettikleri işleri ile ilgili olarak sonradan elde ettikleri kazançlar (zarar yazılan değersiz alacaklarla, karşılık ayrılan şüpheli alacakların tahsili dahil).

d) Dar mükellefiyete tabi olanların Türkiye ile yabancı memleketler arasında yaptıkları ulaştırma işlerini arızi olarak yapmalarından elde ettikleri kazançlar.

e) Hiçbiri.

24- Aşağıdakilerin hangisinde 12 Milyar (2004 için) arızi kazanç istisnası uygulanmaz.?

25- Aşağıdakilerden hangisinde satış bedelinden maliyet bedeli ve satış dolayısıyla yapılan giderler indirilir.?

26- Aşağıdakilerden hangisinde tevsik kaydıyla yapılan giderler indirilmez.?

a) Arızi olarak ticari muamelelerin icrasından veya bu nitelikteki muamelelere tavassuttan elde edilen kazançlar.

b) Ticari veya zirai bir işletmenin faaliyeti ile serbest meslek faaliyetinin durdurulması veya terk edilmesi, (henüz başlamamış olan böyle bir faaliyete hiç girişilmemesi, ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi 24.soru için dikkate alınmayacak) karşılığında elde edilen hasılat.

c) Gayri menkullerin tahliyesi veya kiracılık hakkının devri karşılığında alınan tazminatlar ile peştemallıklar (kiracıya ait tesisat ve malların tahliye ve devri sırasında kiralayan veya yeni kiracıya devrinde doğan kazançlar dahil).

d) Arızi olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla tahsil edilen hasılat.

e) Gerçek usulde vergiye tabi mükelleflerin terk ettikleri işleri ile ilgili olarak sonradan elde ettikleri kazançlar (zarar yazılan değersiz alacaklarla, karşılık ayrılan şüpheli alacakların tahsili dahil).

27- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.?

a) Gelirin toplanmasında gelir kaynaklarının bir kısmından hasıl olan zararlar (80 inci maddede yazılı diğer kazanç ve iratlardan doğanlar hariç) diğer kaynakların kazanç ve iratlarına mahsup edilir.

b) Mahsup neticesinde kapatılmayan zarar kısmı, müteakip yılların gelirinden indirilir. Arka arkaya beş yıl içinde mahsup edilmeyen zarar bakiyesi müteakip yıllara naklolunamaz.

c) Menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında, gider fazlalığından doğanlar dahil, sermayede vukua gelen eksilmeler zarar addolunmaz.

d) Türkiye'de mahsup edilen yurt dışı zararın, ilgili ülkede de mahsup edilmesi halinde, Türkiye'deki beyannameye dahil edilecek yurtdışı kazanç, mahsuptan önceki tutar olacaktır.

e) Türkiye'de Gelir Vergisinden istisna edilen kazançlarla ilgili yurt dışı zararlar, yurt içindeki kazanç ve iratlardan mahsup edilmez.


28- Diğer İndirimlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.?

a) Beyan edilen gelirin % 10'unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta primleri için, beyan edilen gelirin % 5'ini) ve asgarî ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla, mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları (sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması, prim ve katkı tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması şartıyla, eşlerin veya çocukların ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim ve katkı payları kendi gelirlerinden indirilir).

b) Beyan edilen gelirin % 5'ini aşmaması, Türkiye'de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları (mükerrer 121 inci madde çerçevesinde eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ücretliler, aynı harcamalarını bu hükümden yararlanarak matrahlarından indiremezler).

c) Serbest meslek faaliyetinde bulunan veya basit usulde vergilendirilen özürlülerin beyan edilen gelirlerine, 31 inci maddede yer alan esaslara göre hesaplanan yıllık indirim (Bu indirimden bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı ile hizmet erbabı (tevkifat matrahı dahil) da yararlanır.).

d) Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5'ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10'unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar.

e) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı ile Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Bakanlar Kurulunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda maddelerinin maliyet bedelinin tamamı.

29- Vergi tevkifatında uyulacak esaslar ile ilgili olarak hangisi yanlıştır.?

a) Vergi tevkifatı, 94'üncü madde kapsamına giren nakden veya hesaben yapılan ödemelere uygulanır.

b) Vergi tevkifatı, ücretler dışında kalan ödemelerde safi tutarlar üzerinden yapılır.

c) Kesilmesi gereken verginin ödemeyi yapan tarafından üstlenilmesi halinde bu vergi, bilfiil ödenen miktar ile ödemeyi yapanın yüklendiği verginin toplamı üzerinden hesaplanır.

d) Hesaben ödeme deyimi, vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade eder.

30- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Basit usulde verilendirilen mükellefler sabit kıymetleri gider yazamaz ancak amortisman ayırabilir.

b) Basit usule tabi mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymetlere ait fatura ve benzeri belgelerde gösterilen KDV’yi indirebilir.

c) Basit usule tabi mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymetlere ait fatura ve benzeri belgelerde gösterilen KDV’yi indiremez ancak gider yazabilir.

d) Basit usulde verilendirilen mükellefler sabit kıymetleri gider yazamayacakları gibi amortismana da tabii tutamazlar.

e) Basit usule tabi mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymetlerin teslimi KDV’nin konusuna girer.

31- Serbest meslek kazancı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.?

a) Serbest meslek faaliyeti; şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye ve ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan kimselerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında, kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.

b) Tahkim işleri dolayısıyla hakemlerin aldıkları ücretler serbest meslek kazancı sayılır.

c) Kollektif, adi komandit ve adi şirketler tarafından yapılan serbest meslek faaliyeti neticesinde doğan kazançlar da serbest meslek kazancıdır.

d) Ittıla hasıl etmeleri kaydıyla, namlarına kamu müesseselerine, icra dairesine, bankaya, notere veya postaya para yatırılması; tahsil sayılır.

e) Yabancı parasıyla yapılan ödemeler ödeme gününün borsa rayici ile borsada, rayici yoksa Bakanlar kurulunca tespit edilecek kur farkı üzerinden Türk parasına çevrilir.

32- Zararların karlara takas ve mahsubu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangsi yanlıştır.?

a) Gelirin toplanmasında gelir kaynaklarının bir kısmından hasıl olan zararlar (Değer artış kazançları ve arızi kazançlar hariç) diğer kaynakların kazanç ve iratlarına mahsup edilir.

b) Mahsup neticesinde kapatılmayan zarar kısmı, müteakip yılların gelirinden indirilir. Arka arkaya beş yıl içinde mahsup edilmeyen zarar bakiyesi müteakip yıllara naklolunamaz.

c) Menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında, gider fazlalığından doğanlar dahil, sermayede vukua gelen eksilmeler zarar addolunmaz.

d) Türkiye'de mahsup edilen yurt dışı zararın, ilgili ülkede de mahsup edilmesi halinde, Türkiye'deki beyannameye dahil edilecek yurtdışı kazanç, mahsuptan önceki tutar olacaktır.

e) Türkiye'de Gelir Vergisinden istisna edilen kazançlarla ilgili yurt dışı zararlar, yurt içindeki kazanç ve iratlardan mahsup edilmez.

33- Tevkifata tabi olmayan ücretler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.?

a- Ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden doğrudan doğruya alan hizmet erbabının ücretleri tevkifata tutulmaz.

b- Gelir vergisi 16'ncı maddede yazılı istisnadan faydalanmıyan yabancı elçilik ve konsolosluk memur ve hizmetlilerinin ücretleri tevkifata tutulmaz.

c- Maliye Bakanlığınca yıllık beyanname ile bildirilmesinde zaruret görülen ödemeler tevkifata tutulmaz.

d- Bunlar gelirlerini, bu kısmın 2'nci bölümündeki hükümlere göre, yıllık beyanname ile bildirirler.

e- hiçbiri

34- Muhtasar beyannamenin verilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.?

a) Yıl sonlarında tahakkuk ettirilen mevduat faizlerinden kesilecek vergilerin bildirilmesi için bu süre bir ay uzatılır.

b) Farklı belediye hudutları içinde muhtelif yerlerde yapılan ödeme ve tahakkuklar ile bunlara ait vergilerin bir merkezden bildirilmesi caizdir.

c) Zirai ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç olmak üzere, çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10 ve daha az olanlar muhtasar beyannamelerini 3 aylık olarak verebilirler.

d) 94'üncü madde gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar, Gelir ve kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.

e) Muhtasar beyannamelerini 3 aylık olarak verenler Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının yirminci günü akşamına kadar verebilirler.

Aşağıdaki soruları doğru veya yanlış olarak cevaplayınız.?(35-36-37-38)

35- İşyeri ve ikametgahı ayrı vergi daireleri bölgesinde bulunan mükelleflerin vergileri, Maliye Bakanlığınca uygun görüldüğü takdirde ve mükellefe de evvelden bildirilmek kaydiyle ikametgahının bulunduğu; Yerin vergi dairesince tarh olunur.

36- Diğer ücretlerle, gezici olarak çalışanların ticaret ve serbest meslek kazançlarının vergileri, bu ücret ve kazanç sahiplerinin ikametgahlarının bulunduğu yerin vergi dairesince tarh edilmemişse, faaliyetlerini icra ettikleri; Yerin vergi dairesince tarh olunur.

37- Küçüklerle kısıtlılarda, bunların nam ve hesabına kanuni temsilcileri; Verginin tevkif suretiyle alınması halinde, mükellef hesabına tevkifat yapmaya mecbur olanlar; Dar mükellefiyette, mükellefin Türkiye'de daimi temsilcisi mevcutsa mükellef hesabına daimi temsilci (Türkiye'de birden fazla daimi temsilcinin mevcudiyeti halinde, mükellefin tayin edeceği, tarhiyat tarihine kadar böyle bir tayin yapılmamışsa temsilcilerden herhangi birisi), daimi temsilci mevcut değilse, kazanç ve iratları yabancı kişiye sağlıyanlar; Tarhiyata muhatap tutulurlar.

38- Münferit beyanname ile bildirilmesi gereken gelirlerin vergilendirilmesinde, vergilendirme dönemi esas tutulur.

39- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur.?

a) Basit usulde tespit edilen ücretlerde, hizmetin ifa olunduğu vergilendirme döneminin ikinci ayında, takvim yılı içinde işe başlanması halinde, işe başlama tarihinden itibaren bir ay içinde; Tarh edilir.

b) Takvim yılı içinde işe başlıyan Diğer ücret sahiplerinin vergi matrahı, yıllık diğer ücret matrahından işe başlama ayı dahil tutulmak suretiyle, o yılın sonuna kadar ki aylara isabet eden miktardır.

c) Takvim yılının birinci yarısı içinde işini bırakan Diğer ücret sahiplerinden, keyfiyeti takvim yılının ikinci yarısı girmeden haber verenlerin ikinci taksite isabet eden vergileri tahsil olunur.

d) Basit usulde tespit edilen ücretlerde, hizmetin ifa olunduğu takvim yılının ikinci ayında, takvim yılı içinde işe başlanması halinde, işe başlama tarihinden itibaren bir ay içinde; Tarh edilir.

40- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur.?

a) Maliye Bakanlığı, gelirlerinin büyük bir kısmı zirai kazançtan oluşan mükellefler hakkında gerekli görülen hallerde, iki taksitten az olmamak üzere, belli üretim bölgeleri ve ziraat ürünlerine göre, özel ödeme zamanları tayin edebilir.

b) Öteden beri işe devam edenlerde, yıllık verginin yarısı takvim yılının ikinci, diğer yarısı sekizinci ayında; Takvim yılının birinci yarısı içinde işe başlayanlarda, yıllık verginin yarısı verginin karneye yazıldığı 2.ayda; diğer yarısı takvim yılının sekizinci ayında; Takvim yılının ikinci yarısı içinde ise başlıyanlarda, verginin karneye yazıldığı ayda; Ödenir.

c) Ticari kazanç sahipleri (basit usulde vergilendirilenler hariç) ile serbest meslek erbabı cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere, bu Kanununun ticari veya mesleki kazancın tespitine ilişkin hükümlerine göre (indirim ve istisnalar ile Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri de dikkate alınarak) belirlenen ilgili hesap döneminin üçer aylık kazançları (42 nci madde kapsamına giren kazançlar noterler ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanların bu işlerden sağladıkları kazançlar hariç) üzerinden, 103 üncü maddede yer alan tarifenin ilk gelir dilimine uygulanan oranda geçici vergi öderler.

d) Yapılan incelemeler sonucunda, geçmiş dönemlere ait geçici verginin % 10'u aşan tutarda eksik beyan edildiğinin tespiti halinde, eksik beyan edilen bu kısım için re'sen veya idarece vergi tarh edilir. Mahsup süresi geçtikten sonra, kesinleşen geçici vergiler terkin edilir, ancak gecikme faizi ve ceza tahsil edilir.

e) Mahsuben iade işlemi, aranan tüm belgelerin tamamlanması koşuluyla, yıllık gelir vergisi beyannamesinin verildiği tarih itibarıyla yapılır. İkmalen veya resen yapılan tarhiyatlarda mahsup işlemi, mahsup talebine ilişkin dilekçe ve eklerinin eksiksiz olarak vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarih esas alınarak yapılır. Aranan belgelerin tamamlanması aşamasında yapılan tahsilatlar yönünden düzeltme yapılmaz.

41- Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar, ............... ...... .......... görüşü alınmak suretiyle ................ ................. belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde ........ vergilendirme dönemi gelir vergisinden müstesnadır. İstisna, okulların faaliyete geçtiği vergilendirme döneminden itibaren başlar.

a) Milli Eğitim Bakanlığının-Bakanlar Kururlunun-dört b) Milli Eğitim Bakanlığının-Maliye Bakanlığının-dört

c) İlgili Bakanlığın –Bakanlar Kurulunun-5 d) İlgili Bakanlığın-Maliye Bakanlığının-beş

42- Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen; harcamalardan hangisi diğer indirim olarak kabul edilmez.?

a) Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticari olmayan ulusal veya uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesine, Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarisi ve somut olmayan kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik kitap, katalog, broşür, film, kaset, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik ve bilişim teknolojisi yoluyla üretilenler de dahil olmak üzere görsel, işitsel veya basılı materyallerin hazırlanması, bunlarla ilgili derleme ve araştırmaların yayınlanması, yurt içinde ve yurt dışında dağıtımı ve tanıtımının sağlanmasına,

b) Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik ortama aktarılması ile bu eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılmasına, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri yapılması ve nakil işlerine,

c) Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve yüzey araştırmalarına, Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının yerinde korunması veya ülkemize ait kültür varlıklarının Türkiye'ye getirtilmesi çalışmalarına, Kültür envanterinin oluşturulması çalışmalarına,

d) 2863 sayılı Kanun kapsamındaki taşınır kültür varlıkları ile güzel sanatlar, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki ürün ve eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması ve güvenliklerinin sağlanmasına, Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, tiyatro, sinema, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki üretim ve etkinlikler ile bu alanlarda araştırma, eğitim veya uygulama merkezleri, atölye, stüdyo ve film platosu kurulması, bakım ve onarımı, her türlü araç ve teçhizatın tedariki ile film yapımına,

e) Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, bale ve konser gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerin sergilendiği tesislerin yapımı, onarımı veya modernizasyon çalışmalarına,

43- Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan giderlerden Ar-Ge indirimi hesaplanmaz. tamamen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmayan amortismana tabi iktisadi kıymetler için hesaplanan amortisman tutarlarından verilen paylar üzerinden Ar-Ge indirimi hesaplanır. Doğru/Yanlış

44- Bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu teşkil eden mal veya hakkın varsa ............................., yoksa Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ..................................tespit edilecek değeri esas alınır.

a) Emsal bedeli-Takdir komisyonunca b) rayiç bedeli-Emsal bedeline göre c) rayiç bedeli-takdir komisyonunca

d) kayıtlı değeri- emsal bedeline göre e) Mukayyet değeri-takdir komisyonunca

45- Gerçek usule geçen çiftçilerin önceki yıllardan devreden ürünleri ................göre değerlendirilerek gider yazılır.

a) rayiç bedeline b ) Emsal bedeline c) ortalama maliyet bedeli esasına d)taktir esasına

46- Yazı ile yapılacak talep, müteakip vergilendirme dönemi başından, yeni işe başlıyanlarda ise işe başlama tarihinden itibaren hüküm ifade eder. Bu suretle bilanço esasını kabul edenler ...... yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler.

a) 1 b )2 c)3 d)4

1 -B 2 -B 3 -D 4 -D 5 -A 6 -E 7 -E 8 -B 9 -C 10-C

11-C 12-A 13-C 14-E 15-E 16-A 17-C 18-E 19-E 20-B

21-D 22-E 23-E 24-C 25-A 26-A 27-C 28-E 29-C 30-D

31-E 32-C 33-E 34-D 35-Y 36-D 37-D 38-Y 39-D 40-E

41-D 42-D 43-Y 44-E 45-C 46-B

Hiç yorum yok: