29 Kasım 2008 Cumartesi

GVK -VUK SORU -CEVAPLI

1- Binaların mesken olarak kiraya verilmesinde aşağıdakilerden hangisi gayrimenkul sermaye iradı istisnasından yaralanır?

a- Ziraı kazançları tevkifat suretiyle vergilendirilenler
b- Ticari kazanç sahipleri
c- Eshamlı komandit şirketlerde komandite ortak
d- Avukatlık yapan bay (c)

2- GMSİ de gelir vergisi hasılat istisnasından hangi durumda faydalanır?

a- Binaların işyeri olarak kiraya verilmesinden
b- Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden
c- Binaların özel okul olarak kiraya verilmesinden
d- Arsa ve arazilerin kiraya verilmesinden

3- Aşağıdaki harcamalardan hangisi gelir vergisi matrahından ve gelir unsurlarından indirilir?

a- Gelir vergisi ve şahsi vergiler
b- Vergi cezaları ve para cezaları
c- Özel tüketim vergisi
d- Otomobillerde motorlu taşıt vergisi

4- Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı işaretleyiniz?

a- İşletme sahibinin eşinin ücreti kazanç tespitinde gider olarak indirilir
b- Ticari kazancın tespitinde işletme sahibinin seyahat giderleri indirilir.
c- İş ile ilgili zarar ve tazminatlar indirilir
d- Kiralanan binanın emlak vergisi ve amortismanı kazançtan indirilir

5- Aşağıda yazılı olanlardan hangisi basit usulden faydalanabilir?

a- İkrazat işiyle uğraşanlar
b- Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar
c- Tekele tabi maddelerle , akaryakıt satanlar
d- İlan ve reklam işiyle uğraşanlar

6- Aşağıdakilerden hangisi basit usulden yararlanamayacak mükelleflerden değildir?

a- İkrazat işiyle uğraşanlar
b- Tavassut işiyle uğraşanlar
c- Ödeme kaydedici cihaz kullananlar
d- Reklam işleriyle uğraşanlar

7- Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilemez?

a- Çalışan personele işyerinde yedirilen yemek bedelleri
b- Ticari kazanç nedeniyle ödenen gelir vergisi
c- İşyeri için ödenen çevre, temizlik vergisi
d- İşyeri ile ilgili olarak ödenen emlak vergisi

8- Aşağıdakilerden hangisi basit usulde vergilendirilen mükelleflerin ödev ve sorumluluklarından değildir?

a- Defter tutmak
b- Satış belgesi düzenlemek
c -Alış ve satış belgelerinin muhafaza ve ibrazı ile yükümlü olmak
d- Gelir vergisi beyannamesi vermek

9- Aşağıdakilerden hangisi GVK ya göre ücret değildir?

a- Sporculara ödenen transfer ücreti
b- Bilirkişilere ödenen ücretler
c- YMM Bay (a) ya ödenen tasdik ücreti
d- Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenen ücretler

10- Zirai faaliyetle iştigal eden Kolektif şirket ortaklarının , bu faaliyetten dolayı elde ettiği kazancın türü aşağıdakilerden hangisidir?

a- Zirai kazanç
b- MSİ
c- Ticari kazanç
d-Kurum kazancı


11- Aşağıdakilerden hangisinin çalışmalarından elde ettiği gelir ücret olarak vergilendirilemez?

a- İl Genel Meclis üyeleri
b- Noterler
c- Spor hakemleri
d- Belediye Meclis Üyeleri

12- Aşağıda sayılanlardan hangisinin kazancı SMK değildir?

a- SM faaliyetinde bulunan adi şirket ortaklarının
b- SM faaliyetinde bulunan adi komandit şirketlerde komanditerlerin
c- Bilumum posta ajan ve acentalarının
d- Noterlik görevini ifa ile mükellef olanların

13- Çiftçinin tarlasını kiralaması karşılığında elde ettiği gelirin türü nedir?

a- Zirai kazanç
b- Ücret
c- GMSİ
d- Diğer kazanç ve irat

14- GVK göre aşağıdakilerden hangisi SMK tespitinde hasılattan indirilemez?

a- Mesleki faaliyetle ilgili seyahat giderleri
b- Binek otomobili giderleri
c- Ödene vergi, resim ve harçlar
d- Ücretli adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları

15- Ortaklık haklarının veya paylarının elden çıkarılmasından doğan kazançlar aşağıdaki kazançlatdan hangisine girer?

a- Ticari kazanç
b- Ortaklık kazancı
c- Değer artış kazancı
d- Arızi kazanç

16- Gelir vergisi beyanları aşağıdaki beyannamelerden hangisi ile yapılmaz?

a- Yıllık
b- Özel
c- Muhtasar
d- Münferit

17- Aşağıda sayılan MSİ den hangisi için yıllık beyanname verilir?

a- Mevduat faizleri
b- Alacak faizleri
c- Menkul kıymet yatırım fonlarının katılma belgelerine ödenen kar payları
d- Kar ve zarar ortaklığı belgeleri karşılığı ödenen kar payları

18- Gelir vergisi mükellefleri tarafından yapılan bağış ve yardımlar mükellefin aşağıda sayılan gelir unsurlarının hangisinden indirilir?

a- Ticari kazanç
b- GMSİ
c- MSİ
d- Hepsi

19- GVK göre gelirin toplanmasında gelir kaynaklarından bir kısmından hasıl olan zararlar aşağıdaki kazanç ve iratların hangisinden mahsup edilmez?

a- Zirai kazançlardan
b- GMSİ
c- MSİ
d-Diğer kazanç ve iratlardan

20- Aşağıdaki ödemelerin hangisinde GVK 94. maddesi gereğince tevkifat yapılmaz?

a- İşyeri kirasında
b- Yıllara sari inşaatta
c- Noterlere yapılan ödemelerden
d- Hizmet erbabına ödenen ücretlerde

21- Gelir vergisi beyanname posta ile gönderilmişse , vergiyi tarh edecek daireye geldiği tarihi takip eden kaç gün içinde tarhiyat yapılır?

a- 1
b- 3
c- 5
d- 7

22- Aşağıdakilerden hangisinin geçici vergi ödeme mükellefiyeti yoktur?

a- Gerçek usulde vergilendirilen ticari kazanç sahipleri
b- Gerçek usulde vergilendirilen zirai kazanç sahipleri
c- SME
d- Eshamlı komandit şirketler

23- Aşağıda sayılı hizmet erbabının hangilerinin safi ücretleri ‘diğer ücretler’ kapsamında vergiye tabi tutulur?

a- İnşaat müteahhitlerinin yanında çalışan işçiler
b- Vergiden muaf kooperatiflerin yanında çalışanların
c- Kamu menfaatine yararlı derneklerde çalışanların
d- GMSİ yanında çalışanların

24- İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefin aşağıdaki verilere göre karı ne kadardır?

- Dönem başı mal mevcudu : 30 YTL
- Dönem içinde satın alınan emtia :70 YTL
- Giderler: 17 YTL
- Dönem içinde elde edilen hasılat : 115 YTl
- Dönem sonu emtia mevcudu :19YTL

a- 39 YTL b- 51 YTL c- 17 YTL d-15 YTL

25- Aşağıdaki kazançlardan hangisi ticari kazanç değildir?

a- Diş protezciliğinden,
b- Adi komandit şirketlerde komanditerlerin kar payları,
c- Coberlik işlerinden elde edilen kazançlar,
d- Gayrimenkul alım satım ve inşa işleriyle devamlı uğraşanların elde ettikleri kazançların elde ettikleri kazançlar,

26) GVK’na göre gerçek usulde vergiye tabi mükelleflerin terk ettikleri işleriyle ilgili olarak sonradan elde ettikleri kazançlar,

a) Değer artışı kazancı
b) Ticari kazanç
c) Arızi kazanç
d) Serbest meslek kazancı

27) Kazançları basit usulde tespit edilen ticari kazanç sahiplerinin yanında çalışanların gelirleri,

a) Diğer ücrettir, yıllık beyanname ile beyan edilir
b) Ücrettir, GVK 94’e göre stopaj yapılır, yıllık beyanname verilmez
c) Diğer kazanç ve irattır
d) Diğer ücrettir, yıllık beyanname verilmezCEVAP ANAHTARI

1-A
2-B
3-C
4-A
5-C
6-C
7-B
8-A
9-C
10-C
11-B
12-B
13-C
14-D
15-C
16-B
17-B
18-D
19-D
20-C
21-D
22-B
23-D
24-C ((Hasılat + gelir+DSM)- (DBM+satılan emtia+gider))= Kar/ Zarar
25- B
26-C
27-D
1) Resen ikmalen ve idarece tarh edilen vergiler tebliğ tarihinden itibaren ....... içinde mükellef yasal haklarını kulanmazsa kesinleşir.

a-1 ay
b-30 gün
c-60 gün
d-15 gün


2) Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir.

a-GMSi de tahsilat esası geçerlidir.
b-Zirai kazançlarda tahsilat esası geçerlidir
c-ticari kazançlarda tahakkuk esası geçerlidir.
d-serbest meslek kazançlarda tahsilat esası geçerlidir.

3) Aşağıdaki hangisi vergi levhası tasdik etmek zorunda değildir?

a- Basit usulde vergilendirilen mükellef
b-İşletme defteri tutan tacir
c-Limited şirket
d-Eshamlı komandit şirket
e-kooperatif

4) Vergi ödenmesi bakımından alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişi kimdir?

a- Mükellef
b-Kanuni temsilci
c-Vergi sorumlusu
d-Vergi yükümlüsü

5) Verginin idarece tarhına dayanak teşkil edecek belge aşağıdakilerden hangisidir?

a- Yoklama fişi
b- Vegi ceza ihbarnamesi
c- Tahakkuk fişi
d- Takdir Komisyonu kararı

6) Vergi ihbarı ile ilgili vesikalarda aşağıdakilerden hangisinin olmaması vesikayı hükümsüz kılmaz?

a- Mükellefe ait vergi numarasının
b-Vergiinin nevi veya miktarının
c-Mükellefin adının
d-Vergi Mahkemesinde dava açma süresinin yazılmamış olması

7) İlanen yapılmış olan tebligat ne kadar süre sonra ilgilisine tebliğ edilmiş sayılır?

a- 30gün
b- 45 gün
c- 1 Ay sonra
d- 1,5 ay

8) Aşağıdakilerden hangisi hesap hatalarından biri değildir?

a-Matrah hataları
b-Verginin mükerrer olması
c-Mevzuda hata
d-Vergi miktarında hata

9) Aşağıdakilerden hangisi yoklamaya yetkililer arasında yer almamaktadır?

a- Gelir uzmanları
b- Vergi Denetmeni
c- Yoklama servis şefi
d- Stajer gelirler kontrolörü

10) Ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak ,tespit etmek ve sağlamak neyin amacıdır?

a- Yoklama
b- Arama
c- Vergi incelemesi
d- Beyana Çağrı taraması

11) Vergi hatalarının düzeltilmesi yönünde mükellefin yaptığı taleplere ne kadar süre içerisinde cevap verilmelidir?

a- 1 ay
b- 30 gün
c- 60 gün
d-40 gün

12) Aşağıdakilerden hangisi işe başladığını bildirmek zorunda değildir?

a- Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler
b- SME
c-Kollektif şirketin bütün ortakları
d- Adi komandit şirketin bütün ortakları

13) Arama yapılması kararını kim verir?

a- İlgili vergi dairesi müdürü
b- Vergi dairesi başkanı
c- Vergi mahkemesi hakimi
d- Sulh hakimi

14) 13.09.2006 tarihinde ölen Ahmet/in işi bırakma bildirimi hangi süre içerisinde bildirilmelidir?

a- 13.01.2007
b- 13.10.2006
c- 13.12.2006
d- 31.12.2006

15) Arama neticesinde alınan defter ve vesikalar üzerindeki incelemeler en geç ne zaman bitirilmesi gerekir?

a- 1 ay
b- 2 ay
c- 3 ay
d- 4 ay

16) Dershanecilik faaliyeti ile ilgili iştigal eden Bay (e ) müracaat üzerine 01.08.2005-31.07.2006 tarihleri özel hesap dönemi olarak tayin edilmiştir.Bay (e ) bu hesap dönemine ait yıllık gelir vergisi beyannamesini ne zamana kadar verecektir?

a- 15.11.2006
b- 25.11.2006
c- 2005 yılı için 15.03.2006- 2006 yılı için 15.03.2006
d- 15.03.2007

17) Vergi muafiyeti kalkan mükellefler kanuni defterlerini muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak ne kadar sürede tasdik ettirmek zorundadır?

a- Yeni mükellefiyete girme tarihinden önce
b- 10 gün içinde
c- 7 gün içinde
d- 1 ay içinde

18) Aşağıdaki defterlerden hangisi V.U.K/a göre tasdike tabi değildir?

a- İstihsal vergisi defteri
b- Çiftçi işletme defteri
c- Nakliyat vergisi defteri
d- SMK defteri

19) x A.Ş. 20.10.2006 tarihinde işe başlamış olup işe başlama bildirimi vergi dairesine 10.11.2006 tarihinde yapılmıştır.Bu durumda işe başlamayı zamanında bildirmeme fiilinden dolayı kime ceza kesilecektir?

a- X A.Ş.nin tüzel kişiliği adına
b- Ticaret sicil memurluğuna
c- Şirketin kanuni temsilcisi adına
d- Bildirim 1 aylık süre içerisinde yapıldığı için ceza kesilmez.

20) Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler hangi süre içerisinde tasdiki yenilemeye mecburdurlar?

a- Ocak ayı
b- Aralık ayı
c- Defteri kullanmaya başlamadan önce
d- Mart ayı

21) Aşağıdakilerden hangisi Emsal bedelin belirlenmesi ile ilgili esaslardan değildir?

a- Ortalama fiyat esası
b- Maliyet bedeli esası
c- Takdir esası
d- Rayiç bedeli esası

22) V.U.K’ a göre kasa mevcudu hangi değerleme öşçüsü ile değerlenir?

a- Mukayyet değer
b- Tasarruf değer
c- itibari değer
d- rayiç değer

23) Her nevi senetlerle esham ve tahvillerin üzerinde olan değer aşağıdakilerden hangisidir?

a- Mukayyet değer
b- Tasarruf değer
c- itibari değer
d- rayiç değer

24) V.U.K/nun 352. md yazılı usulsüzlüklerden aynı takvim yılı içinde aynı neviden birden fazla yapıldığı takdirde birden fazlasının her biri için , birincisine ait cezanın ne kadarı kesilir?

a- Dörtte biri
b- Yarısı
c- Dörtte ikisi
d- Beşte biri

25) Beyannamenin posta ile gönderilmesi halinde beyan edilen vergi ne zaman ödenir?

a- Tahakkuk tarihinden itibaren 1 ay içinde
b- Beyannamenin postaya verildiği günden itibaren 7 gün içinde
c- Beyannamenin gönderildiği günde
d- Normal vade tarihinde

26) Bir iktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için arz ettiği gerçek değer hangi değerleme ölçüsüdür?

a- Rayiç bedel
b- Tasarruf değeri
c- İtibari değeri
d- Maliyet bedeli

27) V.U.K 371. md yer alan pişmanlık ve ıslah hükümleri aşağıdaki vergilerden hangisine uygulanmaz?=

a- KDV
b- Emlak Vergisi
c- ÖTV
d- Özel iletişim vergisi

28) Aşağıdakilerden hangisi tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamı dışındadır?

a- Özel usulsüzlük cezası
b- Usulsüzlük cezası
c- KDV
d- Kaçakçılık fiili sonucu kesilen vergi

29) Aşağıdakilerden hangisi basit usulden faydalanamazlar?

a- Adi şirkette ortaklar
b- Kolektif şirkette ortaklar
c- Dayıbaşılar
d- Komandit şirkette komanditer ortak

30) Kurumlar vergisi beyannamesi posta ile gönderilmişse , vergiyi tarh edecek daireye geldiği izleyen kaç gün içnde tarhiyat yapılır?

a- 3
b- 15
c- 7
d- 1 ay


31) Mükellef X 2005 yılına ait kazancını 2006 yılında beyan etmemiştir.Buna göre, bu vergi hangi tarihte tahakkuk zamanaşımına uğrar?

a- 01.01.2011
b- 31.12.2011
c- 01.01.2012
d- 31.12.2010

32) Vergi cezalarını kesmeye yetkili vergi dairesi aşağıdakilerden hangisidir?

a- Olayın işlendiği yer vergi dairesi
b- Mükellefin gelir/kurumlar vergisi yönlerinden bağlı bulunduğu yer vergi dairesi
c- Mükellefin vergi bakımından bağlı olduğu vergi dairesi
d- Maliye Bakanlığınca belirlenen vergi daireleri

33) Vergi karnesinin süresinin sonundan başlayarak 10 gün geçtikten sonra alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?

a- 1. derece usulsüzlük cezası kesilecektir.
b- 2. derece usulsüzlük cezası kesilecektir
c- Herhangi bir cezanın kesilmesi söz konusu olmayacaktır
d- Özel usulsüzlük cezası kesilir


34) Aşağıdakilerden hangisi vergi alacağını ortadan kaldırmaz?

a- Ödeme
b- Tahakkuktan vazgeçme
c-Ölüm
d-Terkin

35)Aşağıdakilerden hangisi vergi alacağını ortadan kaldıran durumlardan değildir?

a- Ölüm
b- Mücbir sebepler
c- Hükümlülük hali
d- Pişmanlık ve ıslah

36) Bay (a) 01.04.2005 tarihinden 22.04.2005 tarihine kadar ağır hastalık nedeniyle nisan 2005 KDV beyannamesini vermemiştir.Bu sebeple tarh zamanaşımı süresi ne zaman son bulur?

a- 21.01.2010
b- 20.01.2011
c- 11.05.2005
d- 21.01.2011

37) Memleketi terk ve ölüm gibi mükellefiyeti kaldıran hallerde beyan üzerine tarh edilen vergiler hangi süreler içerisinde ödenir?

a- 15 gün
b- 1 ay
c- 3 ay
d- Beyanname verme süreleri içerisinde ödenir

38) Adresi bilinemediğinden tebligat yapılamayan mükellef Bay A için 20.07.2006 tarihinde yurt çapında yayım yapan bir gazetede ilan veriliyor.Bay A ‘nın ilan karşısında sessiz kalması halinde tebligat hangi tarihte yapılmış sayılır?

a- 05.08.2006
b- 31.07.2006
c- 20.10.2006
d- 20.08.2006

39) Vergi mahkemesinde dava açma nedeniyle tahsili durdurulan vergilerden taksit süresi geçmiş olanlar, yargı kararına göre düzenlenen ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren hangi süre içerisinde ödenir?

a- 15 gün
b- 1 ay
c- 30 gün
d- 3 ay


40) Aşağıda belirtilen değerleme ölçülerinden hangisi VUK da sayılmamıştır?

a- Hisse değeri
b- Tasarruf değeri
c- Vergi değeri
d- Mukayyet değeri

41) Kazai bir hükme veya kanaat verici vesikaya göre tahsiline artık imkan kalmayan alacaklara ne denir?

a- Şüpheli alacak
b- Değersiz alacak
c- Vazgeçilen alacak
d-Hiçbiri

42) Veraset ve intikal vergisine ilişkin mükellefiyetlerde tahakkuk muamelesi yapılmak için beyanname verme süresinin sonundan başlayarak ne kadar süre beklenir?

a- 4 ay
b- 30 gün
c- 1 ay
d- 15 gün

43) Aşağıdakilerden hangisi vergi levhası asmak zorunda değildir?

a- Gelir vergisi mükellefi
b- Yatırım fonları
c-Dernek ve vakıflar
d-Eshamlı komandit şirketler

44) Cezayı gerektiren tek bir fiil ile vergi ziyaı ile usulsüzlük birlikte işlenmiş olursa hangi ceza kesilir?

a- Vergi ziyaı ile usulsüzlük cezası ayrı ayrı kesilir
b- Miktar itibariyle en ağır ceza kesilir
c- Sadece vergi ziyaı cezası kesilir
d- Sadece usulsüzlük cezası kesilir


45) Mükellef aynı zamanda hem vergi mahkemesinde dava açmış hem de uzlaşma talep etmişse uygulama nasıl yapılır?

a- Uzlaşma ve dava açma ayrı ayrı incelenir.
b- Uzlaşma talebi sonuçlanıncaya kadar dava vergi mahkemesince incelenmez
c- Vergi mahkemesinde dava açıldığı için uzlaşma hükümsüz sayılır
d-Hiçbiri

46) Aşağıdakilerden hangisi 213 sayılı VUK da belirtilen mücbir sebep hallerinden biri değildir?

a- Tutukluluk
b- Ağır hastalık
c- Ağır sakatlık
d- Yangın

47) Alacak ve borçlar hangi değerleme esasına göre değerlendirilir?

a- Borsa rayici
b- Tasarruf değeri
c- Emsal bedeli
d- Mukayyet değerCEVAP ANAHTARI


1-B
2-B
3-E
4-C
5-A
6-A
7-C
8-C
9-C
10-C
11-B
12-D
13-D
14-A
15-C
16-D
17-B
18-A
19-B
20-A
21-D
22-C
23-C
24-A
25-D
26-B
27-B
28-D
29-B
30-A
31-D
32-C
33-C
34-C
35-C
36-D
37-D
38-D
39-B
40-A
41-B
42-D
43-C
44-B
45-B
46-C
47-D

Hiç yorum yok: