29 Kasım 2008 Cumartesi

40_madde madde

GELİR VERGİSİ SORULARI

1)Gelirin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?(Md:1)

a)Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazançların safi tutarıdır.

b)Gelir bir gerçek kişinin elde ettiği kazançların safi tutarıdır.

c)Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.

d)Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların tutarıdır.

2)Aşağıdakilerden hangisi gelirin unsurlarından değildir? (Md:2)

a)Ücretler b)Serbest meslek kazançları

c)Diğer kazanç ve iratlar d)Kurum kazancı

3)Gerçek usulde gelir vergisine tabi ticari kazanç sahipleri cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere hangi vergiyi öderler? (Mükerrer Md:120)

a)KDV b)G.Stopaj c)G.Geçici Vergi d)ÖTV

4)Aşağıdakilerden hangisi ücretin tarifidir? (Md:61)

a)Ücret,belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

b)Ücret,belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

c)Ücret, işverene tabi belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

d)Ücret,işverene tabi belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

5)Gelir Vergisi Kanununa göre kaç çeşit beyanname vardır? (Md:84)

a)2 b)3 c)4 d)5

6)Tevkif suretiyle vergileme sistemi esas olmakla birlikte aşağıdaki hangi durumda çiftçilerin kazançları gerçek usulde vergilendirilir? (Md:53)

a)Bir biçerdövere sahip çiftçi

b)On yaşına kadar bir traktöre sahip olan çiftçi

c)Yarıcılık

d)Aşım yaptırmak maksadıyla erkek damızlık beslenmesi

7)GMSİ elde eden mükellefler diledikleri tardirde gerçek gelirlerine karşılık olmak üzere hasılatlarının % kaçını götürü olarak indirebilirler? (Md:74)

a)%10 b)%30 c)%25 d)%50

8)Gelir Vergisi Kanununa göre ölüm halinde ölüm tarihinden itibaren kaç ay içinde yıllık beyanname verilir? (Md:92)

a)3 ay b)4 ay c)5 ay d)2 ay

9)Yıllık beyana tabi gelirler üzerinden tahakkuk eden vergilerde ödeme ne zaman yapılır? (Md:92)

a)15 Şubat’a kadar verilen beyanname =Mart/Temmuz aylarında

15 Mart’a kadar verilen beyanname =Mart/Temmuz aylarında

b) 15 Şubat’a kadar verilen beyanname =Şubat/Haziran aylarında

15 Mart’a kadar verilen beyanname =Mart/Temmuz aylarında

c) 15 Şubat’a kadar verilen beyanname =Şubat/Ağustos aylarında

15 Mart’a kadar verilen beyanname =Mart/Eylül aylarında

d) 15 Şubat’a kadar verilen beyanname =Mart/Temmuz aylarında

15 Mart’a kadar verilen beyanname =Şubat/Haziran aylarında

10)Aşağıda belirtilen gerçek kişilerden hangisi, Türkiye içinde ve dışında elde ettiği kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilir? (Md:4,Md:5)

a)18.09.2005-30.05.2006 tarihleri arasında kesintisiz olarak Türkiye’de oturan Amerikan vatandaşı

b)C.N.N Türk muhabirlerine eğitim vermek üzere 05.05.2005-15.12.2005 tarihleri arasında Türkiye’de kalan İngiliz vatandaşı olan C.N.N muhabiri

c)15.03.2005-20.11.2005 tarihleri arasında kesintisiz olarak Türkiye’de oturan Norveç vatandaşı

d)16.01.2005-20.09.2005 tarihleri arasında turistik seyahat amacıyla Türkiye’de kalan Alman vatandaşı

11)Aşağıda belirtilen gerçek kişilerden hangisi, sadece Türkiye’de elde ettiği kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilir? (Md:4,Md:5)

a)İkametgahı Türkiye’de olan Alman vatandaşı

b)T.C.Ziraat Bankasının Berlin şubesinde müdür olarak çalışan Türk vatandaşı

c)Amerika’da yaşayan ve Türkiye’de kiraya verdiği gayrimenkulü bulunan Yunan vatandaşı

d)2005 takvim yılı içinde kesintisiz olarak 10 ay Türkiye’de oturan Amerikan vatandaşı

12) 15.08.2005 tarihinde ikametgahını Türkiye’ye taşıyan Alman vatandaşı (A), Almanya’da yapmış olduğu ticari faaliyeti nedeniyle 01.01.2005-14.08.2005 tarihleri arasında 60.000 YTL. ve 15.08.2005-31.12.2005 tarihleri arasında da 30.000 YTL.ticari kazanç elde etmiştir.Ayrıca Türkiye’de bulunan ve kiraya verdiği gayrimenkulü nedeniyle 01.01.2005-14.08.2005 tarihleri arasında 15.000 YTL. ve 15.08.2005-31.12.2005 tarihleri arasında 10.000 YTL. kira geliri elde etmiştir.(A)’nın 2005 takvim yılı için Türkiye’de vergilendirilmesi gereken kazançların toplamı aşağıdakilerden hangisidir (Md:4,Md:86)

a)115.000 YTL. b)55.000 YTL. c)40.000 YTL. d)105.000 YTL.

13)Aşağıda belirtilen ticaret erbabından hangisi Gelir Vergisinden muaftır? (Md:9)

a)Otomobil ile gezici olarak giyim eşyası satan

b)Ticari kazancı dolayısıyla gerçek usulde Gelir Vergisine tabi olup aynı zamanda köylerde gezici olarak her türlü sanat işleriyle uğraşan

c)Pazar takibi suretiyle temizlik maddelerini satan

d)Bir işyeri açmaksızın gezici olarak doğrudan tüketiciye iş yapan çilingir

14)Diplomat muaflığı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (Md:15)

a)Muafiyet,menkul sermaye iradı üzerinden tevkif suretiyle alınan vergiyi kapsamaz.

b)Ülkeler arasında karşılıklı olarak muafiyet tanınmış olması gerekmez.

c)Muafiyetten fahri konsoloslarda yararlanır.

d)Muafiyetten yararlanabilmek için elçilikte çalışan memurların elçiliğin bağlı olduğu memleketin uyrukluğunda bulunması gerekmez.

15)Aşağıda belirtilen kazançlardan hangisi serbest meslek kazançları istisnasından yararlanamaz? (Md:18)

a)Yaptığı heykelleri satan heykeltraşın bu satıştan elde ettiği kazancı

b)Ölen bir ressamın resimlerinin eşi tarafından satılmasından elde edilen kazanç

c)Bir yazarın yazdığı romanın yayınlatma hakkını yayın evine satmasından eldi ettiği kazancı

d)Bir gazetede kadrolu olarak çalışan köşe yazarının gazeteye yazdığı köşe yazıları karşılığında elde ettiği kazancı

16)Gayrimenkul Sermaye İradı istisnasına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (Md:21)

a)İstisna,kurumlar vergisi mükelleflerince elde edilen hasılata uygulanmaz.

b)Binaların işyeri olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın kanunla belirtilen kısmı Gelir Vergisinden müstesnadır.

c)Ticari kazancını yıllık beyanname ile bildirmek zorunda olanlar bu istisnadan faydalanamazlar.

d)İstisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi halinde istisnadan yararlanılamaz

17)Tam mükellef kurum olan Ilgın A.Ş.’den 2005 yılında brüt 50.000 YTL.kar payı alan Mehpare hnm.’ın elde ettiği kar payı kurum bünyesinde %10 nispetinde tevkifata tabi tutulmuştur.Tevkif edilen vergi 5.000 YTL.’dir.Mehpare hnm’ın Gelir Vergisi matrahı ve ödeyeceği vergi aşağıdakilerden hangisidir? (Md:22,Md:86,Md:94)

a)50.000 YTL-7.740 YTL b)25.000 YTL-1.740 YTL

c)25.000 YTL.-1.420 YTL. d)25.000 YTL-920 YTL.

18)Tam mükellef kurumdan 20.000 YTL karpayı elde eden İbrahim Bey’in beyan edilecek geliri ne kadardır? (Md:86)

a)20.000 YTL b) 12.000 YTL

c)10.000 YTL d) Beyan edilecek geliri yoktur.

19)Aşağıdakilerden hangisi basit usule tabi mükellefler için doğrudur? (Md:46)

a)VUK’un bildirme,vesika,muhafaza,ibraz ve defter tutma hükümlerine göre ikinci sınıf mükelleflerin hükümlerine tabidirler.

b)Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği ve kullandığı tespit edilenler,bu hususun kendilerine tebliğ edildiği tarihi takip eden aybaşından itibaren ikinci sınıf tüccarlara ilişkin hükümlere tabi olurlar.

c)Ortaklardan birisi gerçek usule tabi zirai kazanç elde ederse diğer ortaklar basit usulden faydalanmaya devam edebilir.

d)Basit usule tabi olmanın şartlarından herhangi birini takvim yılı içinde kaybedenler,kaybettiği ayı takip eden ay başından itibaren gerçek usulde vergilendirilir.

20)Aşağıdakilerden hangisi basit usulden faydalanabilir? (Md:51)

a)İlan işiyle uğraşan Rüstem Bey

b)Kooperatifin pencerelerini takma işini üstlenen Hüseyin Bey

c)Kiremit harmanı işleten Levent Bey

d)Şehiriçi yük taşımacılığı faaliyetinde bulunan adi komandit şirketin komanditer ort.olan Mehmey Bey

21)Aşağıdakilerden hangisi yerleşme sayılır? (Md:4)

a)5 ay TR’de yaşayan Alman vatandaşı b)3 ay devamlı TR’de oturan

c)Bay Harun 4 kez yurtdışına çıktı d)Hasta 2 ay TR’de kalırsa

22)Mükellef 2000 yılında başladığı geçici ve kesin kabule tabi yıllara sari inşaat işini, 15 Kasım 2004 tarihinde fiilen tamamlamış ve sözleşmeye uygun olarak tamamladığını 20 Kasım 2004 tarihinde bildirmiştir.Bunun üzerine kontrol birimi ilk muayesini 15 Aralık 2004 tarihinde yapmıştır.Kabul komisyonunun yaptığı incelemeler sonucu eksik bazı işlerin tamamlanması koşuluyla 15 Ocak 2005 tarihinde geçici kabul tutanağı onaylanmıştır.Eksik olan işler tamamlanarak 14 Mart 2006 tarihinde kesin kabul tutanağı düzenlenmiştir. Bu durumda aşağıdaki tarihlerden hangisi işin bitim tarihi olarak kabul edilir? (Md:44)

a)15 Kasım 2004 b)15 Aralık 2004

c)14 Mart 2006 d)15 Ocak 2005

23)GVK’nun değer artış kazançlarıyla ilgili Mükerrer 80’nci maddesinde yazılı mal ve hakların elden çıkarılması deyimi ile aşağıdakilerden hangisi ifade edilmemektedir? (Mükerrer Md: 80)

a)Ticaret şirketlerine sermaye olarak konulma b) Trampa edilme

c) Bağışlama suretiyle devir ve temlik d)Devletleştirme

24)Bay(A) babasından miras kalan telif hakkını Bay(B)’ye satmış.Bay(B)’de satın aldığı telif hakkını Bay( C)’ye satmıştır.Bay( C) satın aldığı telif hakkını Bay(D)’ye kiralamıştır.Sırasıyla Bay(A);Bay(B);Bay( C)’nin bu faaliyetleri neticesinde elde etmiş oldukları kazanç ve iratlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (Md:18,Md:70,Mükerrer Md: 80)

a)Değer Artış Kazancı-Arızi kazanç-Serbest Meslek Kazancı

b)Serbest Meslek Kazancı-Arızi Kazanç-Serbest Meslek Kazancı

c)Serbest Meslek Kazancı-Değer Artış Kazancı-Gayrimenkul Sermaye İradı

d)Değer Artış Kazancı-Arızi Kazanç-Değer Artış Kazancı

25)Aşağıdakilerden hangisinde emsal kira bedeli uygulanmalıdır? (Md:73)

a)Vergiden muaf vakıflara yapılan kiralamalar

b)Boş kalan gayrimenkullerin muhafazaları maksadıyla bedelsiz olarak başkalarının ikametine bırakılması

c)Mal sahibi ile birlikte akrabalarının da aynı evde veya dairede ikamet etmesi

d)Konutun mal sahibinin dedesinin ikametine tahsis edilmesi

26)Gelirin toplanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Md:85,Md:86)

a)Tacirler,çiftçiler ve serbest meslek erbabı, ticari,zirai ve mesleki faaliyetlerinden kazanç elde etmemiş olsalar bile yıllık beyanname verirler.

b)Dar mükellefiyette gelir sadece zirai kazançtan ibaretse beyanname verilmez.

c)Tam mükellefiyette gelir sadece bir işverenden alınan ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret gelirinden ibaretse beyanname verilmez.

d)Tam mükellefiyette gelir sadece kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmından ibaretse beyanname verilmez.

27)İngiliz vatandaşı olan ve bu ülkede ikamet eden dar mükellefiyete tabi Tony Mare,19/03/2005 tarihinde, daha önce satın aldığı telif hakkını Gaziantep’te ikamet eden emekli memur Harun Çeşmeci’ye satarak 200.000 YTL. kazanç elde etmiştir.Münferit beyanname verilecek ise,hangi tarihte verilecektir? (Md:101,Mükerrer Md:83)

a)Beyanname verilmesine gerek yoktur.

b)Beyannamenin 03/04/2005 tarihine kadar verilmesi gerekir.

c)Beyannamenin 19/04/2005 tarihine kadar verilmesi gerekir.

d)Beyanname verilmesi ihtiyaridir.

28)Aşağıdaki hangi kişi ya da kuruma ,tam mükellef kurumlar tarafından GVK’nun 94’ncu maddesinin 6’ncı bendinin b(ii) alt bendi hükmü uyarınca dağıtılan kar payları üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmaz? (Md:94)

a)Tam mükellef kurumlara b)Tam ve dar mükellef gerçek kişilere

c)Derneklere d)Belediyelere

29)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Mükerrer Md:120)

a)Geçmiş dönemlere ait geçici verginin %10’u aşan tutarda eksik beyan edilmesi halinde tespit edilen bu kısım için re’sen veya ikmalen geçici vergi tarh edilir.

b)Eksik beyan edilen geçici vergiye tarh edilecek ek vergi için vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi uygulanır.

c)Geçici vergi beyannamesi vermeyen mükellefler için %10’luk yanılma uygulanmayacaktır.

d)Mahsup süresi geçtikten sonra kesinleşen geçici vergi için gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası uygulanmaz

30)193 Sayılı GVK’nun 20.maddesinde “Eğitim ve öğretim işletmelerinde kazanç istisnasından” bahsedilmektedir.Aşağıdakilerden hangisi bu istisna kapsamı dışındadır? (Md:20)

a)Okul öncesi eğitim kurumu işletilmesinden elde edilen kazanç

b)Anadolu liselerine hazırlık kursundan elde edilen kazanç

c)İlköğretim okulu işletilmesinden elde edilen kazanç

d)Özel eğitim ve ortaöğretim özel okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar

31)Bay (G) 2005 yılında tam mükellef bir kurumdan 60.000 YTL.kar payı almış, (X) A.Ş.’ne işyeri olarak kiraya verdiği gayrimenkulunden brüt 2.000 YTL.kira geliri ve bankadaki mevduatından brüt 3.000 YTL.faiz geliri elde etmiştir.Bay (G)’nin 2005 dönemi beyan edilmesi gereken Gelir Vergisi matrahı nedir? (Md:86,Geçici Md:55)

a)31.500 YTL. b)35.000 YTL. c)62.000 YTL. d)65.000 YTL.

32)Gelir Vergisi mükelleflerinin aşağıdaki kazanç ve iratlarından hangisi için bildirimler yönünden yükümlülükleri vardır? (VUK Md:153,VUK Md:160)

a)GMSİ b)Basit Usul Ticari Kazanç

c)Diğer kazanç ve iratları d)Hiçbiri

33)Serbest Meslek Faaliyetinde bulunan avukatın yazıhanesinin mülkiyeti eşine ait bulunmaktadır.Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (Md:68)

a)Mükellef yazıhanesinin amortismanını gider olarak yazabilir.

b)Mükellef yazıhanesinin amortismanının yarısını gider yazabilir.

c) Mükellef yazıhane için ödediği kirayı gider yazabilir.

d) Mükellef yazıhane için ödediği kiranın yarısını gider yazabilir.

34)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Md:94)

a)İstisna olsun veya olmasın hizmet erbabına ödenen ücretlerden tevkifat yapılır.

b)Derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması halinde kira ödemelerinden tevkifat yapılır.

c)Vergiden muaf esnafa mal ve hizmet karşılığı yapılan ödemelerden tevkifat yapılır.

d)Nama yazılı mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden tevkifat yapılır.

35)2005 yılı hasılat toplamı 860.000 YTL. olan X Ltd.Şti.’nin bu hasılatının 600.000 YTL’si yurtdışına yapılan ihracat işinden elde edilen döviz hasılatlarından oluşmaktadır.Bu şirketin 2005 yılında faaliyeti ile ilgili olarak yapılan 500.000 YTL.giderin 490.000 YTL.’si belgelendirilebilmiştir.2005 yılı safi kurum kazancının tespitinde indirebileceği en fazla gider tutarı aşağıdakilerden hangisidir? (Md:40)

a)500.000 YTL. b)493.000 YTL. c)490.000 YTL. d)503.000 YTL

36)Aşağıdaki kazançlardan hangisi Gelir Vergisi Kanununa göre ücret değildir? (Md:61)

a)Sporculara ödenen transfer ücretleri

b)Bilirkişilere ödenen ücretler

c)Yeminli Mali Müşavir Bay A’ya ödenen tasdik ücreti

d)Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenen ücretler

37)Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek erbabı için işe başlamanın belirtisi değildir? (VUK Md:155)

a)Muayene,yazıhane,atölye gibi işyerleri açmak

b)Çalışılan yere tabela,levha gibi mesleki faaliyette bulunulduğunu ifade eden alametleri asmak

c)Her ne şekilde olursa olsun, devamlı olarak mesleki faaliyette bulunmak üzere mesleki teşekküllere kaydolmak

d)İşyeri kiralamak

38)Aşağıdakilerden hangisi geçici vergi ödemek zorundadır? (Mükerrer Md:120)

a)Bilanço esasına göre defter tutan manavlık işiyle iştigal eden kişi

b)Sadece yıllara sari inşaat işiyle iştigal eden Ltd.Şti.

c)Basit usulde vergilendirilen ve öğrenci taşımacılığı işi yapan servis şoförü

d)Bilanço esasına göre defter tutan çiftçi

39)Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın tespitinde indirim olarak kabul edilmez? (Md:40)

a)VUK uyarınca ayrılan amortismanlar

b)Binek otomobilleri için ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi

c)İşletmede kullanılan taşıtların giderleri

d)İşle ilgili sözleşmeye dayanan tazminatlar

40)Doğum yeri Sinop olan Mükellef ( C) İzmir’de mesken olarak kiraya verdiği gayrimenkulden 1.000 YTL.kira geliri elde etmiştir.Mükellef ( C) Ankara’da ikamet etmekte olup, bir kamu kurumunda memur olarak çalışmaktadır.Mükellef ( C) Yıllık Gelir Vergisi beyannamesini nereye verecektir? (Md:106)

a)Mükellef ( C) GMSİ iradını ve ücret gelirini Ankara’da işyerinin bağlı bulunduğu Vergi Dairesine bildirecektir.

b)Mükellef ( C) GMSİ beyannamesini GVK 21.maddedeki istisnayı düşüp, beyannameyi İzmir’deki Vergi Dairesine verecektir.

c)Mükellef ( C) memur olduğu için herhangi bir beyanname vermesi söz konusu değildir.

d)Mükellef ( C) beyannamesini ikametgahının bağlı bulunduğu Vergi Dairesine verecektir

Hiç yorum yok: